Alphabétiquement     [«   »]
ὅθεν 2
Ὀθρυάδην 1
Ὀθρυάδης 2
οἱ 327
οἵ 10
οἳ 63
οἷ 1
Fréquences     [«    »]
321
268 τὰ
317 τοῦ
327 οἱ
333 μὲν
336 τῶν
350 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

οἱ


Livre, Chapitre
[1, 152]   Σπάρτην τῶν Ἰώνων καὶ Αἰολέων  οἱ   ἄγγελοι κατὰ γὰρ δὴ τάχος
[1, 70]   Σάμιοι λέγουσι ὡς ἐπείτε ὑστέρησαν  οἱ   ἄγοντες τῶν Λακεδαιμονίων τὸν κρητῆρα,
[1, 93]   χῶμα γῆς. ἐξεργάσαντο δέ μιν  οἱ   ἀγοραῖοι ἄνθρωποι καὶ οἱ χειρώνακτες
[1, 167]   Τυρσηνοὶ διέλαχον, τῶν δὲ Τυρσηνῶν  οἱ   Ἀγυλλαῖοι) ἔλαχόν τε αὐτῶν πολλῷ
[1, 167]   ἐκέλευσε ποιέειν τὰ καὶ νῦν  οἱ   Ἀγυλλαῖοι ἔτι ἐπιτελέουσι? καὶ γὰρ
[1, 63]   ἐπιτεχνᾶται, ὅκως μήτε ἁλισθεῖεν ἔτι  οἱ   Ἀθηναῖοι διεσκεδασμένοι τε εἶεν? ἀναβιβάσας
[1, 143]   μέν νυν ἄλλοι Ἴωνες καὶ  οἱ   Ἀθηναῖοι ἔφυγον τὸ οὔνομα, οὐ
[1, 182]   τὸν αὐτὸν τρόπον, ὡς λέγουσι  οἱ   Αἰγύπτιοι? καὶ γὰρ δὴ ἐκεῖθι
[1, 149]   ἐν τῆ ἠπείρῳ. οὗτοι δὲ  οἱ   Αἰολέες χώρην μὲν ἔτυχον κτίσαντες
[1, 68]   δὲ ἐκ λόγου πλαστοῦ ἐπενείκαντὲς  οἱ   αἰτίην ἐδίωξαν. δὲ ἀπικόμενος
[1, 90]   τὴν Κύρου δύναμιν, ἀπ? ἧς  οἱ   ἀκροθίνια τοιαῦτα γενέσθαι, δεικνύντας τὰς
[1, 120]   δὲ πάντα ὅσα περ  οἱ   ἀληθέι λόγῳ βασιλέες ἐτελέωσε ποιήσας?
[1, 141]   ἕκαστοι καὶ συνελέγοντο ἐς Πανιώνιον  οἱ   ἄλλοι, πλὴν Μιλησίων? πρὸς μούνους
[1, 62]   ἤισαν ἐπὶ τοὺς κατιόντας καὶ  οἱ   ἀμφὶ Πεισίστρατον, ὡς ὁρμηθέντες ἐκ
[1, 181]   ἀμπαυστήριοι, ἐν τοῖσι κατίζοντες ἀμπαύονται  οἱ   ἀναβαίνοντες. ἐν δὲ τῷ τελευταίῳ
[1, 32]   ἐνεῖκαι, ταῦτα δὲ εὐτυχίη  οἱ   ἀπερύκει, ἄπηρος δὲ ἐστί, ἄνουσος,
[1, 119]   τὰ συγκυρήσαντα. Ἀστυάγης δέ, ὥς  οἱ   ἀπίκετο Ἁρπάγου παῖς, σφάξας
[1, 123]   ἀπέστελλε ἐς τοὺς Πέρσας, ἐντειλάμενὸς  οἱ   ἀπὸ γλώσσης διδόντα τὸν λαγὸν
[1, 70]   Ἥραιον. τάχα δὲ ἂν καὶ  οἱ   ἀποδόμενοι λέγοιεν ἀπικόμενοι ἐς Σπάρτην
[1, 191]   προκοπτομένων. ~εἴτε δὴ ὦν ἄλλος  οἱ   ἀπορέοντι ὑπεθήκατο, εἴτε καὶ αὐτὸς
[1, 14]   μνήμην ἄξιον ἔχειν ἐστί, κρητῆρες  οἱ   ἀριθμὸν ἓξ χρύσεοι ἀνακέαται. ἑστᾶσι
[1, 182]   τούτου τοῦ θεοῦ. ~φασὶ δὲ  οἱ   αὐτοὶ οὗτοι, ἐμοὶ μὲν οὐ
[1, 192]   χοίνιξι τρισὶ Ἀττικῇσι, ἵπποι δὲ  οἱ   αὐτοῦ ἦσαν ἰδίῃ, πάρεξ τῶν
[1, 190]   ἀγχοῦ τῆς πόλιος, συνέβαλόν τε  οἱ   Βαβυλώνιοι καὶ ἑσσωθέντες τῇ μάχῃ
[1, 186]   ἐπ? ὧν τὴν διάβασιν ἐποιεῦντο  οἱ   Βαβυλώνιοι? τὰς δὲ νύκτας τὰ
[1, 191]   μέν νυν προεπύθοντο ἔμαθον  οἱ   Βαβυλώνιοι τὸ ἐκ τοῦ Κύρου
[1, 13]   τοῦ ἔπεος Λυδοί τε καί  οἱ   βασιλέες αὐτῶν λόγον οὐδένα ἐποιεῦντο,
[1, 125]   καὶ Ἀχαιμενίδαι εἰσὶ φρήτρη, ἔνθεν  οἱ   βασιλέες οἱ Περσεῖδαι γεγόνασι. ἄλλοι
[1, 115]   ταῦτα τοῦτον ἐποίησα σὺν δίκῃ.  οἱ   γάρ με ἐκ τῆς κώμης
[1, 122]   τοῦ Καμβύσεω τὰ οἰκία ἐδέξαντο  οἱ   γεινάμενοι, καὶ δεξάμενοι ὡς ἐπύθοντο,
[1, 61]   εἶναι τῶν Ἀλκμεωνιδέων, οὐ βουλόμενός  οἱ   γενέσθαι ἐκ τῆς νεογάμου γυναικὸς
[1, 19]   ἐνόσησε Ἀλυάττης. μακροτέρης δέ  οἱ   γινομένης τῆς νούσου πέμπει ἐς
[1, 169]   οὐκ ἀνεχόμενοι ἐξέλιπον τὰς πατρίδας?  οἱ   δ? ἄλλοι Ἴωνες πλὴν Μιλησίων
[1, 96]   δικαίῳ τὸ ἄδικον πολέμιον ἐστί.  οἱ   δ? ἐκ τῆς αὐτῆς κώμης
[1, 210]   ἐς ἔλεγχον" ~Κῦρος μὲν δοκέων  οἱ   Δαρεῖον ἐπιβουλεύειν ἔλεγε τάδε? τῷ
[1, 67]   τῶν ἀγαθοεργῶν καλεομένων Σπαρτιητέων ἀνεῦρε,  οἱ   δὲ ἀγαθοεργοὶ εἰσὶ τῶν ἀστῶν,
[1, 167]   πρόβατα καὶ ὑποζύγια καὶ ἄνθρωποι.  οἱ   δὲ Ἀγυλλαῖοι ἐς Δελφοὺς ἔπεμπον
[1, 125]   οὗτοι μὲν πάντες ἀροτῆρες εἰσί,  οἱ   δὲ ἄλλοι νομάδες, Δάοι Μάρδοι
[1, 63]   κύβους οἳ δὲ πρὸς ὕπνον.  οἱ   δὲ ἀμφὶ Πεισίστρατον ἐσπεσόντες τοὺς
[1, 146]   ἄλλα τε ἔθνεα πολλὰ ἀναμεμίχαται?  οἱ   δὲ αὐτῶν ἀπὸ τοῦ πρυτανηίου
[1, 167]   τῶν Φωκαιέων τοιούτῳ μόρῳ διεχρήσαντο,  οἱ   δὲ αὐτῶν ἐς τὸ Ρήγιον
[1, 190]   δὴ ἤλαυνε ἐπὶ τὴν Βαβυλῶνα.  οἱ   δὲ Βαβυλώνιοι ἐκστρατευσάμενοι ἔμενον αὐτόν.
[1, 140]   κτείνειν, εἰ μὴ ὅσα θύουσι?  οἱ   δὲ δὴ Μάγοι αὐτοχειρίῃ πάντα
[1, 142]   ἐς Σπάρτην δεησομένους Ἴωσι τιμωρέειν.  ~οἱ   δὲ Ἴωνες οὗτοι, τῶν καὶ
[1, 72]   οὔτε ἁβρὸν οὔτε ἀγαθὸν οὐδέν.  ~οἱ   δὲ Καππαδόκαι ὑπὸ Ἑλλήνων Σύριοι
[1, 172]   ἐγένοντο, τούτοισι δὲ οὐ μέτα.  ~οἱ   δὲ Καύνιοι αὐτόχθονες δοκέειν ἐμοὶ
[1, 157]   Κύμην ἀγγέλους ἐκδιδόναι κελεύων Πακτύην.  οἱ   δὲ Κυμαῖοι ἔγνωσαν συμβουλῆς περὶ
[1, 74]   δὴ καὶ ἐγένετο μεταβολή.  οἱ   δὲ Λυδοί τε καὶ οἱ
[1, 173]   οὗτοι μὲν τρόποισι τοιούτοισι χρέωνται,  οἱ   δὲ Λύκιοι ἐκ Κρήτης τὠρχαῖον
[1, 173]   αὕτη τὸ παλαιὸν ἦν Μιλυάς,  οἱ   δὲ Μιλύαι τότε Σόλυμοι ἐκαλέοντο.
[1, 160]   πολιορκέεσθαι, ἐκπέμπουσι αὐτὸν ἐς Μυτιλήνην.  οἱ   δὲ Μυτιληναῖοι ἐπιπέμποντος τοῦ Μαζάρεος
[1, 133]   προτιθέαται ὅλους ὀπτοὺς ἐν καμίνοισι,  οἱ   δὲ πένητες αὐτῶν τὰ λεπτὰ
[1, 211]   δὲ φορβῆς καὶ οἴνου ηὗδον.  οἱ   δὲ Πέρσαι ἐπελθόντες πολλοὺς μὲν
[1, 86]   τὸν πάντα χρόνον τῆς ζόης.  ~οἱ   δὲ Πέρσαι τάς τε δὴ
[1, 127]   δὲ αὐτομόλεον πρὸς τοὺς Πέρσας,  οἱ   δὲ πλεῖστοι ἐθελοκάκεόν τε καὶ
[1, 7]   Κανδαύλης δὲ Μύρσου ὕστατος.  οἱ   δὲ πρότερον Ἄγρωνος βασιλεύσαντες ταύτης
[1, 104]   τῇ μάχῃ τῆς ἀρχῆς κατελύθησαν.  οἱ   δὲ Σκύθαι τὴν Ἀσίην πᾶσαν
[1, 74]   καὶ ἀμφότεροι εἰρήνην ἑωυτοῖσι γενέσθαι.  οἱ   δὲ συμβιβάσαντες αὐτοὺς ἦσαν οἵδε,
[1, 31]   ζεύγεϊ κομισθῆναι ἐς τὸ ἱρόν,  οἱ   δέ σφι βόες ἐκ τοῦ
[1, 122]   λόγῳ τὰ πάντα Κυνώ.  οἱ   δὲ τοκέες παραλαβόντες τὸ οὔνομα
[1, 165]   ἐρημωθεῖσαν ἀνδρῶν ἔσχον οἱ Πέρσαι.  ~οἱ   δὲ Φωκαιέες, ἐπείτε σφι Χῖοι
[1, 163]   πρώτῃ δὲ Φωκαίῃ Ἰωνίης ἐπεχείρησε.  ~οἱ   δὲ Φωκαιέες οὗτοι ναυτιλίῃσι μακρῇσι
[1, 164]   ἐρεῖψαι καὶ οἴκημα ἓν κατιρῶσαι.  οἱ   δὲ Φωκαιέες περιημεκτέοντες τῇ δουλοσύνη
[1, 166]   καὶ Καρχηδόνιοι, νηυσὶ ἑκάτεροι ἑξήκόντα.  οἱ   δὲ Φωκαιέες πληρώσαντες καὶ αὐτοὶ
[1, 75]   διεβίβασε. ἀπορέοντος γὰρ Κροίσου ὅκως  οἱ   διαβήσεται τὸν ποταμὸν στρατός
[1, 85]   παρεούσης συμφορῆς παρημελήκεε, οὐδὲ τί  οἱ   διέφερε πληγέντι ἀποθανεῖν? δὲ
[1, 205]   Κῦρος δὲ μετὰ τοῦτο, ὥς  οἱ   δόλῳ οὐ προεχώρεε, ἐλάσας ἐπὶ
[1, 199]   τούτου οὐκ οὕτω μέγα τί  οἱ   δώσεις ὥς μιν λάμψεαι. ὅσσαι
[1, 132]   τῷ θύοντι ἰδίῃ μούνῳ οὔ  οἱ   ἐγγίνεται ἀρᾶσθαι ἀγαθά, δὲ
[1, 107]   Κυαξάρεω παῖς τὴν βασιληίην. καὶ  οἱ   ἐγένετο θυγάτηρ τῇ οὔνομα ἔθετο
[1, 187]   τοῦδε εἵνεκα, ὅτι ὕπερ κεφαλῆς  οἱ   ἐγίνετο νεκρὸς διεξελαύνοντι. ἀνοίξας
[1, 109]   κάκιον νῦν μαίνεται, οὔ  οἱ   ἔγωγε προσθήσομαι τῇ γνώμῃ οὐδὲ
[1, 123]   οὕτω ἐσέθηκε βυβλίον, γράψας τά  οἱ   ἐδόκεε? ἀπορράψας δὲ τοῦ λαγοῦ
[1, 90]   ἀκούων Κῦρος ὑπερήδετο, ὥς  οἱ   ἐδόκεε εὖ ὑποτίθεσθαι? αἰνέσας δὲ
[1, 209]   περὶ τῆς ὄψιος. ὡς δέ  οἱ   ἐδόκεε μεγάλη εἶναι ὄψις,
[1, 100]   ἐποίεε, τάδε δὲ ἄλλα ἐκεκοσμέατὸ  οἱ?   εἴ τινα πυνθάνοιτο ὑβρίζοντα, τοῦτον
[1, 45]   τὸν καθήραντα ἀπολωλεκὼς εἴη, οὐδέ  οἱ   εἴη βιώσιμον. Κροῖσος δὲ τούτων
[1, 86]   τοσούτῳ, τὸ τοῦ Σόλωνος ὥς  οἱ   εἴη σὺν θεῷ εἰρημένον, τὸ
[1, 8]   ἑωυτοῦ γυναικός, ἐρασθεὶς δὲ ἐνόμιζέ  οἱ   εἶναι γυναῖκα πολλὸν πασέων καλλίστην.
[1, 85]   ἐπεπόμφεε χρησομένους. δὲ Πυθίη  οἱ   εἶπε τάδε. Λυδὲ γένος, πολλῶν
[1, 3]   τὸν Πριάμου, ἀκηκοότα ταῦτα, ἐθελῆσαί  οἱ   ἐκ τῆς Ἑλλάδος δι? ἁρπαγῆς
[1, 120]   καί μιν ἐπ? ἀγροῦ διαιτώμενον  οἱ   ἐκ τῆς κώμης παῖδες ἐστήσαντο
[1, 144]   ὅτι μὴ Σμυρναῖοι) ~κατά περ  οἱ   ἐκ τῆς πενταπόλιος νῦν χώρης
[1, 62]   μὲν δὴ συνηλίζοντο, Ἀθηναίων δὲ  οἱ   ἐκ τοῦ ἄστεος, ἕως μὲν
[1, 63]   ἐπῆγε τὴν στρατιήν. Ἀθηναῖοι δὲ  οἱ   ἐκ τοῦ ἄστεος πρὸς ἄριστον
[1, 108]   εἶδε ἄλλην ὄψιν, ἐδόκεε δέ  οἱ   ἐκ τῶν αἰδοίων τῆς θυγατρὸς
[1, 169]   μὲν ἀπίκοντο Ἁρπάγῳ κατά περ  οἱ   ἐκλιπόντες, καὶ ἄνδρες ἐγένοντο ἀγαθοὶ
[1, 68]   συνέχωσα ὀπίσω" μὲν δή  οἱ   ἔλεγε τά περ ὀπώπεε,
[1, 131]   ἐνόμισαν τοὺς θεοὺς κατά περ  οἱ   Ἕλληνες εἶναι? οἳ δὲ νομίζουσι
[1, 171]   σφι τριξὰ ἐξευρήματα ἐγένετο, τοῖσι  οἱ   Ἕλληνες ἐχρήσαντο? καὶ γὰρ ἐπὶ
[1, 7]   δὲ Μερμνάδας. ἦν Κανδαύλης, τὸν  οἱ   Ἕλληνές Μυρσίλον ὀνομάζουσι, τύραννος Σαρδίων,
[1, 153]   λέγεται Κῦρον ἐπειρέσθαι τοὺς παρεόντας  οἱ   Ἑλλήνων τινες ἐόντες ἄνθρωποι Λακεδαιμόνιοι
[1, 32]   μὲν παρὰ τὰ ἑβδομήκοντα ἔτεα  οἱ   ἐμβόλιμοι γίνονται τριήκοντα πέντε, ἡμέραι
[1, 27]   φαῦλα ἐπιφέρων. ~ὡς δὲ ἄρα  οἱ   ἐν τῇ Ἀσίῃ Ἕλληνες κατεστράφατο
[1, 96]   τῶν πολιητέων, οὕτω ὥστε πυνθανόμενοι  οἱ   ἐν τῇσι ἄλλῃσι κώμῃσι ὡς
[1, 60]   ὡς Ἀθηναίη Πεισίστρατον κατάγει, καὶ  οἱ   ἐν τῷ ἄστεϊ πειθόμενοι τὴν
[1, 122]   αἰνέων διὰ παντός, ἦν τέ  οἱ   ἐν τῷ λόγῳ τὰ πάντα
[1, 35]   τῷ παιδὶ ἐμπέσῃ. ~ἔχοντι δέ  οἱ   ἐν χερσὶ τοῦ παιδὸς τὸν
[1, 118]   λόγον? Ἀστυάγης δὲ κρύπτων τὸν  οἱ   ἐνεῖχε χόλον διὰ τὸ γεγονός,
[1, 156]   Μαζάρεα ἄνδρα Μῆδον, ταῦτά τέ  οἱ   ἐνετείλατο προειπεῖν Λυδοῖσι τὰ
[1, 63]   διὰ νυκτός" ~ὃ μὲν δή  οἱ   ἐνθεάζων χρᾷ τάδε, Πεισίστρατος δὲ
[1, 89]   ἄλλους, εἴρετο Κροῖσον τι  οἱ   ἐνορῴη ἐν τοῖσι ποιευμένοισι.
[1, 56]   Μήδων, οὐδ? ὦν αὐτὸς οὐδὲ  οἱ   ἐξ αὐτοῦ παύσεσθαι κοτὲ τῆς
[1, 9]   τοιαῦτα ἀπεμάχετο, ἀρρωδέων μὴ τί  οἱ   ἐξ αὐτῶν γένηται κακόν,
[1, 48]   μαντήιον τὸ ἐν Δελφοῖσι, ὅτι  οἱ   ἐξευρήκεε τὰ αὐτὸς ἐποίησε. ἐπείτε
[1, 53]   τοὺς δὲ Ἑλλήνων δυνατωτάτους συνεβούλευόν  οἱ   ἐξευρόντα φίλους προσθέσθαι. ~ἐπείτε δὲ
[1, 90]   τοῦτο ἐπηγορέων παραιτέοιτο. Κροῖσος δέ  οἱ   ἐπαλιλλόγησε πᾶσαν τὴν ἑωυτοῦ διάνοιαν
[1, 118]   τῷ Ἁρπάγῳ, μετὰ δὲ ὣς  οἱ   ἐπαλιλλόγητο, κατέβαινε λέγων ὡς περίεστί
[1, 189]   Κῦρος τοῦτο ὑβρίσαντι, καί  οἱ   ἐπηπείλησε οὕτω δή μιν ἀσθενέα
[1, 174]   τι καὶ θειότερον ἐφαίνοντο τιτρώσκεσθαι  οἱ   ἐργαζόμενοι τοῦ οἰκότος τά τε
[1, 193]   δὴ φέρουσι ἐν τῷ καρπῷ  οἱ   ἔρσενες κατά περ δὴ οἱ
[1, 119]   ποιησάμενος ὅτι τε ἁμαρτὰς  οἱ   ἐς δέον ἐγεγόνεε καὶ ὅτι
[1, 82]   μὴ παρεόντων τῶν στρατοπέδων ὁρῶντες  οἱ   ἕτεροι ἑσσουμένους τοὺς σφετέρους ἀπαμύνοιεν.
[1, 133]   ἀλλέων δικαιεῦσι προτίθεσθαι? ἐν τῇ  οἱ   εὐδαίμονες αὐτῶν βοῦν καὶ ἵππον
[1, 34]   ἀνθρώπων ἁπάντων ὀλβιώτατον. αὐτίκα δέ  οἱ   εὕδοντι ἐπέστη ὄνειρος, ὅς οἱ
[1, 26]   πρώτοισι ἐπεθήκατο Ἐφεσίοισι. ἔνθα δὴ  οἱ   Ἐφέσιοι πολιορκεόμενοι ὑπ? αὐτοῦ ἀνέθεσαν
[1, 84]   οὐ περιήνεικε τὸν λέοντα τὸν  οἱ   παλλακὴ ἔτεκε, Τελμησσέων δικασάντων
[1, 12]   γὰρ ἐμετίετο Γύγης, οὐδέ  οἱ   ἦν ἀπαλλαγὴ οὐδεμία, ἀλλ? ἔδεε
[1, 34]   τὰ πάντα πρῶτος? οὔνομα δέ  οἱ   ἦν Ἄτυς. τοῦτον δὴ ὦν
[1, 153]   εἶναι. τε γὰρ Βαβυλών  οἱ   ἦν ἐμπόδιος καὶ τὸ Βάκτριον
[1, 191]   καὶ αὐτὸς ἔμαθε τὸ ποιητέον  οἱ   ἦν, ἐποίεε δὴ τοιόνδε. τάξας
[1, 205]   γυνὴ τῶν Μασσαγετέων βασίλεια. Τόμυρίς  οἱ   ἦν οὔνομα. ταύτην πέμπων
[1, 71]   ἔχων, συνεβούλευσε Κροίσῳ τάδε? οὔνομά  οἱ   ἦν Σάνδανις. βασιλεῦ, ἐπ?
[1, 186]   ἐτάμνετο λίθους περιμήκεας, ὡς δέ  οἱ   ἦσαν οἱ λίθοι ἕτοιμοι καὶ
[1, 199]   γὰρ μὴ ἀπώσηται? οὐ γάρ  οἱ   θέμις ἐστί? γίνεται γὰρ ἱρὸν
[1, 116]   τὸν δὲ Κῦρον ἦγον ἔσω  οἱ   θεράποντες κελεύσαντος τοῦ Ἀστυάγεος, ἐπεὶ
[1, 98]   τελευταίῳ τὰ βασιλήια ἔνεστι καὶ  οἱ   θησαυροί. τὸ δ? αὐτῶν μέγιστον
[1, 28]   Μυσοί, Μαριανδυνοί, Χάλυβες, Παφλαγόνες, Θρήικες  οἱ   Θυνοί τε καὶ Βιθυνοί, Κᾶρες,
[1, 105]   τὸ ἐν Κυθήροισι Φοίνικές εἰσὶ  οἱ   ἱδρυσάμενοι ἐκ ταύτης τῆς Συρίης
[1, 80]   ὡς ὤσφροντο τάχιστα τῶν καμήλων  οἱ   ἵπποι καὶ εἶδον αὐτάς, ὀπίσω
[1, 78]   ὀφίων ἐνεπλήσθη? φανέντων δὲ αὐτῶν  οἱ   ἵπποι μετιέντες τὰς νομὰς νέμεσθαι
[1, 146]   ἦν. ~τούτων δὴ εἵνεκα καὶ  οἱ   Ἴωνες δυώδεκα πόλιας ἐποιήσαντο? ἐπεὶ
[1, 145]   δὲ μοι δοκέουσι πόλιας ποιήσασθαι  οἱ   Ἴωνες καὶ οὐκ ἐθελῆσαι πλεῦνας
[1, 141]   τῶνδε εἵνεκα ἔλεξε, ὅτι δὴ  οἱ   Ἴωνες πρότερον αὐτοῦ Κύρου δεηθέντος
[1, 147]   ἄλλων Ἰώνων, ἔστωσαν δὴ καὶ  οἱ   καθαρῶς γεγονότες Ἴωνες. εἰσὶ δὲ
[1, 183]   παρακέεται χρυσέη, καὶ τὸ βάθρον  οἱ   καὶ θρόνος χρύσεος ἐστί?
[1, 171]   μέντοι αὐτοί γε ὁμολογέουσι τούτοισι  οἱ   Κᾶρες, ἀλλὰ νομίζουσι αὐτοὶ ἑωυτοὺς
[1, 174]   ἐδουλώθησαν ὑπὸ Ἁρπάγου, οὔτε αὐτοὶ  οἱ   Κᾶρες ἀποδεξάμενοι οὐδέν, οὔτε ὅσοι
[1, 172]   πρὸς τὸ Καρικὸν ἔθνος,  οἱ   Κᾶρες πρὸς τὸ Καυνικόν τοῦτο
[1, 30]   τὰ πάντα καὶ σκεψάμενον ὥς  οἱ   κατὰ καιρὸν ἦν, εἴρετο
[1, 163]   καὶ τὸν Ταρτησσὸν οὗτοι εἰσὶ  οἱ   καταδέξαντες? ἐναυτίλλοντο δὲ οὐ στρογγύλῃσι
[1, 171]   κράνεα λόφους ἐπιδέεσθαι Κᾶρες εἰσὶ  οἱ   καταδέξαντες καὶ ἐπὶ τὰς ἀσπίδας
[1, 100]   ἀξίην ἑκάστου ἀδικήματος ἐδικαίευ, καὶ  οἱ   κατάσκοποί τε καὶ κατήκοοι ἦσαν
[1, 164]   ἐπολιόρκεε αὐτούς, προισχόμενος ἔπεα ὥς  οἱ   καταχρᾷ εἰ βούλονται Φωκαιέες προμαχεῶνα
[1, 123]   πρὸ δ? ἔτι τούτου τάδε  οἱ   κατέργαστο? ἐόντος τοῦ Ἀστυάγεος πικροῦ
[1, 176]   τὴν Καῦνον ἔσχε? καὶ γὰρ  οἱ   Καύνιοι τοὺς Λυκίους ἐμιμήσαντο τὰ
[1, 87]   τὸν Ἀπόλλωνα ἐπικαλεόμενον, εἴ τί  οἱ   κεχαρισμένον ἐξ αὐτοῦ ἐδωρήθη, παραστῆναι
[1, 174]   τε ἐπὶ πέντε στάδια, ὤρυσσον  οἱ   Κνίδιοι ἐν ὅσῳ Ἅρπαγος τὴν
[1, 34]   τοὺς θαλάμους συνένησε, μή τί  οἱ   κρεμάμενον τῷ παιδὶ ἐμπέσῃ. ~ἔχοντι
[1, 57]   μετέμαθε. καὶ γὰρ δὴ οὔτε  οἱ   Κρηστωνιῆται οὐδαμοῖσι τῶν νῦν σφέας
[1, 158]   ὑπὲρ Πανόρμου λιμένος. ~πέμψαντες ὦν  οἱ   Κυμαῖοι ἐς τοὺς Βραγχίδας θεοπρόπους
[1, 158]   ταῦτα δὲ ὡς ἀπενειχθέντα ἤκουσαν  οἱ   Κυμαῖοι, ὁρμέατο ἐκδιδόναι? ὁρμημένου δὲ
[1, 160]   χρηστήριον" ~ταῦτα ὡς ἀπενειχθέντα ἤκουσαν  οἱ   Κυμαῖοι, οὐ βουλόμενοι οὔτε ἐκδόντες
[1, 90]   τοὺς εὖ ποιεῦντας νόμος ἐστί  οἱ"   Κῦρος δὲ εἴρετο τι
[1, 214]   τοιούτῳ τελευτᾷ? Τόμυρις δέ, ὥς  οἱ   Κῦρος οὐκ ἐσήκουσε, συλλέξασα πᾶσαν
[1, 67]   ὡς δὲ καὶ ταῦτα ἤκουσαν  οἱ   Λακεδαιμόνιοι, ἀπεῖχον τῆς ἐξευρέσιος οὐδὲν
[1, 66]   διαμετρήσασθαι" ταῦτα ὡς ἀπενειχθέντα ἤκουσαν  οἱ   Λακεδαιμόνιοι, Ἀρκάδων μὲν τῶν ἄλλων
[1, 69]   πρότερον ἔτι γεγονυῖαι. πέμψαντες γὰρ  οἱ   Λακεδαιμόνιοι ἐς Σάρδις χρυσὸν ὠνέοντο,
[1, 68]   πολλῷ κατυπέρτεροι τῷ πολέμῳ ἐγίνοντο  οἱ   Λακεδαιμόνιοι? ἤδη δέ σφι καὶ
[1, 82]   τῆς Ἀργολίδος μοίρης ἀποταμόμενοι ἔσχον  οἱ   Λακεδαιμόνιοι. ἦν δὲ καὶ
[1, 65]   Σπάρτῃ τοὺς ἄλλους πολέμους εὐτυχέοντες  οἱ   Λακεδαιμόνιοι πρὸς Τεγεήτας μούνους προσέπταιον.
[1, 70]   δωτίνην. ~τούτων τε ὦν εἵνεκεν  οἱ   Λακεδαιμόνιοι τὴν συμμαχίην ἐδέξαντο, καὶ
[1, 59]   θύσαντος γὰρ αὐτοῦ τὰ ἱρὰ  οἱ   λέβητες ἐπεστεῶτες καὶ κρεῶν τε
[1, 41]   τὸν Φρύγα Ἄδρηστον, ἀπικομένῳ δέ  οἱ   λέγει τάδε. Ἄδρηστε, ἐγώ σε
[1, 186]   περιμήκεας, ὡς δέ οἱ ἦσαν  οἱ   λίθοι ἕτοιμοι καὶ τὸ χωρίον
[1, 1]   ἐπολέμησαν ἀλλήλοισι. ~Περσέων μέν νυν  οἱ   λόγιοι Φοίνικας αἰτίους φασί γενέσθαι
[1, 13]   τε τοῦ Γύγεω στασιῶται καί  οἱ   λοιποὶ Λυδοί, ἤν μὲν τὸ
[1, 91]   ὀρθῶς Κροῖσος μέμφεται. προηγόρευε γὰρ  οἱ   Λοξίης, ἢν στρατεύηται ἐπὶ Πέρσας,
[1, 53]   δὲ ἀπικόμενοι ἐς τὰ ἀπεπέμφθησαν,  οἱ   Λυδοὶ ἀνέθεσαν τὰ ἀναθήματα, ἐχρέωντο
[1, 13]   Δελφοῖσι χρηστηρίου. ὡς γὰρ δὴ  οἱ   Λυδοὶ δεινόν ἐποιεῦντο τὸ Κανδαύλεω
[1, 156]   δὲ μὴ καὶ ὕστερον κοτὲ  οἱ   Λυδοί, ἢν τὸ παρεὸν ὑπεκδράμωσι,
[1, 48]   ὑπέστρωται, χαλκὸν δ? ἐπιέσται. ~ταῦτα  οἱ   Λυδοὶ θεσπισάσης τῆς Πυθίης συγγραψάμενοι
[1, 80]   δὲ πεσόντων ἀμφοτέρων πολλῶν ἐτράποντο  οἱ   Λυδοί, κατειληθέντες δὲ ἐς τὸ
[1, 141]   ~Ἴωνες δὲ καὶ Αἰολέες, ὡς  οἱ   Λυδοὶ τάχιστα κατεστράφατο ὑπὸ Περσέων,
[1, 74]   τοὺς Λυδοὺς ἐνίκησαν, πολλάκις δὲ  οἱ   Λυδοὶ τοὺς Μήδους, ἐν δὲ
[1, 45]   πολεμιώτατον. ~παρῆσαν δὲ μετὰ τοῦτο  οἱ   Λυδοὶ φέροντες τὸν νεκρόν, ὄπισθε
[1, 47]   ἐσῆλθον τάχιστα ἐς τὸ μέγαρον  οἱ   Λυδοὶ χρησόμενοι τῷ θεῷ καὶ
[1, 173]   ἔτι καλέονται ὑπὸ τῶν περιοίκων  οἱ   Λύκιοι Τερμίλαι? ὡς δὲ ἐξ
[1, 97]   ἔφη δίκαν ἔτι? οὐ γὰρ  οἱ   λυσιτελέειν τῶν ἑωυτοῦ ἐξημεληκότα τοῖσι
[1, 120]   ὑμῖν ταῦτα φαίνεται φέρειν; εἶπαν  οἱ   Μάγοι εἰ μὲν περίεστί τε
[1, 120]   καὶ ὑμῖν" εἶπαν πρὸς ταῦτα  οἱ   Μάγοι βασιλεῦ, καὶ αὐτοῖσι
[1, 204]   μεγάλου οὐκ ἐλαχίστην μοῖραν μετέχουσι  οἱ   Μασσαγέται, ἐπ? οὓς Κῦρος
[1, 214]   οὐδετέρους ἐθέλειν φεύγειν. τέλος δὲ  οἱ   Μασσαγέται περιεγένοντο, τε δὴ
[1, 192]   ἦσαν ἰδίῃ, πάρεξ τῶν πολεμιστηρίων,  οἱ   μὲν ἀναβαίνοντες τὰς θηλέας ὀκτακόσιοι,
[1, 81]   ἄλλους ἀγγέλους ἐς τὰς συμμαχίας.  οἱ   μὲν γὰρ πρότεροι διεπέμποντο ἐς
[1, 82]   ὑπελείφθησαν δὲ οὗτοι νυκτὸς ἐπελθούσης.  οἱ   μὲν δὴ δύο τῶν Ἀργείων
[1, 70]   δι? αἰτίας διφασίας λεγομένας τάσδε?  οἱ   μὲν Λακεδαιμόνιοι λέγουσι ὡς ἐπείτε
[1, 104]   ἔχοντες τὸ Καυκάσιον ὄρος. ἐνθαῦτα  οἱ   μὲν Μῆδοι συμβαλόντες τοῖσι Σκύθῃσι
[1, 143]   ἦν οὐδὲν ἄλλο πόλισμα λόγιμον.  οἱ   μέν νυν ἄλλοι Ἴωνες καὶ
[1, 115]   σφι εἶναι ἐς τοῦτο ἐπιτηδεότατος.  οἱ   μέν νυν ἄλλοι παῖδες τὰ
[1, 174]   ἔχῃ, ἄτιμα τὰ τέκνα γίνεται.  ~οἱ   μέν νυν Κᾶρες οὐδὲν λαμπρὸν
[1, 14]   μὲν δὴ τυραννίδα οὕτω ἔσχον  οἱ   Μερμνάδαι τοὺς Ἡρακλείδας ἀπελόμενοι, Γύγης
[1, 59]   πείθεσθαι θέλειν τὸν Ἱπποκράτεα? γενέσθαι  οἱ   μετὰ ταῦτα τὸν Πεισίστρατον τοῦτον,
[1, 95]   ὡς ὦν Περσέων μετεξέτεροι λέγουσι,  οἱ   μὴ βουλόμενοι σεμνοῦν τὰ περὶ
[1, 185]   Μήδων ὁδοῦ, ἵνα μὴ ἐπιμισγόμενοι  οἱ   Μῆδοι ἐκμανθάνοιεν αὐτῆς τὰ πρήγματα.
[1, 74]   οἱ δὲ Λυδοί τε καὶ  οἱ   Μῆδοι ἐπείτε εἶδον νύκτα ἀντὶ
[1, 97]   κώμας πρότερον ἦν, συνελέχθησαν  οἱ   Μῆδοι ἐς τὠυτὸ καὶ ἐδίδοσαν
[1, 98]   αὐτὸν δορυφόροισι? ποιεῦσι δὴ ταῦτα  οἱ   Μῆδοι. οἰκοδομέουσί τε γὰρ αὐτῷ
[1, 127]   τά μιν ἐόργεε. ὡς δὲ  οἱ   Μῆδοι στρατευσάμενοι τοῖσι Πέρσῃσι συνέμισγον,
[1, 74]   πέντε, ἐν τοῖσι πολλάκις μὲν  οἱ   Μῆδοι τοὺς Λυδοὺς ἐνίκησαν, πολλάκις
[1, 17]   γῆν σπείρειν τε καὶ ἐργάζεσθαι  οἱ   Μιλήσιοι, αὐτὸς δὲ ἐκείνων ἐργαζομένων
[1, 17]   ἀπαλλάσσετο ὀπίσω. τῆς γὰρ θαλάσσης  οἱ   Μιλήσιοι ἐπεκράτεον, ὥστε ἐπέδρης μὴ
[1, 143]   ~τούτων δὴ ὦν τῶν Ἰώνων  οἱ   Μιλήσιοι μὲν ἦσαν ἐν σκέπῃ
[1, 18]   ἐτιμώρεον? καὶ γὰρ δὴ πρότερον  οἱ   Μιλήσιοι τοῖσι Χίοισι τὸν πρὸς
[1, 36]   Μυσῶν ἔργα διαφθείρεσκε. πολλάκις δὲ  οἱ   Μυσοὶ ἐπ? αὐτὸν ἐξελθόντες ποιέεσκον
[1, 37]   Κροίσου παῖς ἀκηκοὼς τῶν ἐδέοντο  οἱ   Μυσοί. οὐ φαμένου δὲ τοῦ
[1, 31]   κατακοιμηθέντες ἐν αὐτῷ τῷ ἱρῷ  οἱ   νεηνίαι οὐκέτι ἀνέστησαν ἀλλ? ἐν
[1, 31]   ὥρῃ? ἐκκληιόμενοι δὲ τῇ ὥρῃ  οἱ   νεηνίαι ὑποδύντες αὐτοὶ ὑπὸ τὴν
[1, 36]   τε γὰρ ἐστὶ καὶ ταῦτά  οἱ   νῦν μέλει. Λυδῶν μέντοι λογάδας
[1, 199]   διὰ τῶν γυναικῶν, δι? ὧν  οἱ   ξεῖνοι διεξιόντες ἐκλέγονται? ἔνθα ἐπεὰν
[1, 199]   ἐς τὰ οἰκία τίς  οἱ   ξείνων ἀργύριον ἐμβαλὼν ἐς τὰ
[1, 43]   τὸν τοῦ παιδὸς μόρον ἐσήμηνέ  οἱ.   ~ὁ δὲ Κροῖσος τῳ θανάτῳ
[1, 75]   πολλὸς λόγος Ἑλλήνων, Θαλῆς  οἱ   Μιλήσιος διεβίβασε. ἀπορέοντος γὰρ
[1, 77]   τὸ ἑωυτοῦ στράτευμα ἦν γάρ  οἱ   συμβαλὼν στρατὸς πολλὸν ἐλάσσων
[1, 45]   τὸν νεκρόν, ὄπισθε δὲ εἵπετό  οἱ   φονεύς. στὰς δὲ οὗτος
[1, 116]   Ἀστυάγεα ἐσήιε ἀνάγνωσις αὐτοῦ, καὶ  οἱ   τε χαρακτὴρ τοῦ προσώπου
[1, 193]   οἱ ἔρσενες κατά περ δὴ  οἱ   ὄλυνθοι. ~τὸ δὲ ἁπάντων θῶμα
[1, 99]   εἵνεκεν, ὅκως ἂν μὴ ὁρῶντες  οἱ   ὁμήλικες, ἐόντες σύντροφοί τε ἐκείνῳ
[1, 59]   ξύλων γὰρ κορύνας ἔχοντες εἵποντό  οἱ   ὄπισθε. συνεπαναστάντες δὲ οὗτοι ἅμα
[1, 185]   τοῦ ποταμοῦ παραχέουσα. ἐπείτε δέ  οἱ   ὀρώρυκτο, λίθους ἀγαγομένη κρηπῖδα κύκλῳ
[1, 61]   τῆς νεογάμου γυναικὸς τέκνα ἐμίσγετό  οἱ   οὐ κατὰ νόμον. τὰ μέν
[1, 1]   τοῦ βασιλέος θυγατέρα? τὸ δέ  οἱ   οὔνομα εἶναι, κατὰ τὠυτὸ τὸ
[1, 114]   ἄλλων ἡλίκων ἐν ὁδῷ. καὶ  οἱ   παῖδες παίζοντες εἵλοντο ἑωυτῶν βασιλέα
[1, 87]   αἱρέεται? ἐν μὲν γὰρ τῇ  οἱ   παῖδες τοὺς πατέρας θάπτουσι, ἐν
[1, 119]   δὲ τὴν ταχίστην, ἦν γὰρ  οἱ   παῖς εἷς μοῦνος ἔτεα τρία
[1, 85]   δὲ Κροῖσον τάδε ἐγίνετο. ἦν  οἱ   παῖς, τοῦ καὶ πρότερον ἐπεμνήσθην,
[1, 80]   τὴν πᾶσαν ἵππον. ὡς δέ  οἱ   πάντες διετετάχατο, παραίνεσε τῶν μὲν
[1, 29]   Σάρδις ἀκμαζούσας πλούτῳ ἄλλοι τε  οἱ   πάντες ἐκ τῆς Ἑλλάδος σοφισταί,
[1, 216]   γέρων γένηται κάρτα, οἱ προσήκοντές  οἱ   πάντες συνελθόντες θύουσί μιν καὶ
[1, 27]   ἐπιχειρέειν τοῖσι νησιώτῃσι. ἐόντων δέ  οἱ   πάντων ἑτοίμων ἐς τὴν ναυπηγίην,
[1, 79]   ἐς ἀπορίην πολλὴν ἀπιγμένος, ὥς  οἱ   παρὰ δόξαν ἔσχε τὰ πρήγματα
[1, 109]   ~τούτοισι ἀμειψάμενος Ἅρπαγος, ὥς  οἱ   παρεδόθη τὸ παιδίον κεκοσμημένον τὴν
[1, 73]   ἐγένετο. καὶ γὰρ Κυαξάρης καὶ  οἱ   παρεόντες δαιτυμόνες τῶν κρεῶν τούτων
[1, 177]   αὐτῶν πλέω παρήσομεν? τὰ δὲ  οἱ   παρέσχε τε πόνον πλεῖστον καὶ
[1, 117]   τοὺς δορυφόρους ἐκέλευε. ὡς δέ  οἱ   παρῆν Ἅρπαγος, εἴρετό μιν
[1, 87]   πατέρας θάπτουσι, ἐν δὲ τῷ  οἱ   πατέρες τοὺς παῖδας. ἀλλὰ ταῦτα
[1, 156]   καὶ ὑπεὶς τῆς ὀργῆς ἔφη  οἱ   πείθεσθαι. καλέσας δὲ Μαζάρεα ἄνδρα
[1, 57]   τούτοισι τεκμαιρόμενον δεῖ λέγειν, ἦσαν  οἱ   Πελασγοὶ βάρβαρον γλῶσσαν ἱέντες. εἰ
[1, 57]   ἐκλήθη. ~ἥντινα δὲ γλῶσσαν ἵεσαν  οἱ   Πελασγοί, οὐκ ἔχω ἀτρεκέως εἰπεῖν.
[1, 88]   τε ὁρέων καὶ αὐτὸς καὶ  οἱ   περὶ ἐκεῖνον ἐόντες πάντες.
[1, 48]   Σάρδις. ὡς δὲ καὶ ὧλλοι  οἱ   περιπεμφθέντες παρῆσαν φέροντες τοὺς χροησμούς,
[1, 153]   καὶ πρήσι χρέωνται? αὐτοὶ γὰρ  οἱ   Πέρσαι ἀγορῇσι οὐδὲν ἐώθασι χρᾶσθαι,
[1, 160]   ἀντίος. Πακτύην μέν νυν παραδεξάμενοι  οἱ   Πέρσαι εἶχον ἐν φυλακῇ, θέλοντες
[1, 86]   μεγάλην ἀρχήν. λαβόντες δὲ αὐτὸν  οἱ   Πέρσαι ἤγαγον παρὰ Κῦρον.
[1, 143]   κω Περσέων κατήκοοι οὔτε αὐτοὶ  οἱ   Πέρσαι ναυβάται. ἀπεσχίσθησαν δὲ ἀπὸ
[1, 164]   δὲ Φωκαίην ἐρημωθεῖσαν ἀνδρῶν ἔσχον  οἱ   Πέρσαι. ~οἱ δὲ Φωκαιέες, ἐπείτε
[1, 191]   ποταμοῦ. γενομένου δὲ τούτου τοιούτου,  οἱ   Πέρσαι οἵ περ ἐτετάχατο ἐπ?
[1, 192]   ἀρχὴ τῆς χώρης ταύτης, τὴν  οἱ   Πέρσαι σατραπηίην καλέουσι, ἐστὶ ἁπασέων
[1, 130]   νικηθέντες. τότε δὲ ἐπὶ Ἀστυάγεος  οἱ   Πέρσαι τε καὶ Κῦρος
[1, 4]   τὰ ἐνοικέοντα ἔθνεα βάρβαρα οἰκηιεῦνται  οἱ   Πέρσαι, τὴν δὲ Εὐρώπην καὶ
[1, 134]   τὸν αὐτὸν δὴ λόγον καὶ  οἱ   Πέρσαι τιμῶσι? προέβαινε γὰρ δὴ
[1, 191]   δὲ ἐξ ἀπροσδοκήτου σφι παρέστησαν  οἱ   Πέρσαι. ὑπὸ δὲ μεγάθεος τῆς
[1, 125]   εἰσὶ φρήτρη, ἔνθεν οἱ βασιλέες  οἱ   Περσεῖδαι γεγόνασι. ἄλλοι δὲ Πέρσαι
[1, 57]   σφέας περιοικεόντων εἰσὶ ὁμόγλωσσοι οὔτε  οἱ   Πλακιηνοί, σφίσι δὲ ὁμόγλωσσοι? δηλοῦσί
[1, 14]   ὅσα μὲν ἀργύρου ἀναθήματα, ἔστι  οἱ   πλεῖστα ἐν Δελφοῖσι, πάρεξ δὲ
[1, 193]   πεφυκότες ἀνὰ πᾶν τὸ πεδίον,  οἱ   πλεῦνες αὐτῶν καρποφόροι, ἐκ τῶν
[1, 185]   περὶ καμπὰς πολλὰς ἀγνύμενος, καὶ  οἱ   πλόοι ἔωσι σκολιοὶ ἐς τὴν
[1, 216]   Ἕλληνες ποιέειν, οὐ Σκύθαι εἰσὶ  οἱ   ποιέοντες ἀλλὰ Μασσαγέται? τῆς γὰρ
[1, 171]   καὶ ὄχανα ἀσπίσι οὗτοι εἰσὶ  οἱ   ποιησάμενοι πρῶτοι? τέως δὲ ἄνευ
[1, 143]   ἀλλὰ καὶ νῦν φαίνονταί μοι  οἱ   πολλοὶ αὐτῶν ἐπαισχύνεσθαι τῷ οὐνόματι?
[1, 176]   νῦν Λυκίων φαμένων Ξανθίων εἶναι  οἱ   πολλοί, πλὴν ὀγδώκοντα ἱστιέων, εἰσὶ
[1, 55]   ἐπειρώτα δὲ τάδε χρηστηριαζόμενος, εἴ  οἱ   πολυχρόνιος ἔσται μουναρχίη.
[1, 67]   ἐξιόντες ἐκ τῶν ἱππέων αἰεὶ  οἱ   πρεσβύτατοι, πέντε ἔτεος ἑκάστου? τοὺς
[1, 92]   ἀνδρὸς ἐγένετο οὐσίης ἐχθροῦ, ὅς  οἱ   πρὶν βασιλεῦσαι ἀντιστασιώτης κατεστήκεε,
[1, 98]   τοῦ μὲν δὴ πρώτου κύκλου  οἱ   προμαχεῶνες εἰσὶ λευκοί, τοῦ δὲ
[1, 98]   σανδαράκινοι. οὕτω τῶν πέντε κύκλων  οἱ   προμαχεῶνες ἠνθισμένοι εἰσὶ φαρμάκοισι? δύο
[1, 216]   ἐπεὰν δὲ γέρων γένηται κάρτα,  οἱ   προσήκοντές οἱ πάντες συνελθόντες θύουσί
[1, 91]   ἔσχε τὴν ἐκείνου τιμὴν οὐδέν  οἱ   προσήκουσαν. προθυμεομένου δὲ Λοξίεω ὅκως
[1, 62]   Ἀκαρνὰν χρησμολόγος ἀνήρ, ὅς  οἱ   προσιὼν χρᾷ ἐν ἑξαμέτρῳ τόνῳ
[1, 27]   ἡσθῆναι Κροῖσον τῷ ἐπιλόγῳ καί  οἱ,   προσφυέως γὰρ δόξαι λέγειν, πειθόμενον
[1, 105]   νοῦσον? ὥστε ἅμα λέγουσί τε  οἱ   Σκύθαι διὰ τοῦτο σφέας νοσέειν,
[1, 105]   ὡς διακέαται τοὺς καλέουσι Ἐνάρεας  οἱ   Σκύθαι. ~ἐπὶ μέν νυν ὀκτὼ
[1, 130]   δυῶν δέοντα, πάρεξ ὅσον  οἱ   Σκύθαι ἦρχον. ὑστέρῳ μέντοι χρόνῳ
[1, 106]   εἴκοσι ἔτεα ἦρχον τῆς Ἀσίης  οἱ   Σκύθαι, καὶ τὰ πάντα σφι
[1, 73]   τῶν κρεῶν τούτων ἐπάσαντο, καὶ  οἱ   Σκύθαι ταῦτα ποιήσαντες Ἀλυάττεω ἱκέται
[1, 67]   Ἀρίστωνος βασιληίην ἐν Λακεδαίμονι ἤδη  οἱ   Σπαρτιῆται κατυπέρτεροι τῷ πολέμῳ ἐγεγόνεσαν,
[1, 74]   οὗτοί σφι καὶ τὸ ὅρκιον  οἱ   σπεύσαντες γενέσθαι ἦσαν καὶ γάμων
[1, 82]   αἰσχυνόμενον ἀπονοστέειν ἐς Σπάρτην τῶν  οἱ   συλλοχιτέων διεφθαρμένων, αὐτοῦ μιν ἐν
[1, 134]   τις διαγνοίη εἰ ὅμοιοί εἰσὶ  οἱ   συντυγχάνοντες? ἀντὶ γὰρ τοῦ προσαγορεύειν
[1, 72]   Ἑλλήνων Σύριοι ὀνομάζονται? ἦσαν δὲ  οἱ   Σύριοι οὗτοι τὸ μὲν πρότερον
[1, 121]   καὶ καλέσας τὸν Κῦρον ἔλεγέ  οἱ   τάδε. παῖ, σὲ γὰρ
[1, 171]   δέ, ὅκως Μίνως δέοιτο, ἐπλήρουν  οἱ   τὰς νέας. ἅτε δὴ Μίνω
[1, 169]   τῇ ἠπείρῳ Ἴωνας ἐχειρώσατο Ἅρπαγος,  οἱ   τὰς νήσους ἔχοντες Ἴωνες καταρρωδήσαντες
[1, 79]   Λυδῶν τὴν δύναμιν. ὡς δέ  οἱ   ταῦτα ἔδοξε, καὶ ἐποίεε κατὰ
[1, 21]   λέγουσι γενέσθαι. Ἀλυάττης δέ, ὡς  οἱ   ταῦτα ἐξαγγέλθη, αὐτίκα ἔπεμπε κήρυκα
[1, 123]   αὐτοχειρίῃ μιν διελεῖν καὶ μηδένα  οἱ   ταῦτα ποιεῦντι παρεῖναι. ~ταῦτά τε
[1, 120]   τῶν Μάγων οἳ τὸ ἐνύπνιὸν  οἱ   ταύτῃ ἔκριναν. ἀπικομένους δὲ εἴρετο
[1, 167]   δὲ διαφθαρεισέων νεῶν τοὺς ἄνδρας  οἱ   τε Καρχηδόνιοι καὶ οἱ Τυρσηνοὶ
[1, 98]   ἠνθισμένοι εἰσὶ φαρμάκοισι? δύο δὲ  οἱ   τελευταῖοί εἰσὶ μὲν καταργυρωμένους
[1, 34]   οἱ εὕδοντι ἐπέστη ὄνειρος, ὅς  οἱ   τὴν ἀληθείην ἔφαινε τῶν μελλόντων
[1, 60]   Μεγακλέης ἐπεκηρυκεύετο Πεισιστράτῳ, εἰ βούλοιτό  οἱ   τὴν θυγατέρα ἔχειν γυναῖκα ἐπὶ
[1, 120]   εἴρετο Ἁστυάγης τῇ ἔκρινάν  οἱ   τὴν ὄψιν. οἳ δὲ κατὰ
[1, 108]   ἐξ αὐτῆς διαφθεῖραι? ἐκ γάρ  οἱ   τῆς ὄψιος οἱ τῶν Μάγων
[1, 208]   βασιληίην ἐδίδου, καὶ πολλὰ ἐντειλάμενὸς  οἱ   τιμᾶν τε αὐτὸν καὶ εὖ
[1, 108]   πάντων ἐπίτροπον τῶν ἑωυτοῦ, ἔλεγὲ  οἱ   τοιάδε. Ἅρπαγε, πρῆγμα τὸ ἄν
[1, 14]   θρόνος οὗτος ἔνθα περ  οἱ   τοῦ Γύγεω κρητῆρες. δὲ
[1, 97]   δ? ἐγὼ δοκέω, μάλιστα ἔλεγον  οἱ   τοῦ Δηιόκεω φίλοι οὐ γὰρ
[1, 60]   τε τοῦ Μεγακλέος στασιῶται καὶ  οἱ   τοῦ Λυκούργου ἐξελαύνουσί μιν. οὕτω
[1, 90]   Κῦρος δὲ εἴρετο τι  οἱ   τοῦτο ἐπηγορέων παραιτέοιτο. Κροῖσος δέ
[1, 206]   τὸν ποταμὸν οἰκοδομεόμενος. ~ἔχοντι δέ  οἱ   τοῦτον τὸν πόνον πέμψασα
[1, 123]   παῦσαι τῆς βασιληίης. κατεργασμένου δέ  οἱ   τούτου καὶ ἐόντος ἑτοίμου, οὕτω
[1, 183]   Διὸς ἔνι κατήμενον χρύσεον, καὶ  οἱ   τράπεζα μεγάλη παρακέεται χρυσέη, καὶ
[1, 181]   μεγάλη κέεται εὖ ἐστρωμένη, καὶ  οἱ   τράπεζα παρακέεται χρυσέη. ἄγαλμα δὲ
[1, 91]   αὗται, ἤνυσέ τε καὶ ἐχαρίσατό  οἱ?   τρία γὰρ ἔτεα ἐπανεβάλετο τὴν
[1, 59]   γυναῖκα ἐκπέμπειν, καὶ εἴ τίς  οἱ   τυγχάνει ἐὼν παῖς, τοῦτον ἀπείπασθαι.
[1, 167]   ἄνδρας οἱ τε Καρχηδόνιοι καὶ  οἱ   Τυρσηνοὶ διέλαχον, τῶν δὲ Τυρσηνῶν
[1, 32]   ἔχοντος ὀλβιώτερος ἐστί, εἰ μή  οἱ   τύχη ἐπίσποιτο πάντα καλὰ ἔχοντα
[1, 90]   ταῦτα κατέβαινε αὖτις παραιτεόμενος ἐπεῖναί  οἱ   τῷ θεῷ τοῦτο ὀνειδίσαι. Κῦρος
[1, 8]   δὲ ταῦτα νομίζων, ἦν γάρ  οἱ   τῶν αἰχμοφόρων Γύγης Δασκύλου
[1, 59]   τῶν Ἀθηναίων ἐξαπατηθεὶς ἔδωκέ  οἱ   τῶν ἀστῶν καταλέξας ἄνδρας τούτους
[1, 108]   ἐκ γάρ οἱ τῆς ὄψιος  οἱ   τῶν Μάγων ὀνειροπόλοι ἐσήμαινον ὅτι
[1, 189]   Κῦρος ἐόντα νηυσιπέρητον, ἐνθαῦτά  οἱ   τῶν τις ἱρῶν ἵππων τῶν
[1, 61]   θυγατέρα. οἷα δὲ παίδων τέ  οἱ   ὑπαρχόντων νεηνιέων καὶ λεγομένων ἐναγέων
[1, 156]   ἀποστέωσι" ~Κροῖσος μὲν δὴ ταῦτά  οἱ   ὑπετίθετο, αἱρετώτερα ταῦτα εὑρίσκων Λυδοῖσι
[1, 150]   τῆς πατρίδος ὑπεδέξαντο. μετὰ δὲ  οἱ   φυγάδες τῶν Κολοφωνίων φυλάξαντες τοὺς
[1, 164]   τοῦ τείχεος ἀπήγαγε τὴν, στρατιήν,  οἱ   Φωκαιέες ἐν τούτῳ κατασπάσαντες τὰς
[1, 167]   παριόντα τὸν χῶρον, ἐν τῶ  οἱ   Φωκαιέες καταλευσθέντες ἐκέατο, ἐγίνετο διάστροφα
[1, 163]   τούτῳ δὴ τῷ ἀνδρὶ προσφιλέες  οἱ   Φωκαιέες οὕτω δή τι ἐγένοντο
[1, 165]   ἀποκληισθῇ τούτου εἵνεκα, πρὸς ταῦτα  οἱ   Φωκαίες ἐστέλλοντο ἐς Κύρνον? ἐν
[1, 181]   ἕληται ἐκ πασέων, ὡς λέγουσι  οἱ   Χαλδαῖοι ἐόντες ἱρέες τούτου τοῦ
[1, 183]   χρύσεος ἐστί? καὶ ὡς ἔλεγον  οἱ   Χαλδαῖοι, ταλάντων ὀκτακοσίων χρυσίου πεποίηται
[1, 183]   λιβανωτοῦ χίλια τάλαντα ἔτεος ἑκάστου  οἱ   Χαλδαῖοι τότε ἐπεὰν τὴν ὁρτὴν
[1, 93]   μιν οἱ ἀγοραῖοι ἄνθρωποι καὶ  οἱ   χειρώνακτες καὶ αἱ ἐνεργαζόμεναι παιδίσκαι.
[1, 160]   ὑπὸ Χίων ἐξεδόθη? ἐξέδοσαν δὲ  οἱ   Χῖοι ἐπὶ τῷ Ἀταρνέι μισθῷ?
[1, 55]   μουναρχίη. δὲ Πυθίη  οἱ   χρᾷ τάδε. ἀλλ? ὅταν ἡμίονος
[1, 81]   κατεστήκεε πολιορκίη. Κροῖσος δὲ δοκέων  οἱ   χρόνον ἐπὶ μακρὸν ἔσεσθαι τὴν
[1, 103]   πόλιν ταύτην θέλων ἐξελεῖν. καί  οἱ,   ὡς συμβαλὼν ἐνίκησε τοὺς Ἀσσυρίους,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005