Alphabétiquement     [«   »]
ὤμους 1
ὤμων 2
ὤν 2
ὦν 70
ὧν 4
ὦναξ 2
ὠνέεσθαι 2
Fréquences     [«    »]
69 ἂν
67 αὐτῶν
69 μιν
70 ὦν
75 δέ
78 οὕτω
84 μὴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

ὦν


Livre, Chapitre
[1, 182]   θεοῦ, ἐπεὰν γένηται? οὐ γὰρ  ὦν   αἰεί ἐστι χρηστήριον αὐτόθι? ἐπεὰν
[1, 144]   αὐτοῦ ἀνατιθέναι τῷ θεῷ. ἀνὴρ  ὦν   Ἁλικαρνησσεύς, τῷ οὔνομα ἦν Ἀγασικλέης,
[1, 191]   τῶν πρηγμάτων προκοπτομένων. ~εἴτε δὴ  ὦν   ἄλλος οἱ ἀπορέοντι ὑπεθήκατο, εἴτε
[1, 194]   δὲ τοῖσι μέζοσι πλεῦνες. ἐπεὰν  ὦν   ἀπίκωνται πλέοντες ἐς τὴν Βαβυλῶνα
[1, 97]   πέλας δι? ἡμέρης δικάζειν. ἐούσης  ὦν   ἁρπαγῆς καὶ ἀνομίης ἔτι πολλῷ
[1, 56]   ἀντ? ἀνδρὸς βασιλεύσειν Μήδων, οὐδ?  ὦν   αὐτὸς οὐδὲ οἱ ἐξ αὐτοῦ
[1, 209]   εἶχέ κω ἡλικίην στρατεύεσθαι. ἐπεὶ  ὦν   δὴ ἐξηγέρθη Κῦρος, ἐδίδου
[1, 174]   τε καὶ Ρόδον θάλασσα) τὸ  ὦν   δὴ ὀλίγον τοῦτο, ἐὸν ὅσον
[1, 204]   πλῆθος ἄπειρον ἐς ἄποψιν. τοῦ  ὦν   δὴ πεδίου τούτου τοῦ μεγάλου
[1, 180]   ἐς τὴν Ἐρυθρὴν θάλασσαν. τὸ  ὦν   δὴ τεῖχος ἑκάτερον τοὺς ἀγκῶνας
[1, 115]   ἔλαβὲ τὴν δίκην. εἰ  ὦν   δὴ τοῦδε εἵνεκα ἄξιός τευ
[1, 84]   Τμώλου τετραμμένον τῆς πόλιος.  ὦν   δὴ Ὑροιάδης οὗτος Μάρδος
[1, 70]   ὠνεομένοισι ἔδωκε δωτίνην. ~τούτων τε  ὦν   εἵνεκεν οἱ Λακεδαιμόνιοι τὴν συμμαχίην
[1, 180]   τὸν ποταμὸν ἐχούσας. κατὰ δὴ  ὦν   ἑκάστην ὁδὸν ἐν τῇ αἱμασιῇ
[1, 194]   καὶ τὴν καλάμην πᾶσαν ἀπ?  ὦν   ἐκήρυξαν, τὰς δὲ διφθέρας ἐπισάξαντες
[1, 126]   τῷ χθιζῷ παραπλήσιοι ἀναρίθμητοι. νῦν  ὦν   ἐμέο πειθόμενοι γίνεσθε ἐλεύθεροι. αὐτός
[1, 58]   ἐθνέων βαρβάρων συχνῶν. πρόσθε δὲ  ὦν   ἔμοιγε δοκέει οὐδὲ τὸ Πελασγικὸν
[1, 209]   πάντα προδεικνύουσι τὰ ἐπιφερόμενα. ἤδη  ὦν   ἐν τῇ παροιχομένῃ νυκτὶ εὕδων
[1, 166]   ἔφερον τοὺς περιοίκους ἅπαντας, στρατεύονται  ὦν   ἐπ? αὐτοὺς κοινῷ λόγω χρησάμενοι
[1, 30]   πολλὴν θεωρίης εἵνεκεν ἐπελήλυθας? νῦν  ὦν   ἐπειρέσθαι με ἵμερος ἐπῆλθέ σε
[1, 5]   πρότερον ἦν σμικρά. τὴν ἀνθρωπηίην  ὦν   ἐπιστάμενος εὐδαιμονίην οὐδαμὰ ἐν τὠυτῷ
[1, 124]   ποιεῦντι παρεῖναι. ~ταῦτά τε δὴ  ὦν   ἐπιτελέα ἐγίνετο καὶ Κῦρος
[1, 124]   σέο Ἀστυάγεα καταιρέειν πειρήσονται. ὡς  ὦν   ἑτοίμου τοῦ γε ἐνθάδε ἐόντος,
[1, 126]   τἄλλα οὔτε τὰ πολέμια. ὡς  ὦν   ἐχόντων ὧδε, ἀπίστασθε ἀπ? Ἀστυάγεος
[1, 207]   αἰεὶ τοὺς αὐτοὺς; εὐτυχέειν. ἤδη  ὦν   ἔχω γνώμην περὶ τοῦ προκειμένου
[1, 121]   σεωυτοῦ δὲ μοίρῃ περίεις? νῦν  ὦν   ἴθι χαίρων ἐς Πέρσας, πομποὺς
[1, 69]   πυνθάνομαι προεστάναι τῆς Ἑλλάδος, ὑμέας  ὦν   κατὰ τὸ χρηστήριον προσκαλέομαι φίλος
[1, 32]   οὐδὲν ὅμοιον προσάγει πρῆγμα. οὕτω  ὦν   Κροῖσε πᾶν ἐστὶ ἄνθρωπος συμφορή.
[1, 212]   μάχῃ κατὰ τὸ καρτερόν. νῦν  ὦν   μευ εὖ παραινεούσης ὑπόλαβε τὸν
[1, 144]   τῆς αὐτῆς ταύτης καλεομένης, φυλάσσονται  ὦν)   μηδαμοὺς ἐσδέξασθαι τῶν προσοίκων Δωριέων
[1, 192]   γῆ πᾶσα ὅσης ἄρχει? δυώδεκα  ὦν   μηνῶν ἐόντων ἐς τὸν ἐνιαυτὸν
[1, 207]   εἴξαντα ὑποχωρῆσαι τῆς χώρης. νῦν  ὦν   μοι δοκέει διαβάντας προελθεῖν ὅσον
[1, 40]   ἀποφαίνων περὶ τοῦ ἐνυπνίου. ὡς  ὦν   νενικημένος ὑπὸ σέο μεταγινώσκω, μετίημί
[1, 164]   σφι παριέναι βουλεύσασθαι. ἐν  ὦν   Ἅρπαγος ἀπὸ τοῦ τείχεος
[1, 110]   χωρῇ ἐστὶ πᾶσα ἄπεδος. ἐπεὶ  ὦν   βουκόλος σπουδῇ πολλῇ καλεόμενος
[1, 179]   Εὐφρήτην ποταμὸν τὸ ῥέεθρον. οὗτος  ὦν   Ἲς ποταμὸς ἅμα τῷ,
[1, 8]   Κανδαύλεω τοῦ Μύρσου. ~οὗτος δὴ  ὦν   Κανδαύλης ἠράσθη τῆς ἑωυτοῦ
[1, 210]   περιχωρέοι ἐς Δαρεῖον. ἀμείβεται δὴ  ὦν   Ὑστάσπης τοῖσιδε. βασιλεῦ,
[1, 158]   Μιλησίης ὑπὲρ Πανόρμου λιμένος. ~πέμψαντες  ὦν   οἱ Κυμαῖοι ἐς τοὺς Βραγχίδας
[1, 199]   δὲ ἀργύριον μέγαθος ἐστὶ ὅσον  ὦν?   οὐ γὰρ μὴ ἀπώσηται? οὐ
[1, 39]   νῦν δὲ ὑπὸ αἰχμῆς. ἐπείτε  ὦν   οὐ πρὸς ἄνδρας ἡμῖν γίνεται
[1, 49]   ἱρὸν τὰ νομιζόμενα οὐ γὰρ  ὦν   οὐδὲ τοῦτο λέγεται) ἄλλο γε
[1, 69]   Πελοποννήσου ἦν κατεστραμμένη. ~ταῦτα δὴ  ὦν   πάντα πυνθανόμενος Κροῖσος ἔπεμπε
[1, 132]   τὸ τρίφυλλον, ἐπὶ ταύτης ἔθηκε  ὦν   πάντα τὰ κρέα. διαθέντος δὲ
[1, 120]   πρὸς σέο μεγάλας ἔχομεν. οὕτω  ὦν   πάντως ἡμῖν σέο καὶ τῆς
[1, 85]   ἐπιεικής, ἄφωνος δέ. ἐν τῇ  ὦν   παρελθούσῃ εὐεστοῖ Κροῖσος τὸ
[1, 95]   τρόπῳ ἡγήσαντο τῆς Ἀσίης. ὡς  ὦν   Περσέων μετεξέτεροι λέγουσι, οἱ μὴ
[1, 89]   τοῦτον προσδέκεσθαί τοι ἐπαναστησόμενον. νῦν  ὦν   ποίησον ὧδε, εἲ τοι ἀρέσκει
[1, 197]   γὰρ δὴ χρέωνται ἰητροῖσι. προσιόντες  ὦν   πρὸς τὸν κάμνοντα συμβουλεύουσι περὶ
[1, 36]   προθυμεόμενοι ἑλεῖν οὐ δυνάμεθα. νῦν  ὦν   προσδεόμεθά σευ τὸν παῖδα καὶ
[1, 37]   ἐκείνη δόξει ἀνδρὶ συνοικέειν; ἐμὲ  ὦν   σὺ μέτες ἰέναι ἐπὶ
[1, 89]   ἐόντες ὑβρισταὶ εἰσὶ ἀχρήματοι. ἢν  ὦν   σὺ τούτους περιίδῃς διαρπάσαντας καὶ
[1, 182]   αὐτόθι? ἐπεὰν δὲ γένηται τότε  ὦν   συγκατακληίεται τὰς νύκτας ἔσω ἐν
[1, 82]   πολιορκεομένου Κροίσου. ~ἔς τε δὴ  ὦν   τὰς ἄλλας ἔπεμπε συμμαχίας καὶ
[1, 46]   αὐτῶν αὐξανομένην τὴν δύναμιν. μετὰ  ὦν   τὴν διάνοιαν ταύτην αὐτίκα ἀπεπειρᾶτο
[1, 94]   εἴδεα, πλὴν πεσσῶν τούτων γὰρ  ὦν   τὴν ἐξεύρεσιν οὐκ οἰκηιοῦνται Λυδοί.
[1, 118]   οὐκ ἐν ἐλαφρῷ ἐποιεύμην. ὡς  ὦν   τῆς τύχης εὖ μετεστεώσης, τοῦτο
[1, 109]   δὲ πρὸς αὐτὸν λέγει νῦν  ὦν   τί σοὶ ἐν νόῳ ἐστὶ
[1, 207]   καὶ καλῶν μεγάλων ἀπαθέες. τούτοισι  ὦν   τοῖσι ἀνδράσι τῶν προβάτων ἀφειδέως
[1, 75]   αἷμα ἀναλείχουσι ἀλλήλων. ~τοῦτον δὴ  ὦν   τὸν Ἀστυάγεα Κῦρος ἐόντα ἑωυτοῦ
[1, 34]   οἱ ἦν Ἄτυς. τοῦτον δὴ  ὦν   τὸν Ἄτυν σημαίνει τῷ Κροίσῳ
[1, 140]   γὰρ δὴ ποιεῦσι. κατακηρώσαντες δὲ  ὦν   τὸν νέκυν Πέρσαι γῆ κρύπτουσι.
[1, 94]   ἄλλο ἐπιμηχανᾶσθαι αὐτῶν. ἐξευρεθῆναι δὴ  ὦν   τότε καὶ τῶν κύβων καὶ
[1, 4]   ἄλλων δίκας γίνεσθαι. ~Μέχρι μὲν  ὦν   τούτου ἁρπαγάς μούνας εἶναι παρ?
[1, 80]   τὴν ὀδμὴν ὀσφραινόμενος. αὐτοῦ δὴ  ὦν   τούτου εἵνεκεν ἐσεσόφιστο, ἵνα τῷ
[1, 30]   σφι Σόλων θῆται. ~αὐτῶν δὴ  ὦν   τούτων καὶ τῆς θεωρίης ἐκδημήσας
[1, 68]   μὴ ἐλινύειν ἄλλους ἄλλῃ. ~τούτων  ὦν   τῶν ἀνδρῶν Λίχης ἀνεῦρε ἐν
[1, 59]   οὐδαμὰ μεγάλως αὐξηθῆναι. ~τούτων δὴ  ὦν   τῶν ἐθνέων τὸ μὲν Ἀττικὸν
[1, 143]   γλώσσης τέσσερες γίνονται. ~τούτων δὴ  ὦν   τῶν Ἰώνων οἱ Μιλήσιοι μὲν
[1, 108]   βασιλεύσειν ἀντὶ ἐκείνου. ταῦτα δὴ  ὦν   φυλασσόμενος Ἀστυάγης, ὡς ἐγένετο
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005