Alphabétiquement     [«   »]
τοῦτον 52
τοῦτὸν 2
Τοῦτον 1
τούτου 37
τούτους 19
τούτῳ 19
τούτω 1
Fréquences     [«    »]
37 αἱ
36 οὔνομα
36 τούτοισι
37 τούτου
38 ὅτι
38
39 παρὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

τούτου


Livre, Chapitre
[1, 180]   ποταμὸν ἐλήλαται? τὸ δὲ ἀπὸ  τούτου   αἱ ἐπικαμπαὶ παρὰ χεῖλος ἑκάτερον
[1, 4]   τὴν Πριάμου δύναμιν κατελεῖν. ἀπὸ  τούτου   αἰεὶ ἡγήσασθαι τὸ Ἑλληνικὸν σφίσι
[1, 82]   νόμον? οὐ γὰρ κομῶντες πρὸ  τούτου   ἀπὸ τούτου κομᾶν. τὸν δὲ
[1, 4]   δίκας γίνεσθαι. ~Μέχρι μὲν ὦν  τούτου   ἁρπαγάς μούνας εἶναι παρ? ἀλλήλων,
[1, 162]   αὐτίκα νούσῳ τελευτᾷ. ~ἀποθανόντος δὲ  τούτου,   Ἅρπαγος κατέβη διάδοχος τῆς στρατηγίης,
[1, 157]   τὰς Κύρου ἐντολὰς ἐπιτελέειν, ἐκ  τούτου   δὲ κελευσμοσύνης Λυδοὶ τὴν πᾶσαν
[1, 188]   βασιλεὺς καὶ ἄλλου οὐδενὸς ποταμοῦ.  τούτου   δὲ τοῦ Χοάσπεω τοῦ ὕδατος
[1, 120]   ἐκ προνοίης τινός, θάρσεέ τε  τούτου   εἵνεκα καὶ θυμὸν ἔχε ἀγαθόν?
[1, 165]   δὲ αὐτῶν νῆσος ἀποκληισθῇ  τούτου   εἵνεκα, πρὸς ταῦτα οἱ Φωκαίες
[1, 80]   ὀδμὴν ὀσφραινόμενος. αὐτοῦ δὴ ὦν  τούτου   εἵνεκεν ἐσεσόφιστο, ἵνα τῷ Κροίσῳ
[1, 4]   παρ? ἀλλήλων, τὸ δὲ ἀπὸ  τούτου   Ἕλληνας δὴ μεγάλως αἰτίους γενέσθαι?
[1, 129]   νῦν δὲ Μήδους μὲν ἀναιτίους  τούτου   ἐόντας δούλους ἀντὶ δεσποτέων γεγονέναι,
[1, 160]   Ἀταρνέι μισθῷ? τοῦ δὲ Ἀταρνέος  τούτου   ἐστὶ χῶρος τῆς Μυσίης, Λέσβου
[1, 123]   τῆς βασιληίης. κατεργασμένου δέ οἱ  τούτου   καὶ ἐόντος ἑτοίμου, οὕτω δὴ
[1, 117]   βασιλεῦ περὶ τοῦ πρήγματος  τούτου,   καὶ τοιούτῳ μόρῳ ἐχρήσατο
[1, 82]   γὰρ κομῶντες πρὸ τούτου ἀπὸ  τούτου   κομᾶν. τὸν δὲ ἕνα λέγουσι
[1, 199]   ἐς τὰ οἰκία, καὶ τὠπὸ  τούτου   οὐκ οὕτω μέγα τί οἱ
[1, 160]   Χίων οὐδεὶς ἐκ τοῦ Ἀταρνέος  τούτου   οὔτε οὐλὰς κριθέων πρόχυσιν ἐποιέετο
[1, 130]   δὲ ὑπέκυψαν Πέρσῃσι διὰ τὴν  τούτου   πικρότητα, ἄρξαντες τῆς ἄνω Ἅλυος
[1, 124]   τῖσαι. κατὰ μὲν γὰρ τὴν  τούτου   προθυμίην τέθνηκας, τὸ δὲ κατὰ
[1, 117]   ἐπιτελέα ποιήσῃ. ἐπείτε δὲ ποιήσαντος  τούτου   τὰ κελευόμενα ἐτελεύτησε τὸ παιδίον,
[1, 36]   δὲ οὗτος ἐκ τοῦ ὄρεος  τούτου   τὰ τῶν Μυσῶν ἔργα διαφθείρεσκε.
[1, 123]   ἑωυτοῦ ὁμοιούμενος. πρὸ δ? ἔτι  τούτου   τάδε οἱ κατέργαστο? ἐόντος τοῦ
[1, 15]   ἐς Μίλητόν τε ἐσέβαλε, ἐπὶ  τούτου   τε τυραννεύοντος Σαρδίων Κιμμέριοι ἐξ
[1, 109]   ἔρσενος γόνου? εἰ δ? ἐθελήσει  τούτου   τελευτήσαντος ἐς τὴν θυγατέρα ταύτην
[1, 90]   Κῦρος δὲ γελάσας εἶπε καὶ  τούτου   τεύξεαι παρ? ἐμεῦ, Κροῖσε, καὶ
[1, 123]   τοιόνδε? λαγὸν μηχανησάμενος, καὶ ἀνασχίσας  τούτου   τὴν γαστέρα καὶ οὐδὲν ἀποτίλας,
[1, 94]   παιδός, ὅς σφεας ἀνήγαγε, ἐπὶ  τούτου   τὴν ἐπωνυμίην ποιευμένους ὀνομασθῆναι Τυρσηνούς.
[1, 130]   τοῖσι Μήδοισι ἦρχον τὸ ἀπὸ  τούτου   τῆς Ἀσίης. Ἀστυάγεα δὲ Κῦρος
[1, 191]   ὑπονοστήσαντος τοῦ ποταμοῦ. γενομένου δὲ  τούτου   τοιούτου, οἱ Πέρσαι οἵ περ
[1, 13]   ἐς τὸν πέμπτον ἀπόγονον Γύγεω.  τούτου   τοῦ ἔπεος Λυδοί τε καί
[1, 181]   λέγουσι οἱ Χαλδαῖοι ἐόντες ἱρέες  τούτου   τοῦ θεοῦ. ~φασὶ δὲ οἱ
[1, 204]   ἄποψιν. τοῦ ὦν δὴ πεδίου  τούτου   τοῦ μεγάλου οὐκ ἐλαχίστην μοῖραν
[1, 185]   τὸν δὲ ὀρυσσόμενον χοῦν ἐκ  τούτου   τοῦ ὀρύγματος ἀναισίμου παρὰ τὰ
[1, 82]   Λακεδαιμόνιοι. Ἀργεῖοι μέν νυν ἀπὸ  τούτου   τοῦ χρόνου κατακειράμενοι τὰς κεφαλάς,
[1, 68]   φέρων ἐς Σπάρτην. καὶ ἀπὸ  τούτου   τοῦ χρόνου, ὅκως πειρῴατο ἀλλήλων,
[1, 64]   ἔποψις τοῦ ἱροῦ εἶχε, ἐκ  τούτου   τοῦ χώρου παντὸς ἐξορύξας τοὺς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005