Alphabétiquement     [«   »]
μνώμενον 1
μνώμενος 1
μόγις 1
μοι 31
μοῖρα 1
μοῖραν 5
μοίρας 2
Fréquences     [«    »]
31 εἰσὶ
30 Πέρσας
30 χρόνον
31 μοι
31 οὐδὲν
31 παῖς
32 ἐόντα
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

μοι


Livre, Chapitre
[1, 37]   θήρην, λόγῳ ἀνάπεισον ὅκως  μοι   ἀμείνω ἐστὶ ταῦτα οὕτω ποιεόμενα"
[1, 155]   παρέδωκα, καὶ ἔπειτα θωμάζω εἰ  μοι   ἀπεστᾶσι" μὲν δὴ τά
[1, 18]   ὃς παραδεξάμενος, ὡς καὶ πρότερον  μοι   δεδήλωται, παρὰ τοῦ πατρὸς τὸν
[1, 207]   ὑποχωρῆσαι τῆς χώρης. νῦν ὦν  μοι   δοκέει διαβάντας προελθεῖν ὅσον ἂν
[1, 145]   τὴν ζημίην ἐπέθηκαν. ~δυώδεκα δὲ  μοι   δοκέουσι πόλιας ποιήσασθαι οἱ Ἴωνες
[1, 35]   κόθεν τῆς Φρυγίης ἥκων ἐπίστιός  μοι   ἐγένεο; τίνα τε ἀνδρῶν
[1, 118]   θεῶν τιμὴ αὕτη προσκέεται) πάρισθί  μοι   ἐπὶ δεῖπνον" ~Ἅρπαγος μὲν ὡς
[1, 51]   οὐ γὰρ τὸ συντυχὸν φαίνεταί  μοι   ἔργον εἶναι. καὶ πίθους τε
[1, 169]   Μιλήσιοι δέ, ὡς καὶ πρότερόν  μοι   ἔρηται, αὐτῷ Κύρῳ ὅρκιον ποιησάμενοι
[1, 194]   ~τὸ δὲ ἁπάντων θῶμα μέγιστόν  μοι   ἐστὶ τῶν ταύτῃ μετά γε
[1, 120]   ὅμως μέν γέ τοι συμβουλεύσατέ  μοι   εὖ περισκεψάμενοι τὰ μέλλει ἀσφαλέστατα
[1, 45]   ἀλλὰ θεῶν κού τις, ὅς  μοι   καὶ πάλαι προεσήμαινε τὰ μέλλοντα
[1, 209]   τάδε καταστρεψάμενος ἔλθω ἐκεῖ, ὥς  μοι   καταστήσεις τὸν παῖδα ἐς ἔλεγχον"
[1, 8]   οὐ γὰρ σε δοκέω πείθεσθαι  μοι   λέγοντι περὶ τοῦ εἴδεος τῆς
[1, 38]   διεφθαρμένον τὴν ἀκοὴν οὐκ εἶναί  μοι   λογίζομαι" ~ἀμείβεται νεηνίης τοῖσιδε.
[1, 38]   σε ζόης διακλέψαι. εἷς γὰρ  μοι   μοῦνος τυγχάνεις ἐὼν παῖς? τὸν
[1, 155]   ἐξανδραποδίσασθαι σφέας. ὁμοίως γὰρ  μοι   νῦν γε φαίνομαι πεποιηκέναι ὡς
[1, 214]   βίου, πολλῶν λόγων λεγομένων, ὅδε  μοι   πιθανώτατος εἴρηται. ~Μασσαγέται δὲ
[1, 143]   κεκλῆσθαι, ἀλλὰ καὶ νῦν φαίνονταί  μοι   οἱ πολλοὶ αὐτῶν ἐπαισχύνεσθαι τῷ
[1, 141]   αὐτὸν πρὸς τοὺς ἰχθῦς παύεσθέ  μοι   ὀρχεόμενοι, ἐπεῖ οὐδ? ἐμέο αὐλέοντος
[1, 38]   παριδών, τοι ποιέω ταῦτα, ἀλλά  μοι   ὄψις ὀνείρου ἐν τῷ ὕπνῳ
[1, 207]   κατὰ δύναμιν ἀποτρέψειν? τὰ δὲ  μοι   παθήματα ἐόντα ἀχάριτα μαθήματα γέγονε.
[1, 209]   σημανέω? ἐμεῦ θεοὶ κήδονται καί  μοι   πάντα προδεικνύουσι τὰ ἐπιφερόμενα. ἤδη
[1, 37]   ἀποκληίσας ἔχεις, οὔτε τινὰ δειλίην  μοι   παριδὼν οὔτε ἀθυμίην νῦν τε
[1, 111]   Ἀστυάγεα εἶναι τὸν ταῦτα ἐπιθέμενόν  μοι,   πόλλ? ἀπειλήσας εἰ μή σφεα
[1, 130]   ἄρξαντα ἀδικίης κατεστρέψατο, ὡς εἴρηταί  μοι   πρότερον. Τοῦτον δὲ καταστρεψάμενος οὕτῳ
[1, 109]   φονεύσω μιν, καὶ ὅτι αὐτῷ  μοι   συγγενής ἐστὶ παῖς, καὶ
[1, 212]   παραινεούσης ὑπόλαβε τὸν λόγον? ἀποδούς  μοι   τὸν παῖδα ἄπιθι ἐκ τῆσδε
[1, 120]   ἐξήκειν τε τὸν ὄνειρον καί  μοι   τὸν παῖδα τοῦτον εἶναι δεινὸν
[1, 45]   θάνατον. εἶς δὲ οὐ σύ  μοι   τοῦδε τοῦ κακοῦ αἴτιος, εἰ
[1, 27]   ὑπολαβόντα φάναι βασιλεῦ, προθύμως  μοι   φαίνεαι εὔξασθαι νησιώτας ἱππευομένους λαβεῖν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005