Alphabétiquement     [«   »]
Ὀθρυάδης 2
οἱ 327
οἵ 10
οἳ 63
οἷ 1
οἷά 2
οἷα 11
Fréquences     [«    »]
62 ἑωυτοῦ
62 μέν
62 ὑπὸ
63 οἳ
63 τι
65
65 Κροῖσος
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

οἳ


Livre, Chapitre
[1, 185]   Εὐφρήτης, Ἀρδέρικκα. καὶ νῦν  οἳ   ἂν κομίζωνται ἀπὸ τῆσδε τῆς
[1, 191]   τὸ ἐκ τοῦ Κύρου ποιεύμενον,  οἳ   δ? ἂν περιιδόντες τοὺς Πέρσας
[1, 196]   εἴδεος μὲν οὐδὲν ἐδέοντο χρηστοῦ,  οἳ   δ? ἂν χρήματά τε καὶ
[1, 91]   Πυθίη ὑπεκρίνατο τοῖσι Λυδοῖσι,  οἳ   δὲ ἀνήνεικαν ἐς Σάρδις καὶ
[1, 173]   Σαρπηδόνα καὶ τοὺς στασιώτας αὐτοῦ,  οἳ   δὲ ἀπωσθέντες ἀπίκοντο τῆς Ἀσίης
[1, 127]   ὅσοι μὴ τοῦ λόγου μετέσχον,  οἳ   δὲ αὐτομόλεον πρὸς τοὺς Πέρσας,
[1, 64]   μὲν ἐν τῇ μάχη ἐπεπτώκεσαν,  οἳ   δὲ αὐτῶν μετ? Ἀλκμεωνιδέων ἔφευγον
[1, 165]   ἀπέπλεον ὀπίσω ἐς τὴν Φωκαίην.  οἳ   δὲ αὐτῶν τὸ ὅρκιον ἐφύλασσον,
[1, 216]   ἀπὸ κτηνέων ζώουσι καὶ ἰχθύων?  οἳ   δὲ ἄφθονοί σφι ἐκ τοῦ
[1, 68]   ἔφραζε Λακεδαιμονίοσσι πᾶν τὸ πρῆγμα.  οἳ   δὲ ἐκ λόγου πλαστοῦ ἐπενείκαντὲς
[1, 173]   μὲν δὴ αὐτῶν Σαρπηδὼν ἦρχε,  οἳ   δὲ ἐκαλέοντο τό πέρ τε
[1, 69]   ἐντειλάμενός τε τὰ λέγειν χρῆν.  οἳ   δὲ ἐλθόντες ἔλεγον ἔπεμψε ἡμέας
[1, 60]   οὔκω κάρτα ἐρριζωμένην ἔχων ἀπέβαλε.  οἳ   δὲ ἐξελάσαντες Πεισίστρατον αὖτις ἐκ
[1, 105]   ἀποτράπει τὸ προσωτέρω μὴ πορεύεσθαι.  οἳ   δὲ ἐπείτε ἀναχωρέοντες ὀπίσω ἐγένοντο
[1, 126]   τὰ παρεόντα σφι εἴη αἱρετώτερα.  οἳ   δὲ ἔφασαν πολλὸν εἶναι αὐτῶν
[1, 147]   Πυλίους ἀπὸ Κόδρου τοῦ Μελάνθου,  οἳ   δὲ καὶ συναμφοτέρους. ἀλλὰ γὰρ
[1, 75]   ποταμός, ἀμφοτέρῃ διαβατὸς ἐγένετο,  οἳ   δὲ καὶ τὸ παράπαν λέγουσι
[1, 120]   τῇ ἔκρινάν οἱ τὴν ὄψιν.  οἳ   δὲ κατὰ ταὐτὰ εἶπαν λέγοντες
[1, 63]   τοὺς παῖδας ἐπὶ ἵππους προέπεμπε,  οἳ   δὲ καταλαμβάνοντες τοὺς φεύγοντας ἔλεγον
[1, 147]   ἀπὸ Γλαύκου τοῦ Ἱππολόχου γεγονότας,  οἳ   δὲ Καύκωνας Πυλίους ἀπὸ Κόδρου
[1, 134]   οὗτοι δὲ καὶ τῶν ὁμούρων,  οἳ   δὲ μάλα τῶν ἐχομένων, κατὰ
[1, 159]   φεύγων θάνατον βίαιον πρὸς Περσέων?  οἳ   δέ μιν ἐξαιτέονται, προεῖναι Κυμαίους
[1, 131]   κατά περ οἱ Ἕλληνες εἶναι?  οἳ   δὲ νομίζουσι Διὶ μὲν ἐπὶ
[1, 171]   εἰμι ἐπὶ μακρότατον ἐξικέσθαι ἀκοῇ?  οἳ   δέ, ὅκως Μίνως δέοιτο, ἐπλήρουν
[1, 83]   κῆρυξ δεόμενος Κροίσῳ βοηθέειν πολιορκεομένῳ.  οἳ   δὲ ὅμως, ἐπείτε ἐπύθοντο τοῦ
[1, 66]   Ἀρκάδων μὲν τῶν ἄλλων ἀπείχοντο,  οἳ   δὲ πέδας φερόμενοι ἐπὶ Τεγεήτας
[1, 27]   τὸν Πριηνέα ἀπικόμενον ἐς Σάρδις,  οἳ   δὲ Πιττακὸν τὸν Μυτιληναῖον, εἰρομένου
[1, 63]   αὐτῶν οἳ μὲν πρὸς κύβους  οἳ   δὲ πρὸς ὕπνον. οἱ δὲ
[1, 73]   ἄκρος) τρηχέως κάρτα περιέσπε ἀεικείῃ.  οἳ   δὲ ταῦτα πρὸς Κυαξάρεω παθόντες,
[1, 46]   τε Ἀμφιάρεων καὶ παρὰ Τροφώνιον,  οἳ   δὲ τῆς Μιλησίης ἐς Βραγχίδας.
[1, 46]   Φωκέων, τοὺς δὲ ἐς Δωδώνην?  οἳ   δὲ τινὲς ἐπέμποντο παρὰ τε
[1, 82]   μὲν ὡς ἑωυτῶν πλεῦνες περιγεγόνασι,  οἳ   δὲ τοὺς μὲν ἀποφαίνοντες πεφευγότας,
[1, 59]   τῶν ἀστῶν καταλέξας ἄνδρας τούτους  οἳ   δορυφόροι μὲν οὐκ ἐγένοντο Πεισιστράτου,
[1, 51]   πίθους τε ἀργυρέους τέσσερας ἀπέπεμψε,  οἳ   ἐν τῷ Κορινθίων θησαυρῷ ἑστᾶσι,
[1, 103]   Σκυθέων Μαδύης Προτοθύεω παῖς?  οἳ   ἐσέβαλον μὲν ἐς τὴν Ἀσίην
[1, 89]   ἐπὶ πάσῃσι τῇσι πύλῃσι φυλάκους,  οἳ   λεγόντων πρὸς τοὺς ἐκφέροντας τὰ
[1, 147]   ἐν Μιλήτῳ. βασιλέας δὲ ἐστήσαντο  οἳ   μὲν αὐτῶν Λυκίους ἀπὸ Γλαύκου
[1, 27]   πάντων ἑτοίμων ἐς τὴν ναυπηγίην,  οἳ   μὲν Βίαντα λέγουσι τὸν Πριηνέα
[1, 140]   καὶ τῶν ἐν Αἰγύπτῳ ἱρέων.  οἳ   μὲν γὰρ ἁγνεύουσι ἔμψυχον μηδὲν
[1, 152]   ἀπέδοξέ σφι μὴ τιμωρέειν Ἴωσι.  οἳ   μὲν δὴ ἀπαλλάσσοντο, Λακεδαιμόνιοι δὲ
[1, 60]   κατάγει ἐς τὴν ἑωυτῆς ἀκρόπολιν.  οἳ   μὲν δὴ ταῦτα διαφοιτέοντες ἔλεγον?
[1, 65]   μᾶλλον θεὸν ἔλπομαι, Λυκόοργε"  οἳ   μὲν δή τινες πρὸς τούτοισι
[1, 36]   μιν ἐξέλωμεν ἐκ τῆς χώρης"  οἳ   μὲν δὴ τούτων ἐδέοντο, Κροῖσος
[1, 64]   μὲν ἐτυράννευε Ἀθηνέων, Ἀθηναίων δὲ  οἳ   μὲν ἐν τῇ μάχη ἐπεπτώκεσαν,
[1, 63]   μετὰ τὸ ἄριστον μετεξέτεροι αὐτῶν  οἳ   μὲν πρὸς κύβους οἳ δὲ
[1, 53]   τινα στρατὸν ἀνδρῶν προσθέοιτο σύμμαχον"  οἳ   μὲν ταῦτα ἐπειρώτων, τῶν δὲ
[1, 127]   Μῆδοι στρατευσάμενοι τοῖσι Πέρσῃσι συνέμισγον,  οἳ   μέν τινὲς αὐτῶν ἐμάχοντο, ὅσοι
[1, 82]   αὐτοὶ ἑκάτεροι ἔφασαν νικᾶν, λέγοντες  οἳ   μὲν ὡς ἑωυτῶν πλεῦνες περιγεγόνασι,
[1, 156]   πρὸς ἐξανδραποδίσασθαι τοὺς ἄλλους πάντας  οἳ   μετὰ Λυδῶν ἐπὶ Σάρδις ἐστρατεύσαντο,
[1, 145]   ἐστί, καὶ Δύμη καὶ Τριταιέες,  οἳ   μοῦνοι τούτων μεσόγαιοι οἰκέουσι. ταῦτα
[1, 102]   τοὺς Ἀσσυρίους καὶ Ἀσσυρίων, τούτους  οἳ   Νίνον εἶχον καὶ ἦρχον πρότερον
[1, 57]   ὑπὲρ Τυρσηνῶν Κρηστῶνα πόλιν οἰκεόντων,  οἳ   ὅμουροι κοτὲ ἦσαν τοῖσι νῦν
[1, 71]   μέν νυν θεοῖσι ἔχω χάριν,  οἳ   οὐκ ἐπὶ νόον ποιέουσι Πέρσῃσι
[1, 171]   ὀχάνων ἐφόρεον τὰς ἀσπίδας πάντες  οἳ   περ ἐώθεσαν ἀσπίσι χρᾶσθαι, τελαμῶσι
[1, 202]   εἶναι, ἐν δὲ αὐτῇσι ἀνθρώπους  οἳ   σιτέονται μὲν ῥίζας τὸ θέρος
[1, 71]   ἐπ? ἄνδρας τοιούτους στρατεύεσθαι παρασκευάζεαι,  οἳ   σκυτίνας μὲν ἀναξυρίδας σκυτίνην δὲ
[1, 57]   Σκυλάκην Πελασγῶν οἰκησάντων ἐν Ἑλλησπόντῳ,  οἳ   σύνοικοι ἐγένοντο Ἀθηναίοισι, καὶ ὅσα
[1, 60]   τὸ ἄστυ, προδρόμους κήρυκας προπέμψαντες?  οἳ   τὰ ἐντεταλμένα ἠγόρευον ἀπικόμενοι ἐς
[1, 184]   τοῖσι Ἀσσυρίοισι λόγοισι μνήμην ποιήσομαι,  οἳ   τὰ τείχεά τε ἐπεκόσμησαν καὶ
[1, 13]   ὅπλοισι ἦσαν, συνέβησαν ἐς τὠυτὸ  οἳ   τε τοῦ Γύγεω στασιῶται καί
[1, 174]   ἄλλοι καὶ Λακεδαιμονίων ἄποικοι Κνίδιοι.  οἳ   τῆς χώρης τῆς σφετέρης τετραμμένης
[1, 120]   ἐκάλεε τοὺς αὐτοὺς τῶν Μάγων  οἳ   τὸ ἐνύπνιὸν οἱ ταύτῃ ἔκριναν.
[1, 29]   πάντες ἐκ τῆς Ἑλλάδος σοφισταί,  οἳ   τοῦτον τὸν χρόνον ἐτύγχανον ἐόντες,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005