Alphabétiquement     [«   »]
Τάβαλον 2
Ταβάλου 1
Ταβάλῳ 1
τάδε 65
Ταίναρον 2
Ταινάρῳ 1
τάλαντα 3
Fréquences     [«    »]
65
65 Κροῖσος
65 πάντα
65 τάδε
66 μετὰ
67 αὐτῶν
69 ἂν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

τάδε


Livre, Chapitre
[1, 41]   Ἄδρηστον, ἀπικομένῳ δέ οἱ λέγει  τάδε.   Ἄδρηστε, ἐγώ σε συμφορῇ, πεπληγμένον
[1, 55]   δὲ Πυθίη οἱ χρᾷ  τάδε.   ἀλλ? ὅταν ἡμίονος βασιλεὺς Μήδοισι
[1, 51]   ταῦτα ἀπέπεμπε ἐς Δελφούς, καὶ  τάδε   ἄλλα ἅμα τοῖσι, κρητῆρας δύο
[1, 159]   πρὸς τὸν Ἀριστόδικον, λέγουσαν δὲ  τάδε   ἀνοσιώτατε ἀνθρώπων, τί τάδε τολμᾷς
[1, 47]   στρατεύεσθαι. ~ἐντειλάμενος δὲ τοῖσι Λυδοῖσι  τάδε   ἀπέπεμπε ἐς τὴν διάπειραν τῶν
[1, 212]   πέμπουσα κήρυκα παρὰ Κῦρον ἔλεγε  τάδε.   ἄπληστε αἵματος Κῦρε, μηδὲν ἐπαερθῇς
[1, 66]   δὲ Πυθίη σφι χρᾷ  τάδε.   Ἀρκαδίην μ? αἰτεῖς? μέγα μ?
[1, 155]   δίκην. Λυδοῖσι δὲ συγγνώμην ἔχων  τάδε   αὐτοῖσι ἐπίταξον, ὡς μήτε ἀποστέωσι
[1, 116]   ὑπελέλειπτο βουκόλος μοῦνος μουνόθεν,  τάδε   αὐτὸν εἴρετο Ἀστυάγεος, κόθεν
[1, 100]   μὲν κατὰ τὰς δίκας ἐποίεε,  τάδε   δὲ ἄλλα ἐκεκοσμέατὸ οἱ? εἴ
[1, 85]   ἐπορθέετο. ~κατ? αὐτὸν δὲ Κροῖσον  τάδε   ἐγίνετο. ἦν οἱ παῖς, τοῦ
[1, 78]   ἥλω Κροῖσος. Τελμησσέες μέντοι  τάδε   ἔγνωσαν, στρατὸν ἀλλόθροον προσδόκιμον εἶναι
[1, 187]   δὲ νεκρὸν καὶ γράμματα λέγοντα  τάδε?   εἰ μὴ ἄπληστός τε ἔας
[1, 117]   οὕτω. παραδίδωμι μέντοι τῷδε κατὰ  τάδε   ἐντειλάμενος, θεῖναὶ μιν ἐς ἔρημον
[1, 125]   ἀπίστασθαι ἀπὸ Μήδων. ἔστι δὲ  τάδε,   ἐξ ὧν ὧλλοι πάντες ἀρτέαται
[1, 11]   αὐτὸς περιεῖναι. ἐπειρώτα δὴ λέγων  τάδε.   ἐπεί με ἀναγκάζεις δεσπότεα τὸν
[1, 112]   ἄνδρα, δευτέρα λέγει γυνὴ  τάδε.   ἐπεὶ τοίνυν οὐ δύναμαί σε
[1, 117]   ἀπειλήσας παντοῖα τῷδε ἢν μὴ  τάδε   ἐπιτελέα ποιήσῃ. ἐπείτε δὲ ποιήσαντος
[1, 16]   ἐὼν ἐν τῇ ἀρχῇ ἀξιαπηγητότατα  τάδε.   ~ἐπολέμησε Μιλησίοισι, παραδεξάμενος τὸν πόλεμον
[1, 126]   γὰρ δοκέω θείῃ τύχῃ γεγονὼς  τάδε   ἐς χεῖρας ἄγεσθαι, καὶ ὑμέας
[1, 200]   θηρεύσαντες αὐήνωσι πρὸς ἥλιον, ποιεῦσι  τάδε?   ἐσβάλλουσι ἐς ὅλμον καὶ λεήναντες
[1, 67]   τοῖσι θεοπρόποισι λέγει Πυθίη  τάδε.   ἔστι τις Ἀρκαδίης Τεγέη λευρῷ
[1, 65]   μέγαρον, εὐθὺς Πυθίη λέγει  τάδε.   ἥκεις Λυκόοργε ἐμὸν ποτὶ
[1, 174]   λέγουσι, χρᾷ ἐν τριμέτρῳ τόνῳ  τάδε.   Ἰσθμὸν δὲ μὴ πυργοῦτε μηδ?
[1, 141]   δὴ ὀργῇ ἐχόμενος ἔλεγέ σφι  τάδε?   Ἴωνες δὲ ὡς ἤκουσαν τούτων
[1, 27]   νεώτερον περὶ τὴν Ἑλλάδα, εἰπόντα  τάδε   καταπαῦσαι τὴν ναυπηγίην? βασιλεῦ,
[1, 209]   καὶ ποίεε ὅκως, ἐπεὰν ἐγὼ  τάδε   καταστρεψάμενος ἔλθω ἐκεῖ, ὥς μοι
[1, 110]   καλεόμενος ἀπίκετο, ἔλεγε Ἅρπαγος  τάδε.   κελεύει σε Ἀστυάγης τὸ παιδίον
[1, 90]   ὑπεθήκατο ἐπιτελέειν, εἶπε πρὸς Κροῖσον  τάδε.   Κροῖσε, ἀναρτημένου σεῦ ἀνδρὸς βασιλέος
[1, 155]   Κῦρος εἶπε πρὸς Κροῖσον  τάδε.   Κροῖσε, τί ἔσται τέλος τῶν
[1, 87]   αὐτὸν ἀπὸ τῆς πυρῆς εἰρέσθαι  τάδε.   Κροῖσε, τίς σε ἀνθρώπων ἀνέγνωσε
[1, 62]   προσιὼν χρᾷ ἐν ἑξαμέτρῳ τόνῳ  τάδε   λέγων? ἔρριπται δ? βόλος,
[1, 85]   δὲ Πυθίη οἱ εἶπε  τάδε.   Λυδὲ γένος, πολλῶν βασιλεῦ, μέγα
[1, 53]   καὶ ἄλλων ἐθνέων βασιλεύς, νομίσας  τάδε   μαντήια εἶναι μοῦνα ἐν ἀνθρώποισι,
[1, 140]   ἔχω περὶ αὐτῶν εἰδὼς εἰπεῖν?  τάδε   μέντοι ὡς κρυπτόμενα λέγεται καὶ
[1, 11]   Γύγης ἀπίκετο, ἔλεγε γυνὴ  τάδε.   νῦν τοί δυῶν ὁδῶν παρεουσέων
[1, 30]   καιρὸν ἦν, εἴρετο Κροῖσος  τάδε.   ξεῖνε Ἀθηναῖε, παρ? ἡμέας γὰρ
[1, 123]   ὁμοιούμενος. πρὸ δ? ἔτι τούτου  τάδε   οἱ κατέργαστο? ἐόντος τοῦ Ἀστυάγεος
[1, 47]   Πυθίη ἐν ἑξαμέτρῳ τόνῳ λέγει  τάδε.   οἶδα δ? ἐγὼ ψάμμου τ?
[1, 71]   ἐν Λυδοῖσι ἔχων, συνεβούλευσε Κροίσῳ  τάδε?   οὔνομά οἱ ἦν Σάνδανις.
[1, 36]   ὀνείρου τὰ ἔπεα ἔλεγέ σφι  τάδε.   παιδὸς μὲν πέρι τοῦ ἐμοῦ
[1, 63]   μὲν δή οἱ ἐνθεάζων χρᾷ  τάδε,   Πεισίστρατος δὲ συλλαβὼν τὸ χρηστήριον
[1, 159]   Ἀριστόδικος ἐκ προνοίης ἐποίεε  τάδε?   περιιὼν τὸν νηὸν κύκλῳ ἐξαίρεε
[1, 207]   ἂν ἐκεῖνοι ὑπεξίωσι, ἐνθεῦτεν δὲ  τάδε   ποιεῦντας πειρᾶσθαι ἐκείνων περιγενέσθαι. ὡς
[1, 20]   οὕτω ἀκούσας γενέσθαι? Μιλήσιοι δὲ  τάδε   προστιθεῖσι τούτοισι, Περίανδρον τὸν Κυψέλου
[1, 214]   λυμαινομένη δὲ τῷ νεκρῷ ἐπέλεγε  τάδε?   σὺ μὲν ἐμὲ ζῶσάν τε
[1, 126]   βουλομένοισι μὲν ἐμέο πείθεσθαί ἔστι  τάδε   τε καὶ ἄλλα μυρία ἀγαθά,
[1, 91]   ἐντεταλμένα τὴν Πυθίην λέγεται εἰπεῖν  τάδε.   τὴν πεπρωμένην μοῖραν ἀδύνατα ἐστὶ
[1, 110]   ὅκως ἂν τάχιστα διαφθαρείη? καὶ  τάδε   τοὶ ἐκέλευσε εἰπεῖν, ἢν μὴ
[1, 89]   διαρπάσαντας καὶ κατασχόντας χρήματα μεγάλα,  τάδε   τοὶ ἐξ αὐτῶν ἐπίδοξα γενέσθαι.
[1, 159]   δὲ τάδε ἀνοσιώτατε ἀνθρώπων, τί  τάδε   τολμᾷς ποιέειν; τοὺς ἱκέτας μου
[1, 210]   δοκέων οἱ Δαρεῖον ἐπιβουλεύειν ἔλεγε  τάδε?   τῷ δὲ δαίμων προέφαινε
[1, 187]   ἐς τὸν τάφον γράμματα λέγοντα  τάδε.   τῶν τις ἐμεῦ ὕστερον γινομένων
[1, 55]   ἀληθείην, ἐνεφορέετο αὐτοῦ. ἐπειρώτα δὲ  τάδε   χρηστηριαζόμενος, εἴ οἱ πολυχρόνιος ἔσται
[1, 207]   ἐναντίην τῇ προκειμένῃ γνώμῃ, λέγων  τάδε.   βασιλεῦ, εἶπον μὲν καὶ
[1, 117]   μὴ ἐλεγχόμενος ἁλίσκηται, ἀλλὰ λέγει  τάδε.   βασιλεῦ, ἐπείτε παρέλαβον τὸ
[1, 206]   πέμψασα Τόμυρις κήρυκα ἔλεγε  τάδε.   βασιλεῦ Μήδων, παῦσαι σπεύδων
[1, 36]   Κροῖσον τῶν Μυσῶν ἄγγελοι ἔλεγον  τάδε.   βασιλεῦ, ὑὸς χρῆμα μέγιστον
[1, 69]   καὶ ἄλλων ἐθνέων βασιλεύς, λέγων  τάδε.   Λακεδαιμόνιοι, χρήσαντος τοῦ θεοῦ
[1, 124]   ἐπελέγετο, τὰ δὲ γράμματα ἔλεγε  τάδε.   παῖ Καμβύσεω, σὲ γὰρ
[1, 121]   καλέσας τὸν Κῦρον ἔλεγέ οἱ  τάδε.   παῖ, σὲ γὰρ ἐγὼ
[1, 37]   λέγει πρὸς αὐτὸν νεηνίης  τάδε.   πάτερ, τὰ κάλλιστα πρότερον
[1, 159]   ἐχρηστηριάζετο ἐκ πάντων Ἀριστόδικος ἐπειρωτῶν  τάδε.   ὦναξ, ἦλθε παρ? ἡμέας ἱκέτης
[1, 35]   τε καὶ τίς εἴη, λέγων  τάδε?   ὤνθρωπε, τίς τε ἐὼν καὶ
[1, 196]   ἅπαξ τοῦ ἔτεος ἑκάστου ἐποιέετο  τάδε?   ὡς ἂν αἱ παρθένοι γενοίατο
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005