Alphabétiquement     [«   »]
Κασπίην 1
Κασπίης 1
κατ 13
κατὰ 100
κατά 18
καταβάντα 1
καταβὰς 1
Fréquences     [«    »]
84 μὴ
93 τὰς
90 τοῦτο
100 κατὰ
100 οὐκ
100 σφι
106 εἶναι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

κατὰ


Livre, Chapitre
[1, 94]   σφι ἦν χρηστὰ ἐπίπλοα, ἀποπλέειν  κατὰ   βίου τε καὶ γῆς ζήτησιν,
[1, 152]   Ἰώνων καὶ Αἰολέων οἱ ἄγγελοι  κατὰ   γὰρ δὴ τάχος ἦν ταῦτα
[1, 142]   πόλιες τῇσι πρότερον λεχθείσῃσι ὁμολογέουσι  κατὰ   γλῶσσαν οὐδέν, σφισι δὲ ὁμοφωνέουσι.
[1, 196]   κατεστᾶσι, μὲν σοφώτατος ὅδε  κατὰ   γνώμην τὴν ἡμετέρην, τῷ καὶ
[1, 111]   ἐοῦσα πᾶσαν ἡμέρην, τότε κως  κατὰ   δαίμονα τίκτει οἰχομένου τοῦ βουκόλου
[1, 49]   Δελφῶν οὕτω τῷ, Κροίσῳ ἐχρήσθη?  κατὰ   δὲ τὴν Ἀμφιάρεω τοῦ μαντηίου
[1, 110]   Κυνὼ κατὰ τὴν Ἑλλήνων γλῶσσαν,  κατὰ   δὲ τὴν Μηδικὴν Σπακώ? τὴν
[1, 91]   δὲ τούτων καιομένῳ αὐτῷ ἐπήρκεσε.  κατὰ   δὲ τὸ μαντήιον τὸ γενόμενον
[1, 67]   κακῶς ἀέθλεον πρὸς τοὺς Τεγεήτας,  κατὰ   δὲ τὸν κατὰ Κροῖσον χρόνον
[1, 180]   τὰς ἐπὶ τὸν ποταμὸν ἐχούσας.  κατὰ   δὴ ὦν ἑκάστην ὁδὸν ἐν
[1, 207]   σφάλμα ἐὸν οἴκῳ τῷ σῷ  κατὰ   δύναμιν ἀποτρέψειν? τὰ δὲ μοι
[1, 202]   ἐπείτε ἂν ἐς τὠυτὸ συνέλθωσι  κατὰ   εἴλας καὶ πῦρ ἀνακαύσωνται κύκλῳ
[1, 9]   θρόνος? ἐπὶ τοῦτον τῶν ἱματίων  κατὰ   ἕν ἕκαστον ἐκδύνουσα θήσει, καὶ
[1, 124]   τούτου προθυμίην τέθνηκας, τὸ δὲ  κατὰ   θεούς τε καὶ ἐμὲ περίεις?
[1, 30]   πάντα καὶ σκεψάμενον ὥς οἱ  κατὰ   καιρὸν ἦν, εἴρετο Κροῖσος
[1, 67]   τοὺς Τεγεήτας, κατὰ δὲ τὸν  κατὰ   Κροῖσον χρόνον καὶ τὴν Ἀναξανδρίδεώ
[1, 196]   καὶ Ἰλλυριῶν Ἐνετοὺς πυνθάνομαι χρᾶσθαι.  κατὰ   κώμας ἑκάστας ἅπαξ τοῦ ἔτεος
[1, 96]   ἐποίεε τοιάδε. κατοικημένων τῶν Μήδων  κατὰ   κώμας, ἐν τῇ ἑωυτοῦ ἐὼν
[1, 134]   δὲ τοὺς δευτέρους? μετὰ δὲ  κατὰ   λόγον προβαίνοντες τιμῶσι? ἥκιστα δὲ
[1, 134]   πάντα ἀρίστους, τοὺς δὲ ἄλλους  κατὰ   λόγον τῆς ἀρετῆς ἀντέχεσθαι, τοὺς
[1, 119]   Ἁρπάγου παῖς, σφάξας αὐτὸν καὶ  κατὰ   μέλεα διελὼν τὰ μὲν ὤπτησε
[1, 132]   αὐτὸς γίνεται. ἐπεὰν δὲ διαμιστύλας  κατὰ   μέλεα τὸ ἱρήιον ἑψήσῃ τὰ
[1, 124]   Ἀστυάγεα τὸν σεωυτοῦ φονέα τῖσαι.  κατὰ   μὲν γὰρ τὴν τούτου προθυμίην
[1, 171]   οὕτω ἐς τὴν ἤπειρον ἀπίκοντο.  κατὰ   μὲν δὴ Κᾶρας οὕτω Κρῆτες
[1, 91]   ἁμαρτάδα καὶ οὐ τοῦ θεοῦ.  κατὰ   μὲν δὴ τὴν Κροίσου τε
[1, 67]   νηὸν τῆς Ἀλέης Ἀθηναίης κρεμάμεναι.  ~κατὰ   μὲν δὴ τὸν πρότερον πόλεμον
[1, 70]   Σπάρτην ὡς ἀπαιρεθείησαν ὑπὸ Σαμίων.  κατὰ   μέν νυν τὸν κρητῆρα οὕτω
[1, 22]   τε ἐκ τῆς νούσου ἀνέστη.  κατὰ   μέν τὸν πρὸς Μιλησίους τε
[1, 186]   λόγον τῷ τείχεϊ, τοῦτο δὲ  κατὰ   μέσην κου μάλιστα τὴν πόλιν
[1, 196]   ἵστατο ὅμιλος ἀνδρῶν, ἀνιστὰς δὲ  κατὰ   μίαν ἑκάστην κῆρυξ πωλέεσκε, πρῶτα
[1, 121]   τε καὶ μητέρα εὑρήσεις οὐ  κατὰ   Μιτραδάτην τε τὸν βουκόλον καὶ
[1, 61]   γυναικὸς τέκνα ἐμίσγετό οἱ οὐ  κατὰ   νόμον. τὰ μέν νυν πρῶτα
[1, 35]   οὗτος ἐς τὰ Κροίσου οἰκία  κατὰ   νόμους τοὺς ἐπιχωρίους καθαρσίου ἐδέετο
[1, 117]   σκοπέων ὅκως σοί τε ποιήσω  κατὰ   νόον, καὶ ἐγὼ πρὸς σὲ
[1, 10]   ἐθηεῖτο Γύγης. ὡς δὲ  κατὰ   νώτου ἐγένετο ἰούσης τῆς γυναικός
[1, 75]   ὅκως ἂν τὸ στρατόπεδον ἱδρυμένον  κατὰ   νώτου λάβοι, ταύτῃ κατὰ τὴν
[1, 9]   θρόνου στείχῃ ἐπὶ τὴν εὐνήν  κατὰ   νώτου τε αὐτῆς γένῃ, σοὶ
[1, 193]   καὶ παραγίνεται σῖτος, οὐ  κατὰ   περ ἐν Αἰγύπτῳ αὐτοῦ τοῦ
[1, 203]   ἀλλὰ συγκαταγηράσκειν τῷ ἄλλῳ εἰρίῳ  κατὰ   περ ἐνυφανθέντα ἀρχήν. μῖξιν δὲ
[1, 203]   τούτων τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἐμφανέα  κατὰ   περ τοῖσι προβάτοισι. ~τὰ μὲν
[1, 76]   τῆς χώρης ταύτης τὸ ἰσχυρότατον,  κατὰ   Σινώπην πόλιν τὴν ἐν Εὐξείνῳ
[1, 174]   τὰ δὲ πρὸς νότον  κατὰ   Σύμην τε καὶ Ρόδον θάλασσα)
[1, 117]   ἐνετέλλεο οὕτω. παραδίδωμι μέντοι τῷδε  κατὰ   τάδε ἐντειλάμενος, θεῖναὶ μιν ἐς
[1, 100]   τὰς ἐσφερομένας ἐκπέμπεσκε. ταῦτα μὲν  κατὰ   τὰς δίκας ἐποίεε, τάδε δὲ
[1, 75]   ἐνθεῦτεν, ὡς μὲν ἐγὼ λέγω,  κατὰ   τὰς ἐούσας γεφύρας διεβίβασε τὸν
[1, 211]   τοῦ Ἀράξεω ἡμέρης ὁδὸν ἐποίεε  κατὰ   τὰς Κροίσου ὑποθήκας. μετὰ δὲ
[1, 77]   ἐς τὰς Σάρδις, ἔπεμπε κήρυκας  κατὰ   τὰς συμμαχίας προερέοντας ἐς πέμπτον
[1, 95]   ἀλλὰ τὸν ἐόντα λέγειν λόγον,  κατὰ   ταῦτα γράψω, ἐπιστάμενος περὶ Κύρου
[1, 191]   οὕτω τε δὴ τάξας καὶ  κατὰ   ταῦτα παραινέσας ἀπήλαυνε αὐτὸς σὺν
[1, 142]   μὲν ἐν τῇ Καρίῃ κατοίκηνται  κατὰ   ταὐτὰ διαλεγόμεναι σφίσι, αἵδε δὲ
[1, 120]   οἱ τὴν ὄψιν. οἳ δὲ  κατὰ   ταὐτὰ εἶπαν λέγοντες ὡς βασιλεῦσαι
[1, 124]   ἐόντος, ποίεε ταῦτα καὶ ποίεε  κατὰ   τάχος" ~ἀκούσας ταῦτα Κῦρος
[1, 79]   οἱ ταῦτα ἔδοξε, καὶ ἐποίεε  κατὰ   τάχος? ἐλάσας γὰρ τὸν στρατὸν
[1, 103]   προγόνων, καὶ πρῶτός τε ἐλόχισε  κατὰ   τέλεα τοὺς ἐν τῇ, Ἀσίῃ
[1, 75]   ἱδρυμένον κατὰ νώτου λάβοι, ταύτῃ  κατὰ   τὴν διώρυχα ἐκτραπόμενος ἐκ τῶν
[1, 110]   γυναικὶ ἦν τῇ συνοίκεε Κυνὼ  κατὰ   τὴν Ἑλλήνων γλῶσσαν, κατὰ δὲ
[1, 214]   αἵματος κορέσω" τὰ μὲν δὴ  κατὰ   τὴν Κύρου τελευτὴν τοῦ βίου,
[1, 191]   κατά τε τὸν ποταμὸν καὶ  κατὰ   τὴν λίμνην, ἐποίεε καὶ
[1, 61]   τρόπῳ τῷ εἰρημένῳ Πεισίστρατος  κατὰ   τὴν ὁμολογίην τὴν πρὸς Μεγακλέα
[1, 186]   μὲν τὰ χείλεα τοῦ ποταμοῦ  κατὰ   τὴν πόλιν καὶ τὰς καταβάσιας
[1, 70]   τὰς Σάρδις κρητὴρ ἐγίνετο  κατὰ   τὴν Σαμίην, πυθόμενοι Σάμιοι ἀπελοίατο
[1, 84]   Σάρδιες ἀνάλωτοι. δὲ Μήλης  κατὰ   τὸ ἄλλο τεῖχος περιενείκας, τῇ
[1, 97]   οἷα πυνθανομένων τὰς δίκας ἀποβαίνειν  κατὰ   τὸ ἐόν, γνοὺς Δηιόκης
[1, 68]   τὰ λεγόμενα συνεβάλλετο τὸν Ὀρέστεα  κατὰ   τὸ θεοπρόπιον τοῦτον εἶναι, τῇδε
[1, 76]   ἐν τῇ Πτερίῃ χωρῇ ἐπειρῶντο  κατὰ   τὸ ἰσχυρὸν ἀλλήλων. μάχης δὲ
[1, 212]   τοῦ ἐμοῦ, ἀλλ? οὐ μάχῃ  κατὰ   τὸ καρτερόν. νῦν ὦν μευ
[1, 96]   ὡς Δηιόκης εἴη ἀνὴρ μοῦνος  κατὰ   τὸ ὀρθὸν δικάζων, πρότερον περιπίπτοντες
[1, 77]   νόῳ ἔχων παρακαλέσας μὲν Αἰγυπτίους  κατὰ   τὸ ὅρκιον ἐποιήσατο γὰρ καὶ
[1, 77]   οὕτω ἠγωνίσατο. ~Κροῖσος δὲ μεμφθεὶς  κατὰ   τὸ πλῆθος τὸ ἑωυτοῦ στράτευμα
[1, 191]   περ ἐτετάχατο ἐπ? αὐτῷ τούτῳ  κατὰ   τὸ ῥέεθρον τοῦ Εὐφρήτεω ποταμοῦ
[1, 69]   προεστάναι τῆς Ἑλλάδος, ὑμέας ὦν  κατὰ   τὸ χρηστήριον προσκαλέομαι φίλος τε
[1, 86]   τεσσερεσκαίδεκα καὶ τεσσερεσκαίδεκα ἡμέρας πολιορκηθέντα,  κατὰ   τὸ χρηστήριόν τε καταπαύσαντα τὴν
[1, 68]   τὸ πῆμα ἐπὶ πήματι κείμενον,  κατὰ   τοιόνδε τι εἰκάζων, ὡς ἐπὶ
[1, 98]   δ? αὐτῶν μέγιστον ἐστὶ τεῖχος  κατὰ   τὸν Ἀθηνέων κύκλον μάλιστά κῃ
[1, 134]   οἳ δὲ μάλα τῶν ἐχομένων,  κατὰ   τὸν αὐτὸν δὴ λόγον καὶ
[1, 186]   ποταμὸν φερούσας ἀνοικοδόμησε πλίνθοισι ὀπτῇσι  κατὰ   τὸν αὐτὸν λόγον τῷ τείχεϊ,
[1, 182]   περ ἐν Θήβῃσι τῇσι Αἰγυπτίῃσι  κατὰ   τὸν αὐτὸν τρόπον, ὡς λέγουσι
[1, 12]   τοῦ καὶ Ἀρχίλοχος Πάριος  κατὰ   τὸν αὐτὸν χρόνον γενόμενος ἐν
[1, 34]   ἔφαινε τῶν μελλόντων γενέσθαι κακῶν  κατὰ   τὸν παῖδα. ἦσαν δὲ τῷ
[1, 194]   τὰ πλοῖα αὐτοῖσι ἐστὶ τὰ  κατὰ   τὸν ποταμὸν πορευόμενα ἐς τὴν
[1, 194]   πᾶν τὸ πλοῖον τοῦτο ἀπιεῖσι  κατὰ   τὸν ποταμὸν φέρεσθαι, φορτίων πλήσαντες?
[1, 31]   ἐτίμησαν μεγάλως" ~ὣς δὲ τὰ  κατὰ   τὸν Τέλλον προετρέψατο Σόλων
[1, 173]   Τερμίλας παρὰ Σαρπηδόνα, οὕτω δὴ  κατὰ   τοῦ Λύκου τὴν ἐπωνυμίην Λύκιοι
[1, 30]   Κροίσου τὸν Σόλωνα θεράποντες περιῆγον  κατὰ   τοὺς θησαυρούς, καὶ ἐπεδείκνυσαν πάντα
[1, 91]   προθυμεομένου δὲ Λοξίεω ὅκως ἂν  κατὰ   τοὺς παῖδας τοῦ Κροίσου γένοιτο
[1, 204]   δευτέρα δὲ εὐτυχίη  κατὰ   τοὺς πολέμους γενομένη? ὅκῃ γὰρ
[1, 185]   ἐκδέκηται περίοδος τῆς λίμνης μακρή.  κατὰ   τοῦτο δὲ ἐργάζετο τῆς χώρης
[1, 191]   ἐς μέσον μηρὸν μάλιστά κῃ,  κατὰ   τοῦτο ἐσήισαν ἐς τὴν Βαβυλῶνα.
[1, 84]   φύλακος? οὐ γὰρ ἦν δεινὸν  κατὰ   τοῦτο μὴ ἁλῷ κοτέ. ἀπότομός
[1, 84]   τῇ προτεραίῃ τῶν τινα Λυδῶν  κατὰ   τοῦτο τῆς ἀκροπόλιος καταβάντα ἐπὶ
[1, 84]   προσβαίνων, τῷ οὔνομα ἦν Ὑροιάδης,  κατὰ   τοῦτο τῆς ἀκροπόλιος τῇ οὐδεὶς
[1, 171]   ἔθνος λογιμώτατον τῶν ἐθνέων ἁπάντων  κατὰ   τοῦτον ἅμα τὸν χρόνον μακρῷ
[1, 206]   συμβουλευόμενος ὁκότερα ποιέῃ. τῶν δὲ  κατὰ   τὠυτὸ αἱ γνῶμαι συνεξέπιπτον κελευόντων
[1, 142]   Χῖοι μέν νυν καὶ Ἐρυθραῖοι  κατὰ   τὠυτὸ διαλέγονται, Σάμιοι δὲ ἐπ?
[1, 1]   τὸ δέ οἱ οὔνομα εἶναι,  κατὰ   τὠυτὸ τὸ καὶ Ἕλληνές λέγουσι,
[1, 208]   ἐκείνην. μὲν δὴ ἐξανεχώρεε  κατὰ   ὑπέσχετο πρῶτα? Κῦρος δὲ Κροῖσον
[1, 147]   οὐκ ἄγουσι Ἀπατούρια, καὶ οὗτοι  κατὰ   φόνου τινὰ σκῆψιν. ~τὸ δὲ
[1, 80]   Δινδυμήνης ῥέων ἐκδιδοῖ ἐς θάλασσαν  κατὰ   Φωκαίην πόλιν) ἐνθαῦτα Κῦρος
[1, 169]   ἑσσωθέντες δὲ καὶ ἁλόντες ἔμενον  κατὰ   χώρην ἕκαστοι καὶ τὰ ἐπιτασσόμενα
[1, 17]   οὔτε θύρας ἀπέσπα, ἔα δὲ  κατὰ   χώρην ἑστάναι? δὲ τὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005