Alphabétiquement     [«   »]
καθήραντα 1
καθήραντος 1
καθήρας 2
καὶ 1170
καί 20
καίεσθαι 2
καιόμενον 1
Fréquences     [«    »]
1123 δὲ
393 ἐς
412 τε
1170 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

καὶ


Livre, Chapitre
[1, 120]   καὶ γὰρ δορυφόρους καὶ θυρωροὺς  καὶ   ἀγγελιηφόρους καὶ τὰ λοιπὰ πάντα
[1, 88]   τούτων μέτα? ἀλλὰ φέρουσί τε  καὶ   ἄγουσι τὰ σά" ~Κύρῳ δὲ
[1, 167]   καὶ γὰρ ἐναγίζουσί σφι μεγάλως  καὶ   ἀγῶνα γυμνικὸν καὶ ἱππικὸν ἐπιστᾶσι.
[1, 140]   πλὴν κυνὸς καὶ ἀνθρώπου κτείνουσι,  καὶ   ἀγώνισμα μέγα τοῦτο ποιεῦνται, κτείνοντες
[1, 129]   ἀπέφαινε τῷ λόγῳ σκαιότατόν τε  καὶ   ἀδικώτατον ἐόντα πάντων ἀνθρώπων, σκαιότατον
[1, 56]   φίλους, ἱστορέων δὲ εὕρισκε Λακεδαιμονίους  καὶ   Ἀθηναίους προέχοντας τοὺς μὲν τοῦ
[1, 114]   κώμῃ ταύτῃ ἐν τῇ ἦσαν  καὶ   αἱ βουκολίαι αὗται, ἔπαιζε δὲ
[1, 93]   ἀγοραῖοι ἄνθρωποι καὶ οἱ χειρώνακτες  καὶ   αἱ ἐνεργαζόμεναι παιδίσκαι. οὖροι δὲ
[1, 82]   χώρῇ καὶ Κυθηρίη νῆσος  καὶ   αἱ λοιπαὶ τῶν νήσων. βοηθησάντων
[1, 145]   πρὸς Σικυῶνος, μετὰ δὲ Αἴγειρα  καὶ   Αἰγαί, ἐν τῇ Κρᾶθις ποταμὸς
[1, 145]   Ἴωνες ὑπὸ Ἀχαιῶν μάχῃ ἑσσωθέντες,  καὶ   Αἴγίον καὶ Ρύπες καὶ Πατρέες
[1, 153]   Βάκτριον ἔθνος καὶ Σάκαι τε  καὶ   Αἰγύπτιοι, ἐπ? οὓς ἐπεῖχέ τε
[1, 73]   φοιτεόντων τῶν Σκυθέων ἐπ? ἄγρην  καὶ   αἰεί τι φερόντων, καὶ κοτε
[1, 73]   τῶν τόξων. χρόνου δὲ γενομένου,  καὶ   αἰεὶ φοιτεόντων τῶν Σκυθέων ἐπ?
[1, 98]   ὑπὸ παντὸς ἀνδρὸς καὶ προβαλλόμενος  καὶ   αἰνεόμενος, ἐς τοῦτον καταινέουσι
[1, 171]   Λυκίους, ἅμα ἀγόμενος καὶ Ἴωνας  καὶ   Αἰολέας. εἰσὶ δὲ τούτων Κᾶρες
[1, 6]   προσεποιήσατο. κατεστρέψατο μὲν Ἴωνάς τε  καὶ   Αἰολέας καὶ Δωριέας τοὺς ἐν
[1, 157]   ἱδρυμένον, τῷ Ἴωνές τε πάντες  καὶ   Αἰολέες ἐώθεσαν χρᾶσθαι. δὲ
[1, 141]   τὸν πρότερον λόγον. ~Ἴωνες δὲ  καὶ   Αἰολέες, ὡς οἱ Λυδοὶ τάχιστα
[1, 26]   ἐν μέρεϊ ἑκάστοισι Ἰώνων τε  καὶ   Αἰολέων, ἄλλοισι ἄλλας αἰτίας ἐπιφέρων,
[1, 152]   ἐς τὴν Σπάρτην τῶν Ἰώνων  καὶ   Αἰολέων οἱ ἄγγελοι κατὰ γὰρ
[1, 196]   οἳ δ? ἂν χρήματά τε  καὶ   αἰσχίονας παρθένους ἐλάμβανον. ὡς γὰρ
[1, 187]   μὴ ἄπληστός τε ἔας χρημάτων  καὶ   αἰσχροκερδής, οὐκ ἂν νεκρῶν θήκας
[1, 52]   σάκος τε χρύσεον πᾶν ὁμοίως  καὶ   αἰχμὴν στερεὴν πᾶσαν χρυσέην, τὸ
[1, 215]   γὰρ μετέχουσι) καὶ τοξόται τε  καὶ   αἰχμοφόροι, σαγάρις νομίζοντες ἔχειν. χρυσῷ
[1, 119]   τοῦ ἑωυτοῦ, πλὴν κεφαλῆς τε  καὶ   ἄκρων χειρῶν τε καὶ ποδῶν,
[1, 136]   τρία μοῦνα, ἰχνεύειν καὶ τοξεύειν  καὶ   ἀληθίζεσθαι. πρὶν δὲ πενταέτης
[1, 201]   τοῦτο καὶ μέγα λέγεται εἶναι  καὶ   ἄλκιμον, οἰκημένον δὲ πρὸς ἠῶ
[1, 59]   γενομένῃ στρατηγίῃ, Νίσαιάν τε ἑλὼν  καὶ   ἄλλα ἀποδεξάμενος μεγάλα ἔργα.
[1, 129]   Ἅρπαγος κατέχαιρέ τε καὶ κατεκερτόμεε,  καὶ   ἄλλα λέγων ἐς αὐτὸν θυμαλγέα
[1, 126]   ἐμέο πείθεσθαί ἔστι τάδε τε  καὶ   ἄλλα μυρία ἀγαθά, οὐδένα πόνον
[1, 159]   νηὸν κύκλῳ ἐξαίρεε τοὺς στρουθοὺς  καὶ   ἄλλα ὅσα ἦν νενοσσευμένα ὀρνίθων
[1, 178]   δὲ Ἀσσυρίης ἐστὶ μὲν κου  καὶ   ἄλλα πολίσματα μεγάλα πολλά, τὸ
[1, 216]   οἱ πάντες συνελθόντες θύουσί μιν  καὶ   ἄλλα πρόβατα ἅμα αὐτῷ, ἑψήσαντες
[1, 93]   οὐ μάλα ἔχει, οἷά τε  καὶ   ἄλλη χώρη, πάρεξ τοῦ ἐκ
[1, 184]   Βαβυλῶνος ταύτης πολλοὶ μέν κου  καὶ   ἄλλοι ἐγένοντο βασιλέες, τῶν ἐν
[1, 174]   τὴν χώρην οἰκέουσι? οἰκέουσι δὲ  καὶ   ἄλλοι καὶ Λακεδαιμονίων ἄποικοι Κνίδιοι.
[1, 80]   διὰ δὲ αὐτοῦ ποταμοὶ ῥέοντες  καὶ   ἄλλοι καὶ Ὕλλος συρρηγνῦσι ἐς
[1, 192]   δύναμιν τῶν Βαβυλωνίων πολλοῖσι μὲν  καὶ   ἄλλοισι δηλώσω ὅση τις ἐστί,
[1, 183]   βωμός ἐστι χρύσεος, ἔστι δὲ  καὶ   ἄλλος βωμὸς μέγας, ἐπ? οὗ
[1, 183]   δὲ τοῦ ἐν Βαβύλῶνι ἱροῦ  καὶ   ἄλλος κάτω νηός, ἔνθα ἄγαλμα
[1, 188]   ῥέοντος, τοῦ μούνου πίνει βασιλεὺς  καὶ   ἄλλου οὐδενὸς ποταμοῦ. τούτου δὲ
[1, 90]   τούτου τεύξεαι παρ? ἐμεῦ, Κροῖσε,  καὶ   ἄλλου παντὸς τοῦ ἂν ἑκάστοτε
[1, 108]   παραχρήσῃ, μηδὲ ἐμέ τε παραβάλῃ  καὶ   ἄλλους ἑλόμενος ἐξ ὑστέρης σοὶ
[1, 211]   πολλῷ δ? ἔτι πλεῦνας ἐζώγρησαν  καὶ   ἄλλους καὶ τὸν τῆς βασιλείης
[1, 58]   ἐθνέων, Πελασγῶν μάλιστα προσκεχωρηκότων αὐτῷ  καὶ   ἄλλων ἐθνέων βαρβάρων συχνῶν. πρόσθε
[1, 69]   ἡμέας Κροῖσος Λυδῶν τε  καὶ   ἄλλων ἐθνέων βασιλεύς, λέγων τάδε.
[1, 53]   λέγοντες Κροῖσος Λυδῶν τε  καὶ   ἄλλων ἐθνέων βασιλεύς, νομίσας τάδε
[1, 138]   τὸ ὀφείλειν χρέος, πολλῶν μὲν  καὶ   ἄλλων εἵνεκα, μάλιστα δὲ ἀναγκαίην
[1, 60]   τεσσέρων πηχέων ἀπολείπουσα τρεῖς δακτύλους  καὶ   ἄλλως εὐειδής? ταύτην τὴν γυναῖκα
[1, 169]   ἑωυτοῦ ἕκαστος μαχόμενοι, ἑσσωθέντες δὲ  καὶ   ἁλόντες ἔμενον κατὰ χώρην ἕκαστοι
[1, 114]   εἶχε ἐλθὼν παρὰ τὸν Ἀστυάγεα  καὶ   ἅμα ἀγόμενος τὸν παῖδα ἀνάρσια
[1, 84]   γὰρ ἐστι\ ταύτῃ ἀκρόπολις  καὶ   ἄμαχος? τῇ οὐδὲ Μήλης
[1, 182]   φοιτᾶν τε ἐς τὸν νηὸν  καὶ   ἀμπαύεσθαι ἐπὶ τῆς κλίνης, κατά
[1, 140]   καὶ τἆλλα ἑρπετὰ καὶ πετεινά.  καὶ   ἀμφὶ μὲν τῷ νόμῳ τούτῳ
[1, 52]   ἐὸν ὁμοίως χρύσεον? τὰ ἔτι  καὶ   ἀμφότερα ἐς ἐμὲ ἦν κείμενα
[1, 102]   δὲ ἔχων δύο ταῦτα ἔθνεα  καὶ   ἀμφότερα ἰσχυρά, κατεστρέφετο τὴν Ἀσίην
[1, 198]   ποιέει, ὄρθρου δὲ γενομένου λοῦνται  καὶ   ἀμφότεροι? ἄγγεος γὰρ οὐδενὸς ἅψονται
[1, 74]   ἐπαύσαντο καὶ μᾶλλόν τι ἔσπευσαν  καὶ   ἀμφότεροι εἰρήνην ἑωυτοῖσι γενέσθαι. οἱ
[1, 82]   ἔριδος συμπεσόντες ἐμάχοντο, πεσόντων δὲ  καὶ   ἀμφοτέρων πολλῶν ἐνίκων Λακεδαιμόνιοι. Ἀργεῖοι
[1, 119]   βασιλεὺς ἔρδῃ. τούτοισι δὲ ἀμειψάμενος  καὶ   ἀναλαβὼν τὰ λοιπὰ τῶν κρεῶν
[1, 111]   ἐγώ" ~ταῦτα ἀκούσας βουκόλος  καὶ   ἀναλαβὼν τὸ παιδίον ἤιε τὴν
[1, 86]   μιν προσστῆναι τοῦτο, ἀνενεικάμενόν τε  καὶ   ἀναστενάξαντα ἐκ πολλῆς ἡσυχίης ἐς
[1, 123]   δὲ ἐπιτεχνᾶται τοιόνδε? λαγὸν μηχανησάμενος,  καὶ   ἀνασχίσας τούτου τὴν γαστέρα καὶ
[1, 10]   καὶ παρὰ τοῖσι ἄλλοισι βαρβάροισι  καὶ   ἄνδρα ὀφθῆναι γυμνόν ἐς αἰσχύνην
[1, 61]   πλείστην παρείχετο, κομίσας καὶ χρήματα  καὶ   ἄνδρας. ~ἐξ Ἐρετρίης δὲ ὁρμηθέντες
[1, 146]   ὅτι ἐφόνευσαν σφέων τοὺς πατέρας  καὶ   ἄνδρας καὶ παῖδας καὶ ἔπειτα
[1, 172]   φιλότητα εἰλαδὸν συγγίνεσθαι ἐς πόσιν,  καὶ   ἀνδράσι καὶ γυναιξὶ καὶ παισί.
[1, 169]   Ἁρπάγῳ κατά περ οἱ ἐκλιπόντες,  καὶ   ἄνδρες ἐγένοντο ἀγαθοὶ περὶ τῆς
[1, 17]   πηκτίδων καὶ αὐλοῦ γυναικηίου τε  καὶ   ἀνδρηίου. ὡς δὲ ἐς τὴν
[1, 183]   τούτῳ ἔτι τὸν χρόνον ἐκεῖνον  καὶ   ἀνδριὰς δυώδεκα πηχέων χρύσεος στερεός?
[1, 84]   καταβάντα ἐπὶ κυνέην ἄνωθεν κατακυλισθεῖσαν  καὶ   ἀνελόμενον, ἐφράσθη καὶ ἐς θυμὸν
[1, 131]   γῇ καὶ πυρὶ καὶ ὕδατι  καὶ   ἀνέμοισι. τούτοισι μὲν δὴ θύουσι
[1, 125]   μὲν αὐτῶν Κῦρος συνάλισε  καὶ   ἀνέπεισε ἀπίστασθαι ἀπὸ Μήδων. ἔστι
[1, 87]   εἴη Κροῖσος καὶ θεοφιλὴς  καὶ   ἀνὴρ ἀγαθός, καταβιβάσαντα αὐτὸν ἀπὸ
[1, 167]   ἀπόπληκτα, ὁμοίως πρόβατα καὶ ὑποζύγια  καὶ   ἄνθρωποι. οἱ δὲ Ἀγυλλαῖοι ἐς
[1, 140]   Μάγοι αὐτοχειρίῃ πάντα πλὴν κυνὸς  καὶ   ἀνθρώπου κτείνουσι, καὶ ἀγώνισμα μέγα
[1, 32]   ἔχῃ, αὕτη ἀρίστη. ὣς δὲ  καὶ   ἀνθρώπου σῶμα ἓν οὐδὲν αὔταρκες
[1, 215]   δίαιταν ἔχουσι, ἱππόται δὲ εἰσὶ  καὶ   ἄνιπποι ἀμφοτέρων γὰρ μετέχουσι) καὶ
[1, 32]   μοῦνον, οὗτος δὲ τοῦ πλουσίου  καὶ   ἀνόλβου πολλοῖσι? μὲν ἐπιθυμίην
[1, 97]   ἡμέρης δικάζειν. ἐούσης ὦν ἁρπαγῆς  καὶ   ἀνομίης ἔτι πολλῷ μᾶλλον ἀνὰ
[1, 76]   ἐπείθοντο. Κῦρος δὲ ὡς ἀπίκετο  καὶ   ἀντεστρατοπεδεύσατο Κροίσῳ, ἐνθαῦτα ἐν τῇ
[1, 62]   ἀπικνέονται ἐπὶ Παλληνίδος Ἀθηναίης ἱρόν,  καὶ   ἀντία ἔθεντο τὰ ὅπλα. ἐνθαῦτα
[1, 99]   τε τούτοισι ἔτι γελᾶν τε  καὶ   ἀντίον πτύειν καὶ ἅπασι εἶναι
[1, 177]   οἱ παρέσχε τε πόνον πλεῖστον  καὶ   ἀξιαπηγητότατα ἐστί, τούτων ἐπιμνήσομαι. ~Κῦρος
[1, 135]   παντοδαπὰς πυνθανόμενοι ἐπιτηδεύουσι, καὶ δὴ  καὶ   ἀπ? Ἑλλήνων μαθόντες παισὶ μίσγονται.
[1, 109]   ὅτι Ἀστυάγης μὲν ἐστὶ γέρων  καὶ   ἅπαις ἔρσενος γόνου? εἰ δ?
[1, 2]   αἰτέειν τε δίκας τῆς ἁρπαγῆς  καὶ   ἀπαιτέειν τὴν θυγατέρα. τοὺς δὲ
[1, 99]   γελᾶν τε καὶ ἀντίον πτύειν  καὶ   ἅπασι εἶναι τοῦτό γε αἰσχρόν.
[1, 187]   ~ἡ δ? αὐτὴ αὕτη βασίλεια  καὶ   ἀπάτην τοιήνδε τινὰ ἐμηχανήσατο? ὕπερ
[1, 69]   καὶ σύμμαχος ἄνευ τε δόλου  καὶ   ἀπάτης" Κροῖσος μὲν δὴ ταῦτα
[1, 147]   Ἴωνες ὅσοι ἀπ? Ἀθηνέων γεγόνασι  καὶ   Ἀπατούρια ἄγουσι ὁρτήν. ἄγουσι δὲ
[1, 68]   σίδηρος ἀνεύρηται. συμβαλόμενος δὲ ταῦτα  καὶ   ἀπελθὼν ἐς Σπάρτην ἔφραζε Λακεδαιμονίοσσι
[1, 80]   σκευοφόροι κάμηλοι, ταύτας πάσας ἁλίσας  καὶ   ἀπελὼν τὰ ἄχθεα ἄνδρας ἐπ?
[1, 130]   μετεμέλησέ τέ σφι ταῦτα ποιήσασι  καὶ   ἀπέστησαν ἀπὸ Δαρείου, ἀποστάντες δὲ
[1, 91]   οἳ δὲ ἀνήνεικαν ἐς Σάρδις  καὶ   ἀπήγγειλαν Κροίσῳ. δὲ ἀκούσας
[1, 63]   ὑπὸ Πεισιστράτου, θαρσέειν τε κελεύοντες  καὶ   ἀπιέναι ἕκαστον ἐπὶ τὰ ἑωυτοῦ.
[1, 111]   ἤιε τὴν αὐτὴν ὀπίσω ὁδὸν  καὶ   ἀπικνέεται ἐς τὴν ἔπαυλιν. τῷ
[1, 24]   ἐς Κόρινθον σὺν τῇ σκευῇ,  καὶ   ἀπικόμενον ἀπηγέεσθαι πᾶν τὸ γεγονός.
[1, 75]   στρατεύηται ἐπὶ Πέρσας, καὶ δὴ  καὶ   ἀπικομένου χρησμοῦ κιβδήλου, ἐλπίσας πρὸς
[1, 212]   δεσπότην, μέν σε ἐγὼ  καὶ   ἄπληστον ἐόντα αἵματος κορέσω" ~Κῦρος
[1, 68]   συλλέξας οἴχετο φέρων ἐς Σπάρτην.  καὶ   ἀπὸ τούτου τοῦ χρόνου, ὅκως
[1, 119]   αὐτῶν. πειθόμενος δὲ Ἅρπαγος  καὶ   ἀποκαλύπτων ὁρᾷ τοῦ παιδὸς τὰ
[1, 12]   ταῦτα ἀναπαυομένου Κανδαύλεω ὑπεκδύς τε  καὶ   ἀποκτείνας αὐτὸν ἔσχε καὶ τὴν
[1, 209]   εἶναι ὄψις, καλέσας Ὑστάσπεα  καὶ   ἀπολαβὼν μοῦνον εἶπε Ὕστασπες, παῖς
[1, 167]   ἐκέατο, ἐγίνετο διάστροφα καὶ ἔμπηρα  καὶ   ἀπόπληκτα, ὁμοίως πρόβατα καὶ ὑποζύγια
[1, 208]   Μασσαγέτας μὴ ὀρθωθῇ, ταῦτα ἐντειλάμενος  καὶ   ἀποστείλας τούτους ἐς Πέρσας, αὐτὸς
[1, 84]   τοῦτο ὡς ἐὸν ἄμαχόν τε  καὶ   ἀπότομον? ἔστι δὲ πρὸς τοῦ
[1, 95]   τοῖσι Ἀσσυρίοισι ἐγένοντο ἄνδρες ἀγαθοί,  καὶ   ἀπωσάμενοι τὴν δουλοσύνην ἐλευθερώθησαν. μετὰ
[1, 198]   ἂν λούσωνται. ταὐτὰ δὲ ταῦτα  καὶ   Ἀράβιοι ποιεῦσι. ~ὁ δὲ δὴ
[1, 131]   θύειν, παρά τε Ἀσσυρίων μαθόντες  καὶ   Ἀραβίων. καλέουσι δὲ Ἀσσύριοι τὴν
[1, 51]   κρητῆρας δύο μεγάθεϊ μεγάλους, χρύσεον  καὶ   ἀργύρεον, τῶν μὲν χρύσεος
[1, 51]   περιρραντήρια δύο ἀνέθηκε, χρύσεόν τε  καὶ   ἀργύρεον, τῶν τῷ χρυσέῳ ἐπιγέγραπται
[1, 94]   τῶν ἡμεῖς ἴδμεν νόμισμα χρυσοῦ  καὶ   ἀργύρου κοψάμενοι ἐχρήσαντο, πρῶτοι δὲ
[1, 215]   ὅσα μὲν γὰρ ἐς αἰχμὰς  καὶ   ἄρδις καὶ σαγάρις, χαλκῷ τὰ
[1, 119]   δὲ καὶ γινώσκειν ἔφη  καὶ   ἀρεστὸν εἶναι πᾶν τὸ ἂν
[1, 24]   Κορίνθιοί τε καὶ Λέσβιοι λέγουσι,  καὶ   Ἀρίονος ἐστὶ ἀνάθημα ~Ἡροδότου Ἱστοριῶν
[1, 158]   ἐπειρησόμενοι ἤισαν ἄλλοι θεοπρόποι, τῶν  καὶ   Ἀριστόδικος ἦν. ~ἀπικομένων δὲ ἐς
[1, 67]   χρόνον καὶ τὴν Ἀναξανδρίδεώ τε  καὶ   Ἀρίστωνος βασιληίην ἐν Λακεδαίμονι ἤδη
[1, 146]   καὶ Φωκέες ἀποδάσμιοι καὶ Μολοσσοὶ  καὶ   Ἀρκάδες Πελασγοὶ καὶ Δωριέες Ἐπιδαύριοι,
[1, 48]   ἐξευρεῖν τε καὶ ἐπιφράσασθαι, χελώνην  καὶ   ἄρνα κατακόψας ὁμοῦ ἧψε αὐτὸς
[1, 174]   χρησάσης τοῦ τε ὀρύγματος ἐπαύσαντο  καὶ   Ἁρπάγῳ ἐπιόντι σὺν τῷ στρατῷ
[1, 140]   τῷ νόμῳ τούτῳ ἐχέτω ὡς  καὶ   ἀρχὴν ἐνομίσθη, ἄνειμι δὲ ἐπὶ
[1, 12]   καὶ τὴν βασιληίην Γύγης τοῦ  καὶ   Ἀρχίλοχος Πάριος κατὰ τὸν
[1, 120]   δ? ἐνεστεῶτος βασιλέος, ἐόντος πολιήτεω,  καὶ   ἄρχομεν τὸ μέρος καὶ τιμὰς
[1, 91]   δὲ Πέρσης τε ἦν  καὶ   ἀρχόμενος ὑπ? ἐκείνοισι καὶ ἔνερθε
[1, 170]   νήσων τε ἁπασέων μεγίστην νεμομένους  καὶ   ἄρχοντας ἄλλων? μένουσι δέ σφι
[1, 1]   ἀπαγινέοντας δὲ φορτία Αἰγύπτιά τε  καὶ   Ἀσσύρια τῇ τε ἄλλῃ ἐσαπικνέεσθαι
[1, 102]   στρατευσάμενος ἐπὶ τοὺς Ἀσσυρίους  καὶ   Ἀσσυρίων, τούτους οἳ Νίνον εἶχον
[1, 91]   μὲν γὰρ ἦν Μηδὶς  καὶ   Ἀστυάγεος θυγάτηρ τοῦ Μήδων βασιλέος,
[1, 54]   ἔδοσαν Κροίσῳ καὶ Λυδοῖσι προμαντηίην  καὶ   ἀτελείην καὶ προεδρίην, καὶ ἐξεῖναι
[1, 17]   ὑπὸ συρίγγων τε καὶ πηκτίδων  καὶ   αὐλοῦ γυναικηίου τε καὶ ἀνδρηίου.
[1, 180]   δὲ καὶ αὗται χάλκεαι φέρουσαι  καὶ   αὐταὶ) ἐς αὐτὸν τὸν ποταμόν.
[1, 149]   Σμύρνη ὑπὸ Ἰώνων? ἦσαν γὰρ  καὶ   αὗται δυώδεκα αἱ ἐν τῆ
[1, 180]   λαῦραι, τοσαῦται ἀριθμόν? ἦσαν δὲ  καὶ   αὗται χάλκεαι φέρουσαι καὶ αὐταὶ)
[1, 110]   μὴ τῶν ἐμῶν" ~ταῦτα εἶπε  καὶ   αὐτίκα ἄγγελον ἔπεμπε ἐπὶ τῶν
[1, 113]   παρεόντα εὖ λέγειν γυνή,  καὶ   αὐτίκα ἐποίεε ταῦτα? τὸν μὲν
[1, 75]   ἐκτραπόμενος ἐκ τῶν ἀρχαίων ῥεέθρων,  καὶ   αὖτις παραμειβόμενος τὸ στρατόπεδον ἐς
[1, 96]   ἄσμενοι, ἐφοίτων παρὰ τὸν Δηιόκεα  καὶ   αὐτοὶ δικασόμενοι, τέλος δὲ οὐδενὶ
[1, 164]   τὰ δὲ ἄλλα πάντα ἐσθέντες  καὶ   αὐτοὶ εἰσβάντες ἔπλεον ἐπὶ Χίου.
[1, 191]   ἐς τὸν ποταμὸν πυλίδας ἐχούσας  καὶ   αὐτοὶ ἐπὶ τὰς αἱμασιὰς ἀναβάντες
[1, 155]   Λυδοί, ὡς οἴκασι, πρήγμάτα παρέχοντες  καὶ   αὐτοὶ ἔχοντες. φροντίζω μὴ ἄριστον
[1, 79]   ἵππων, δόρατά τε ἐφόρεον μεγάλα,  καὶ   αὐτοὶ ἦσαν ἱππεύεσθαι ἀγαθοί. ~ἐς
[1, 97]   οὕτω τε χωρῇ εὐνομήσεται  καὶ   αὐτοὶ πρὸς ἔργα τρεψόμεθα, οὐδὲ
[1, 166]   ἑξήκόντα. οἱ δὲ Φωκαιέες πληρώσαντες  καὶ   αὐτοὶ τὰ πλοῖα, ἐόντα ἀριθμὸν
[1, 69]   ἀγγέλων ἐπεκηρυκεύετο, Λακεδαιμόνιοι δὲ ἀκηκοότες  καὶ   αὐτοὶ τὸ θεοπρόπιον τὸ Κροίσῳ
[1, 120]   ταῦτα οἱ Μάγοι βασιλεῦ,  καὶ   αὐτοῖσι ἡμῖν περὶ πολλοῦ ἐστι
[1, 82]   καὶ ἐς Λακεδαίμονα. τοῖσι δὲ  καὶ   αὐτοῖσι τοῖσι Σπαρτιήτῃσι κατ? αὐτὸν
[1, 86]   τάς τε δὴ Σάρδις ἔσχον  καὶ   αὐτὸν Κροῖσον ἐζώγρησαν, ἄρξαντα ἔτεα
[1, 78]   τῶν ἦν περὶ Σάρδις τε  καὶ   αὐτὸν Κροῖσον. ~Κῦρος δὲ αὐτίκα
[1, 86]   μεταγνόντα τε καὶ ἐννώσαντα ὅτι  καὶ   αὐτὸς ἄνθρωπος ἐὼν ἄλλον ἄνθρωπον,
[1, 132]   γὰρ δὴ τοῖσι ἅπασι Πέρσῃσι  καὶ   αὐτὸς γίνεται. ἐπεὰν δὲ διαμιστύλας
[1, 191]   ἄλλος οἱ ἀπορέοντι ὑπεθήκατο, εἴτε  καὶ   αὐτὸς ἔμαθε τὸ ποιητέον οἱ
[1, 162]   κατέβη διάδοχος τῆς στρατηγίης, γένος  καὶ   αὐτὸς ἐὼν Μῆδος, τὸν
[1, 88]   προμηθίῃ εἶχε, ἀπεθώμαζέ τε ὁρέων  καὶ   αὐτὸς καὶ οἱ περὶ ἐκεῖνον
[1, 214]   αὐτοῦ ταύτῃ διεφθάρη καὶ δὴ  καὶ   αὐτὸς Κῦρος τελευτᾷ, βασιλεύσας τὰ
[1, 128]   καὶ συμβαλὼν τοῖσι Πέρῃσι ἑσσώθη,  καὶ   αὐτός τε Ἀστυάγης ἐζωγρήθη καὶ
[1, 197]   περὶ τῆς νούσου, εἴ τις  καὶ   αὐτὸς τοιοῦτο ἔπαθε ὁκοῖον ἂν
[1, 120]   ἔρχεται" ἀμείβεται Ἀστυάγης τοῖσιδε.  καὶ   αὐτὸς Μάγοι ταύτῃ πλεῖστος
[1, 119]   Ἅρπαγος, τοῖσι μὲν ἄλλοισι  καὶ   αὐτῷ Ἀστυάγεϊ παρετιθέατο τράπεζαι ἐπίπλεαι
[1, 19]   εἴτε δὴ συμβουλεύσαντός τευ, εἴτε  καὶ   αὐτῷ ἔδοξε πέμψαντα τὸν θεὸν
[1, 111]   τὴν ἔπαυλιν. τῷ δ? ἄρα  καὶ   αὐτῷ γυνή, ἐπίτεξ ἐοῦσα
[1, 187]   μηδὲν χρᾶσθαι, καὶ χρημάτων κειμένων  καὶ   αὐτῶν τῶν γραμμάτων ἐπικαλεομένων, μὴ
[1, 142]   δὲ ὑπὸ τοῦ θερμοῦ τε  καὶ   αὐχμώδεος. γλῶσσαν δὲ οὐ τὴν
[1, 125]   Πασαργάδαι εἰσὶ ἄριστοι, ἐν τοῖσι  καὶ   Ἀχαιμενίδαι εἰσὶ φρήτρη, ἔνθεν οἱ
[1, 192]   δὴ καὶ τὸ κάρτα ἐπύθοντο.  ~καὶ   Βαβυλὼν μὲν οὕτω τότε πρῶτον
[1, 77]   περ πρὸς Λακεδαιμονίους) μεταπεμψάμενος δὲ  καὶ   Βαβυλωνίους καὶ γὰρ πρὸς τούτους
[1, 180]   δὲ ἐξ Ἀρμενίων, ἐὼν μέγας  καὶ   βαθὺς καὶ ταχύς? ἐξιεῖ δὲ
[1, 32]   σὺ καὶ πλουτέειν μέγα φαίνεαι  καὶ   βασιλεὺς πολλῶν εἶναι ἀνθρώπων? ἐκεῖνο
[1, 28]   Παφλαγόνες, Θρήικες οἱ Θυνοί τε  καὶ   Βιθυνοί, Κᾶρες, Ἴωνες, Δωριέες, Αἰολέες,
[1, 31]   δ? εἶπε Κλέοβίν τε  καὶ   Βίτωνα. τούτοισι γὰρ ἐοῦσι γένος
[1, 31]   τοῦ ἀγάλματος εὔχετο Κλεόβι τε  καὶ   Βίτωνι τοῖσι ἑωυτῆς τέκνοισι, οἵ
[1, 145]   Ἰταλίῃ ποταμὸς τὸ οὔνομα ἔσχε,  καὶ   Βοῦρα καὶ Ἑλίκη, ἐς τὴν
[1, 131]   χρεωμένους, ἀγάλματα μὲν καὶ νηοὺς  καὶ   βωμοὺς οὐκ ἐν νόμῳ ποιευμένους
[1, 74]   ὅρκιον οἱ σπεύσαντες γενέσθαι ἦσαν  καὶ   γάμων ἐπαλλαγὴν ἐποίησαν? Ἀλυάττεα γὰρ
[1, 61]   σφι ἐξήρτυτο ἐς τὴν κάτοδον?  καὶ   γὰρ Ἀργεῖοι μισθωτοὶ ἀπίκοντο ἐκ
[1, 182]   τρόπον, ὡς λέγουσι οἱ Αἰγύπτιοι?  καὶ   γὰρ δὴ ἐκεῖθι κοιμᾶται ἐν
[1, 57]   Ἕλληνας καὶ τὴν γλῶσσαν μετέμαθε.  καὶ   γὰρ δὴ οὔτε οἱ Κρηστωνιῆται
[1, 18]   δὲ τὸ ὅμοιον ἀνταποδιδόντες ἐτιμώρεον?  καὶ   γὰρ δὴ πρότερον οἱ Μιλήσιοι
[1, 135]   νόμαια Πέρσαι προσίενται ἀνδρῶν μάλιστα.  καὶ   γὰρ δὴ τὴν Μηδικὴν ἐσθῆτα
[1, 120]   ἀληθέι λόγῳ βασιλέες ἐτελέωσε ποιήσας?  καὶ   γὰρ δορυφόρους καὶ θυρωροὺς καὶ
[1, 167]   νῦν οἱ Ἀγυλλαῖοι ἔτι ἐπιτελέουσι?  καὶ   γὰρ ἐναγίζουσί σφι μεγάλως καὶ
[1, 171]   ἐγένετο, τοῖσι οἱ Ἕλληνες ἐχρήσαντο?  καὶ   γὰρ ἐπὶ τὰ κράνεα λόφους
[1, 163]   τὴν πόλιν, ἐδίδου δὲ ἀφειδέως?  καὶ   γὰρ καὶ περίοδος τοῦ
[1, 73]   ἐς Σάρδις. ταῦτα καὶ ἐγένετο.  καὶ   γὰρ Κυαξάρης καὶ οἱ παρεόντες
[1, 176]   δὲ καὶ τὴν Καῦνον ἔσχε?  καὶ   γὰρ οἱ Καύνιοι τοὺς Λυκίους
[1, 77]   Λακεδαιμονίους) μεταπεμψάμενος δὲ καὶ Βαβυλωνίους  καὶ   γὰρ πρὸς τούτους αὐτῷ ἐπεποίητο
[1, 64]   λαβὼν καὶ καταστήσας ἐς Νάξον  καὶ   γὰρ ταύτην Πεισίστρατος κατεστρέψατο
[1, 69]   ὅρκια ξεινίης πέρι καὶ συμμαχίης?  καὶ   γὰρ τινὲς αὐτοὺς εὐεργεσίαι εἶχον
[1, 105]   ἱρῶν ὅσα ταύτης τῆς θεοῦ?  καὶ   γὰρ τὸ ἐν Κύπρῳ ἱρὸν
[1, 199]   οὐ δυνάμεναι τὸν νόμον ἐκπλῆσαι?  καὶ   γὰρ τριέτεα καὶ τετραέτεα μετεξέτεραι
[1, 37]   πάτερ, τὰ κάλλιστα πρότερον κοτὲ  καὶ   γενναιότατα ἡμῖν ἦν ἔς τε
[1, 124]   γὰρ οὗτοι ἀποστάντες ἀπ? ἐκείνου  καὶ   γενόμενοι πρὸς σέο Ἀστυάγεα καταιρέειν
[1, 65]   πρός τε τούτοισι τοὺς ἐφόρους  καὶ   γέροντας ἔστησε Λυκοῦργος. ~οὕτω μὲν
[1, 131]   δὲ ἡλίῳ τε καὶ σελήνῃ  καὶ   γῇ καὶ πυρὶ καὶ ὕδατι
[1, 94]   ἐπίπλοα, ἀποπλέειν κατὰ βίου τε  καὶ   γῆς ζήτησιν, ἐς ἔθνεα
[1, 73]   ἐπὶ τὴν Καππαδοκίην τῶνδε εἵνεκα,  καὶ   γῆς ἱμέρῳ προσκτήσασθαι πρὸς τὴν
[1, 82]   ὑπολειφθέντες συνέβαλον. μαχομένων δὲ σφέων  καὶ   γινομένων ἰσοπαλέων ὑπελείποντο ἐξ ἀνδρῶν
[1, 119]   θηρίου κρέα βεβρώκοι. δὲ  καὶ   γινώσκειν ἔφη καὶ ἀρεστὸν εἶναι
[1, 187]   μὲν οὔ, τὸν δὲ νεκρὸν  καὶ   γράμματα λέγοντα τάδε? εἰ μὴ
[1, 164]   κατασπάσαντες τὰς πεντηκοντέρους, ἐσθέμενοι τέκνα  καὶ   γυναῖκας καὶ ἔπιπλα πάντα, πρὸς
[1, 189]   ἀσθενέα ποιήσειν ὥστε τοῦ λοιποῦ  καὶ   γυναῖκας μιν εὐπετέως τὸ γόνυ
[1, 184]   τὰ ἱρά, ἐν δὲ δὴ  καὶ   γυναῖκες δύο. μὲν πρότερον
[1, 51]   χεύματα ἀργύρεα κυκλοτερέα, καὶ δὴ  καὶ   γυναικὸς εἴδωλον χρύσεον τρίπηχυ, τὸ
[1, 172]   συγγίνεσθαι ἐς πόσιν, καὶ ἀνδράσι  καὶ   γυναιξὶ καὶ παισί. ἱδρυθέντων δέ
[1, 69]   Σπάρτην ἀγγέλους δῶρά τε φέροντας  καὶ   δεησομένους συμμαχίης, ἐντειλάμενός τε τὰ
[1, 42]   νῦν δέ, ἐπείτε σὺ σπεύδεις  καὶ   δεῖ τοί χαρίζεσθαι ὀφείλω γάρ
[1, 187]   περιῆλθε βασιληίη? Δαρείῳ δὲ  καὶ   δεινὸν ἐδόκεε εἶναι τῇσι πύλῃσι
[1, 119]   παῖς εἷς μοῦνος ἔτεα τρία  καὶ   δέκα κου μάλιστα γεγονώς, τοῦτον
[1, 93]   δὲ εὖρος ἐστὶ πλέθρα τρία  καὶ   δέκα. λίμνη δὲ ἔχεται τοῦ
[1, 203]   ὕλης ἀγρίης ζώοντα? ἐν τοῖσι  καὶ   δένδρεα φύλλα τοιῆσδε ἰδέης παρεχόμενα
[1, 122]   τὰ οἰκία ἐδέξαντο οἱ γεινάμενοι,  καὶ   δεξάμενοι ὡς ἐπύθοντο, μεγάλως ἀσπάζοντο
[1, 60]   βαρβάρου ἔθνεος τὸ Ἑλληνικὸν ἐὸν  καὶ   δεξιώτερον καὶ εὐηθείης ἠλιθίου ἀπηλλαγμένον
[1, 135]   εὐπαθείας τε παντοδαπὰς πυνθανόμενοι ἐπιτηδεύουσι,  καὶ   δὴ καὶ ἀπ? Ἑλλήνων μαθόντες
[1, 75]   ἔπεμπε εἰ στρατεύηται ἐπὶ Πέρσας,  καὶ   δὴ καὶ ἀπικομένου χρησμοῦ κιβδήλου,
[1, 214]   Περσικῆς στρατιῆς αὐτοῦ ταύτῃ διεφθάρη  καὶ   δὴ καὶ αὐτὸς Κῦρος τελευτᾷ,
[1, 51]   Κροῖσος, καὶ χεύματα ἀργύρεα κυκλοτερέα,  καὶ   δὴ καὶ γυναικὸς εἴδωλον χρύσεον
[1, 129]   λέγων ἐς αὐτὸν θυμαλγέα ἔπεα,  καὶ   δὴ καὶ εἴρετό μιν πρὸς
[1, 1]   Ἀσσύρια τῇ τε ἄλλῃ ἐσαπικνέεσθαι  καὶ   δὴ καὶ ἐς Ἄργος. τὸ
[1, 85]   αὐτὸν ἐπεποιήκεε, ἄλλα τε ἐπιφραζόμενος,  καὶ   δὴ καὶ ἐς Δελφοὺς περὶ
[1, 82]   ὦν τὰς ἄλλας ἔπεμπε συμμαχίας  καὶ   δὴ καὶ ἐς Λακεδαίμονα. τοῖσι
[1, 30]   ἐς Αἴγυπτον ἀπίκετο παρὰ Ἄμασιν  καὶ   δὴ καὶ ἐς Σάρδις παρὰ
[1, 31]   ἀεθλοφόροι τε ἀμφότεροι ὁμοίως ἦσαν,  καὶ   δὴ καὶ λέγεται ὅδε
[1, 214]   μάχαι ἐγένοντο, κρίνω ἰσχυροτάτην γενέσθαι,  καὶ   δὴ καὶ πυνθάνομαι οὕτω τοῦτο
[1, 29]   ἐόντες, ὡς ἕκαστος αὐτῶν ἀπικνέοιτο,  καὶ   δὴ καὶ Σόλων ἀνὴρ Ἀθηναῖος,
[1, 8]   τῶν πρηγμάτων ὑπερετίθετο Κανδαύλης  καὶ   δὴ καὶ τὸ εἶδος τῆς
[1, 1]   θάλασσαν γυναῖκας ἄλλας τε πολλάς  καὶ   δὴ καὶ τοῦ βασιλέος θυγατέρα?
[1, 188]   ἐσκευασμένος ἐξ οἴκου καὶ προβάτοῖσι,  καὶ   δὴ καὶ ὕδωρ ἀπὸ τοῦ
[1, 214]   τῶν χειρῶν ἐκράτησε, διεργάζεται ἑωυτόν.  ~καὶ   δὴ οὗτος μὲν τρόπῳ τοιούτῳ
[1, 174]   ἰσθμός ἐστι τὸν ὤρυσσον.  καὶ   δὴ πολλῇ, χειρὶ ἐργαζομένων τῶν
[1, 66]   τε ἔδραμον αὐτίκα καὶ εὐθηνήθησαν,  καὶ   δή σφι οὐκέτι ἀπέχρα ἡσυχίην
[1, 0]   ἀκλεᾶ γένηται, τά τε ἄλλα  καὶ   δι? ἣν αἰτίην ἐπολέμησαν ἀλλήλοισι.
[1, 5]   ~Οὕτω μὲν Πέρσαι λέγουσι γενέσθαι,  καὶ   διὰ τὴν Ἰλίου ἅλωσιν εὑρίσκουσι
[1, 133]   δὲ πολλοῖσι καὶ οὐκ ἁλέσι?  καὶ   διὰ τοῦτο φασὶ Πέρσαι τοὺς
[1, 179]   δὲ τέλματι χρεώμενοι ἀσφάλτῳ θερμῇ  καὶ   διὰ τριήκοντα δόμων πλίνθου ταρσοὺς
[1, 211]   βούλεαι" ~Ὑστάσπης μὲν τούτοισι ἀμειψάμενος  καὶ   διαβὰς τὸν Ἀράξεα ἤιε ἐς
[1, 194]   ἀπίκωνται πλέοντες ἐς τὴν Βαβυλῶνα  καὶ   διαθέωνται τὸν φόρτον, νομέας μὲν
[1, 215]   τε ὁμοίην τῇ Σκυθικῇ φορέουσι  καὶ   δίαιταν ἔχουσι, ἱππόται δὲ εἰσὶ
[1, 36]   καὶ τὸ κυνηγέσιον πᾶν συμπέμψω,  καὶ   διακελεύσομαι τοῖσι ἰοῦσι εἶναι ὡς
[1, 23]   ἴδμεν ποιήσαντά τε καὶ ὀνομάσαντα  καὶ   διδάξαντα ἐν Κορίνθῳ. ~τοῦτον τὸν
[1, 59]   τὸ μὲν Ἀττικὸν κατεχόμενόν τε  καὶ   διεσπασμένον ἐπυνθάνετο Κροῖσος ὑπὸ
[1, 32]   τὰ ἑβδομήκοντα ἔτεα, ἐουσέων πεντήκοντα  καὶ   διηκοσιέων καὶ ἑξακισχιλιέων καὶ δισμυριέων,
[1, 23]   τῶν τότε ἐόντων οὐδενὸς δεύτερον,  καὶ   διθύραμβον πρῶτον ἀνθρώπων τῶν ἡμεῖς
[1, 96]   οἷα μνώμενος ἀρχήν, ἰθύς τε  καὶ   δίκαιος ἦν, ποιέων τε ταῦτα
[1, 3]   πέμψαντας ἀγγέλους ἀπαιτέειν τε Ἑλένην  καὶ   δίκας τῆς ἁρπαγῆς αἰτέειν. τοὺς
[1, 123]   δὲ τοῦ λαγοῦ τὴν γαστέρα,  καὶ   δίκτυα δοὺς ἅτε θηρευτῇ τῶν
[1, 86]   Κροῖσόν τε ἐν πέδῃσι δεδεμένον  καὶ   δὶς ἑπτὰ Λυδῶν παρ? αὐτὸν
[1, 32]   παρέχονται ἡμέρας διηκοσίας καὶ πεντακισχιλίας  καὶ   δισμυρίας, ἐμβολίμου μηνὸς μὴ γινομένου?
[1, 32]   πεντήκοντα καὶ διηκοσιέων καὶ ἑξακισχιλιέων  καὶ   δισμυριέων, ἑτέρη αὐτέων τῇ
[1, 158]   Κυμαίους, ἀπιστέων τε τῷ χρησμῷ  καὶ   δοκέων τοὺς θεοπρόπους οὐ λέγειν
[1, 34]   τοιοῦτο πρῆγμα ἐξέπεμπε? ἀκόντια δὲ  καὶ   δοράτια καὶ τά τοιαῦτα πάντα
[1, 98]   ἵνα αὐτὸς ἔφρασε τῆς χώρης,  καὶ   δορυφόρους αὐτῷ ἐπιτρέπουσι ἐκ πάντων
[1, 146]   Ὀρχομένιοί σφι ἀναμεμίχαται καὶ Καδμεῖοι  καὶ   Δρύοπες καὶ Φωκέες ἀποδάσμιοι καὶ
[1, 145]   τῷ Πεῖρος ποταμὸς μέγας ἐστί,  καὶ   Δύμη καὶ Τριταιέες, οἳ μοῦνοι
[1, 194]   δὲ ὑπό τε δύο πλήκτρων  καὶ   δύο ἀνδρῶν ὀρθῶν ἑστεώτων, καὶ
[1, 93]   τοῦ σήματός εἰσὶ στάδιοι ἓξ  καὶ   δύο πλέθρα, τὸ δὲ εὖρος
[1, 22]   ξείνους ἀλλήλοισι εἶναι καὶ συμμάχους,  καὶ   δύο τε ἀντὶ ἑνὸς νηοὺς
[1, 6]   μὲν Ἴωνάς τε καὶ Αἰολέας  καὶ   Δωριέας τοὺς ἐν τῇ Ἀσίῃ,
[1, 146]   καὶ Μολοσσοὶ καὶ Ἀρκάδες Πελασγοὶ  καὶ   Δωριέες Ἐπιδαύριοι, ἄλλα τε ἔθνεα
[1, 16]   ἔτεα ἐξεδέξατο Σαδυάττης Ἄρδυος,  καὶ   ἐβασίλευσε ἔτεα δυώδεκα, Σαδυάττεω δὲ
[1, 130]   Κῦρος γενόμενός τε καὶ τραφεὶς  καὶ   ἐβασίλευσε καὶ Κροῖσον ὕστερον τούτων
[1, 120]   Μάγοι εἰ μὲν περίεστί τε  καὶ   ἐβασίλευσε παῖς μὴ ἐκ
[1, 13]   ἀνεῖλέ τε δὴ τὸ χρηστήριον  καὶ   ἐβασίλευσε οὕτω Γύγης. τοσόνδε μέντοι
[1, 74]   ἐνιαυτὸν τοῦτον ἐν τῷ δὴ  καὶ   ἐγένετο μεταβολή. οἱ δὲ
[1, 73]   τὸν Σαδυάττεω ἐς Σάρδις. ταῦτα  καὶ   ἐγένετο. καὶ γὰρ Κυαξάρης καὶ
[1, 22]   ἐόντας ἀγγείλῃ Ἀλυάττῃ? τὰ δὴ  καὶ   ἐγένετο. ὡς γὰρ δὴ ἰδών
[1, 111]   ἀπειλήσας εἰ μή σφεα ποιήσαιμι.  καὶ   ἐγὼ ἀναλαβὼν ἔφερον, δοκέων τῶν
[1, 51]   Θεοδώρου τοῦ Σαμίου ἔργον εἶναι,  καὶ   ἐγὼ δοκέω? οὐ γὰρ τὸ
[1, 171]   φόρον μὲν οὐδένα ὑποτελέοντες, ὅσον  καὶ   ἐγὼ δυνατός εἰμι ἐπὶ μακρότατον
[1, 155]   γὰρ πρότερον ἐγώ τε ἔπρηξα  καὶ   ἐγὼ κεφαλῇ ἀναμάξας φέρω? τὰ
[1, 155]   παίδων αὐτοῦ φείσατο? ὡς δὲ  καὶ   ἐγὼ Λυδῶν τὸν μὲν πλέον
[1, 117]   σοί τε ποιήσω κατὰ νόον,  καὶ   ἐγὼ πρὸς σὲ γινόμενος ἀναμάρτητος
[1, 112]   ἀνάγκη ὀφθῆναι ἐκκείμενον. τέτοκα γὰρ  καὶ   ἐγώ, τέτοκα δὲ τεθνεός. τοῦτο
[1, 60]   θεὸν προσεύχοντό τε τὴν ἄνθρωπον  καὶ   ἐδέκοντο Πεισίστρατον. ~ἀπολαβὼν δὲ τὴν
[1, 97]   συνελέχθησαν οἱ Μῆδοι ἐς τὠυτὸ  καὶ   ἐδίδοσαν σφίσι λόγον, λέγοντες περὶ
[1, 117]   πιστοτάτους καὶ εἶδον δι? ἐκείνων  καὶ   ἔθαψά μιν. οὕτω ἔσχε
[1, 113]   πιστοτάτους εἶδέ τε διὰ τούτων  καὶ   ἔθαψε τοῦ βουκόλου τὸ παιδίον,
[1, 90]   τὰς πέδας? ταῦτά τε ἐπειρωτᾶν,  καὶ   εἰ ἀχαρίστοισι νόμος εἶναι τοῖσι
[1, 53]   εἰ στρατεύηται ἐπὶ Πέρσας Κροῖσος  καὶ   εἴ τινα στρατὸν ἀνδρῶν προσθέοιτο
[1, 53]   ἐπειρωτᾷ εἰ στρατεύηται ἐπὶ Πέρσας  καὶ   εἴ τινα στρατὸν ἀνδρῶν προσθέοιτο
[1, 59]   ἔχων, δευτέρα τὴν γυναῖκα ἐκπέμπειν,  καὶ   εἴ τίς οἱ τυγχάνει ἐὼν
[1, 80]   τάχιστα τῶν καμήλων οἱ ἵπποι  καὶ   εἶδον αὐτάς, ὀπίσω ἀνέστρεφον, διέφθαρτό
[1, 117]   πέμψας τῶν εὐνούχων τοὺς πιστοτάτους  καὶ   εἶδον δι? ἐκείνων καὶ ἔθαψά
[1, 68]   ἀνθρώπους τῶν νῦν ἄνοιξα αὐτὴν  καὶ   εἶδον τὸν νεκρὸν μήκεϊ ἴσον
[1, 21]   δὲ σαφέως προπεπυσμένος πάντα λόγον,  καὶ   εἰδὼς τὰ Ἀλυάττης μέλλοι ποιήσειν,
[1, 7]   ἄρξαντες μὲν ἐπὶ δύο τε  καὶ   εἴκοσι γενεᾶς ἀνδρῶν ἔτεα πέντε
[1, 106]   Σκύθαι. ~ἐπὶ μέν νυν ὀκτὼ  καὶ   εἴκοσι ἔτεα ἦρχον τῆς Ἀσίης
[1, 102]   αὐτός τε διεφθάρη, ἄρξας δύο  καὶ   εἴκοσι ἔτεα, καὶ στρατὸς
[1, 76]   φθείρων τῶν Συρίων τοὺς κλήρους?  καὶ   εἷλε μὲν τῶν Πτερίων τὴν
[1, 111]   ἐθάμβεον δὲ ὁρέων χρυσῷ τε  καὶ   εἵμασι κεκοσμημένον, πρὸς δὲ καὶ
[1, 50]   καὶ ἐπαργύρους καὶ φιάλας χρυσέας  καὶ   εἵματα πορφύρεα καὶ κιθῶνας, νήσας
[1, 22]   ἰδών τε ἐκεῖνα κῆρυξ  καὶ   εἶπας πρὸς Θρασύβουλον τοῦ Λυδοῦ
[1, 129]   αὐτὸν θυμαλγέα ἔπεα, καὶ δὴ  καὶ   εἴρετό μιν πρὸς τὸ ἑωυτοῦ
[1, 75]   ἀριστερῆς χειρὸς ῥέοντα τοῦ στρατοῦ  καὶ   ἐκ δεξιῆς ῥέειν, ποιῆσαι δὲ
[1, 56]   αὖτις ἐς τὴν Δρυοπίδα μετέβη  καὶ   ἐκ τῆς Δρυοπίδος οὕτω ἐς
[1, 130]   ποταμοῦ Ἀσίης ἐπ? ἔτεα τριήκοντα  καὶ   ἑκατὸν δυῶν δέοντα, πάρεξ
[1, 50]   δὲ παλαιστιαῖα. ἀριθμὸν δὲ ἑπτακαίδεκα  καὶ   ἑκατόν, καὶ τούτων ἀπέφθου χρυσοῦ
[1, 189]   κατέτεινε σχοινοτενέας ὑποδέξας διώρυχας ὀγδώκοντα  καὶ   ἑκατὸν παρ? ἑκάτερον τὸ χεῖλος
[1, 178]   μέγαθος ἐοῦσα μέτωπον ἕκαστον εἴκοσι  καὶ   ἑκατὸν σταδίων, ἐούσης τετραγώνου? οὗτοι
[1, 163]   ἔτεα, ἐβίωσε δὲ πάντα εἴκοσι  καὶ   ἑκατόν. τούτῳ δὴ τῷ ἀνδρὶ
[1, 89]   ἀπεχθήσεαι βίῃ ἀπαιρεόμενος τὰ χρήματα,  καὶ   ἐκεῖνοι συγγνόντες ποιέειν σε δίκαια
[1, 100]   γράφοντες ἔσω παρ? ἐκεῖνον ἐσπέμπεσκον,  καὶ   ἐκεῖνος διακρίνων τὰς ἐσφερομένας ἐκπέμπεσκε.
[1, 11]   ὁρμή ἔσται ὅθεν περ  καὶ   ἐκεῖνος ἐμέ ἐπεδέξατο γυμνήν, ὑπνωμένῳ
[1, 112]   δὲ ταῦτα ἔλεγε βουκόλος  καὶ   ἐκκαλύψας ἀπεδείκνυε. δὲ ὡς
[1, 150]   Αἰολέες. Κολοφωνίους ἄνδρας στάσι ἑσσωθέντας  καὶ   ἐκπεσόντας ἐκ τῆς πατρίδος ὑπεδέξαντο.
[1, 100]   ὁρῶσι. ~ἐπείτε δὲ ταῦτα διεκόσμησε  καὶ   ἐκράτυνε ἑωυτὸν τῇ τυραννίδι, ἦν
[1, 13]   ἐπεμνήσθη. ~ἔσχε δὲ τὴν βασιληίην  καὶ   ἐκρατύνθη ἐκ τοῦ ἐν Δελφοῖσι
[1, 117]   τὴν ἀληθείην ἐκφήναντος λόγον ἤδη  καὶ   ἐλάσσω ἐποιέετο, Ἁρπάγῳ δὲ καὶ
[1, 194]   κάρτα μεγάλα ταῦτα τὰ πλοῖα  καὶ   ἐλάσσω? τὰ δὲ μέγιστα αὐτῶν
[1, 202]   δὲ Ἀράξης λέγεται καὶ μέζων  καὶ   ἐλάσσων εἶναι τοῦ Ἴστρου? νήσους
[1, 35]   τε φίλων τυγχάνεις ἔκγονος ἐὼν  καὶ   ἐλήλυθας ἐς φίλους, ἔνθα ἀμηχανήσεις
[1, 145]   τὸ οὔνομα ἔσχε, καὶ Βοῦρα  καὶ   Ἑλίκη, ἐς τὴν κατέφυγον Ἴωνες
[1, 1]   οὔνομα εἶναι, κατὰ τὠυτὸ τὸ  καὶ   Ἕλληνές λέγουσι, Ἰοῦν τὴν Ἰνάχου?
[1, 94]   δὲ νόμοισι μὲν παραπλησίοισι χρέωνται  καὶ   Ἕλληνές, χωρὶς ὅτι τὰ
[1, 148]   αἱ Ἰώνων ὁρταὶ τοῦτο, ἀλλὰ  καὶ   Ἑλλήνων πάντων ὁμοίως πᾶσαι ἐς
[1, 94]   παιγνίας τὰς νῦν σφίσι τε  καὶ   Ἕλλησι κατεστεώσας ἑωυτῶν ἐξεύρημα γενέσθαι?
[1, 213]   μιν τε οἶνος ἀνῆκε  καὶ   ἔμαθε ἵνα ἦν κακοῦ, δεηθεὶς
[1, 124]   τὸ δὲ κατὰ θεούς τε  καὶ   ἐμὲ περίεις? τά σε καὶ
[1, 167]   Φωκαιέες καταλευσθέντες ἐκέατο, ἐγίνετο διάστροφα  καὶ   ἔμπηρα καὶ ἀπόπληκτα, ὁμοίως πρόβατα
[1, 196]   οὕτω αἱ εὔμορφοι τὰς ἀμόρφους  καὶ   ἐμπήρους ἐξεδίδοσαν. ἐκδοῦναι δὲ τὴν
[1, 191]   χορεύειν τε τοῦτον τὸν χρόνον  καὶ   ἐν εὐπαθείῃσι εἶναι, ἐς
[1, 68]   ἐς χαλκήιον ἐθηεῖτο σίδηρον ἐξελαυνόμενον,  καὶ   ἐν θώματι ἦν ὀρέων τὸ
[1, 18]   Λιμενηίῳ χώρης τῆς σφετέρης μαχεσαμένων  καὶ   ἐν Μαιάνδρου πεδίῳ. τὰ μέν
[1, 13]   δεινόν ἐποιεῦντο τὸ Κανδαύλεω πάθος  καὶ   ἐν ὅπλοισι ἦσαν, συνέβησαν ἐς
[1, 151]   Τενέδῳ δὲ μία οἴκηται πόλις,  καὶ   ἐν τῇσι Ἑκατὸν νήσοισι καλεομένῃσι
[1, 185]   τὴν αὐτὴν ταύτην κώμην παραγίνονται  καὶ   ἐν τρισὶ ἡμέρῃσι. τοῦτο μὲν
[1, 91]   ἦν καὶ ἀρχόμενος ὑπ? ἐκείνοισι  καὶ   ἔνερθε ἐὼν τοῖσι ἅπασι δεσποίνῃ
[1, 178]   τὸ δὲ ὀνομαστότατον καὶ ἰσχυρότατον  καὶ   ἔνθα σφι Νίνου ἀναστάτου γενομένης
[1, 168]   οἴχοντο πλέοντες ἐπὶ τῆς Θρηίκης,  καὶ   ἐνθαῦτα ἔκτισαν πόλιν Ἄβδηρα, τὴν
[1, 86]   τὰ Κροῖσος εἶπε, μεταγνόντα τε  καὶ   ἐννώσαντα ὅτι καὶ αὐτὸς ἄνθρωπος
[1, 90]   εὖ ὑποτίθεσθαι? αἰνέσας δὲ πολλά,  καὶ   ἐντειλάμενος τοῖσι δορυφόροισι τὰ Κροῖσος
[1, 37]   χρὴ ὄμμασι ἔς τε ἀγορὴν  καὶ   ἐξ ἀγορῆς φοιτέοντα φαίνεσθαι; κοῖος
[1, 196]   χρυσίον ἔκειτο νόμος. ἐξῆν δὲ  καὶ   ἐξ ἄλλης ἐλθόντα κώμης τὸν
[1, 32]   ἔτεα, ἐουσέων πεντήκοντα καὶ διηκοσιέων  καὶ   ἑξακισχιλιέων καὶ δισμυριέων, ἑτέρη
[1, 54]   προμαντηίην καὶ ἀτελείην καὶ προεδρίην,  καὶ   ἐξεῖναι τῷ βουλομένῳ αὐτῶν γίνεσθαι
[1, 141]   τε πλῆθος πολλὸν τῶν ἰχθύων  καὶ   ἐξειρύσαι, ἰδόντα δὲ παλλομένους εἰπεῖν
[1, 190]   ποταμὸν ἐτίσατο Κῦρος ἐς τριηκοσίας  καὶ   ἑξήκοντα διώρυχάς μιν διαλαβών, καὶ
[1, 65]   ἐκ κακῶν τε μεγάλων πεφευγότας  καὶ   ἐόντας ἤδη τῷ πολέμῳ κατυπερτέρους
[1, 123]   αὕτη κεχώρηκε. Κύρῳ δὲ ἀνδρευμένῳ  καὶ   ἐόντι τῶν ἡλίκων ἀνδρηιοτάτῳ καὶ
[1, 123]   βασιληίης. κατεργασμένου δέ οἱ τούτου  καὶ   ἐόντος ἑτοίμου, οὕτω δὴ τῷ
[1, 50]   τρισχίλια ἔθυσε, κλίνας τε ἐπιχρύσους  καὶ   ἐπαργύρους καὶ φιάλας χρυσέας καὶ
[1, 90]   σεῦ ἀνδρὸς βασιλέος χρηστὰ ἔργα  καὶ   ἔπεα ποιέειν, αἰτέο δόσιν ἥντινα
[1, 30]   θεράποντες περιῆγον κατὰ τοὺς θησαυρούς,  καὶ   ἐπεδείκνυσαν πάντα ἐόντα μεγάλα τε
[1, 47]   οἱ Λυδοὶ χρησόμενοι τῷ θεῷ  καὶ   ἐπειρώτων τὸ ἐντεταλμένον, Πυθίη
[1, 166]   ἐγίνοντο αἱ νέες σφι ἄγειν,  καὶ   ἔπειτα ἀπέντες τὴν Κύρνον ἔπλεον
[1, 4]   εἵνεκεν γυναικὸς στόλον μέγαν συναγεῖραι  καὶ   ἔπειτα ἐλθόντας ἐς τὴν Ἀσίην
[1, 155]   δὲ Λυδοῖσι τὴν πόλιν παρέδωκα,  καὶ   ἔπειτα θωμάζω εἰ μοι ἀπεστᾶσι"
[1, 170]   Ἴωνας ἀερθέντας πλέειν ἐς Σαρδὼ  καὶ   ἔπειτα πόλιν μίαν κτίζειν πάντων
[1, 146]   πατέρας καὶ ἄνδρας καὶ παῖδας  καὶ   ἔπειτα ταῦτα ποιήσαντες αὐτῇσι συνοίκεον.
[1, 32]   ἂν αὐτῶν πλεῖστα ἔχων διατελέῃ  καὶ   ἔπειτα τελευτήσῃ εὐχαρίστως τὸν βίον,
[1, 176]   τὰ χρήματα καὶ τοὺς οἰκέτας,  καὶ   ἔπειτα ὑπῆψαν τὴν ἀκρόπολιν πᾶσαν
[1, 164]   ἔφασαν θέλειν βουλεύσασθαι ἡμέρην μίαν  καὶ   ἔπειτα ὑποκρινέεσθαι? ἐν δὲ
[1, 105]   ~ἐνθεῦτεν δὲ ἤισαν ἐπ? Αἴγυπτον.  καὶ   ἐπείτε ἐγένοντο ἐν τῇ Παλαιστίνῃ
[1, 80]   τὸ ἱππικόν, τῷ δή τι  καὶ   ἐπεῖχε ἐλλάμψεσθαι Λυδός. ὡς
[1, 106]   οὕτω ἀνεσώσαντο τὴν ἀρχὴν Μῆδοι  καὶ   ἐπεκράτεον τῶν περ καὶ πρότερον,
[1, 64]   ταύτην Πεισίστρατος κατεστρέψατο πολέμῳ  καὶ   ἐπέτρεψε Λυγδάμι) πρὸς τε ἔτι
[1, 78]   παῖδα, ἵππον δὲ πολέμιόν τε  καὶ   ἐπήλυδα. Τελμησσέες μέν νυν ταῦτα
[1, 94]   ἐπὶ ἐξόδῳ ἐκ τῆς χώρης,  καὶ   ἐπὶ μὲν τῇ μένειν αὐτοῦ
[1, 27]   συνωνέονται μυρίην, ἐς Σάρδις τε  καὶ   ἐπὶ σὲ ἐν νόῳ ἔχοντες
[1, 38]   τε γάμον τοι τοῦτον ἔσπευσα  καὶ   ἐπὶ τὰ παραλαμβανόμενα οὐκ ἀποπέμπω,
[1, 171]   ἐπιδέεσθαι Κᾶρες εἰσὶ οἱ καταδέξαντες  καὶ   ἐπὶ τὰς ἀσπίδας τὰ σημήια
[1, 195]   τοιῇδε χρέωνται, κιθῶνι ποδηνεκέι λινέῳ,  καὶ   ἐπὶ τοῦτον ἄλλον εἰρίνεον κιθῶνα
[1, 181]   τὸ μῆκος καὶ τὸ εὖρος,  καὶ   ἐπὶ τούτῳ τῷ πύργῳ ἄλλος
[1, 2]   ἐς Αἶάν τε τὴν Κολχίδα  καὶ   ἐπὶ Φᾶσιν ποταμόν, ἐνθεῦτεν, διαπρηξαμένους
[1, 99]   οὐδὲ ἐς ἀνδραγαθίην λειπόμενοι, λυπεοίατο  καὶ   ἐπιβουλεύοιεν, ἀλλ? ἑτεροῖός σφι δοκέοι
[1, 32]   τοῖσιδε προέχει ἐκείνου? ἄτην μὲν  καὶ   ἐπιθυμίην οὐκ ὁμοίως δυνατὸς ἐκείνῳ
[1, 125]   μετὰ δὲ ἀναπτύξας τὸ βυβλίον  καὶ   ἐπιλεγόμενος ἔφη Ἀστυάγεά μιν στρατηγὸν
[1, 86]   τε τούτοισι δείσαντα τὴν τίσιν  καὶ   ἐπιλεξάμενον ὡς οὐδὲν εἴη τῶν
[1, 164]   πεντηκοντέρους, ἐσθέμενοι τέκνα καὶ γυναῖκας  καὶ   ἔπιπλα πάντα, πρὸς δὲ καὶ
[1, 134]   δὴ τὸ ἔθνος ἄρχον τε  καὶ   ἐπιτροπεῦον. ~ξεινικὰ δὲ νόμαια Πέρσαι
[1, 26]   Ἀλυάττεω, ἐτέων ἐὼν ἡλικίην πέντε  καὶ   ἐπιφανῆναί σφι τὸν Ἀρίονα ὥσπερ
[1, 48]   τὰ ἦν ἀμήχανον ἐξευρεῖν τε  καὶ   ἐπιφράσασθαι, χελώνην καὶ ἄρνα κατακόψας
[1, 79]   ὡς δέ οἱ ταῦτα ἔδοξε,  καὶ   ἐποίεε κατὰ τάχος? ἐλάσας γὰρ
[1, 69]   τε τῇ ἀπίξι τῶν Λυδῶν  καὶ   ἐποιήσαντο ὅρκια ξεινίης πέρι καὶ
[1, 150]   ἐπιδιείλοντο σφέας αἱ ἕνδεκα πόλιες  καὶ   ἐποιήσαντο σφέων αὐτέων πολιήτας. ~αὗται
[1, 204]   μιν καὶ μεγάλα τὰ ἐπαείροντα  καὶ   ἐποτρύνοντα ἦν, πρῶτον μὲν
[1, 17]   ὁρμώμενοι τὴν γῆν σπείρειν τε  καὶ   ἐργάζεσθαι οἱ Μιλήσιοι, αὐτὸς δὲ
[1, 142]   ἵδρυται, Ἐρυθραί. Χῖοι μέν νυν  καὶ   Ἐρυθραῖοι κατὰ τὠυτὸ διαλέγονται, Σάμιοι
[1, 37]   ἡμῖν ἦν ἔς τε πολέμους  καὶ   ἐς ἄγρας φοιτέοντας εὐδοκιμέειν? νῦν
[1, 202]   ἐς ὄρχησίν τε ἀνίστασθαι  καὶ   ἐς ἀοιδὴν ἀπικνέεσθαι. τούτων μὲν
[1, 1]   τε ἄλλῃ ἐσαπικνέεσθαι καὶ δὴ  καὶ   ἐς Ἄργος. τὸ δὲ Ἄργος
[1, 85]   ἄλλα τε ἐπιφραζόμενος, καὶ δὴ  καὶ   ἐς Δελφοὺς περὶ αὐτοῦ ἐπεπόμφεε
[1, 181]   ἑτέρῳ Διὸς Βήλου ἱρὸν χαλκόπυλον,  καὶ   ἐς ἐμὲ ἔτι τοῦτο ἐόν,
[1, 93]   οὖροι δὲ πέντε ἐόντες ἔτι  καὶ   ἐς ἐμὲ ἦσαν ἐπὶ τοῦ
[1, 66]   αὗται ἐν τῇσι ἐδεδέατο ἔτι  καὶ   ἐς ἐμὲ ἦσαν σόαι ἐν
[1, 84]   ἄνωθεν κατακυλισθεῖσαν καὶ ἀνελόμενον, ἐφράσθη  καὶ   ἐς θυμὸν ἐβάλετο? τότε δὲ
[1, 104]   τῆς Μαιήτιδος ἐπὶ Φᾶσιν ποταμὸν  καὶ   ἐς Κόλχους τριήκοντα ἡμερέων εὐζώνῳ
[1, 82]   ἄλλας ἔπεμπε συμμαχίας καὶ δὴ  καὶ   ἐς Λακεδαίμονα. τοῖσι δὲ καὶ
[1, 30]   ἀπίκετο παρὰ Ἄμασιν καὶ δὴ  καὶ   ἐς Σάρδις παρὰ Κροῖσον. ἀπικόμενος
[1, 15]   ἐπείτε ἦρξε ἔς τε Μίλητον  καὶ   ἐς Σμύρνην, καὶ Κολοφῶνος τὸ
[1, 108]   οὐδέν, φυλασσόμεθα δὲ ἐς σὲ  καὶ   ἐς τὸν μετέπειτα χρόνον μηδὲν
[1, 92]   μέν νυν ἔς τε Δελφοὺς  καὶ   ἐς τοῦ Ἀμφιάρεω ἀνέθηκε οἰκήιά
[1, 135]   τῆς ἑωυτῶν εἶναι καλλίω φορέουσι,  καὶ   ἐς τοὺς πολέμους τοὺς Αἰγυπτίους
[1, 18]   Ἄρδυος ἔτι Λυδῶν ἦρχε,  καὶ   ἐσβάλλων τηνικαῦτα ἐς τὴν Μιλησίην
[1, 111]   καὶ κραυγανόμενον, κεκοσμημένον χρυσῷ τε  καὶ   ἐσθῆτι ποικίλῃ. Ἅρπαγος δὲ ὡς
[1, 190]   πόλιος, συνέβαλόν τε οἱ Βαβυλώνιοι  καὶ   ἑσσωθέντες τῇ μάχῃ κατειλήθησαν ἐς
[1, 104]   μὲν Μῆδοι συμβαλόντες τοῖσι Σκύθῃσι  καὶ   ἑσσωθέντες τῇ μάχῃ τῆς ἀρχῆς
[1, 35]   ἐξεληλαμένος τε ὑπὸ τοῦ πατρὸς  καὶ   ἐστερημένος πάντων" Κροῖσος δέ μιν
[1, 91]   γυναικηίῳ ἐπισπόμενος ἐφόνευσε τὸν δεσπότεα  καὶ   ἔσχε τὴν ἐκείνου τιμὴν οὐδέν
[1, 75]   τὰ ἀρχαῖα ἐσβάλλοι? ὥστε ἐπείτε  καὶ   ἐσχίσθη τάχιστα ποταμός, ἀμφοτέρῃ
[1, 44]   εἴη ἐκάλεε δὲ ἐπίστιόν τε  καὶ   ἑταιρήιον, τὸν αὐτὸν τοῦτον ὀνομάζων
[1, 181]   τῷ πύργῳ ἄλλος πύργος ἐπιβέβηκε,  καὶ   ἕτερος μάλα ἐπὶ τούτῳ, μέχρι
[1, 207]   ὅτι ἄνθρωπος καὶ σὺ εἶς  καὶ   ἑτέρων τοιῶνδε ἄρχεις, ἐκεῖνο πρῶτον
[1, 51]   θησαυρῷ, ἕλκων σταθμὸν εἴνατον ἡμιτάλαντον  καὶ   ἔτι δυώδεκα μνέας, δὲ
[1, 92]   ἀσπὶς χρυσέη μεγάλη. ταῦτα μὲν  καὶ   ἔτι ἐς ἐμὲ ἦν περιεόντα,
[1, 30]   ἔθαψαν αὐτοῦ τῇ περ ἔπεσε  καὶ   ἐτίμησαν μεγάλως" ~ὣς δὲ τὰ
[1, 59]   τὴν πόλιν κοσμέων καλῶς τε  καὶ   εὖ. ~μετὰ δὲ οὐ πολλὸν
[1, 208]   ἐντειλάμενὸς οἱ τιμᾶν τε αὐτὸν  καὶ   εὖ ποιέειν, ἢν διάβασις
[1, 163]   τοῦτο δὲ πᾶν λίθων μεγάλων  καὶ   εὖ συναρμοσμένων. ~τὸ μὲν δὴ
[1, 112]   εἶδε τὸ παιδίον μέγα τε  καὶ   εὐειδὲς ἐόν, δακρύσασα καὶ λαβομένη
[1, 60]   τὸ Ἑλληνικὸν ἐὸν καὶ δεξιώτερον  καὶ   εὐηθείης ἠλιθίου ἀπηλλαγμένον μᾶλλον, εἰ
[1, 66]   ἀνδρῶν, ἀνά τε ἔδραμον αὐτίκα  καὶ   εὐθηνήθησαν, καὶ δή σφι οὐκέτι
[1, 135]   τοὺς πολέμους τοὺς Αἰγυπτίους θώρηκας?  καὶ   εὐπαθείας τε παντοδαπὰς πυνθανόμενοι ἐπιτηδεύουσι,
[1, 178]   μὲν πρῶτά μιν βαθέα τε  καὶ   εὐρέα καὶ πλέη ὕδατος περιθέει,
[1, 171]   Μίνω τε κατεστραμμένου γῆν πολλὴν  καὶ   εὐτυχέοντος τῷ πολέμῳ, τὸ Καρικὸν
[1, 86]   καταγιεῖν θεῶν ὅτεῳ δή, εἴτε  καὶ   εὐχὴν ἐπιτελέσαι θέλων, εἴτε καὶ
[1, 31]   τὴν εὐχὴν ὡς ἔθυσάν τε  καὶ   εὐωχήθησαν, κατακοιμηθέντες ἐν αὐτῷ τῷ
[1, 93]   γράμματα ἐνεκεκόλαπτο τὰ ἕκαστοι ἐξεργάσαντο,  καὶ   ἐφαίνετο μετρεόμενον τὸ τῶν παιδισκέων
[1, 172]   μέχρι οὔρων τῶν Καλυνδικῶν εἵποντο,  καὶ   ἔφασαν ἐκβάλλειν τοὺς ξεινικοὺς θεούς.
[1, 166]   ἐνιδρύσαντο. καὶ ἦγον γὰρ δὴ  καὶ   ἔφερον τοὺς περιοίκους ἅπαντας, στρατεύονται
[1, 127]   οἱ δὲ πλεῖστοι ἐθελοκάκεόν τε  καὶ   ἔφευγον. ~διαλυθέντος δὲ τοῦ Μηδικοῦ.
[1, 65]   τάχιστα, μετέστησε τὰ νόμιμα πάντα,  καὶ   ἐφύλαξε ταῦτα μὴ παραβαίνειν? μετὰ
[1, 91]   δὲ ἐνέδωκαν αὗται, ἤνυσέ τε  καὶ   ἐχαρίσατό οἱ? τρία γὰρ ἔτεα
[1, 83]   ἡλώκοι τὸ τεῖχος τῶν Λυδῶν  καὶ   ἔχοιτο Κροῖσος ζωγρηθείς. οὕτω δὴ
[1, 21]   ἦν ἐν τῷ ἄστεϊ σῖτος  καὶ   ἑωυτοῦ καὶ ἰδιωτικός, τοῦτον πάντα
[1, 34]   βληθέντα. δ? ἐπείτε ἐξηγέρθη  καὶ   ἑωυτῷ λόγον ἔδωκε, καταρρωδήσας τὸν
[1, 215]   χρέωνται, ὅσα δὲ περὶ κεφαλὴν  καὶ   ζωστῆρας καὶ μασχαλιστῆρας, χρυσῷ κοσμέονται.
[1, 192]   τῇ δυνάμι τῆς ἄλλης Ἀσίης.  καὶ   ἀρχὴ τῆς χώρης ταύτης,
[1, 10]   τὴν κοίτην, ὑπεκδὺς ἐχώρεε ἔξω,  καὶ   γυνὴ ἐπορᾷ μιν ἐξιόντα.
[1, 10]   καὶ μετὰ ταῦτα αὐτίκα παρῆν  καὶ   γυνή. ἐσελθοῦσαν δὲ καὶ
[1, 9]   μετὰ δ? ἐμὲ ἐσελθόντα παρέσται  καὶ   γυνὴ ἐμὴ ἐς
[1, 202]   μὲν γὰρ Ἕλληνὲς ναυτίλλονται πᾶσα  καὶ   ἔξω στηλέων θάλασσα
[1, 202]   στηλέων θάλασσα Ἀτλαντὶς καλεομένη  καὶ   Ἐρυθρὴ μία ἐοῦσα τυγχάνει.
[1, 82]   τε ἐν τῇ ἠπείρῳ χώρῇ  καὶ   Κυθηρίη νῆσος καὶ αἱ
[1, 193]   Αἰγυπτίη, κατατέτμηται ἐς διώρυχας?  καὶ   μεγίστη τῶν διωρύχων ἐστὶ
[1, 82]   ἔσχον οἱ Λακεδαιμόνιοι. ἦν δὲ  καὶ   μέχρι Μαλέων πρὸς
[1, 163]   ἐδίδου δὲ ἀφειδέως? καὶ γὰρ  καὶ   περίοδος τοῦ τείχεος οὐκ
[1, 68]   οἱ Λακεδαιμόνιοι? ἤδη δέ σφι  καὶ   πολλὴ τῆς Πελοποννήσου ἦν
[1, 116]   προσώπου προσφέρεσθαι ἐδόκεε ἐς ἑωυτὸν  καὶ   ὑπόκρισις ἐλευθερωτέρη εἶναι,
[1, 65]   Τεγεητέων. ἐπὶ γὰρ Λέοντος βασιλεύοντος  καὶ   Ἡγησικλέος ἐν Σπάρτῃ τοὺς ἄλλους
[1, 166]   ἔτεα πέντε, καὶ ἱρὰ ἐνιδρύσαντο.  καὶ   ἦγον γὰρ δὴ καὶ ἔφερον
[1, 111]   εἶδόν τε ἐς πόλιν ἐλθὼν  καὶ   ἤκουσα τὸ μήτε ἰδεῖν ὄφελον
[1, 204]   τὰ δὲ πρὸς ἠῶ τε  καὶ   ἥλιον ἀνατέλλοντα πεδίον ἐκδέκεται πλῆθος
[1, 201]   οἰκημένον δὲ πρὸς ἠῶ τε  καὶ   ἡλίου ἀνατολάς, πέρην τοῦ Ἀράξεω
[1, 206]   παυσάμενος δὲ βασίλευε τῶν σεωυτοῦ,  καὶ   ἡμέας ἀνέχευ ὁρέων ἄρχοντας τῶν
[1, 120]   παῖδα τοῦτον περιιοῦσα ἐόντα Πέρσην,  καὶ   ἡμεῖς ἐόντες Μῆδοι δουλούμεθά τε
[1, 207]   πολλὰ τρέψονταί τε πρὸς αὐτὰ  καὶ   ἡμῖν τὸ ἐνθεῦτεν λείπεται ἀπόδεξις
[1, 59]   μηχανᾶται τοιάδε. τρωματίσας ἑωυτόν τε  καὶ   ἡμιόνους ἤλασε ἐς τὴν ἀγορὴν
[1, 124]   ἀναπείσας ἀπίστασθαι στρατηλάτεε ἐπὶ Μήδους?  καὶ   ἤν τε ἐγὼ ὑπὸ Ἀστυάγεος
[1, 133]   ἐν τοῦ ἂν ἐόντες βουλεύωνται,  καὶ   ἢν μὲν ἅδῃ καὶ νήφουσι,
[1, 173]   τῆς μητρὸς ἀνανεμέεται τὰς μητέρας.  καὶ   ἢν μέν γε γυνὴ ἀστὴ
[1, 78]   ἰδόντι δὲ τοῦτο Κροίσῳ,