Alphabétiquement     [«   »]
μεμφθείς 1
μεμφόμενος 2
μὲν 333
μέν 62
μένειν 2
μένουσαν 1
μένουσι 2
Fréquences     [«    »]
62 ἑωυτοῦ
59 Κῦρος
61 περὶ
62 μέν
62 ὑπὸ
63 οἳ
63 τι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

μέν


Livre, Chapitre
[1, 106]   μοίρης. μετὰ δὲ ταῦτα Κυαξάρης  μέν,   βασιλεύσας τεσσεράκοντα ἔτεα σὺν τοῖσι
[1, 173]   ἀνανεμέεται τὰς μητέρας. καὶ ἢν  μέν   γε γυνὴ ἀστὴ δούλῳ συνοικήσῃ,
[1, 129]   ἀδικώτατον ἐόντα πάντων ἀνθρώπων, σκαιότατον  μέν   γε, εἰ παρεὸν αὐτῷ βασιλέα
[1, 145]   Ἴωνας δυώδεκα ἐστὶ μέρεα, Πελλήνη  μέν   γε πρώτη πρὸς Σικυῶνος, μετὰ
[1, 120]   εἶναι δεινὸν ἔτι οὐδέν. ὅμως  μέν   γέ τοι συμβουλεύσατέ μοι εὖ
[1, 118]   χόλον διὰ τὸ γεγονός, πρῶτα  μέν,   κατά περ ἤκουσε αὐτὸς πρὸς
[1, 184]   ~τῆς δὲ Βαβυλῶνος ταύτης πολλοὶ  μέν   κου καὶ ἄλλοι ἐγένοντο βασιλέες,
[1, 98]   προμαχεῶσι μούνοισι ἐστι ὑψηλότερος. τὸ  μέν   κού τι καὶ τὸ χωρίον
[1, 183]   δυώδεκα πηχέων χρύσεος στερεός? ἐγὼ  μέν   μιν οὐκ εἶδον, τὰ δὲ
[1, 65]   ἔφευγον ἐκ τῆς οἰκηίης. ~τοὺς  μέν   νυν Ἀθηναίους τοιαῦτα τὸν χρόνον
[1, 151]   ἐποιήσαντο σφέων αὐτέων πολιήτας. ~αὗται  μέν   νυν αἱ ἠπειρώτιδες Αἰολίδες πόλιες,
[1, 143]   οὐδὲν ἄλλο πόλισμα λόγιμον. οἱ  μέν   νυν ἄλλοι Ἴωνες καὶ οἱ
[1, 115]   εἶναι ἐς τοῦτο ἐπιτηδεότατος. οἱ  μέν   νυν ἄλλοι παῖδες τὰ ἐπιτασσόμενα
[1, 82]   ἀμφοτέρων πολλῶν ἐνίκων Λακεδαιμόνιοι. Ἀργεῖοι  μέν   νυν ἀπὸ τούτου τοῦ χρόνου
[1, 4]   σφέας ἐς τὴν Εὐρώπην. τὸ  μέν   νυν ἁρπάζειν γυναῖκας ἀνδρῶν ἀδίκων
[1, 177]   καταστρεφόμενος καὶ οὐδὲν παριείς. τὰ  μέν   νυν αὐτῶν πλέω παρήσομεν? τὰ
[1, 130]   Μήδων νῦν γεγονέναι δεσπότας. ~Ἀστυάγης  μέν   νυν βασιλεύσας ἐπ? ἔτεα πέντε
[1, 45]   προεσήμαινε τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι" Κροῖσος  μέν   νυν ἔθαψε ὡς οἰκὸς ἦν
[1, 199]   δώσεις ὥς μιν λάμψεαι. ὅσσαι  μέν   νυν εἴδεός τε ἐπαμμέναι εἰσὶ
[1, 24]   ὀπίσω ἐς Κόρινθον ἀπικέσθαι. ὁρμᾶσθαι  μέν   νυν ἐκ Τάραντος, πιστεύοντα δὲ
[1, 18]   καὶ ἐν Μαιάνδρου πεδίῳ. τὰ  μέν   νυν ἓξ ἔτεα τῶν ἕνδεκα
[1, 92]   ὅμοια τοῖσι ἐν Δελφοῖσι τὰ  μέν   νυν ἔς τε Δελφοὺς καὶ
[1, 180]   ἐν Βαβυλῶνι τεῖχος ἐκομίσθη. ~ἐτετείχιστο  μέν   νυν Βαβυλὼν τρόπῳ τοιῷδε,
[1, 187]   ἂν νεκρῶν θήκας ἀνέῳγες" αὕτη  μέν   νυν βασίλεια τοιαύτη τις
[1, 71]   περιέξονται οὐδὲ ἀπωστοὶ ἔσονται. ἐγὼ  μέν   νυν θεοῖσι ἔχω χάριν, οἳ
[1, 169]   Ἀβδήροισι ὡς ἥρως ἔχει. ~οὗτοὶ  μέν   νυν Ἰώνων μοῦνοι τὴν δουλοσύνην
[1, 142]   τῇ ἠπείρῳ ἵδρυται, Ἐρυθραί. Χῖοι  μέν   νυν καὶ Ἐρυθραῖοι κατὰ τὠυτὸ
[1, 151]   νήσοισι καλεομένῃσι ἄλλη μία. Λεσβίοισι  μέν   νῦν καὶ Τενεδίοισι, κατά περ
[1, 196]   κώμης τὸν βουλόμενον ὠνέεσθαι.  μέν   νυν κάλλιστος νόμος οὗτός σφι
[1, 174]   ἄτιμα τὰ τέκνα γίνεται. ~οἱ  μέν   νυν Κᾶρες οὐδὲν λαμπρὸν ἔργον
[1, 177]   Λυκίους ἐμιμήσαντο τὰ πλέω. ~τὰ  μέν   νυν κάτω τῆς Ἀσίης Ἅρπαγος
[1, 24]   ἔχειν ἔτι ἐλεγχομένους ἀρνέεσθαι. ταῦτα  μέν   νυν Κορίνθιοί τε καὶ Λέσβιοι
[1, 178]   συνάπαντες ὀγδώκοντα καὶ τετρακόσιοι, τὸ  μέν   νυν μέγαθος τοσοῦτον ἐστὶ τοῦ
[1, 1]   ἣν αἰτίην ἐπολέμησαν ἀλλήλοισι. ~Περσέων  μέν   νυν οἱ λόγιοι Φοίνικας αἰτίους
[1, 106]   καλέουσι Ἐνάρεας οἱ Σκύθαι. ~ἐπὶ  μέν   νυν ὀκτὼ καὶ εἴκοσι ἔτεα
[1, 85]   ἀλλογνώσας Κροῖσον ὡς ἀποκτενέων, Κροῖσος  μέν   νυν ὁρέων ἐπιόντα ὑπὸ τῆς
[1, 76]   σφέας ἀπὸ Κροίσου ἀπιστάναι. Ἴωνες  μέν   νυν οὐκ ἐπείθοντο. Κῦρος δὲ
[1, 144]   τὴν ἕκτην πόλιν Ἁλικαρνησσόν. τούτοισι  μέν   νυν οὗτοι ταύτην τὴν ζημίην
[1, 21]   πρὸς τὸ παρεὸν βουλεύηται. ~Μιλήσιοι  μέν   νυν οὕτω λέγουσι γενέσθαι. Ἀλυάττης
[1, 133]   οὐκὶ οὐρῆσαι ἀντίον ἄλλου. ταῦτα  μέν   νυν οὕτω φυλάσσεται, μεθυσκόμενοι δὲ
[1, 161]   τῆς χώρης ταύτης γινόμενα. ~Χῖοι  μέν   νυν Πακτύην ἐξέδοσαν. Μαζάρης δὲ
[1, 160]   τῆς Μυσίης, Λέσβου ἀντίος. Πακτύην  μέν   νυν παραδεξάμενοι οἱ Πέρσαι εἶχον
[1, 168]   ἀλλ? οὐ τὴν νῆσον. ~Φωκαίης  μέν   νυν πέρι τῆς ἐν Ἰωνίῃ
[1, 5]   ἂν μὴ κατάδηλος γένηται. ταῦτα  μέν   νυν Πέρσαι τε καὶ Φοίνικες
[1, 191]   ἐσήισαν ἐς τὴν Βαβυλῶνα. εἰ  μέν   νυν προεπύθοντο ἔμαθον οἱ
[1, 127]   ἀπ? Ἀστυάγεος τὴν ταχίστην" ~Πέρσαι  μέν   νυν προστάτεω ἐπιλαβόμενοι ἄσμενοὶ ἐλευθεροῦντο,
[1, 61]   οἱ οὐ κατὰ νόμον. τὰ  μέν   νυν πρῶτα ἔκρυπτε ταῦτα
[1, 15]   ἐπὶ τοῦ ἀναθέντος ἐπωνυμίην. ~ἐσέβαλε  μέν   νυν στρατιὴν καὶ οὗτος ἐπείτε
[1, 46]   τῆς Μιλησίης ἐς Βραγχίδας. ταῦτα  μέν   νυν τὰ Ἑλληνικὰ μαντήια ἐς
[1, 47]   ἀναφέρειν παρ? ἑωυτόν. τι  μέν   νυν τὰ λοιπὰ τῶν χρηστηρίων
[1, 32]   ὄλβιον ἀλλ? εὐτυχέα. τὰ πάντα  μέν   νυν ταῦτα συλλαβεῖν ἄνθρωπον ἐόντα
[1, 78]   πολέμιόν τε καὶ ἐπήλυδα. Τελμησσέες  μέν   νυν ταῦτα ὑπεκρίναντο Κροίσῳ ἤδη
[1, 101]   τὴν χώρην τῆς ἦρχε. ~Δηιόκης  μέν   νυν τὸ Μηδικὸν ἔθνος συνέστρεψε
[1, 70]   ὡς ἀπαιρεθείησαν ὑπὸ Σαμίων. κατὰ  μέν   νυν τὸν κρητῆρα οὕτω ἔσχε.
[1, 137]   ἄσην τῷ πατρὶ προσβάλῃ. ~αἰνέω  μέν   νυν τόνδε τὸν νόμον, αἰνέω
[1, 16]   ἐς Κλαζομενάς τε ἐσέβαλε. ἀπὸ  μέν   νυν τούτων οὐκ ὡς ἤθελε
[1, 176]   τῷ οὔνομα ἐστὶ Λίδη. ~Πηδασέες  μέν   νυν χρόνῳ ἐξαιρέθησαν. Λύκιοι δέ,
[1, 212]   τοι τὸν Μασσαγετέων δεσπότην,  μέν   σε ἐγὼ καὶ ἄπληστον ἐόντα
[1, 155]   μήτε δεινοί τοι ἔωσι? ἄπειπε  μέν   σφι πέμψας ὅπλα ἀρήια μὴ
[1, 127]   στρατευσάμενοι τοῖσι Πέρσῃσι συνέμισγον, οἳ  μέν   τινὲς αὐτῶν ἐμάχοντο, ὅσοι μὴ
[1, 37]   ἐξ ἀγορῆς φοιτέοντα φαίνεσθαι; κοῖος  μέν   τις τοῖσι πολιήτῃσι δόξω εἶναι,
[1, 22]   ἐκ τῆς νούσου ἀνέστη. κατὰ  μέν   τὸν πρὸς Μιλησίους τε καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005