Alphabétiquement     [«   »]
οὗτοι 40
οὗτός 1
οὗτος 47
οὕτω 78
οὕτῳ 1
Οὕτω 3
ὀφείλειν 1
Fréquences     [«    »]
75 δέ
69 μιν
70 ὦν
78 οὕτω
84 μὴ
90 τοῦτο
93 τὰς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

οὕτω


Livre, Chapitre
[1, 196]   ἀπὸ τῶν εὐειδέων παρθένων καὶ  οὕτω   αἱ εὔμορφοι τὰς ἀμόρφους καὶ
[1, 20]   ἐν Ἀσσησῷ. ~Δελφῶν οἶδα ἐγὼ  οὕτω   ἀκούσας γενέσθαι? Μιλήσιοι δὲ τάδε
[1, 106]   ξεινίσαντες καὶ καταμεθύσαντες κατεφόνευσαν, καὶ  οὕτω   ἀνεσώσαντο τὴν ἀρχὴν Μῆδοι καὶ
[1, 87]   ἐπαείρας ἐμὲ στρατεύεσθαι. οὐδεὶς γὰρ  οὕτω   ἀνόητος ἐστὶ ὅστις πόλεμον πρὸ
[1, 196]   καταστήσαντα μὲν συνοικήσειν αὐτῇ,  οὕτω   ἀπάγεσθαι. εἰ δὲ μὴ συμφεροίατο,
[1, 170]   μίαν κτίζειν πάντων Ἰώνων, καὶ  οὕτω   ἀπαλλαχθέντας σφέας δουλοσύνης εὐδαιμονήσειν, νήσων
[1, 11]   Λυδῶν, αὐτόν σε αὐτίκα  οὕτω   ἀποθνήσκειν δεῖ, ὡς ἂν μὴ
[1, 87]   ταῦτα δαίμοσί κου φίλον ἦν  οὕτω   γενέσθαι" ~ὅ μὲν ταῦτα ἔλεγε,
[1, 108]   ἀλλ? εἲ τοι φίλον τοῦτο  οὕτω   γίνεσθαι, χρὴ δὴ τό γε
[1, 13]   δὴ τὸ χρηστήριον καὶ ἐβασίλευσε  οὕτω   Γύγης. τοσόνδε μέντοι εἶπε
[1, 3]   δίκας? οὐδὲ γὰρ ἐκείνους διδόναι.  οὕτω   δὴ ἁρπάσαντος αὐτοῦ Ἑλένην, τοῖσι
[1, 62]   αὐτὸν πορεύεσθαι ἐπὶ τὸ ἄστυ,  οὕτω   δὴ βοηθέουσι ἐπ? αὐτόν. καὶ
[1, 5]   ἔγκυος ἐοῦσα, αἰδεομένη τοὺς τοκέας  οὕτω   δὴ ἐθελοντὴν αὐτὴν τοῖσι Φοίνιξι
[1, 116]   δὲ ἀγόμενος ἐς τὰς ἀνάγκας  οὕτω   δὴ ἔφαινε τὸν ἐόντα λόγον?
[1, 190]   καὶ τὸ δεύτερον ἔαρ ὑπέλαμπε,  οὕτω   δὴ ἤλαυνε ἐπὶ τὴν Βαβυλῶνα.
[1, 173]   ἐς τοὺς Τερμίλας παρὰ Σαρπηδόνα,  οὕτω   δὴ κατὰ τοῦ Λύκου τὴν
[1, 87]   λαβροτάτῳ, κατασβεσθῆναί τε τὴν πυρήν.  οὕτω   δὴ μαθόντα τὸν Κῦρον ὡς
[1, 189]   τοῦτο ὑβρίσαντι, καί οἱ ἐπηπείλησε  οὕτω   δή μιν ἀσθενέα ποιήσειν ὥστε
[1, 83]   Λυδῶν καὶ ἔχοιτο Κροῖσος ζωγρηθείς.  οὕτω   δὴ οὗτοι μὲν συμφορὴν ποιησάμενοι
[1, 64]   ἑωυτοῦ. ~πειθομένων δὲ τῶν Ἀθηναίων,  οὕτω   δὴ Πεισίστρατος τὸ τρίτον σχὼν
[1, 84]   Περσέων ἀνέβαινον? προσβάντων δὲ συχνῶν  οὕτω   δὴ Σάρδιές τε ἡλώκεσαν καὶ
[1, 163]   τῷ ἀνδρὶ προσφιλέες οἱ Φωκαιέες  οὕτω   δή τι ἐγένοντο ὡς τὰ
[1, 185]   ῥέει, τοῦτον ἄνωθεν διώρυχας ὀρύξασα  οὕτω   δή τι ἐποίησε σκολιὸν ὥστε
[1, 169]   Κύρῳ ὅρκιον ποιησάμενοι ἡσυχίην ἦγον.  οὕτω   δὴ τὸ δεύτερον Ἰωνίη ἐδεδούλωτο.
[1, 94]   ἀλλ? ἔτι ἐπὶ μᾶλλον βιάζεσθαι  οὕτω   δὴ τὸν βασιλέα αὐτῶν δύο
[1, 123]   οἱ τούτου καὶ ἐόντος ἑτοίμου,  οὕτω   δὴ τῷ Κύρῳ διαιτωμένῳ ἐν
[1, 24]   ἐς ἀπορίην παραιτήσασθαι, ἐπειδή σφι  οὕτω   δοκέοι, περιιδεῖν αὐτὸν ἐν τῇ
[1, 56]   μετέβη καὶ ἐκ τῆς Δρυοπίδος  οὕτω   ἐς Πελοπόννησον ἐλθὸν Δωρικὸν ἐκλήθη.
[1, 171]   ἐξανέστησαν ἐκ τῶν νήσων, καὶ  οὕτω   ἐς τὴν ἤπειρον ἀπίκοντο. κατὰ
[1, 103]   Εὐρώπης, τούτοισι δὲ ἐπισπόμενοι φεύγουσι  οὕτω   ἐς τὴν Μηδικὴν χώρην ἀπίκοντο.
[1, 123]   οὐδὲν ἀποτίλας, ὡς δὲ εἶχε  οὕτω   ἐσέθηκε βυβλίον, γράψας τά οἱ
[1, 70]   κατὰ μέν νυν τὸν κρητῆρα  οὕτω   ἔσχε. ~Κροῖσος δὲ ἁμαρτὼν τοῦ
[1, 176]   περιεγένοντο. τὴν μὲν δὴ Ξάνθον  οὕτω   ἔσχε Ἅρπαγος, παραπλησίως δὲ
[1, 168]   νυν πέρι τῆς ἐν Ἰωνίῃ  οὕτω   ἔσχε παραπλήσια δὲ τούτοισι καὶ
[1, 117]   δι? ἐκείνων καὶ ἔθαψά μιν.  οὕτω   ἔσχε βασιλεῦ περὶ τοῦ
[1, 14]   ἐπετελέσθη. ~τὴν μὲν δὴ τυραννίδα  οὕτω   ἔσχον οἱ Μερμνάδαι τοὺς Ἡρακλείδας
[1, 5]   τούτων οὐκ ἔρχομαι ἐρέων ὡς  οὕτω   ἄλλως κως ταῦτα ἐγένετο,
[1, 97]   στήσωμεν ἡμέων αὐτῶν βασιλέα? καὶ  οὕτω   τε χωρῇ εὐνομήσεται καὶ
[1, 76]   καὶ τὰ μὲν στρατόπεδα ἀμφότερα  οὕτω   ἠγωνίσατο. ~Κροῖσος δὲ μεμφθεὶς κατὰ
[1, 183]   τὸ μὲν δὴ ἱρὸν τοῦτο  οὕτω   κεκόσμηται, ἔστι δὲ καὶ ἴδια
[1, 171]   ἀπίκοντο. κατὰ μὲν δὴ Κᾶρας  οὕτω   Κρῆτες λέγουσι γενέσθαι? οὐ μέντοι
[1, 91]   Ἰωνίης τὴν πρώτην καταστροφὴν ἔσχε  οὕτω.   ~Κροίσῳ δὲ ἐστὶ ἄλλα ἀναθήματα
[1, 21]   παρεὸν βουλεύηται. ~Μιλήσιοι μέν νυν  οὕτω   λέγουσι γενέσθαι. Ἀλυάττης δέ, ὡς
[1, 199]   οἰκία, καὶ τὠπὸ τούτου οὐκ  οὕτω   μέγα τί οἱ δώσεις ὥς
[1, 66]   ἐφόρους καὶ γέροντας ἔστησε Λυκοῦργος.  ~οὕτω   μὲν μεταβαλόντες εὐνομήθησαν, τῷ δὲ
[1, 60]   οἱ τοῦ Λυκούργου ἐξελαύνουσί μιν.  οὕτω   μὲν Πεισίστρατος ἔσχε τὸ πρῶτον
[1, 72]   ἀπέργει, ἐξ εὐωνύμου δὲ Παφλαγόνας.  οὕτω   Ἅλυς ποταμὸς ἀποτάμνει σχεδὸν
[1, 11]   μεγάλην φέρει. ~τότε μὲν δὴ  οὕτω   οὐδέν δηλώσασα ἡσυχίην εἶχε. ὡς
[1, 112]   ἐξ ἡμέων ἐόντα τρέφωμεν. καὶ  οὕτω   οὔτε σὺ ἁλώσεαι ἀδικέων τοὺς
[1, 117]   οὐκ ἐψευδόμην? σὺ γὰρ ἐνετέλλεο  οὕτω.   παραδίδωμι μέντοι τῷδε κατὰ τάδε
[1, 77]   ἐλπίσας μὴ κοτε ἄρα ἀγωνισάμενος  οὕτω   παραπλησίως Κῦρος ἐλάσῃ ἐπὶ Σάρδις.
[1, 176]   αὗται ἔτυχον τηνικαῦτα ἐκδημέουσι καὶ  οὕτω   περιεγένοντο. τὴν μὲν δὴ Ξάνθον
[1, 7]   ἐπιδρομῆς ἁρπαγή. ~Ἡ δὲ ἡγεμονίη  οὕτω   περιῆλθε, ἐοῦσα Ἡρακλειδέων, ἐς τὸ
[1, 136]   ἔχει. τοῦδε δὲ εἵνεκα τοῦτο  οὕτω   ποιέεται, ἵνα ἢν ἀποθάνῃ τρεφόμενος,
[1, 37]   ὅκως μοι ἀμείνω ἐστὶ ταῦτα  οὕτω   ποιεόμενα" ~ἀμείβεται Κροῖσος τοῖσιδε.
[1, 111]   εἴρετο προτέρη τι μιν  οὕτω   προθύμως Ἅρπαγος μετεπέμψατο. δὲ
[1, 191]   ἐσιέναι ταύτῃ ἐς τὴν πόλιν.  οὕτω   τε δὴ τάξας καὶ κατὰ
[1, 130]   ἐπ? ἔτεα πέντε καὶ τριήκοντα  οὕτω   τῆς βασιληίης κατεπαύσθη, Μῆδοι δὲ
[1, 186]   ἐκ τῆς λίμνης ἐξήγαγε, καὶ  οὕτω   τὸ ὀρυχθὲν ἕλος γενόμενον ἐς
[1, 32]   Ἀθηναῖε, δ? ἡμετέρη εὐδαιμονίη  οὕτω   τοι ἀπέρριπται ἐς τὸ μηδὲν
[1, 159]   ταῦτα εἰπεῖν ὦναξ, αὐτὸς μὲν  οὕτω   τοῖσι ἱκέτῃσι βοηθέεις, Κυμαίους δὲ
[1, 27]   πειθόμενον παύσασθαι τῆς ναυπηγίης. καὶ  οὕτω   τοῖσι τὰς νήσους οἰκημένοισι Ἴωσι
[1, 192]   κάρτα ἐπύθοντο. ~καὶ Βαβυλὼν μὲν  οὕτω   τότε πρῶτον ἀραίρητο. τὴν δὲ
[1, 214]   γενέσθαι, καὶ δὴ καὶ πυνθάνομαι  οὕτω   τοῦτο γενόμενον. πρῶτα μὲν γὰρ
[1, 98]   ἑτέρῳ κύκλῳ ἐνεστεῶτα. μεμηχάνηται δὲ  οὕτω   τοῦτο τὸ τεῖχος ὥστε
[1, 192]   μηνῶν λοιπὴ πᾶσα Ἀσίη.  οὕτω   τριτημορίη Ἀσσυρίη χώρη τῇ
[1, 68]   κάρτα ἂν ἐθώμαζες, ὅκου νῦν  οὕτω   τυγχάνεις θῶμα ποιεύμενος τὴν ἐργασίην
[1, 137]   τὰ ἀδικήματα ἐόντα τῶν ὑπουργημάτων,  οὕτω   τῷ θυμῷ χρᾶται. ἀποκτεῖναι δὲ
[1, 49]   ~τὰ μὲν δὴ ἐκ Δελφῶν  οὕτω   τῷ, Κροίσῳ ἐχρήσθη? κατὰ δὲ
[1, 98]   δὲ κυάνεοι, πέμπτου δὲ σανδαράκινοι.  οὕτω   τῶν πέντε κύκλων οἱ προμαχεῶνες
[1, 126]   πάντα λόγον, λέγων ἄνδρες Πέρσαι,  οὕτω   ὑμῖν ἔχει. βουλομένοισι μὲν ἐμέο
[1, 5]   τῆς Ἰοῦς οὐκ ὁμολογέουσι Πέρσῃσι  οὕτω   Φοίνικες? οὐ γὰρ ἁρπαγῇ σφέας
[1, 133]   ἀντίον ἄλλου. ταῦτα μέν νυν  οὕτω   φυλάσσεται, μεθυσκόμενοι δὲ ἐώθασι βουλεύεσθαι
[1, 32]   παράπαν οὐδὲν ὅμοιον προσάγει πρῆγμα.  οὕτω   ὦν Κροῖσε πᾶν ἐστὶ ἄνθρωπος
[1, 120]   τιμὰς πρὸς σέο μεγάλας ἔχομεν.  οὕτω   ὦν πάντως ἡμῖν σέο καὶ
[1, 212]   τῷ περ αὐτοὶ ἐμπιπλάμενοι μαίνεσθε  οὕτω   ὥστε κατιόντος τοῦ οἴνου ἐς
[1, 9]   βλάβος. ἀρχήν γὰρ ἐγὼ μηχανήσομαι  οὕτω   ὥστε μηδέ μαθεῖν μιν ὀφθεῖσαν
[1, 96]   οὐκ ὀλίγον πρὸς τῶν πολιητέων,  οὕτω   ὥστε πυνθανόμενοι οἱ ἐν τῇσι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005