Alphabétiquement     [«   »]
νυκτομαχίην 1
νυκτός 1
νυκτὸς 4
νῦν 55
νυν 51
νὺξ 1
νώτου 3
Fréquences     [«    »]
53 ἀπὸ
53 αὐτὸν
53 οὔτε
55 νῦν
56 εἰ
58 ἐστὶ
59 Κῦρος
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

νῦν


Livre, Chapitre
[1, 98]   τε καὶ καρτερὰ ταῦτα τὰ  νῦν   Ἀγβάτανα κέκληται, ἕτερον ἑτέρῳ κύκλῳ
[1, 68]   γενέσθαι μηδαμὰ μέζονας ἀνθρώπους τῶν  νῦν   ἄνοιξα αὐτὴν καὶ εἶδον τὸν
[1, 171]   αὐτῷ αἰεὶ διαχρεωμένους τῷ περ  νῦν.   ἀποδείκνῦσι δὲ ἐν Μυλάσοισι Διὸς
[1, 145]   μεσόγαιοι οἰκέουσι. ταῦτα δυώδεκα μέρεα  νῦν   Ἀχαιῶν ἐστὶ καὶ τότε γε
[1, 145]   ἦν αὐτῶν μέρεα, κατά περ  νῦν   Ἀχαιῶν τῶν ἐξελασάντων Ἴωνας δυώδεκα
[1, 196]   οὗτός σφι ἦν, οὐ μέντοι  νῦν   γε διατελέει ἐών, ἄλλο δέ
[1, 155]   ἐξανδραποδίσασθαι σφέας. ὁμοίως γὰρ μοι  νῦν   γε φαίνομαι πεποιηκέναι ὡς εἴ
[1, 129]   δούλους ἐόντας τὸ πρὶν Μήδων  νῦν   γεγονέναι δεσπότας. ~Ἀστυάγης μέν νυν
[1, 37]   καὶ ἐς ἄγρας φοιτέοντας εὐδοκιμέειν?  νῦν   δὲ ἀμφοτέρων με τούτων ἀποκληίσας
[1, 120]   ἐνωρῶμεν, πᾶν ἂν σοὶ προεφράζομεν.  νῦν   δὲ ἀποσκήψαντος τοῦ ἐνυπνίου ἐς
[1, 191]   ἂν σφέας ὡς ἐν κύρτῃ.  νῦν   δὲ ἐξ ἀπροσδοκήτου σφι παρέστησαν
[1, 42]   πολλαχῇ τε ἂν ἶσχον ἐμεωυτόν.  νῦν   δέ, ἐπείτε σὺ σπεύδεις καὶ
[1, 129]   τοῦτο τὸ ἀγαθὸν Περσέων.  νῦν   δὲ Μήδους μὲν ἀναιτίους τούτου
[1, 39]   δή σε ποιέειν τὰ ποιέεις?  νῦν   δὲ ὑπὸ αἰχμῆς. ἐπείτε ὦν
[1, 57]   οἳ ὅμουροι κοτὲ ἦσαν τοῖσι  νῦν   Δωριεῦσι καλεομένοισι οἴκεον δὲ τηνικαῦτα
[1, 120]   σῆς ἀρχῆς προοπτέον ἐστί. καὶ  νῦν   εἰ φοβερόν τι ἐνωρῶμεν, πᾶν
[1, 1]   προεῖχε ἅπασι τῶν ἐν τῇ  νῦν   Ἑλλάδι καλεομένῃ χωρῇ. ἀπικομένους δὲ
[1, 120]   λοιπὰ πάντα διατάξας ἦρχε. καὶ  νῦν   ἐς τί ὑμῖν ταῦτα φαίνεται
[1, 155]   καὶ τῶν πρότερον καὶ τῶν  νῦν   ἑστεώτων. τὰ μὲν γὰρ πρότερον
[1, 57]   χρεόν ἐστι τεκμαιρόμενον λέγειν τοῖσι  νῦν   ἔτι ἐοῦσι Πελασγῶν τῶν ὑπὲρ
[1, 57]   οἴκεον δὲ τηνικαῦτα γῆν τὴν  νῦν   Θεσσαλιῶτιν καλεομένην) καὶ τῶν Πλακίην
[1, 151]   καλεομένῃσι ἄλλη μία. Λεσβίοισι μέν  νῦν   καὶ Τενεδίοισι, κατά περ Ἰώνων
[1, 65]   φράσαι αὐτῷ τὴν Πυθίην τὸν  νῦν   κατεστεῶτα κόσμον Σπαρτιήτῃσι. ὡς δ?
[1, 50]   ἐπὶ γὰρ τούτοισι ἵδρυτο) καὶ  νῦν   κεῖται ἐν τῷ Κορινθίων θησαυρῷ,
[1, 173]   γῆν τὴν Μιλυάδα? τὴν γὰρ  νῦν   Λύκιοι νέμονται, αὕτη τὸ παλαιὸν
[1, 176]   πάντες Ξάνθιοι μαχόμενοι. τῶν δὲ  νῦν   Λυκίων φαμένων Ξανθίων εἶναι οἱ
[1, 109]   τε καὶ μανέεται κάκιον  νῦν   μαίνεται, οὔ οἱ ἔγωγε προσθήσομαι
[1, 36]   γὰρ ἐστὶ καὶ ταῦτά οἱ  νῦν   μέλει. Λυδῶν μέντοι λογάδας καὶ
[1, 167]   σφέας ἐκέλευσε ποιέειν τὰ καὶ  νῦν   οἱ Ἀγυλλαῖοι ἔτι ἐπιτελέουσι? καὶ
[1, 185]   ἀπικνέεται Εὐφρήτης, Ἀρδέρικκα. καὶ  νῦν   οἳ ἂν κομίζωνται ἀπὸ τῆσδε
[1, 1]   τοῦτον τὸν χῶρον τὸν καὶ  νῦν   οἰκέουσι, αὐτίκα ναυτιλίῃσι μακρῇσι ἐπιθέσθαι,
[1, 68]   ἐγώ, κάρτα ἂν ἐθώμαζες, ὅκου  νῦν   οὕτω τυγχάνεις θῶμα ποιεύμενος τὴν
[1, 155]   κεφαλῇ ἀναμάξας φέρω? τὰ δὲ  νῦν   παρεόντα Πακτύης γὰρ ἐστὶ
[1, 57]   οὔτε οἱ Κρηστωνιῆται οὐδαμοῖσι τῶν  νῦν   σφέας περιοικεόντων εἰσὶ ὁμόγλωσσοι οὔτε
[1, 94]   Λυδοὶ καὶ τὰς παιγνίας τὰς  νῦν   σφίσι τε καὶ Ἕλλησι κατεστεώσας
[1, 125]   Ἀστυάγεά μιν στρατηγὸν Περσέων ἀποδεικνύναι.  νῦν   τε, ἔφη λέγων, Πέρσαι,
[1, 111]   καί μιν Ἀστυάγης ἐντέλλεται ἀποκτεῖναι.  νῦν   τε ὅδε ἐστί" ~ἅμα δὲ
[1, 37]   δειλίην μοι παριδὼν οὔτε ἀθυμίην  νῦν   τε τέοισί με χρὴ ὄμμασι
[1, 69]   ἄγαλμα βουλόμενοι χρήσασθαι τοῦτο τὸ  νῦν   τῆς Λακωνικῆς ἐν Θόρνακι ἵδρυται
[1, 11]   ἀπίκετο, ἔλεγε γυνὴ τάδε.  νῦν   τοί δυῶν ὁδῶν παρεουσέων Γύγη
[1, 109]   ταύτην ἀναβῆναι τυραννίς, τῆς  νῦν   τὸν υἱὸν κτείνει δι? ἐμεῦ,
[1, 167]   γῆς τῆς Οἰνωτπίης ταύτην ἥτις  νῦν   Ὑέλη καλέεται? ἔκτισαν δὲ ταύτην
[1, 53]   δῶρα ἔδωκε τῶν ἐξευρημάτων, καὶ  νῦν   ὑμέας ἐπειρωτᾷ εἰ στρατεύηται ἐπὶ
[1, 168]   ἀλλ? ὑπὸ Θρηίκων ἐξελασθεὶς τιμὰς  νῦν   ὑπὸ Τηίων τῶν ἐν Ἀβδήροισι
[1, 143]   βουλόμενοι Ἴωνες κεκλῆσθαι, ἀλλὰ καὶ  νῦν   φαίνονταί μοι οἱ πολλοὶ αὐτῶν
[1, 144]   περ οἱ ἐκ τῆς πενταπόλιος  νῦν   χώρης Δωριέες, πρότερον δὲ ἑξαπόλιος
[1, 41]   ὑποδεξάμενος ἔχω, παρέχων πᾶσαν δαπάνην.  νῦν   ὤν ὀφείλεις γὰρ ἐμοῦ προποιήσαντος
[1, 126]   πόνοι τῷ χθιζῷ παραπλήσιοι ἀναρίθμητοι.  νῦν   ὦν ἐμέο πειθόμενοι γίνεσθε ἐλεύθεροι.
[1, 30]   γῆν πολλὴν θεωρίης εἵνεκεν ἐπελήλυθας?  νῦν   ὦν ἐπειρέσθαι με ἵμερος ἐπῆλθέ
[1, 121]   τῇ σεωυτοῦ δὲ μοίρῃ περίεις?  νῦν   ὦν ἴθι χαίρων ἐς Πέρσας,
[1, 212]   οὐ μάχῃ κατὰ τὸ καρτερόν.  νῦν   ὦν μευ εὖ παραινεούσης ὑπόλαβε
[1, 207]   γυναικὶ εἴξαντα ὑποχωρῆσαι τῆς χώρης.  νῦν   ὦν μοι δοκέει διαβάντας προελθεῖν
[1, 89]   κατάσχῃ, τοῦτον προσδέκεσθαί τοι ἐπαναστησόμενον.  νῦν   ὦν ποίησον ὧδε, εἲ τοι
[1, 36]   τοῦτον προθυμεόμενοι ἑλεῖν οὐ δυνάμεθα.  νῦν   ὦν προσδεόμεθά σευ τὸν παῖδα
[1, 109]   δὲ πρὸς αὐτὸν λέγει  νῦν   ὦν τί σοὶ ἐν νόῳ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005