Alphabétiquement     [«   »]
Κροῖσε 7
Κροῖσόν 3
Κροῖσον 29
Κροῖσος 65
Κροίσου 32
Κροίσῳ 29
κρυπτόμενα 1
Fréquences     [«    »]
65
63 οἳ
63 τι
65 Κροῖσος
65 πάντα
65 τάδε
66 μετὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

Κροῖσος


Livre, Chapitre
[1, 6]   Εὔξεινον καλεόμενον πόντον. οὗτος  Κροῖσος   βαρβάρων πρῶτος τῶν ἡμεῖς ἴδμεν
[1, 71]   νυν τὸν κρητῆρα οὕτω ἔσχε.  ~Κροῖσος   δὲ ἁμαρτὼν τοῦ χρησμοῦ ἐποιέετο
[1, 88]   καὶ χρήματα τὰ σὰ διαφορέει"  Κροῖσος   δὲ ἀμείβετο οὔτε πόλιν τὴν
[1, 81]   ~τοῖσι μὲν δὴ κατεστήκεε πολιορκίη.  Κροῖσος   δὲ δοκέων οἱ χρόνον ἐπὶ
[1, 76]   γὰρ ὀπίσω πορευόμενοι διέβησαν αὐτόν;  ~Κροῖσος   δὲ ἐπείτε διαβὰς σὺν τῷ
[1, 46]   βαρυσυμφορώτατος, ἐπικατασφάζει τῷ τύμβῳ ἑωυτόν.  ~Κροῖσος   δὲ ἐπὶ δύο ἔτεα ἐν
[1, 77]   μὲν στρατόπεδα ἀμφότερα οὕτω ἠγωνίσατο.  ~Κροῖσος   δὲ μεμφθεὶς κατὰ τὸ πλῆθος
[1, 35]   τοῦ πατρὸς καὶ ἐστερημένος πάντων"  Κροῖσος   δέ μιν ἀμείβετο τοῖσιδε? ἀνδρῶν
[1, 35]   τοὺς ἐπιχωρίους καθαρσίου ἐδέετο κυρῆσαι,  Κροῖσος   δέ μιν ἐκάθηρε. ἔστι δὲ
[1, 36]   οἳ μὲν δὴ τούτων ἐδέοντο,  Κροῖσος   δὲ μνημονεύων τοῦ ὀνείρου τὰ
[1, 90]   τι οἱ τοῦτο ἐπηγορέων παραιτέοιτο.  Κροῖσος   δέ οἱ ἐπαλιλλόγησε πᾶσαν τὴν
[1, 91]   ἀδύνατα ἐστὶ ἀποφυγεῖν καὶ θεῷ?  Κροῖσος   δὲ πέμπτου γονέος ἁμαρτάδα ἐξέπλησε,
[1, 32]   δὴ εὐδαιμονίης δευτερεῖα ἔνεμε τούτοισι,  Κροῖσος   δὲ σπερχθεὶς εἶπε ξεῖνε
[1, 69]   Λακωνικῆς ἐν Θόρνακι ἵδρυται Ἀπόλλωνος?  Κροῖσος   δέ σφι ὠνεομένοισι ἔδωκε δωτίνην.
[1, 45]   εἴη, οὐδέ οἱ εἴη βιώσιμον.  Κροῖσος   δὲ τούτων ἀκούσας τόν τε
[1, 79]   Πτερίῃ, μαθὼν ὡς ἀπελάσας μέλλοι  Κροῖσος   διασκεδᾶν τὸν στρατόν, βουλευόμενος εὕρισκε
[1, 86]   Κῦρον ἀκούσαντα τῶν ἑρμηνέων τὰ  Κροῖσος   εἶπε, μεταγνόντα τε καὶ ἐννώσαντα
[1, 89]   ~Κύρῳ δὲ ἐπιμελὲς ἐγένετο τὰ  Κροῖσος   εἶπε? μεταστησάμενος δὲ τοὺς ἄλλους,
[1, 28]   ὑπ? ἑωυτῷ εἶχε καταστρεψάμενος  Κροῖσος.   εἰσὶ δὲ οἵδε, Λυδοί, Φρύγες,
[1, 48]   φέροντες τοὺς χροησμούς, ἐνθαῦτα  Κροῖσος   ἕκαστα ἀναπτύσσων ἐπώρα τῶν συγγραμμάτων,
[1, 53]   ἐς τὰ ἱρὰ ἐνετέλλετο  Κροῖσος   ἐπειρωτᾶν τὰ χρηστήρια εἰ στρατεύηται
[1, 69]   δὴ ὦν πάντα πυνθανόμενος  Κροῖσος   ἔπεμπε ἐς Σπάρτην ἀγγέλους δῶρά
[1, 73]   ἡμέραι ἀναισιμοῦνται. ~ἐστρατεύετο δὲ  Κροῖσος   ἐπὶ τὴν Καππαδοκίην τῶνδε εἵνεκα,
[1, 75]   τοῖσι ὀπίσω λόγοισι σημανέω? τὰ  Κροῖσος   ἐπιμεμφόμενος τῷ Κύρῳ ἔς τε
[1, 35]   δὲ τὰ νομιζόμενα ἐποίησε  Κροῖσος,   ἐπυνθάνετο ὁκόθεν τε καὶ τίς
[1, 79]   αὐτὸς ἄγγελος Κροίσῳ ἐληλύθεε. ἐνθαῦτα  Κροῖσος   ἐς ἀπορίην πολλὴν ἀπιγμένος, ὥς
[1, 55]   ~δωρησάμενος δὲ τοὺς Δελφοὺς  Κροῖσος   ἐχρηστηριάζετο τὸ τρίτον? ἐπείτε γὰρ
[1, 83]   τεῖχος τῶν Λυδῶν καὶ ἔχοιτο  Κροῖσος   ζωγρηθείς. οὕτω δὴ οὗτοι μὲν
[1, 6]   τὠυτῷ μένουσαν, ἐπιμνήσομαι ἀμφοτέρων ὁμοίως.  ~Κροῖσος   ἦν Λυδὸς μὲν γένος, παῖς
[1, 53]   χρηστήρια εἰ στρατεύηται ἐπὶ Πέρσας  Κροῖσος   καὶ εἴ τινα στρατὸν ἀνδρῶν
[1, 87]   τὸν Κῦρον ὡς εἴη  Κροῖσος   καὶ θεοφιλὴς καὶ ἀνὴρ ἀγαθός,
[1, 51]   ἀπὸ τῆς δειρῆς ἀνέθηκε  Κροῖσος   καὶ τὰς ζώνας. ~ταῦτα μὲν
[1, 51]   πολλὰ ἀπέπεμψε ἅμα τούτοισι  Κροῖσος,   καὶ χεύματα ἀργύρεα κυκλοτερέα, καὶ
[1, 65]   τὸν χρόνον τοῦτον ἐπυνθάνετο  Κροῖσος   κατέχοντα, τοὺς δὲ Λακεδαιμονίους ἐκ
[1, 46]   μαντήια ἐς τὰ ἀπέπεμψε μαντευσόμενος  Κροῖσος?   Λιβύης δὲ παρὰ Ἄμμωνα ἀπέστελλε
[1, 91]   μαντήιον τὸ γενόμενον οὐκ ὀρθῶς  Κροῖσος   μέμφεται. προηγόρευε γὰρ οἱ Λοξίης,
[1, 92]   Κροίσου δὲ ἀδελφεὸς οὐκ ὁμομήτριος?  Κροῖσος   μὲν γὰρ ἐκ Καείρης ἦν
[1, 69]   ἄνευ τε δόλου καὶ ἀπάτης"  Κροῖσος   μὲν δὴ ταῦτα δι? ἀγγέλων
[1, 156]   δεινοί τοι ἔσονται μὴ ἀποστέωσι"  ~Κροῖσος   μὲν δὴ ταῦτά οἱ ὑπετίθετο,
[1, 45]   πάλαι προεσήμαινε τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι"  Κροῖσος   μέν νυν ἔθαψε ὡς οἰκὸς
[1, 85]   Περσέων ἀλλογνώσας Κροῖσον ὡς ἀποκτενέων,  Κροῖσος   μέν νυν ὁρέων ἐπιόντα ὑπὸ
[1, 26]   μὲν δὴ τούτοισι ἐπεχείρησε  Κροῖσος,   μετὰ δὲ ἐν μέρεϊ ἑκάστοισι
[1, 41]   ἄγρην" ~εἴπας δὲ ταῦτα  Κροῖσος   μεταπέμπεται τὸν Φρύγα Ἄδρηστον, ἀπικομένῳ
[1, 47]   ποιέων τυγχάνοι Λυδῶν βασιλεὺς  Κροῖσος   Ἀλυάττεω? ἅσσα δ? ἂν
[1, 26]   δὲ Ἀλυάττεω ἐξεδέξατο τὴν βασιληίην  Κροῖσος   Ἀλυάττεω, ἐτέων ἐὼν ἡλικίην
[1, 207]   καὶ μεμφόμενος τὴν γνώμην ταύτην  Κροῖσος   Λυδὸς ἀπεδείκνυτο ἐναντίην τῇ
[1, 69]   δὲ ἐλθόντες ἔλεγον ἔπεμψε ἡμέας  Κροῖσος   Λυδῶν τε καὶ ἄλλων
[1, 53]   ἀναθήματα, ἐχρέωντο τοῖσι χρηστηρίοισι λέγοντες  Κροῖσος   Λυδῶν τε καὶ ἄλλων
[1, 90]   ὡς δὲ ταῦτα ἤκουσε  Κροῖσος,   πέμπων τῶν Λυδῶν ἐς Δελφοὺς
[1, 56]   ~τούτοισι ἐλθοῦσι τοῖσι ἔπεσι  Κροῖσος   πολλόν τι μάλιστα πάντων ἥσθη,
[1, 30]   κατὰ καιρὸν ἦν, εἴρετο  Κροῖσος   τάδε. ξεῖνε Ἀθηναῖε, παρ? ἡμέας
[1, 51]   τέταρτον ἡμιτάλαντον. ~ἐπιτελέσας δὲ  Κροῖσος   ταῦτα ἀπέπεμπε ἐς Δελφούς, καὶ
[1, 78]   ἐς τὰς Σάρδις ἥλω  Κροῖσος.   Τελμησσέες μέντοι τάδε ἔγνωσαν, στρατὸν
[1, 75]   ἐπὶ τὸν Ἅλυν ποταμὸν  Κροῖσος,   τὸ ἐνθεῦτεν, ὡς μὲν ἐγὼ
[1, 30]   βασιλεῦ, Τέλλον Ἀθηναῖον" ἀποθωμάσας δὲ  Κροῖσος   τὸ λεχθὲν εἴρετο ἐπιστρεφέως? κοίῃ
[1, 85]   τῇ ὦν παρελθούσῃ εὐεστοῖ  Κροῖσος   τὸ πᾶν ἐς αὐτὸν ἐπεποιήκεε,
[1, 38]   ἐστὶ ταῦτα οὕτω ποιεόμενα" ~ἀμείβεται  Κροῖσος   τοῖσιδε. παῖ, οὔτε δειλίην
[1, 92]   πατρὸς ἐκράτησε τῆς ἀρχῆς  Κροῖσος,   τὸν ἄνθρωπον τὸν ἀντιπρήσσοντα ἐπὶ
[1, 44]   μόρον ἐσήμηνέ οἱ. ~ὁ δὲ  Κροῖσος   τῳ θανάτῳ τοῦ παιδὸς συντεταραγμένος
[1, 90]   καὶ ἐντειλάμενος τοῖσι δορυφόροισι τὰ  Κροῖσος   ὑπεθήκατο ἐπιτελέειν, εἶπε πρὸς Κροῖσον
[1, 54]   ἀνενειχθέντα τὰ θεοπρόπια ἐπύθετο  Κροῖσος,   ὑπερήσθη τε τοῖσι χρηστηρίοισι, πάγχυ
[1, 156]   ἐνετείλατο προειπεῖν Λυδοῖσι τὰ  Κροῖσος   ὑπετίθετο, καὶ πρὸς ἐξανδραποδίσασθαι τοὺς
[1, 59]   τε καὶ διεσπασμένον ἐπυνθάνετο  Κροῖσος   ὑπὸ Πεισιστράτου τοῦ Ἱπποκράτεος τοῦτον
[1, 40]   μάχη, μέτες με" ~ἀμείβεται  Κροῖσος   παῖ, ἔστι τῇ με
[1, 91]   Σαρδίων ἅλωσιν, καὶ τοῦτο ἐπιστάσθω  Κροῖσος   ὡς ὕστερον τοῖσι ἔτεσι τούτοισι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005