Alphabétiquement     [«   »]
ἀμφότεροι 6
ἀμφοτέρων 7
ἄν 7
ἂν 69
ἀνὰ 12
ἀνά 1
ἀναβαίνοντες 3
Fréquences     [«    »]
67 αὐτῶν
66 μετὰ
65 τάδε
69 ἂν
69 μιν
70 ὦν
75 δέ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

ἂν


Livre, Chapitre
[1, 133]   σπουδαιέστατα τῶν πρηγμάτων? τὸ δ?  ἂν   ἅδῃ σφι βουλευομένοισι, τοῦτο τῇ
[1, 196]   ἔτεος ἑκάστου ἐποιέετο τάδε? ὡς  ἂν   αἱ παρθένοι γενοίατο γάμων ὡραῖαι,
[1, 32]   δὲ ἐνδεές ἐστι? ὃς δ?  ἂν   αὐτῶν πλεῖστα ἔχων διατελέῃ καὶ
[1, 89]   ἐξ αὐτῶν ἐπίδοξα γενέσθαι. ὃς  ἂν   αὐτῶν πλεῖστα κατάσχῃ, τοῦτον προσδέκεσθαί
[1, 119]   καὶ ἀρεστὸν εἶναι πᾶν τὸ  ἂν   βασιλεὺς ἔρδῃ. τούτοισι δὲ ἀμειψάμενος
[1, 200]   διὰ σινδόνος, καὶ ὃς μὲν  ἂν   βούληται αὐτῶν ἅτε μᾶζαν μαξάμενος
[1, 138]   καί τι ψεῦδος λέγειν. ὃς  ἂν   δὲ τῶν ἀστῶν λέπρην
[1, 22]   προηγόρευε Θρασύβουλος τῶνδε εἵνεκεν, ὅκως  ἂν   δὴ κῆρυξ Σαρδιηνὸς
[1, 86]   δὲ ὡς ἠναγκάζετο, εἰπεῖν τὸν  ἂν   ἐγὼ πᾶσι τυράννοισι προετίμησα μεγάλων
[1, 68]   εἶδες τό περ ἐγώ, κάρτα  ἂν   ἐθώμαζες, ὅκου νῦν οὕτω τυγχάνεις
[1, 206]   σπεύδων τὰ σπεύδεις? οὐ γὰρ  ἂν   εἰδείης εἴ τοι ἐς καιρὸν
[1, 207]   καὶ στρατιῆς τοιαύτης ἄρχειν, οὐδὲν  ἂν   εἴη πρῆγμα γνώμας ἐμὲ σοὶ
[1, 47]   Κροῖσος Ἀλυάττεω? ἅσσα δ?  ἂν   ἕκαστα τῶν χρηστηρίων θεσπίσῃ, συγγραψαμένους
[1, 90]   Κροῖσε, καὶ ἄλλου παντὸς τοῦ  ἂν   ἑκάστοτε δέῃ" ὡς δὲ ταῦτα
[1, 207]   μοι δοκέει διαβάντας προελθεῖν ὅσον  ἂν   ἐκεῖνοι ὑπεξίωσι, ἐνθεῦτεν δὲ τάδε
[1, 119]   Ἀστυάγεος καὶ ποιέειν τι  ἂν   ἐκεῖνος κελεύῃ, αὐτὸς δὲ περιχαρὴς
[1, 196]   εὑροῦσα πολλὸν χρυσίον πρηθείη, ἄλλην  ἂν   ἐκήρυσσε μετ? ἐκείνην ἔσκε
[1, 196]   αὐτέων ἔμπηρος εἴη, καὶ ταύτην  ἂν   ἐκήρυσσε, ὅστις θέλοι ἐλάχιστον χρυσίον
[1, 188]   ἐν ἀγγηίοισι ἀργυρέοισι ἕπονται, ὅκῃ  ἂν   ἐλαύνῃ ἑκάστοτε. ~ἐπείτε δὲ
[1, 56]   δὲ ταῦτα ἐφρόντιζε ἱστορέων τοὺς  ἂν   Ἑλλήνων δυνατωτάτους ἐόντας προσκτήσαιτο φίλους,
[1, 67]   δεῖ τοῦτὸν τὸν ἐνιαυτόν, τὸν  ἂν   ἐξίωσι ἐκ τῶν ἱππέων, Σπαρτιητέων
[1, 133]   προτιθεῖ στέγαρχος, ἐν τοῦ  ἂν   ἐόντες βουλεύωνται, καὶ ἢν μὲν
[1, 197]   κάμνοντα οὔ σφι ἔξεστι, πρὶν  ἂν   ἐπείρηται ἥντινα νοῦσον ἔχει. ~ταφαὶ
[1, 202]   τοιούσδε τινὰς φέροντα, τοὺς ἐπείτε  ἂν   ἐς τὠυτὸ συνέλθωσι κατὰ εἴλας
[1, 197]   καὶ αὐτὸς τοιοῦτο ἔπαθε ὁκοῖον  ἂν   ἔχῃ κάμνων ἄλλον
[1, 47]   διάπειραν τῶν χρηστηρίων, ἀπ? ἧς  ἂν   ἡμέρης ὁρμηθέωσι ἐκ Σαρδίων, ἀπὸ
[1, 4]   εἰ μὴ αὐταὶ ἐβούλοντο, οὐκ  ἂν   ἡρπάζοντο. σφέας μὲν δὴ τοὺς
[1, 67]   θεοπρόπους ἐς Δελφοὺς ἐπειρώτων τίνα  ἂν   θεῶν ἱλασάμενοι κατύπερθε τῷ πολέμῳ
[1, 200]   μὴ ἰχθὺς μοῦνον, τοὺς ἐπείτε  ἂν   θηρεύσαντες αὐήνωσι πρὸς ἥλιον, ποιεῦσι
[1, 42]   τὸ βούλεσθαι πάρα, πολλαχῇ τε  ἂν   ἶσχον ἐμεωυτόν. νῦν δέ, ἐπείτε
[1, 70]   ἐς τὸ Ἥραιον. τάχα δὲ  ἂν   καὶ οἱ ἀποδόμενοι λέγοιεν ἀπικόμενοι
[1, 191]   ἐσελθεῖν ἐς τὴν πόλιν διέφθειραν  ἂν   κάκιστα? κατακληίσαντες γὰρ ἂν πάσας
[1, 91]   προσήκουσαν. προθυμεομένου δὲ Λοξίεω ὅκως  ἂν   κατὰ τοὺς παῖδας τοῦ Κροίσου
[1, 185]   Εὐφρήτης, Ἀρδέρικκα. καὶ νῦν οἳ  ἂν   κομίζωνται ἀπὸ τῆσδε τῆς θαλάσσης
[1, 124]   γὰρ θεοὶ ἐπορῶσι? οὐ γὰρ  ἂν   κοτὲ ἐς τοσοῦτο τύχης ἀπίκευ?
[1, 111]   τινος οἰκετέων εἶναι? οὐ γὰρ  ἂν   κοτὲ κατέδοξα ἔνθεν γε ἦν.
[1, 198]   ἄγγεος γὰρ οὐδενὸς ἅψονται πρὶν  ἂν   λούσωνται. ταὐτὰ δὲ ταῦτα καὶ
[1, 5]   αὐτὴν τοῖσι Φοίνιξι συνεκπλῶσαι, ὡς  ἂν   μὴ κατάδηλος γένηται. ταῦτα μέν
[1, 99]   ἑωυτὸν ἐσέμνυνε τῶνδε εἵνεκεν, ὅκως  ἂν   μὴ ὁρῶντες οἱ ὁμήλικες, ἐόντες
[1, 11]   αὐτίκα οὕτω ἀποθνήσκειν δεῖ, ὡς  ἂν   μὴ πάντα πειθόμενος Κανδαύλῃ τοῦ
[1, 198]   τοῖσι ἐν Αἰγύπτῳ. ὁσάκις δ?  ἂν   μιχθῇ γυναικὶ τῇ ἑωυτοῦ ἀνὴρ
[1, 187]   ἔας χρημάτων καὶ αἰσχροκερδής, οὐκ  ἂν   νεκρῶν θήκας ἀνέῳγες" αὕτη μέν
[1, 133]   δὲμὴ ἅδῃ, μετιεῖσι. τὰ δ?  ἂν   νήφοντες προβουλεύσωνται, μεθυσκόμενοι ἐπιδιαγινώσκουσι. ~ἐντυγχάνοντες
[1, 181]   γυνὴ μούνη τῶν ἐπιχωρίων, τὴν  ἂν   θεὸς ἕληται ἐκ πασέων,
[1, 207]   με Ζεὺς ἔδωκέ τοι, τὸ  ἂν   ὁρῶ σφάλμα ἐὸν οἴκῳ τῷ
[1, 133]   εἰ δέ τι παραφέροιτο, ἐσθίοντας  ἂν   οὐ παύεσθαι. οἴνῳ δὲ κάρτα
[1, 42]   βασιλεῦ, ἄλλως μὲν ἔγωγε  ἂν   οὐκ ἤια ἐς ἄεθλον τοιόνδε?
[1, 151]   ἕαδε κοινῇ Ἴωσι ἕπεσθαι τῇ  ἂν   οὗτοι ἐξηγέωνται. ~ὡς δὲ ἀπίκοντο
[1, 191]   διέφθειραν ἂν κάκιστα? κατακληίσαντες γὰρ  ἂν   πάσας τὰς ἐς τὸν ποταμὸν
[1, 82]   τριηκοσίους ἑκατέρων μαχέσασθαι, ὁκότεροι δ?  ἂν   περιγένωνται, τούτων εἶναι τὸν χῶρον?
[1, 191]   τοῦ Κύρου ποιεύμενον, οἳ δ?  ἂν   περιιδόντες τοὺς Πέρσας ἐσελθεῖν ἐς
[1, 136]   τὸ μάχεσθαι εἶναι ἀγαθόν, ὃς  ἂν   πολλοὺς ἀποδέξῃ παῖδας? τῷ δὲ
[1, 152]   πορφύρεόν τε εἷμα περιβαλόμενος, ὡς  ἂν   πυνθανόμενοι πλεῖστοι συνέλθοιεν Σπαρτιητέων, καὶ
[1, 120]   εἰ φοβερόν τι ἐνωρῶμεν, πᾶν  ἂν   σοὶ προεφράζομεν. νῦν δὲ ἀποσκήψαντος
[1, 93]   συλλέγουσαι σφίσι φερνάς, ἐς  ἂν   συνοικήσωσι τοῦτο ποιέουσαι? ἐκδιδοῦσι δὲ
[1, 191]   χείλεα τοῦ ποταμοῦ ἐληλαμένας, ἔλαβον  ἂν   σφέας ὡς ἐν κύρτῃ. νῦν
[1, 170]   χρησιμωτάτην, τῇ εἰ ἐπείθοντο, παρεῖχε  ἂν   σφι εὐδαιμονέειν Ἑλλήνων μάλιστα? ὃς
[1, 32]   ἑτέρου δὲ ἐπιδέεται? δὲ  ἂν   τὰ πλεῖστα ἔχῃ, αὕτη ἀρίστη.
[1, 24]   αὐτὸν διαχρᾶσθαί μιν, ὡς  ἂν   ταφῆς ἐν γῇ τύχῃ,
[1, 110]   τὸ ἐρημότατον τῶν ὀρέων, ὅκως  ἂν   τάχιστα διαφθαρείη? καὶ τάδε τοὶ
[1, 32]   κεκλῆσθαι ἄξιος ἐστί? πρὶν δ?  ἂν   τελευτήσῃ, ἐπισχεῖν, μηδὲ καλέειν κω
[1, 196]   τὰς εὐειδεστάτας τῶν παρθένων ἀνίστη  ἂν   τὴν ἀμορφεστάτην, εἴ τις
[1, 159]   τόδε οὐ τετολμήκαμεν ἐκδιδόναι, πρὶν  ἂν   τὸ ἀπὸ σεῦ ἡμῖν δηλωθῇ
[1, 75]   βαθέαν ὀρύσσειν, ἄγοντα μηνοειδέα, ὅκως  ἂν   τὸ στρατόπεδον ἱδρυμένον κατὰ νώτου
[1, 21]   τε καὶ Μιλησίοισι χρόνον ὅσον  ἂν   τὸν νηὸν οἰκοδομέῃ. μὲν
[1, 36]   μὴ μνησθῆτε ἔτι? οὐ γὰρ  ἂν   ὑμῖν συμπέμψαιμι? νεόγαμός τε γὰρ
[1, 140]   ἀνδρὸς Πέρσεω νέκυς πρὶν  ἂν   ὑπ? ὄρνιθος κυνὸς ἑλκυσθῇ.
[1, 196]   οὐδὲν ἐδέοντο χρηστοῦ, οἳ δ?  ἂν   χρήματά τε καὶ αἰσχίονας παρθένους
[1, 196]   ἐλάχιστον ὑπισταμένῳ προσέκειτο. τὸ δὲ  ἂν   χρυσίον ἐγίνετο ἀπὸ τῶν εὐειδέων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005