Alphabétiquement     [«   »]
μέσῳ 2
μετ 4
μέτα 3
μετὰ 66
μετά 2
μεταβαίνοντες 1
μεταβαλόντες 1
Fréquences     [«    »]
65 Κροῖσος
65 πάντα
65 τάδε
66 μετὰ
67 αὐτῶν
69 ἂν
69 μιν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

μετὰ


Livre, Chapitre
[1, 15]   ἐπιμνησθέντες, Ἄρδυος δὲ τοῦ Γύγεω  μετὰ   Γύγην βασιλεύσαντος μνήμην ποιήσομαι. οὗτος
[1, 9]   ὄπισθε τῆς ἀνοιγομένης θύρης στήσω.  μετὰ   δ? ἐμὲ ἐσελθόντα παρέσται καὶ
[1, 167]   πλείστους καὶ τούτους ἐξαγαγόντες κατέλευσαν.  μετὰ   δὲ Ἀγυλλαίοισι πάντα τὰ παριόντα
[1, 145]   μέν γε πρώτη πρὸς Σικυῶνος,  μετὰ   δὲ Αἴγειρα καὶ Αἰγαί, ἐν
[1, 125]   ἐβούλετο, ἁλίην τῶν Περσέων ἐποιήσατο,  μετὰ   δὲ ἀναπτύξας τὸ βυβλίον καὶ
[1, 61]   πρῶτα ἔκρυπτε ταῦτα γυνή,  μετὰ   δὲ εἴτε ἱστορεύσῃ εἴτε καὶ
[1, 26]   δὴ τούτοισι ἐπεχείρησε Κροῖσος,  μετὰ   δὲ ἐν μέρεϊ ἑκάστοισι Ἰώνων
[1, 88]   δὲ συννοίῃ ἐχόμενος ἥσυχος ἦν?  μετὰ   δὲ ἐπιστραφείς τε καὶ ἰδόμενος
[1, 102]   καὶ πρώτους Μήδων ὑπηκόους ἐποίησε.  μετὰ   δὲ ἔχων δύο ταῦτα ἔθνεα
[1, 46]   μεγάλῳ κατῆστο τοῦ παιδὸς ἐστερημένος.  μετὰ   δὲ Ἀστυάγεος τοῦ Κυαξάρεω
[1, 22]   λόγους ὡς αὐτὸς κατεδόκεε.  μετὰ   δὲ τε διαλλαγή σφι
[1, 30]   τοῖσι βασιληίοισι ὑπὸ τοῦ Κροίσου?  μετὰ   δὲ ἡμέρῃ τρίτῃ τετάρτῃ
[1, 108]   φέρων δὲ ἐς σεωυτοῦ ἀπόκτεινον,  μετὰ   δὲ θάψον τρόπῳ ὅτεῳ αὐτὸς
[1, 11]   τέως μὲν ἀπεθώμαζε τὰ λεγόμενα,  μετὰ   δὲ ἱκέτευε μὴ μιν ἀναγκαίῃ
[1, 134]   ἑωυτούς, δευτέρα δὲ τοὺς δευτέρους?  μετὰ   δὲ κατὰ λόγον προβαίνοντες τιμῶσι?
[1, 72]   ἐξ Ἀρμενίου ὄρεος διὰ Κιλίκων,  μετὰ   δὲ Ματιηνοὺς μὲν ἐν δεξιῇ
[1, 142]   πρώτη κέεται πόλις πρὸς μεσαμβρίην,  μετὰ   δὲ Μυοῦς τε καὶ Πριήνη.
[1, 150]   ἐκπεσόντας ἐκ τῆς πατρίδος ὑπεδέξαντο.  μετὰ   δὲ οἱ φυγάδες τῶν Κολοφωνίων
[1, 196]   μὲν τὴν εὐειδεστάτην ἐκ πασέων?  μετὰ   δέ, ὅκως αὕτη εὑροῦσα πολλὸν
[1, 60]   κοσμέων καλῶς τε καὶ εὖ.  ~μετὰ   δὲ οὐ πολλὸν χρόνον τὠυτὸ
[1, 61]   ὑπερεβάλοντο τῇ δόσι τῶν χρημάτων.  μετὰ   δέ, οὐ πολλῷ λόγῳ εἰπεῖν,
[1, 34]   τελευτὴν παντὸς χρήματος ὁρᾶν ἐκέλευε.  ~μετὰ   δὲ Σόλωνα οἰχόμενον ἔλαβέ ἐκ
[1, 65]   καὶ ἐφύλαξε ταῦτα μὴ παραβαίνειν?  μετὰ   δὲ τὰ ἐς πόλεμον ἔχοντα,
[1, 161]   τῷ στρατῷ, Μαγνησίην τε ὡσαύτως.  μετὰ   δὲ ταῦτα αὐτίκα νούσῳ τελευτᾷ.
[1, 2]   ἴσα πρὸς ἴσα σφι γενέσθαι,  μετὰ   δὲ ταῦτα Ἕλληνας αἰτίους τῆς
[1, 2]   τῶν ἀδικημάτων πρῶτον τοῦτο ἄρξαι?  μετὰ   δὲ ταῦτα Ἑλλήνων τινάς οὐ
[1, 56]   αὐτοῦ παύσεσθαι κοτὲ τῆς ἀρχῆς.  μετὰ   δὲ ταῦτα ἐφρόντιζε ἱστορέων τοὺς
[1, 50]   τοῦτο ἐνόμισε μαντήιον ἀψευδὲς ἐκτῆσθαι.  ~μετὰ   δὲ ταῦτα θυσίῃσι μεγάλῃσι τὸν
[1, 106]   ἐποιήσαντο πλὴν τῆς Βαβυλωνίης μοίρης.  μετὰ   δὲ ταῦτα Κυαξάρης μέν, βασιλεύσας
[1, 211]   ἐποίεε κατὰ τὰς Κροίσου ὑποθήκας.  μετὰ   δὲ ταῦτα Κύρου τε καὶ
[1, 74]   ταῦτα ποιήσαντες Ἀλυάττεω ἱκέται ἐγένοντο.  ~μετὰ   δὲ ταῦτα, οὐ γὰρ δὴ
[1, 178]   εὐρέα καὶ πλέη ὕδατος περιθέει,  μετὰ   δὲ τεῖχος πεντήκοντα μὲν πηχέων
[1, 179]   ἱκανὰς ὤπτησαν αὐτὰς ἐν καμίνοισι?  μετὰ   δὲ τέλματι χρεώμενοι ἀσφάλτῳ θερμῇ
[1, 189]   τὸ γόνυ οὐ βρεχούσας διαβήσεσθαι.  μετὰ   δὲ τὴν ἀπειλὴν μετεὶς τὴν
[1, 107]   παρ? αὐτῶν αὐτὰ ἕκαστα μαθών.  μετὰ   δὲ τὴν Μανδάνην ταύτην ἐοῦσαν
[1, 19]   παραυτίκα μὲν λόγος οὐδεὶς ἐγένετο,  μετὰ   δὲ τῆς στρατιῆς ἀπικομένης ἐς
[1, 171]   καὶ τοῖσι ἀριστεροῖσι ὤμοισι περικείμενοι.  μετὰ   δὲ τοὺς Κᾶρας χρόνῳ ὕστερον
[1, 85]   μὲν δὴ τοῦτο πρῶτον ἐφθέγξατο,  μετὰ   δὲ τοῦτο ἤδη ἐφώνεε τὸν
[1, 84]   ἐπιβάντι τοῦ τείχεος δῶρα δώσειν.  μετὰ   δὲ τοῦτο πειρησαμένης τῆς στρατιῆς
[1, 95]   καὶ ἀπωσάμενοι τὴν δουλοσύνην ἐλευθερώθησαν.  μετὰ   δὲ τούτους καὶ τὰ ἄλλα
[1, 128]   μετεῖναι τὸν Κῦρον, τούτους ἀνεσκολόπισε,  μετὰ   δὲ ὥπλισε τοὺς ὑπολειφθέντας ἐν
[1, 86]   τέως μὲν σιγὴν ἔχειν εἰρωτώμενον,  μετὰ   δὲ ὡς ἠναγκάζετο, εἰπεῖν τὸν
[1, 94]   Λυδοὺς τέως μὲν διάγειν λιπαρέοντας,  μετὰ   δὲ ὡς οὐ παύεσθαι, ἄκεα
[1, 163]   ἑωυτοῦ χώρης οἰκῆσαι ὅκου βούλονται?  μετὰ   δέ, ὡς τοῦτό γε οὐκ
[1, 165]   παραδεξαμένη παρὰ Ἁρπάγου τὴν πόλιν.  μετὰ   δέ, ὡς τοῦτο σφι ἐξέργαστο,
[1, 214]   αὐτοὺς διαστάντας ἐς ἀλλήλους τοξεύειν,  μετὰ   δὲ ὥς σφι τὰ βέλεα
[1, 118]   πρῆγμα, πάλιν ἀπηγέετο τῷ Ἁρπάγῳ,  μετὰ   δὲ ὣς οἱ ἐπαλιλλόγητο, κατέβαινε
[1, 86]   καταβιβάζειν Κροῖσόν τε καὶ τοὺς  μετὰ   Κροίσου. καὶ τοὺς πειρωμένους οὐ
[1, 156]   ἐξανδραποδίσασθαι τοὺς ἄλλους πάντας οἳ  μετὰ   Λυδῶν ἐπὶ Σάρδις ἐστρατεύσαντο, αὐτὸν
[1, 14]   ἴδμεν ἐς Δελφοὺς ἀνέθηκε ἀναθήματα  μετὰ   Μίδην τὸν Γορδίεω Φρυγίης βασιλέα.
[1, 3]   ἐκείνοισι. ~Δευτέρῃ δὲ λέγουσι γενεῇ  μετὰ   ταῦτα Ἀλέξανδρον τὸν Πριάμου, ἀκηκοότα
[1, 12]   ὑπὸ τὴν αὐτὴν θύρην. καὶ  μετὰ   ταῦτα ἀναπαυομένου Κανδαύλεω ὑπεκδύς τε
[1, 10]   Γύγεα ἐς τὸ οἴκημα. καὶ  μετὰ   ταῦτα αὐτίκα παρῆν καὶ
[1, 43]   ἐπείτε οὗτος ἀμείψατο Κροῖσον, ἤισαν  μετὰ   ταῦτα ἐξηρτυμένοι λογάσι τε νεηνίῃσι
[1, 153]   σφι ἐστὶ τὸ παράπαν ἀγορή.  μετὰ   ταῦτα ἐπιτρέψας τὰς μὲν Σάρδις
[1, 161]   νυν Πακτύην ἐξέδοσαν. Μαζάρης δὲ  μετὰ   ταῦτα ἐστρατεύετο ἐπὶ τοὺς συμπολιορκήσαντας
[1, 59]   θέλειν τὸν Ἱπποκράτεα? γενέσθαι οἱ  μετὰ   ταῦτα τὸν Πεισίστρατον τοῦτον, ὃς
[1, 31]   τὸ ἀνθρώπῳ τυχεῖν ἄριστον ἐστί.  μετὰ   ταύτην δὲ τὴν εὐχὴν ὡς
[1, 79]   ~Κῦρος δὲ αὐτίκα ἀπελαύνοντος Κροίσου  μετὰ   τὴν μάχην τὴν γενομένην ἐν
[1, 63]   τετραμμένοι ἦσαν δὴ τηνικαῦτα, καὶ  μετὰ   τὸ ἄριστον μετεξέτεροι αὐτῶν οἳ
[1, 136]   κτῶνται. ~ἀνδραγαθίη δὲ αὕτη ἀποδέδεκται,  μετὰ   τὸ μάχεσθαι εἶναι ἀγαθόν, ὃς
[1, 157]   τῆς ζόης μετέβαλον. Μαζάρης δὲ  μετὰ   τοῦτο ἔπεμπε ἐς τὴν Κύμην
[1, 45]   αὐτὸν εὑρήκοι πολεμιώτατον. ~παρῆσαν δὲ  μετὰ   τοῦτο οἱ Λυδοὶ φέροντες τὸν
[1, 205]   ἀπείπατο τὴν πρόσοδον. Κῦρος δὲ  μετὰ   τοῦτο, ὥς οἱ δόλῳ οὐ
[1, 166]   τὴν Κύρνον ἀπίκοντο, οἴκεον κοινῇ  μετὰ   τῶν πρότερον ἀπικομένων ἐπ? ἔτεα
[1, 46]   καταλαβεῖν αὐτῶν αὐξανομένην τὴν δύναμιν.  μετὰ   ὦν τὴν διάνοιαν ταύτην αὐτίκα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005