Alphabétiquement     [«   »]
τοῦ 317
τοῦδε 11
τοὔνομα 3
τοὺς 187
τούς 3
τοὔτερον 2
τουτέων 4
Fréquences     [«    »]
159 ἐπὶ
162 ταῦτα
147 τῇ
187 τοὺς
191 τῷ
218 ὡς
223 δὴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

τοὺς


Livre, Chapitre
[1, 152]   Λακεδαιμόνιοι δὲ ἀπωσάμενοι τῶν Ἰώνων  τοὺς   ἀγγέλους ὅμως ἀπέστειλαν πεντηκοντέρῳ ἄνδρας,
[1, 180]   τὸ ὦν δὴ τεῖχος ἑκάτερον  τοὺς   ἀγκῶνας ἐς τὸν ποταμὸν ἐλήλαται?
[1, 134]   ἕτερον. τιμῶσι δὲ ἐκ πάντων  τοὺς   ἄγχιστα ἑωυτῶν οἰκέοντας μετά γε
[1, 63]   οἱ δὲ ἀμφὶ Πεισίστρατον ἐσπεσόντες  τοὺς   Ἀθηναίους τρέπουσι. φευγόντων δὲ τούτων
[1, 135]   φορέουσι, καὶ ἐς τοὺς πολέμους  τοὺς   Αἰγυπτίους θώρηκας? καὶ εὐπαθείας τε
[1, 89]   τὰ Κροῖσος εἶπε? μεταστησάμενος δὲ  τοὺς   ἄλλους, εἴρετο Κροῖσον τι
[1, 114]   ἐκ τοῦ Κύρου, ἐκέλευε αὐτὸν  τοὺς   ἄλλους παῖδας διαλαβεῖν, πειθομένων δὲ
[1, 156]   Κροῖσος ὑπετίθετο, καὶ πρὸς ἐξανδραποδίσασθαι  τοὺς   ἄλλους πάντας οἳ μετὰ Λυδῶν
[1, 28]   πλὴν γὰρ Κιλίκων καὶ Λυκίων  τοὺς   ἄλλους πάντας ὑπ? ἑωυτῷ εἶχε
[1, 65]   βασιλεύοντος καὶ Ἡγησικλέος ἐν Σπάρτῃ  τοὺς   ἄλλους πολέμους εὐτυχέοντες οἱ Λακεδαιμόνιοι
[1, 157]   ὡς οὐκ εὗρε ἔτι ἐόντας  τοὺς   ἀμφὶ Πακτύην ἐν Σάρδισι, πρῶτα
[1, 29]   κατείχοντο δέκα ἔτεα χρήσεσθαι νόμοισι  τοὺς   ἄν σφι Σόλων θῆται. ~αὐτῶν
[1, 56]   μετὰ δὲ ταῦτα ἐφρόντιζε ἱστορέων  τοὺς   ἂν Ἑλλήνων δυνατωτάτους ἐόντας προσκτήσαιτο
[1, 167]   Ρήγιον. ~τῶν δὲ διαφθαρεισέων νεῶν  τοὺς   ἄνδρας οἱ τε Καρχηδόνιοι καὶ
[1, 68]   τοῦ χαλκέος δύο ὁρέων φύσας  τοὺς   ἀνέμους εὕρισκε ἐόντας, τὸν δὲ
[1, 22]   σωρὸν μέγαν σίτου κεχυμένον καὶ  τοὺς   ἀνθρώπους ἐν εὐπαθείῃσι ἐόντας ἀγγείλῃ
[1, 207]   γὰρ ἀντιθήσω ἐκείνῳ, ὅτι νικήσας  τοὺς   ἀντιουμένους ἐλᾷς ἰθὺ τῆς ἀρχῆς
[1, 105]   νοσέειν, καὶ ὁρᾶν παρ? ἑωυτοῖσι  τοὺς   ἀπικνεομένους ἐς τὴν Σκυθικὴν χώρην
[1, 82]   δὲ τῶν Λακεδαιμονίων Ὀθρυάδης σκυλεύσας  τοὺς   Ἀργείων νεκροὺς καὶ προσφορήσας τὰ
[1, 194]   ὄνους ἐλαύνοντες ἀπίκωνται ὀπίσω ἐς  τοὺς   Ἀρμενίους, ἄλλα τρόπῳ τῷ αὐτῷ
[1, 194]   ἐπὶ τοὺς ὄνους ἀπελαύνουσι ἐς  τοὺς   Ἀρμενίους. ἀνὰ τὸν ποταμὸν γὰρ
[1, 102]   ἔθνος, ἐς στρατευσάμενος ἐπὶ  τοὺς   Ἀσσυρίους καὶ Ἀσσυρίων, τούτους οἳ
[1, 103]   καί οἱ, ὡς συμβαλὼν ἐνίκησε  τοὺς   Ἀσσυρίους, περικατημένῳ τὴν Νίνον ἐπῆλθε
[1, 106]   ἐν ἑτέροισι λόγοισι δηλώσω) καὶ  τοὺς   Ἀσσυρίους ὑποχειρίους ἐποιήσαντο πλὴν τῆς
[1, 30]   γενομένης γὰρ Ἀθηναίοισι μάχης πρὸς  τοὺς   ἀστυγείτονας ἐν Ἐλευσῖνι, βοηθήσας καὶ
[1, 207]   περιφερόμενος δὲ οὐκ ἐᾷ αἰεὶ  τοὺς   αὐτοὺς; εὐτυχέειν. ἤδη ὦν ἔχω
[1, 120]   Κύπου δὲ πέρι βουλεύων ἐκάλεε  τοὺς   αὐτοὺς τῶν Μάγων οἳ τὸ
[1, 158]   ~πέμψαντες ὦν οἱ Κυμαῖοι ἐς  τοὺς   Βραγχίδας θεοπρόπους εἰρώτευν περὶ Πακτύην
[1, 74]   Ἕλληνες, καὶ πρὸς τούτοισι, ἐπεὰν  τοὺς   βραχίονας ἐπιτάμωνται ἐς τὴν ὁμοχροίην,
[1, 120]   ἀπόπεμψαι ἐς Πέρσας τε καὶ  τοὺς   γειναμένους" ~ἀκούσας ταῦτα Ἀστυάγης
[1, 146]   ἀλλὰ Καείρας ἔσχον, τῶν ἐφόνευσαν  τοὺς   γονέας. διὰ τοῦτὸν δὲ τὸν
[1, 134]   ἀνθρώπων μακρῷ τὰ πάντα ἀρίστους,  τοὺς   δὲ ἄλλους κατὰ λόγον τῆς
[1, 114]   διέταξε τοὺς μὲν οἰκίας οἰκοδομέειν,  τοὺς   δὲ δορυφόρους εἶναι, τὸν δέ
[1, 134]   κατὰ λόγον τῆς ἀρετῆς ἀντέχεσθαι,  τοὺς   δὲ ἑκαστάτω οἰκέοντας ἀπὸ ἑωυτῶν
[1, 53]   Πέρσας, μεγάλην ἀρχὴν μιν καταλύσειν?  τοὺς   δὲ Ἑλλήνων δυνατωτάτους συνεβούλευόν οἱ
[1, 24]   Κορινθίοισι μισθώσασθαι πλοῖον ἀνδρῶν Κορινθίων.  τοὺς   δὲ ἐν τῷ πελάγεϊ ἐπιβουλεύειν
[1, 46]   τοὺς μὲν ἐς Δελφοὺς ἰέναι,  τοὺς   δὲ ἐς Ἄβας τὰς Φωκέων,
[1, 46]   δὲ ἐς Ἄβας τὰς Φωκέων,  τοὺς   δὲ ἐς Δωδώνην? οἳ δὲ
[1, 65]   τοῦτον ἐπυνθάνετο Κροῖσος κατέχοντα,  τοὺς   δὲ Λακεδαιμονίους ἐκ κακῶν τε
[1, 192]   τρέφει μιν Βαβυλωνίη χωρῇ,  τοὺς   δὲ ὀκτὼ τῶν μηνῶν
[1, 3]   καὶ δίκας τῆς ἁρπαγῆς αἰτέειν.  τοὺς   δέ προϊσχομένων ταῦτα, προφέρειν σφι
[1, 56]   τοὺς μὲν τοῦ Δωρικοῦ γένεος  τοὺς   δὲ τοῦ Ἰωνικοῦ. ταῦτα γὰρ
[1, 2]   ἁρπαγῆς καὶ ἀπαιτέειν τὴν θυγατέρα.  τοὺς   δὲ ὑποκρίνασθαι ὡς οὐδὲ ἐκεῖνοι
[1, 6]   κατεστρέψατο Ἑλλήνων ἐς φόρου ἀπαγωγήν,  τοὺς   δὲ φίλους προσεποιήσατο. κατεστρέψατο μὲν
[1, 67]   οἱ πρεσβύτατοι, πέντε ἔτεος ἑκάστου?  τοὺς   δεῖ τοῦτὸν τὸν ἐνιαυτόν, τὸν
[1, 55]   τὸν αἰεὶ χρόνον. ~δωρησάμενος δὲ  τοὺς   Δελφοὺς Κροῖσος ἐχρηστηριάζετο τὸ
[1, 112]   οὕτω οὔτε σὺ ἁλώσεαι ἀδικέων  τοὺς   δεσπότας οὔτε ἡμῖν κακῶς βεβουλευμένα
[1, 134]   μετά γε ἑωυτούς, δευτέρα δὲ  τοὺς   δευτέρους? μετὰ δὲ κατὰ λόγον
[1, 60]   ἔλεγον? αὐτίκα δὲ ἔς τε  τοὺς   δήμους φάτις ἀπίκετο ὡς Ἀθηναίη
[1, 117]   καὶ μεγάλως μεμφόμενος καλέειν αὐτὸν  τοὺς   δορυφόρους ἐκέλευε. ὡς δέ οἱ
[1, 132]   ~θυσίη δὲ τοῖσι Πέρσῃσι περὶ  τοὺς   εἰρημένους θεοὺς ἥδε κατέστηκε? οὔτε
[1, 4]   ἂν ἡρπάζοντο. σφέας μὲν δὴ  τοὺς   ἐκ τῆς Ἀσίης λέγουσι Πέρσαι
[1, 82]   δὲ σφέτερον παραμείναντα καὶ σκυλεύσαντα  τοὺς   ἐκείνων νεκρούς? τέλος δὲ ἐκ
[1, 24]   Ἀρίονα ὥσπερ ἔχων ἐξεπήδησε? καὶ  τοὺς   ἐκπλαγέντας οὐκ ἔχειν ἔτι ἐλεγχομένους
[1, 89]   πύλῃσι φυλάκους, οἳ λεγόντων πρὸς  τοὺς   ἐκφέροντας τὰ χρήματα ἀπαιρεόμενοι ὡς
[1, 5]   ἀρχὴν τῆς ἔχθρης τῆς ἐς  τοὺς   Ἕλληνας. περὶ δὲ τῆς Ἰοῦς
[1, 133]   καὶ διὰ τοῦτο φασὶ Πέρσαι  τοὺς   Ἕλληνας σιτεομένους πεινῶντας παύεσθαι, ὅτι
[1, 5]   πρῶτον ὑπάρξαντα ἀδίκων ἔργων ἐς  τοὺς   Ἕλληνας, τοῦτον σημήνας προβήσομαι ἐς
[1, 166]   περιεοῦσαι ἦσαν ἄχρηστοι? ἀπεστράφατο γὰρ  τοὺς   ἐμβόλους. καταπλώσαντες δὲ ἐς τὴν
[1, 103]   πρῶτός τε ἐλόχισε κατὰ τέλεα  τοὺς   ἐν τῇ, Ἀσίῃ καὶ πρῶτος
[1, 6]   τε καὶ Αἰολέας καὶ Δωριέας  τοὺς   ἐν τῇ Ἀσίῃ, φίλους δὲ
[1, 169]   δεύτερον Ἰωνίη ἐδεδούλωτο. ὡς δὲ  τοὺς   ἐν τῇ ἠπείρῳ Ἴωνας ἐχειρώσατο
[1, 211]   προκειμένην ἰδόντες δαῖτα, ὡς ἐχειρώσαντο  τοὺς   ἐναντίους, κλιθέντες ἐδαίνυντο, πληρωθέντες δὲ
[1, 22]   κήρυκος νοστήσαντος ἐκ τῆς Μιλήτου  τοὺς   ἐναντίους λόγους ὡς αὐτὸς
[1, 128]   αὐτός τε Ἀστυάγης ἐζωγρήθη καὶ  τοὺς   ἐξήγαγε τῶν Μήδων ἀπέβαλε. ~ἐόντι
[1, 202]   δένδρεα καρποὺς τοιούσδε τινὰς φέροντα,  τοὺς   ἐπείτε ἂν ἐς τὠυτὸ συνέλθωσι
[1, 200]   σιτέονται εἰ μὴ ἰχθὺς μοῦνον,  τοὺς   ἐπείτε ἂν θηρεύσαντες αὐήνωσι πρὸς
[1, 154]   Σαρδίων, ἐπικούρους τε ἐμισθοῦτο καὶ  τοὺς   ἐπιθαλασσίους ἀνθρώπους ἔπειθε σὺν ἑωυτῷ
[1, 35]   τὰ Κροίσου οἰκία κατὰ νόμους  τοὺς   ἐπιχωρίους καθαρσίου ἐδέετο κυρῆσαι, Κροῖσος
[1, 78]   χώρην, ἀπικόμενον δὲ τοῦτον καταστρέψεσθαι  τοὺς   ἐπιχωρίους, λέγοντες ὄφιν εἶναι γῆς
[1, 86]   καὶ τὸν Κῦρον ἀκούσαντα κελεῦσαι  τοὺς   ἑρμηνέας ἐπειρέσθαι τὸν Κροῖσον τίνα
[1, 193]   τά τε ἄλλα καὶ φοινίκων  τοὺς   ἔρσενας Ἕλληνὲς καλέουσι, τούτων τὸν
[1, 94]   εἶναι Τυρσηνόν. λαχόντας δὲ αὐτῶν  τοὺς   ἑτέρους ἐξιέναι ἐκ τῆς χώρης
[1, 90]   τάσδε τὰς πέδας, εἰ ἐξαπατᾶν  τοὺς   εὖ ποιεῦντας νόμος ἐστί οἱ"
[1, 65]   καὶ συσσίτια, πρός τε τούτοισι  τοὺς   ἐφόρους καὶ γέροντας ἔστησε Λυκοῦργος.
[1, 59]   ἀγορὴν τὸ ζεῦγος ὡς ἐκπεφευγὼς  τοὺς   ἐχθρούς, οἵ μιν ἐλαύνοντα ἐς
[1, 134]   λόγον προβαίνοντες τιμῶσι? ἥκιστα δὲ  τοὺς   ἑωυτῶν ἑκαστάτω οἰκημένους ἐν τιμῇ
[1, 111]   μήτε κοτὲ γενέσθαι ἐς δεσπότας  τοὺς   ἡμετέρους. οἶκος μὲν πᾶς Ἁρπάγου
[1, 14]   τυραννίδα οὕτω ἔσχον οἱ Μερμνάδαι  τοὺς   Ἡρακλείδας ἀπελόμενοι, Γύγης δὲ τυραννεύσας
[1, 34]   ἐκ τῶν ἀνδρεώνων ἐκκομίσας ἐς  τοὺς   θαλάμους συνένησε, μή τί οἱ
[1, 158]   τε τῷ χρησμῷ καὶ δοκέων  τοὺς   θεοπρόπους οὐ λέγειν ἀληθέως, ἐς
[1, 48]   δὴ διέπεμψε παρὰ τὰ χρηστήρια  τοὺς   θεοπρόπους, φυλάξας τὴν κυρίην τῶν
[1, 131]   δοκέειν, ὅτι οὐκ ἀνθρωποφυέας ἐνόμισαν  τοὺς   θεοὺς κατά περ οἱ Ἕλληνες
[1, 30]   τὸν Σόλωνα θεράποντες περιῆγον κατὰ  τοὺς   θησαυρούς, καὶ ἐπεδείκνυσαν πάντα ἐόντα
[1, 159]   ἀνθρώπων, τί τάδε τολμᾷς ποιέειν;  τοὺς   ἱκέτας μου ἐκ τοῦ νηοῦ
[1, 103]   αἰχμοφόρους καὶ τοὺς τοξοφόρους καὶ  τοὺς   ἱππέας? πρὸ τοῦ δὲ ἀναμὶξ
[1, 141]   παλλομένους εἰπεῖν ἄρα αὐτὸν πρὸς  τοὺς   ἰχθῦς παύεσθέ μοι ὀρχεόμενοι, ἐπεῖ
[1, 153]   Κροῖσόν τε ἅμα ἀγόμενος καὶ  τοὺς   Ἴωνας ἐν οὐδενὶ λόγῳ ποιησάμενος
[1, 76]   τὸν στρατόν, πέμψας κήρυκας ἐς  τοὺς   Ἴωνας ἐπειρᾶτο σφέας ἀπὸ Κροίσου
[1, 105]   τὴν Σκυθικὴν χώρην ὡς διακέαται  τοὺς   καλέουσι Ἐνάρεας οἱ Σκύθαι. ~ἐπὶ
[1, 197]   ὅδε ἄλλος σφι νόμος κατέστηκε?  τοὺς   κάμνοντας ἐς τὴν ἀγορὴν ἐκφορέουσι?
[1, 171]   ἀριστεροῖσι ὤμοισι περικείμενοι. μετὰ δὲ  τοὺς   Κᾶρας χρόνῳ ὕστερον πολλῷ Δωριέες
[1, 62]   οὗτοί τε πανστρατιῇ ἤισαν ἐπὶ  τοὺς   κατιόντας καὶ οἱ ἀμφὶ Πεισίστρατον,
[1, 76]   ἐνθαῦτα ἐστρατοπεδεύετο φθείρων τῶν Συρίων  τοὺς   κλήρους? καὶ εἷλε μὲν τῶν
[1, 144]   τοῖσι νικῶσι, καὶ τούτους χρῆν  τοὺς   λαμβάνοντας ἐκ τοῦ ἱροῦ μὴ
[1, 186]   τοὺς ὠρύξατο οἰκοδόμεε γέφυραν, δέουσα  τοὺς   λίθους σιδήρῳ τε καὶ μολύβδῳ.
[1, 207]   ὑπολιπομένους τῆς στρατιῆς τὸ φλαυρότατον,  τοὺς   λοιποὺς αὖτις ἐξαναχωρέειν ἐπὶ τὸν
[1, 154]   Κῦρος ἐκ τῶν Σαρδίων,  τοὺς   Λυδοὺς ἀπέστησε Πακτύης ἀπό
[1, 74]   τοῖσι πολλάκις μὲν οἱ Μῆδοι  τοὺς   Λυδοὺς ἐνίκησαν, πολλάκις δὲ οἱ
[1, 79]   ὡς αὐτὸς κατεδόκεε, ὅμως  τοὺς   Λυδοὺς ἐξῆγε ἐς μάχην. ἦν
[1, 80]   ἐνθαῦτα Κῦρος ὡς εἶδε  τοὺς   Λυδοὺς ἐς μάχην τασσομένους, καταρρωδήσας
[1, 157]   Πακτύην ἐν Σάρδισι, πρῶτα μὲν  τοὺς   Λυδοὺς ἠνάγκασε τὰς Κύρου ἐντολὰς
[1, 94]   τὴν Λυδίην πᾶσαν γενέσθαι, καὶ  τοὺς   Λυδοὺς τέως μὲν διάγειν λιπαρέοντας,
[1, 176]   ἔσχε? καὶ γὰρ οἱ Καύνιοι  τοὺς   Λυκίους ἐμιμήσαντο τὰ πλέω. ~τὰ
[1, 11]   ἡμέρη τάχιστα ἐγεγόνεε, τῶν οἰκετέων  τοὺς   μάλιστα ὥρα πιστοὺς ἐόντας ἑωυτῇ,
[1, 205]   ἐποιέετο ἐκ τοῦ ἐμφανέος ἐπὶ  τοὺς   Μασσαγέτας στρατηίην, γεφύρας τε ζευγνύων
[1, 24]   σὺν τῇ σκευῇ πάσῃ. καὶ  τοὺς   μὲν ἀποπλέειν ἐς Κόρινθον, τὸν
[1, 82]   ἑωυτῶν πλεῦνες περιγεγόνασι, οἳ δὲ  τοὺς   μὲν ἀποφαίνοντες πεφευγότας, τὸν δὲ
[1, 46]   ἐν Λιβύῃ, διαπέμψας ἄλλους ἄλλῃ,  τοὺς   μὲν ἐς Δελφοὺς ἰέναι, τοὺς
[1, 6]   βαρβάρων πρῶτος τῶν ἡμεῖς ἴδμεν  τοὺς   μὲν κατεστρέψατο Ἑλλήνων ἐς φόρου
[1, 65]   Ἀλκμεωνιδέων ἔφευγον ἐκ τῆς οἰκηίης.  ~τοὺς   μέν νυν Ἀθηναίους τοιαῦτα τὸν
[1, 114]   παῖδα. δὲ αὐτῶν διέταξε  τοὺς   μὲν οἰκίας οἰκοδομέειν, τοὺς δὲ
[1, 56]   εὕρισκε Λακεδαιμονίους καὶ Ἀθηναίους προέχοντας  τοὺς   μὲν τοῦ Δωρικοῦ γένεος τοὺς
[1, 86]   καὶ καταβιβάζειν Κροῖσόν τε καὶ  τοὺς   μετὰ Κροίσου. καὶ τοὺς πειρωμένους
[1, 76]   τὸν ἑωυτοῦ στρατὸν καὶ παραλαβὼν  τοὺς   μεταξὺ οἰκέοντας πάντας ἠντιοῦτο Κροίσῳ.
[1, 74]   ἐνίκησαν, πολλάκις δὲ οἱ Λυδοὶ  τοὺς   Μήδους, ἐν δὲ καὶ νυκτομαχίην
[1, 98]   δὲ ὡς ἔσχε τὴν ἀρχήν,  τοὺς   Μήδους ἠνάγκασε ἓν πόλισμα ποιήσασθαι
[1, 123]   ἐόντος τοῦ Ἀστυάγεος πικροῦ ἐς  τοὺς   Μήδους, συμμίσγων ἑνὶ ἑκάστῳ
[1, 64]   τούτου τοῦ χώρου παντὸς ἐξορύξας  τοὺς   νεκροὺς μετεφόρεε ἐς ἄλλον χῶρον
[1, 172]   Καλυνδικῶν εἵποντο, καὶ ἔφασαν ἐκβάλλειν  τοὺς   ξεινικοὺς θεούς. ~καὶ οὗτοι μὲν
[1, 176]   τέκνα καὶ τὰ χρήματα καὶ  τοὺς   οἰκέτας, καὶ ἔπειτα ὑπῆψαν τὴν
[1, 128]   εἶπας πρῶτον μὲν τῶν Μάγων  τοὺς   ὀνειροπόλους, οἵ μιν ἀνέγνωσαν μετεῖναι
[1, 194]   τὰς δὲ διφθέρας ἐπισάξαντες ἐπὶ  τοὺς   ὄνους ἀπελαύνουσι ἐς τοὺς Ἀρμενίους.
[1, 194]   ἀλλ? ἐκ διφθερέων. ἐπεὰν δὲ  τοὺς   ὄνους ἐλαύνοντες ἀπίκωνται ὀπίσω ἐς
[1, 174]   σώματος καὶ μάλιστα τὰ περὶ  τοὺς   ὀφθαλμοὺς θραυομένης τῆς πέτρης, ἔπεμπον
[1, 87]   ἐν δὲ τῷ οἱ πατέρες  τοὺς   παῖδας. ἀλλὰ ταῦτα δαίμοσί κου
[1, 136]   ἡγέαται ἰσχυρὸν εἶναι. παιδεύουσι δὲ  τοὺς   παῖδας ἀπὸ πενταέτεος ἀρξάμενοι μέχρι
[1, 63]   Ἀθηναῖοι διεσκεδασμένοι τε εἶεν? ἀναβιβάσας  τοὺς   παῖδας ἐπὶ ἵππους προέπεμπε, οἳ
[1, 155]   καὶ ψάλλειν καὶ καπηλεύειν παιδεύειν  τοὺς   παῖδας. καὶ ταχέως σφέας
[1, 91]   δὲ Λοξίεω ὅκως ἂν κατὰ  τοὺς   παῖδας τοῦ Κροίσου γένοιτο τὸ
[1, 153]   ἀλλὰ τὰ οἰκήια" ταῦτα ἐς  τοὺς   πάντας Ἕλληνας ἀπέρριψε Κῦρος
[1, 86]   ἅπαν τὸ ἀνθρώπινον καὶ μάλιστα  τοὺς   παρὰ σφίσι αὐτοῖσι ὀλβίους δοκέοντας
[1, 153]   τοῦ κήρυκος, λέγεται Κῦρον ἐπειρέσθαι  τοὺς   παρεόντας οἱ Ἑλλήνων τινες ἐόντες
[1, 87]   μὲν γὰρ τῇ οἱ παῖδες  τοὺς   πατέρας θάπτουσι, ἐν δὲ τῷ
[1, 146]   τοῦδε εἵνεκα ὅτι ἐφόνευσαν σφέων  τοὺς   πατέρας καὶ ἄνδρας καὶ παῖδας
[1, 86]   καὶ τοὺς μετὰ Κροίσου. καὶ  τοὺς   πειρωμένους οὐ δύνασθαι ἔτι τοῦ
[1, 144]   ἱρόν, ἀλλὰ καὶ σφέων αὐτῶν  τοὺς   περὶ τὸ ἱρόν ἀνομήσαντας ἐξεκλήισαν
[1, 166]   ἦγον γὰρ δὴ καὶ ἔφερον  τοὺς   περιοίκους ἅπαντας, στρατεύονται ὦν ἐπ?
[1, 123]   οἰκετέων τῷ πιστοτάτῳ, ἀπέστελλε ἐς  τοὺς   Πέρσας, ἐντειλάμενὸς οἱ ἀπὸ γλώσσης
[1, 191]   ποιεύμενον, οἳ δ? ἂν περιιδόντες  τοὺς   Πέρσας ἐσελθεῖν ἐς τὴν πόλιν
[1, 77]   ἅμα τῷ ἔαρι στρατεύειν ἐπὶ  τοὺς   Πέρσας. καὶ μὲν ταῦτα
[1, 126]   ἐπιτηδεοτάτοισι. ἀπικομένους δὲ τῇ ὑστεραίῃ  τοὺς   Πέρσας κατακλίνας ἐς λειμῶνα εὐώχεε.
[1, 46]   κως δύναιτο, πρὶν μεγάλους γενέσθαι  τοὺς   Πέρσας, καταλαβεῖν αὐτῶν αὐξανομένην τὴν
[1, 127]   μετέσχον, οἳ δὲ αὐτομόλεον πρὸς  τοὺς   Πέρσας, οἱ δὲ πλεῖστοι ἐθελοκάκεόν
[1, 95]   τὴν Κροίσου ἀρχὴν κατεῖλε, καὶ  τοὺς   Πέρσας ὅτεῳ τρόπῳ ἡγήσαντο τῆς
[1, 102]   Μήδων ἄρχειν, ἀλλὰ στρατευσάμενος ἐπὶ  τοὺς   Πέρσας πρώτοισί τε τούτοισι ἐπεθήκατο
[1, 88]   δὲ ἐπιστραφείς τε καὶ ἰδόμενος  τοὺς   Πέρσας τὸ τῶν Λυδῶν ἄστυ
[1, 113]   Ἅρπαγος τῶν ἑωυτοῦ δορυφόρων  τοὺς   πιστοτάτους εἶδέ τε διὰ τούτων
[1, 117]   τὸ παιδίον, πέμψας τῶν εὐνούχων  τοὺς   πιστοτάτους καὶ εἶδον δι? ἐκείνων
[1, 136]   πολλοὺς ἀποδέξῃ παῖδας? τῷ δὲ  τοὺς   πλείστους ἀποδεικνύντι δῶρα ἐκπέμπει βασιλεὺς
[1, 106]   ἔχοιεν ἕκαστοι. καὶ τούτων μὲν  τοὺς   πλεῦνας Κυαξάρης τε καὶ Μῆδοι
[1, 119]   κατακεκαλυμμένην καὶ τὰς χεῖρας καὶ  τοὺς   πόδας, Ἅρπαγον δὲ ἐκέλευον προσστάντες
[1, 207]   οὗτοι. εἰ γὰρ ἐθελήσομεν ἐσδέξασθαι  τοὺς   πολεμίους ἐς τὴν χώρην, ὅδε
[1, 204]   δὲ εὐτυχίη κατὰ  τοὺς   πολέμους γενομένη? ὅκῃ γὰρ ἰθύσειε
[1, 135]   εἶναι καλλίω φορέουσι, καὶ ἐς  τοὺς   πολέμους τοὺς Αἰγυπτίους θώρηκας? καὶ
[1, 24]   πείθειν αὐτὸν τούτοισι, ἀλλὰ κελεύειν  τοὺς   πορθμέας αὐτὸν διαχρᾶσθαί μιν,
[1, 98]   καταργυρωμένους δὲ κατακεχρυσωμένους ἔχων  τοὺς   προμαχεῶνας. ~ταῦτα μὲν δὴ
[1, 86]   Κροῖσον τίνα τοῦτον ἐπικαλέοιτο, καὶ  τοὺς   προσελθόντας ἐπειρωτᾶν? Κροῖσον δὲ τέως
[1, 206]   ἀκούσας Κῦρος συνεκάλεσε Περσέων  τοὺς   πρώτους, συναγείρας δὲ τούτους ἐς
[1, 181]   αὐτοὺς ἔξωθεν κύκλῳ περὶ πάντας  τοὺς   πύργους ἔχουσα πεποίηται. μεσοῦντι δέ
[1, 74]   γὰρ δὴ Ἀλυάττης ἐξεδίδου  τοὺς   Σκύθας ἐξαιτέοντι Κυαξάρῃ, πόλεμος τοῖσι
[1, 73]   Φραόρτεω τοῦ Δηιόκεω, ὃς  τοὺς   Σκύθας τούτους τὸ μὲν πρῶτον
[1, 150]   οἱ φυγάδες τῶν Κολοφωνίων φυλάξαντες  τοὺς   Σμυρναίους ὁρτὴν ἔξω τείχεος ποιευμένους
[1, 173]   ἐξήλασε αὐτόν τε Σαρπηδόνα καὶ  τοὺς   στασιώτας αὐτοῦ, οἳ δὲ ἀπωσθέντες
[1, 159]   περιιὼν τὸν νηὸν κύκλῳ ἐξαίρεε  τοὺς   στρουθοὺς καὶ ἄλλα ὅσα ἦν
[1, 27]   ἠπείρῳ οἰκημένων Ἑλλήνων τίσωνταί σε,  τοὺς   σὺ δουλώσας ἔχεις; κάρτα τε
[1, 193]   καὶ οἶνον καὶ μέλι ποιεῦνται?  τοὺς   συκέων τρόπον θεραπεύουσι τά τε
[1, 161]   δὲ μετὰ ταῦτα ἐστρατεύετο ἐπὶ  τοὺς   συμπολιορκήσαντας Τάβαλον, καὶ τοῦτο μὲν
[1, 82]   στρατοπέδων ὁρῶντες οἱ ἕτεροι ἑσσουμένους  τοὺς   σφετέρους ἀπαμύνοιεν. συνθέμενοι ταῦτα ἀπαλλάσσοντο,
[1, 68]   τοῦτον τὸν χρόνον ἐπιμιξίης πρὸς  τοὺς   Τεγεήτας, ἐλθὼν ἐς χαλκήιον ἐθηεῖτο
[1, 66]   κιβδήλῳ πίσυνοι, ὡς δὴ ἐξανδραποδιούμενοι  τοὺς   Τεγεήτας. ἑσσωθέντες δὲ τῇ συμβολῇ,
[1, 67]   συνεχέως αἰεὶ κακῶς ἀέθλεον πρὸς  τοὺς   Τεγεήτας, κατὰ δὲ τὸν κατὰ
[1, 173]   τοῦ ἀδελφεοῦ Αἰγέος, ἀπίκετο ἐς  τοὺς   Τερμίλας παρὰ Σαρπηδόνα, οὕτω δὴ
[1, 192]   μηνῶν ἐόντων ἐς τὸν ἐνιαυτὸν  τοὺς   τέσσερας μῆνας τρέφει μιν
[1, 191]   τὰ ἔσχατα τῆς πόλιος ἑαλωκότων  τοὺς   τὸ μέσον οἰκέοντας τῶν Βαβυλωνίων
[1, 5]   δ? ἔμαθε ἔγκυος ἐοῦσα, αἰδεομένη  τοὺς   τοκέας οὕτω δὴ ἐθελοντὴν αὐτὴν
[1, 103]   εἶναι, τούς τε αἰχμοφόρους καὶ  τοὺς   τοξοφόρους καὶ τοὺς ἱππέας? πρὸ
[1, 96]   αὐτῆς κώμης Μῆδοι ὁρῶντες αὐτοῦ  τοὺς   τρόπους δικαστήν μιν ἑωυτῶν αἱρέοντο.
[1, 103]   πᾶσαν συστήσας ἑωυτῷ. συλλέξας δὲ  τοὺς   ὑπ? ἑωυτῷ ἀρχομένους πάντας ἐστρατεύετο
[1, 128]   τούτους ἀνεσκολόπισε, μετὰ δὲ ὥπλισε  τοὺς   ὑπολειφθέντας ἐν τῷ ἄστεϊ τῶν
[1, 63]   ἵππους προέπεμπε, οἳ δὲ καταλαμβάνοντες  τοὺς   φεύγοντας ἔλεγον τὰ ἐντεταλμένα ὑπὸ
[1, 1]   σφι ἦν θυμός μάλιστα? καὶ  τοὺς   Φοίνικας διακελευσαμένους ὁρμῆσαι ἐπ? αὐτάς.
[1, 163]   ὡς τοῦτό γε οὐκ ἔπειθε  τοὺς   Φωκαιέας, δὲ πυθόμενος τὸν
[1, 215]   θώρηκας περιβάλλουσι, τὰ δὲ περὶ  τοὺς   χαλινοὺς καὶ στόμια καὶ φάλαρα
[1, 48]   ὧλλοι οἱ περιπεμφθέντες παρῆσαν φέροντες  τοὺς   χροησμούς, ἐνθαῦτα Κροῖσος ἕκαστα
[1, 114]   ὧδε περιυβρίσμεθα, δεικνὺς τοῦ παιδὸς  τοὺς   ὤμους. ~ἀκούσας δὲ καὶ ἰδὼν
[1, 186]   μάλιστα τὴν πόλιν τοῖσι λίθοισι  τοὺς   ὠρύξατο οἰκοδόμεε γέφυραν, δέουσα τοὺς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005