Alphabétiquement     [«   »]
ὠρύξατο 1
ὤρυσσε 3
ὤρυσσον 2
ὡς 218
ὥς 16
ὣς 5
ὡσαύτως 2
Fréquences     [«    »]
162 ταῦτα
187 τοὺς
191 τῷ
218 ὡς
223 δὴ
230 γὰρ
239 τῆς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

ὡς


Livre, Chapitre
[1, 73]   θηρία σκευάζειν, Κυαξάρῃ δοῦναι φέροντες  ὡς   ἄγρην δῆθεν, δόντες δὲ τὴν
[1, 60]   τε τοὺς δήμους φάτις ἀπίκετο  ὡς   Ἀθηναίη Πεισίστρατον κατάγει, καὶ οἱ
[1, 31]   τε ἐν τούτοισι θεὸς  ὡς   ἄμεινον εἴη ἀνθρώπῳ τεθνάναι μᾶλλον
[1, 36]   νεηνίας καὶ κύνας συμπέμψαι ἡμῖν,  ὡς   ἄν μιν ἐξέλωμεν ἐκ τῆς
[1, 196]   τοῦ ἔτεος ἑκάστου ἐποιέετο τάδε?  ὡς   ἂν αἱ παρθένοι γενοίατο γάμων
[1, 5]   ἐθελοντὴν αὐτὴν τοῖσι Φοίνιξι συνεκπλῶσαι,  ὡς   ἂν μὴ κατάδηλος γένηται. ταῦτα
[1, 11]   σε αὐτίκα οὕτω ἀποθνήσκειν δεῖ,  ὡς   ἂν μὴ πάντα πειθόμενος Κανδαύλῃ
[1, 152]   δὲ πορφύρεόν τε εἷμα περιβαλόμενος,  ὡς   ἂν πυνθανόμενοι πλεῖστοι συνέλθοιεν Σπαρτιητέων,
[1, 24]   πορθμέας αὐτὸν διαχρᾶσθαί μιν,  ὡς   ἂν ταφῆς ἐν γῇ τύχῃ,
[1, 68]   ἐκδιδόντος τὴν αὐλήν? χρόνῳ δὲ  ὡς   ἀνέγνωσε, ἐνοικίσθη, ἀνορύξας δὲ τὸν
[1, 70]   ἀποδόμενοι λέγοιεν ἀπικόμενοι ἐς Σπάρτην  ὡς   ἀπαιρεθείησαν ὑπὸ Σαμίων. κατὰ μέν
[1, 132]   ἑψήσῃ τὰ κρέα ὑποπάσας ποίην  ὡς   ἁπαλωτάτην, μάλιστα δὲ τὸ τρίφυλλον,
[1, 79]   γενομένην ἐν τῇ Πτερίῃ, μαθὼν  ὡς   ἀπελάσας μέλλοι Κροῖσος διασκεδᾶν τὸν
[1, 158]   ἐκδιδόναι Πακτύην Πέρσῃσι. ταῦτα δὲ  ὡς   ἀπενειχθέντα ἤκουσαν οἱ Κυμαῖοι, ὁρμέατο
[1, 160]   ἔλθητε ἐπὶ τὸ χρηστήριον" ~ταῦτα  ὡς   ἀπενειχθέντα ἤκουσαν οἱ Κυμαῖοι, οὐ
[1, 66]   καλὸν πεδίον σχοίνῳ διαμετρήσασθαι" ταῦτα  ὡς   ἀπενειχθέντα ἤκουσαν οἱ Λακεδαιμόνιοι, Ἀρκάδων
[1, 77]   καὶ μὲν ταῦτα φρονέων,  ὡς   ἀπίκετο ἐς τὰς Σάρδις, ἔπεμπε
[1, 162]   τότε ὑπὸ Κύρου στρατηγὸς ἀποδεχθεὶς  ὡς   ἀπίκετο ἐς τὴν Ἰωνίην, αἵρεε
[1, 76]   νυν οὐκ ἐπείθοντο. Κῦρος δὲ  ὡς   ἀπίκετο καὶ ἀντεστρατοπεδεύσατο Κροίσῳ, ἐνθαῦτα
[1, 85]   τῶν τις Περσέων ἀλλογνώσας Κροῖσον  ὡς   ἀποκτενέων, Κροῖσος μέν νυν ὁρέων
[1, 34]   σημαίνει τῷ Κροίσῳ ὄνειρος,  ὡς   ἀπολέει μιν αἰχμῇ σιδηρέῃ βληθέντα.
[1, 111]   ἔξω πόλιος ἐνεχείρισε τὸ βρέφος,  ὡς   ἄρα Μανδάνης τε εἴη παῖς
[1, 31]   εἰκόνας ποιησάμενοι ἀνέθεσαν ἐς Δελφοὺς  ὡς   ἀριστῶν γενομένων" ~Σόλων μὲν δὴ
[1, 163]   πυθόμενος τὸν Μῆδον παρ? αὐτῶν  ὡς   αὔξοιτο, ἐδίδου σφι χρήματα τεῖχος
[1, 174]   ἀντίξοον. δὲ Πυθίη σφι,  ὡς   αὐτοὶ Κνίδιοι λέγουσι, χρᾷ ἐν
[1, 105]   ἐν Κύπρῳ ἱρὸν ἐνθεῦτεν ἐγένετο,  ὡς   αὐτοὶ Κύπριοι λέγουσι, καὶ τὸ
[1, 22]   Μιλήτου τοὺς ἐναντίους λόγους  ὡς   αὐτὸς κατεδόκεε. μετὰ δὲ
[1, 79]   δόξαν ἔσχε τὰ πρήγματα  ὡς   αὐτὸς κατεδόκεε, ὅμως τοὺς Λυδοὺς
[1, 210]   τῷ δὲ δαίμων προέφαινε  ὡς   αὐτὸς μὲν τελευτήσειν αὐτοῦ ταύτῃ
[1, 208]   δὲ ἑλόμενος, προηγόρευε Τομύρι ἐξαναχωρέειν  ὡς   αὐτοῦ διαβησομένου ἐπ? ἐκείνην.
[1, 152]   τῆς Ἑλλάδος μηδεμίαν πόλιν σιναμωρέειν,  ὡς   αὐτῶν οὐ περιοψομένων. ~ταῦτα εἰπόντος
[1, 19]   συνηνείχθη τι τοιόνδε γενέσθαι πρῆγμα?  ὡς   ἅφθη τάχιστα τὸ λήιον, ἀνέμῳ
[1, 120]   δὲ κατὰ ταὐτὰ εἶπαν λέγοντες  ὡς   βασιλεῦσαι χρῆν τὸν παῖδα, εἰ
[1, 122]   ἑωυτοῦ πάθην? ἐπίστασθαι μὲν γὰρ  ὡς   βουκόλου τοῦ Ἀστυάγεος εἴη παῖς,
[1, 196]   τε καὶ αἰσχίονας παρθένους ἐλάμβανον.  ὡς   γὰρ δὴ διεξέλθοι κῆρυξ
[1, 22]   Ἀλυάττῃ? τὰ δὴ καὶ ἐγένετο.  ὡς   γὰρ δὴ ἰδών τε ἐκεῖνα
[1, 13]   ἐκ τοῦ ἐν Δελφοῖσι χρηστηρίου.  ὡς   γὰρ δὴ οἱ Λυδοὶ δεινόν
[1, 207]   τάδε ποιεῦντας πειρᾶσθαι ἐκείνων περιγενέσθαι.  ὡς   γὰρ ἐγὼ πυνθάνομαι, Μασσαγέται εἰσὶ
[1, 65]   Σπαρτιητέων, ἐκ Κρήτης ἀγαγέσθαι ταῦτα.  ὡς   γὰρ ἐπετρόπευσε τάχιστα, μετέστησε τὰ
[1, 114]   δὲ ἐπείτε μετείθη τάχιστα,  ὡς   γε δὴ ἀνάξια ἑωυτοῦ παθών,
[1, 65]   τὸν νῦν κατεστεῶτα κόσμον Σπαρτιήτῃσι.  ὡς   δ? αὐτοὶ Λακεδαιμόνιοι λέγουσι, Λυκοῦργον
[1, 97]   λόγον, λέγοντες περὶ τῶν κατηκόντων.  ὡς   δ? ἐγὼ δοκέω, μάλιστα ἔλεγον
[1, 67]   Ὀρέστεω τοῦ Ἀγαμέμνονος ὀστέα ἐπαγαγομένους.  ὡς   δὲ ἀνευρεῖν οὐκ οἷοί τε
[1, 154]   δὲ Ἴωνας ἄλλον πέμπειν στρατηγόν.  ~ὡς   δὲ ἀπήλασε Κῦρος ἐκ
[1, 75]   ἐστρατεύετο ἐς τὴν Περσέων μοῖραν.  ὡς   δὲ ἀπίκετο ἐπὶ τὸν Ἅλυν
[1, 53]   τινα στρατὸν ἀνδρῶν προσθέοιτο φίλον,  ὡς   δὲ ἀπικόμενοι ἐς τὰ ἀπεπέμφθησαν,
[1, 152]   ἕπεσθαι τῇ ἂν οὗτοι ἐξηγέωνται.  ~ὡς   δὲ ἀπίκοντο ἐς τὴν Σπάρτην
[1, 86]   μηδένα εἶναι τῶν ζωόντων ὄλβιον.  ὡς   δὲ ἄρα μιν προσστῆναι τοῦτο,
[1, 27]   δὲ αὐτῶν καὶ φαῦλα ἐπιφέρων.  ~ὡς   δὲ ἄρα οἱ ἐν τῇ
[1, 24]   ἀνακῶς δὲ ἔχειν τῶν πορθμέων.  ὡς   δὲ ἄρα παρεῖναι αὐτούς, κληθέντας
[1, 106]   καὶ τήν τε Νίνον εἷλον  ὡς   δὲ εἷλον ἐν ἑτέροισι λόγοισι
[1, 123]   τὴν γαστέρα καὶ οὐδὲν ἀποτίλας,  ὡς   δὲ εἶχε οὕτω ἐσέθηκε βυβλίον,
[1, 50]   τούτῳ τι ἔχοι ἕκαστος.  ὡς   δὲ ἐκ τῆς θυσίης ἐγένετο,
[1, 213]   ἐκ τῶν δεσμῶν λυθῆναι ἔτυχε,  ὡς   δὲ ἐλύθη τε τάχιστα καὶ
[1, 173]   τῶν περιοίκων οἱ Λύκιοι Τερμίλαι?  ὡς   δὲ ἐξ Ἀθηνέων Λύκος
[1, 17]   αὐλοῦ γυναικηίου τε καὶ ἀνδρηίου.  ὡς   δὲ ἐς τὴν Μιλησίην ἀπίκοιτο,
[1, 214]   τῶν Περσέων τὸν Κύρου νέκυν,  ὡς   δὲ εὗρε, ἐναπῆκε αὐτοῦ τὴν
[1, 11]   οὕτω οὐδέν δηλώσασα ἡσυχίην εἶχε.  ὡς   δὲ ἡμέρη τάχιστα ἐγεγόνεε, τῶν
[1, 12]   ὑπνωμένῳ δὲ ἐπιχείρησις ἔσται"  ~ὡς   δὲ ἤρτυσαν τὴν ἐπιβουλήν, νυκτὸς
[1, 155]   ἀποκτείνας τῶν παίδων αὐτοῦ φείσατο?  ὡς   δὲ καὶ ἐγὼ Λυδῶν τὸν
[1, 80]   καὶ ἐπεῖχε ἐλλάμψεσθαι Λυδός.  ὡς   δὲ καὶ συνήισαν ἐς τὴν
[1, 67]   σὺ κομισσάμενος Τεγέης ἐπιτάρροθος ἔσσῃ"  ὡς   δὲ καὶ ταῦτα ἤκουσαν οἱ
[1, 48]   οἴχοντο ἀπιόντες ἐς τὰς Σάρδις.  ὡς   δὲ καὶ ὧλλοι οἱ περιπεμφθέντες
[1, 10]   τὰ εἵματα ἐθηεῖτο Γύγης.  ὡς   δὲ κατὰ νώτου ἐγένετο ἰούσης
[1, 11]   ὅκως βασίλεια καλέοι, φοιτᾶν.  ὡς   δὲ Γύγης ἀπίκετο, ἔλεγε
[1, 75]   ἐούσας γεφύρας διεβίβασε τὸν στρατόν,  ὡς   δὲ πολλὸς λόγος Ἑλλήνων,
[1, 209]   λόγον ἑωυτῷ περὶ τῆς ὄψιος.  ὡς   δέ οἱ ἐδόκεε μεγάλη εἶναι
[1, 186]   ἔργου ἐλίπετο? ἐτάμνετο λίθους περιμήκεας,  ὡς   δέ οἱ ἦσαν οἱ λίθοι
[1, 127]   λήθην ποιεύμενος τά μιν ἐόργεε.  ὡς   δὲ οἱ Μῆδοι στρατευσάμενοι τοῖσι
[1, 80]   πεζοῦ ἐπέταξε τὴν πᾶσαν ἵππον.  ὡς   δέ οἱ πάντες διετετάχατο, παραίνεσε
[1, 117]   καλέειν αὐτὸν τοὺς δορυφόρους ἐκέλευε.  ὡς   δέ οἱ παρῆν Ἅρπαγος,
[1, 79]   ἁλισθῆναι τῶν Λυδῶν τὴν δύναμιν.  ὡς   δέ οἱ ταῦτα ἔδοξε, καὶ
[1, 112]   κάκιστα ἢν μὴ σφεα ποιήσῃ.  ὡς   δὲ οὐκ ἔπειθε ἄρα τὸν
[1, 126]   νομάδες, Δάοι Μάρδοι Δροπικοὶ Σαγάρτιοι.  ~ὡς   δὲ παρῆσαν ἅπαντες ἔχοντες τὸ
[1, 86]   μεγάλων χρημάτων ἐς λόγους ἐλθεῖν"  ὡς   δέ σφι ἄσημα ἔφραζε, πάλιν
[1, 209]   καὶ τῇ ἐμῇ ἀρχῇ ἑάλωκε.  ὡς   δὲ ταῦτα ἀτρεκέως οἶδα, ἐγὼ
[1, 90]   παντὸς τοῦ ἂν ἑκάστοτε δέῃ"  ὡς   δὲ ταῦτα ἤκουσε Κροῖσος,
[1, 111]   ἐγὼ δὲ ἐκπλαγεὶς ἤια ἔσω.  ὡς   δὲ τάχιστα ἐσῆλθον, ὁρέω παιδίον
[1, 186]   τὰς νύκτας κλέπτοιεν παρ? ἀλλήλων.  ὡς   δὲ τό τε ὀρυχθὲν λίμνη
[1, 190]   πᾶσαν αὐτοῦ ταύτῃ διέτριψαν ἐργαζόμενοι.  ~ὡς   δὲ τὸν Γύνδην ποταμὸν ἐτίσατο
[1, 169]   δὴ τὸ δεύτερον Ἰωνίη ἐδεδούλωτο.  ὡς   δὲ τοὺς ἐν τῇ ἠπείρῳ
[1, 113]   τὸ ἐρημότατον τῶν ὀρέων τίθει.  ὡς   δὲ τρίτη ἡμέρη τῷ παιδίῳ
[1, 119]   χωρὶς ἔκειτο ἐπὶ κανέῳ κατακεκαλυμμένα,  ὡς   δὲ τῷ Ἁρπάγῳ ἐδόκεε ἅλις
[1, 201]   δὲ ἄρτου τρόπον ὀπτήσας.  ~ὡς   δὲ τῷ Κύρῳ καὶ τοῦτο
[1, 141]   δοκέοντα σφέας ἐξελεύσεσθαι ἐς γῆν?  ὡς   δὲ ψευσθῆναι τῆς ἐλπίδος, λαβεῖν
[1, 126]   ἐς τὠυτὸ ἔθυσε καὶ παρεσκεύαζε  ὡς   δεξόμενος τὸν Περσέων στρατόν, πρὸς
[1, 66]   Τεγεήτας ἐστρατεύοντο, χρησμῷ κιβδήλῳ πίσυνοι,  ὡς   δὴ ἐξανδραποδιούμενοι τοὺς Τεγεήτας. ἑσσωθέντες
[1, 96]   οἱ ἐν τῇσι ἄλλῃσι κώμῃσι  ὡς   Δηιόκης εἴη ἀνὴρ μοῦνος κατὰ
[1, 189]   τοῦτον δὴ τὸν Γύνδην ποταμὸν  ὡς   διαβαίνειν ἐπειρᾶτο Κῦρος ἐόντα
[1, 105]   ἀπικνεομένους ἐς τὴν Σκυθικὴν χώρην  ὡς   διακέαται τοὺς καλέουσι Ἐνάρεας οἱ
[1, 73]   χερσὶ Κυαξάρης ἦν γάρ,  ὡς   διέδεξε, ὀργὴν ἄκρος) τρηχέως κάρτα
[1, 79]   εὕρισκε πρῆγμά οἷ εἶναι ἐλαύνειν  ὡς   δύναιτο τάχιστα ἐπὶ τὰς Σάρδις,
[1, 108]   δὴ ὦν φυλασσόμενος Ἀστυάγης,  ὡς   ἐγένετο Κῦρος, καλέσας Ἅρπαγον
[1, 119]   τὰ οἰκία, ἐνθεῦτεν δὲ ἔμελλε,  ὡς   ἐγὼ δοκέω, ἁλίσας θάψειν τὰ
[1, 186]   χρῆν πλοίῳ διαβαίνειν, καὶ ἦν,  ὡς   ἐγὼ δοκέω, ὀχληρὸν τοῦτο. αὕτη
[1, 60]   ἐπὶ τῇ κατόδῳ πρῆγμα εὐηθέστατον,  ὡς   ἐγὼ εὑρίσκω, μακρῷ, ἐπεί γε
[1, 22]   ἐντολὰς ἀπῆλθε ἐς τὰς Σάρδις,  ὡς   ἐγὼ πυνθάνομαι, δι? οὐδὲν ἄλλο
[1, 92]   Βραγχίδῃσι τῇσι Μιλησίων ἀναθήματα Κροίσῳ,  ὡς   ἐγὼ πυνθάνομαι, ἴσα τε σταθμὸν
[1, 105]   ἔστι δὲ τοῦτο τὸ ἱρόν,  ὡς   ἐγὼ πυνθανόμενος εὑρίσκω, πάντων ἀρχαιότατον
[1, 31]   μετὰ ταύτην δὲ τὴν εὐχὴν  ὡς   ἔθυσάν τε καὶ εὐωχήθησαν, κατακοιμηθέντες
[1, 46]   τῶν μαντηίων τι φρονέοιεν,  ὡς   εἰ φρονέοντα τὴν ἀληθείην εὑρεθείη,
[1, 155]   μοι νῦν γε φαίνομαι πεποιηκέναι  ὡς   εἴ τις πατέρα ἀποκτείνας τῶν
[1, 85]   δὲ παῖς οὗτος ἄφωνος  ὡς   εἶδε ἐπιόντα τὸν Πέρσην, ὑπὸ
[1, 111]   καὶ ἐσθῆτι ποικίλῃ. Ἅρπαγος δὲ  ὡς   εἶδέ με, ἐκέλευε τὴν ταχίστην
[1, 112]   καὶ ἐκκαλύψας ἀπεδείκνυε. δὲ  ὡς   εἶδε τὸ παιδίον μέγα τε
[1, 117]   τῆς ἐμῆς; δὲ Ἅρπαγος  ὡς   εἶδε τὸν βουκόλον ἔνδον ἐόντα,
[1, 80]   Φωκαίην πόλιν) ἐνθαῦτα Κῦρος  ὡς   εἶδε τοὺς Λυδοὺς ἐς μάχην
[1, 87]   οὕτω δὴ μαθόντα τὸν Κῦρον  ὡς   εἴη Κροῖσος καὶ θεοφιλὴς
[1, 24]   περὶ Ἀρίονος. φαμένων δὲ ἐκείνων  ὡς   εἴη τε σῶς περὶ Ἰταλίην
[1, 34]   ἐκ θεοῦ νέμεσις μεγάλη Κροῖσον,  ὡς   εἰκάσαι, ὅτι ἐνόμισε ἑωυτὸν εἶναι
[1, 130]   ὕστερον τούτων ἄρξαντα ἀδικίης κατεστρέψατο,  ὡς   εἴρηταί μοι πρότερον. Τοῦτον δὲ
[1, 114]   παιδός. δὲ Ἀρτεμβάρης ὀργῇ  ὡς   εἶχε ἐλθὼν παρὰ τὸν Ἀστυάγεα
[1, 61]   δὲ τῷ ἀνδρί. ὀργῇ δὲ  ὡς   εἶχε καταλλάσσετο τὴν ἔχθρην τοῖσι
[1, 24]   μιν ἐς τὴν θάλασσαν ἑωυτὸν  ὡς   εἶχε σὺν τῇ σκευῇ πάσῃ.
[1, 29]   τοῦτον τὸν χρόνον ἐτύγχανον ἐόντες,  ὡς   ἕκαστος αὐτῶν ἀπικνέοιτο, καὶ δὴ
[1, 114]   τὰς ἀγγελίας φέρειν ἐδίδου γέρας,  ὡς   ἑκάστῳ ἔργον προστάσσων. εἷς δὴ
[1, 132]   στέμμασι, οὐκὶ οὐλῇσι? τῶν δὲ  ὡς   ἑκάστῳ θύειν θέλῃ, ἐς χῶρον
[1, 122]   σφι παῖς, κατέβαλον φάτιν  ὡς   ἐκκείμενον Κῦρον κύων ἐξέθρεψε. ~ἐνθεῦτεν
[1, 59]   ἐς τὴν ἀγορὴν τὸ ζεῦγος  ὡς   ἐκπεφευγὼς τοὺς ἐχθρούς, οἵ μιν
[1, 183]   θρόνος χρύσεος ἐστί? καὶ  ὡς   ἔλεγον οἱ Χαλδαῖοι, ταλάντων ὀκτακοσίων
[1, 2]   Αἴγυπτον ἀπικέσθαι λέγουσι Πέρσαι, οὐκ  ὡς   Ἕλληνες, καὶ τῶν ἀδικημάτων πρῶτον
[1, 160]   οὐ γὰρ ἐτελεώθη. Κυμαῖοι γὰρ  ὡς   ἔμαθον ταῦτα πρησσόμενα ἐκ τῶν
[1, 80]   τὸ ἐνθεῦτεν δειλοὶ ἦσαν, ἀλλ?  ὡς   ἔμαθον τὸ γινόμενον, ἀποθορόντες ἀπὸ
[1, 58]   αἰεί κοτε τῇ αὐτῇ διαχρᾶται,  ὡς   ἐμοὶ καταφαίνεται εἶναι? ἀποσχισθὲν μέντοι
[1, 191]   ποταμοῦ ἐληλαμένας, ἔλαβον ἂν σφέας  ὡς   ἐν κύρτῃ. νῦν δὲ ἐξ
[1, 5]   ἀγαγεῖν αὐτήν ἐς Αἴγυπτον, ἀλλ?  ὡς   ἐν τῷ Ἄργει ἐμίσγετο τῷ
[1, 112]   δὲ τῆς Ἀστυάγεος θυγατρὸς παῖδα  ὡς   ἐξ ἡμέων ἐόντα τρέφωμεν. καὶ
[1, 56]   Ἱστιαιῶτιν? ἐκ δὲ τῆς Ἱστιαιώτιδος  ὡς   ἐξανέστη ὑπὸ Καδμείων, οἴκεε ἐν
[1, 84]   χωρίον τῆς ἀκροπόλιος, κατηλόγησε τοῦτο  ὡς   ἐὸν ἄμαχόν τε καὶ ἀπότομον?
[1, 73]   τὸ μὲν πρῶτον περιεῖπε εὖ  ὡς   ἐόντας ἱκέτας? ὥστε δὲ περὶ
[1, 45]   τε προτέρην ἑωυτοῦ συμφορήν, καὶ  ὡς   ἐπ? ἐκείνῃ τὸν καθήραντα ἀπολωλεκὼς
[1, 90]   καὶ μάλιστα τὰ ἀναθήματα, καὶ  ὡς   ἐπαερθεὶς τῷ μαντηίῳ ἐστρατεύσατο ἐπὶ
[1, 70]   τάσδε? οἱ μὲν Λακεδαιμόνιοι λέγουσι  ὡς   ἐπείτε ἀγόμενος ἐς τὰς Σάρδις
[1, 70]   ἐπιπλώσαντες? αὐτοὶ δὲ Σάμιοι λέγουσι  ὡς   ἐπείτε ὑστέρησαν οἱ ἄγοντες τῶν
[1, 173]   παίδων Σαρπηδόνος τε καὶ Μίνω,  ὡς   ἐπεκράτησε τῇ στάσι Μίνως, ἐξήλασε
[1, 164]   τοιῶδε ἐξεποιήθη. δὲ Ἅρπαγος  ὡς   ἐπήλασε τὴν στρατιήν, ἐπολιόρκεε αὐτούς,
[1, 68]   κείμενον, κατὰ τοιόνδε τι εἰκάζων,  ὡς   ἐπὶ κακῷ ἀνθρώπου σίδηρος ἀνεύρηται.
[1, 126]   δὲ οἴνῳ τε καὶ σιτίοισι  ὡς   ἐπιτηδεοτάτοισι. ἀπικομένους δὲ τῇ ὑστεραίῃ
[1, 124]   ἐκμεμαθηκέναι, σέο τε αὐτοῦ περὶ  ὡς   ἐπρήχθη, καὶ οἷα ἐγὼ ὑπὸ
[1, 127]   ὑπὸ Μήδων ἄρχεσθαι. Ἀστυάγης δὲ  ὡς   ἐπύθετο Κῦρον ταῦτα πρήσσοντα, πέμψας
[1, 128]   δὲ τοῦ Μηδικοῦ. στρατεύματος αἰσχρῶς,  ὡς   ἐπύθετο τάχιστα Ἀστυάγης, ἔφη
[1, 122]   ἐδέξαντο οἱ γεινάμενοι, καὶ δεξάμενοι  ὡς   ἐπύθοντο, μεγάλως ἀσπάζοντο οἷα δὴ
[1, 191]   τοῦ Εὐφρήτεω ποταμοῦ ὑπονενοστηκότος ἀνδρὶ  ὡς   ἐς μέσον μηρὸν μάλιστά κῃ,
[1, 176]   νυν χρόνῳ ἐξαιρέθησαν. Λύκιοι δέ,  ὡς   ἐς τὸ Ξάνθιον πεδίον ἤλασε
[1, 65]   ἐς Δελφοὺς ἐπὶ τὸ χρηστήριον,  ὡς   ἐσήιε ἐς τὸ μέγαρον, εὐθὺς
[1, 47]   πρὸς οὐδαμῶν? ἐν δὲ Δελφοῖσι  ὡς   ἐσῆλθον τάχιστα ἐς τὸ μέγαρον
[1, 62]   τὰ χρήματα ἤγειρε, καὶ μεταῦτις  ὡς   ἔσχε Μαραθῶνα, λόγον οὐδένα εἶχον?
[1, 98]   πάντων Μήδων καταλέξασθαι. δὲ  ὡς   ἔσχε τὴν ἀρχήν, τοὺς Μήδους
[1, 211]   καὶ τὴν προκειμένην ἰδόντες δαῖτα,  ὡς   ἐχειρώσαντο τοὺς ἐναντίους, κλιθέντες ἐδαίνυντο,
[1, 82]   ἔφασαν νικᾶν, λέγοντες οἳ μὲν  ὡς   ἑωυτῶν πλεῦνες περιγεγόνασι, οἳ δὲ
[1, 16]   ἀπὸ μέν νυν τούτων οὐκ  ὡς   ἤθελε ἀπήλλαξε, ἀλλὰ προσπταίσας μεγάλως?
[1, 141]   ἔλεγέ σφι τάδε? Ἴωνες δὲ  ὡς   ἤκουσαν τούτων ἀνενειχθέντων ἐς τὰς
[1, 119]   μοι ἐπὶ δεῖπνον" ~Ἅρπαγος μὲν  ὡς   ἤκουσε ταῦτα, προσκυνήσας καὶ μεγάλα
[1, 86]   καὶ ὄχλον παρεχόντων, ἔλεγε δὴ  ὡς   ἦλθε ἀρχὴν Σόλων ἐὼν
[1, 83]   ἐουσέων ἑτοίμων ἦλθε ἄλλη ἀγγελίη,  ὡς   ἡλώκοι τὸ τεῖχος τῶν Λυδῶν
[1, 86]   σιγὴν ἔχειν εἰρωτώμενον, μετὰ δὲ  ὡς   ἠναγκάζετο, εἰπεῖν τὸν ἂν ἐγὼ
[1, 13]   τοσόνδε μέντοι εἶπε Πυθίη,  ὡς   Ἡρακλείδῃσι τίσις ἥξει ἐς τὸν
[1, 168]   ὑπὸ Τηίων τῶν ἐν Ἀβδήροισι  ὡς   ἥρως ἔχει. ~οὗτοὶ μέν νυν
[1, 140]   μὲν τῷ νόμῳ τούτῳ ἐχέτω  ὡς   καὶ ἀρχὴν ἐνομίσθη, ἄνειμι δὲ
[1, 18]   Σαδυάττεω ἐπολέμεε, ὃς παραδεξάμενος,  ὡς   καὶ πρότερον μοι δεδήλωται, παρὰ
[1, 169]   τὰ ἐπιτασσόμενα ἐπετέλεον. Μιλήσιοι δέ,  ὡς   καὶ πρότερόν μοι ἔρηται, αὐτῷ
[1, 171]   Μυσοῖσι μὲν καὶ Λυδοῖσι μέτεστι  ὡς   κασιγνήτοισι ἐοῦσι τοῖσι Καρσί? τὸν
[1, 90]   ἐπαείρας Κροῖσον στρατεύεσθαι ἐπὶ Πέρσας  ὡς   καταπαύσοντα τὴν Κύρου δύναμιν, ἀπ?
[1, 35]   ἐν ἡμετέρου, συμφορήν τε ταύτην  ὡς   κουφότατα φέρων κερδανέεις πλεῖστον" ~ὃ
[1, 140]   αὐτῶν εἰδὼς εἰπεῖν? τάδε μέντοι  ὡς   κρυπτόμενα λέγεται καὶ οὐ σαφηνέως
[1, 207]   τοιῶνδε ἄρχεις, ἐκεῖνο πρῶτον μάθε,  ὡς   κύκλος τῶν ἀνθρωπηίων ἐστὶ πρηγμάτων,
[1, 191]   ὑπὸ δὲ μεγάθεος τῆς πόλιος,  ὡς   λέγεται ὑπὸ τῶν ταύτῃ οἰκημένων,
[1, 182]   Αἰγυπτίῃσι κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον,  ὡς   λέγουσι οἱ Αἰγύπτιοι? καὶ γὰρ
[1, 181]   θεὸς ἕληται ἐκ πασέων,  ὡς   λέγουσι οἱ Χαλδαῖοι ἐόντες ἱρέες
[1, 75]   ποταμὸν Κροῖσος, τὸ ἐνθεῦτεν,  ὡς   μὲν ἐγὼ λέγω, κατὰ τὰς
[1, 152]   ἀγγέλους ὅμως ἀπέστειλαν πεντηκοντέρῳ ἄνδρας,  ὡς   μὲν ἐμοὶ δοκέει, κατασκόπους τῶν
[1, 131]   καὶ τοῖσι ποιεῦσι μωρίην ἐπιφέρουσι,  ὡς   μὲν ἐμοὶ δοκέειν, ὅτι οὐκ
[1, 159]   ἵνα γε ἀσεβήσαντες θᾶσσον ἀπόλησθε,  ὡς   μὴ τὸ λοιπὸν περὶ ἱκετέων
[1, 155]   συγγνώμην ἔχων τάδε αὐτοῖσι ἐπίταξον,  ὡς   μήτε ἀποστέωσι μήτε δεινοί τοι
[1, 0]   Ἡροδότου Ἁλικαρνησσέος ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε,  ὡς   μήτε τὰ γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων
[1, 82]   μὲν δὴ δύο τῶν Ἀργείων  ὡς   νενικηκότες ἔθεον ἐς τὸ Ἄργος,
[1, 185]   καὶ τὸ ὄρυγμα πᾶν ἕλος,  ὡς   τε ποταμὸς βραδύτερος εἴη
[1, 141]   λόγον. ~Ἴωνες δὲ καὶ Αἰολέες,  ὡς   οἱ Λυδοὶ τάχιστα κατεστράφατο ὑπὸ
[1, 21]   οὕτω λέγουσι γενέσθαι. Ἀλυάττης δέ,  ὡς   οἱ ταῦτα ἐξαγγέλθη, αὐτίκα ἔπεμπε
[1, 155]   τούτων ἐμοί; οὐ παύσονται Λυδοί,  ὡς   οἴκασι, πρήγμάτα παρέχοντες καὶ αὐτοὶ
[1, 45]   ἔσεσθαι" Κροῖσος μέν νυν ἔθαψε  ὡς   οἰκὸς ἦν τὸν ἑωυτοῦ παῖδα?
[1, 62]   κατιόντας καὶ οἱ ἀμφὶ Πεισίστρατον,  ὡς   ὁρμηθέντες ἐκ Μαραθῶνος ἤισαν ἐπὶ
[1, 3]   προφέρειν σφι Μηδείης τὴν ἁρπαγήν,  ὡς   οὐ δόντες αὐτοὶ δίκας οὐδὲ
[1, 94]   μὲν διάγειν λιπαρέοντας, μετὰ δὲ  ὡς   οὐ παύεσθαι, ἄκεα δίζησθαι, ἄλλον
[1, 84]   δὲ τοῦτο πειρησαμένης τῆς στρατιῆς  ὡς   οὐ προεχώρεε, ἐνθαῦτα τῶν ἄλλων
[1, 140]   οὐ σαφηνέως περὶ τοῦ ἀποθανόντος,  ὡς   οὐ πρότερον θάπτεται ἀνδρὸς Πέρσεω
[1, 2]   τὴν θυγατέρα. τοὺς δὲ ὑποκρίνασθαι  ὡς   οὐδὲ ἐκεῖνοι Ἰοῦς τῆς Ἀργείης
[1, 178]   ἄστεος τοῦ Βαβυλωνίου, ἐκεκόσμητο δὲ  ὡς   οὐδὲν ἄλλο πόλισμα τῶν ἡμεῖς
[1, 86]   δείσαντα τὴν τίσιν καὶ ἐπιλεξάμενον  ὡς   οὐδὲν εἴη τῶν ἐν ἀνθρώποισι
[1, 10]   διὰ θυρέων" ~Ὃ μὲν δὴ  ὡς   οὐκ ἐδύνατο διαφυγεῖν, ἦν ἕτοιμος?
[1, 157]   μοῖραν ὅσην δή κοτε ἔχων,  ὡς   οὐκ εὗρε ἔτι ἐόντας τοὺς
[1, 5]   μὲν τούτων οὐκ ἔρχομαι ἐρέων  ὡς   οὕτω ἄλλως κως ταῦτα
[1, 84]   παλλακὴ ἔτεκε, Τελμησσέων δικασάντων  ὡς   περιενειχθέντος τοῦ λέοντος τὸ τεῖχος
[1, 118]   ὣς οἱ ἐπαλιλλόγητο, κατέβαινε λέγων  ὡς   περίεστί τε παῖς καὶ
[1, 81]   ἐξέπεμπε τὴν ταχίστην δέεσθαι βοηθέειν  ὡς   πολιορκεομένου Κροίσου. ~ἔς τε δὴ
[1, 36]   καὶ διακελεύσομαι τοῖσι ἰοῦσι εἶναι  ὡς   προθυμοτάτοισι συνεξελεῖν ὑμῖν τὸ θηρίον
[1, 9]   καὶ μὴ φοβεῦ μήτε ἐμέ,  ὡς   σέο πειρώμενος λέγω λόγον τόνδε,
[1, 103]   ταύτην θέλων ἐξελεῖν. καί οἱ,  ὡς   συμβαλὼν ἐνίκησε τοὺς Ἀσσυρίους, περικατημένῳ
[1, 89]   τοὺς ἐκφέροντας τὰ χρήματα ἀπαιρεόμενοι  ὡς   σφέα ἀναγκαίως ἔχει δεκατευθῆναι τῷ
[1, 163]   Φωκαιέες οὕτω δή τι ἐγένοντο  ὡς   τὰ μὲν πρῶτα σφέας ἐκλιπόντας
[1, 30]   δὲ τοῦ βίου εὖ ἥκοντι,  ὡς   τὰ παρ? ἡμῖν, τελευτὴ τοῦ
[1, 210]   ἐπιβουλεύσειε, εἰ δ? ἐστί, ἀπόλοιτο  ὡς   τάχιστα? ὃς ἀντὶ μὲν δούλων
[1, 77]   Κύρου) τοῦτο μεμφθείς,  ὡς   τῇ ὑστεραίῃ οὐκ ἐπειρᾶτο ἐπιὼν
[1, 48]   οὐδὲν προσίετό μιν? δὲ  ὡς   τὸ ἐκ Δελφῶν ἤκουσε, αὐτίκα
[1, 167]   ταύτην πρὸς ἀνδρὸς Ποσειδωνιήτεω μαθόντες  ὡς   τὸν Κύρνον σφι Πυθίη
[1, 163]   οἰκῆσαι ὅκου βούλονται? μετὰ δέ,  ὡς   τοῦτό γε οὐκ ἔπειθε τοὺς
[1, 165]   Ἁρπάγου τὴν πόλιν. μετὰ δέ,  ὡς   τοῦτο σφι ἐξέργαστο, ἐποιήσαντο ἰσχυρὰς
[1, 91]   ἅλωσιν, καὶ τοῦτο ἐπιστάσθω Κροῖσος  ὡς   ὕστερον τοῖσι ἔτεσι τούτοισι ἁλοὺς
[1, 30]   εἵνεκεν τῆς σῆς καὶ πλάνης,  ὡς   φιλοσοφέων γῆν πολλὴν θεωρίης εἵνεκεν
[1, 44]   ἐλάνθανε βόσκων, τὸν δὲ ἑταιρήιον,  ὡς   φύλακα συμπέμψας αὐτὸν εὑρήκοι πολεμιώτατον.
[1, 123]   Ἅρπαγος τῶν πρώτων Μήδων ἀνέπειθε  ὡς   χρὴ Κῦρον προστησαμένους Ἀστυάγεα παῦσαι
[1, 124]   πρὸς σέο Ἀστυάγεα καταιρέειν πειρήσονται.  ὡς   ὦν ἑτοίμου τοῦ γε ἐνθάδε
[1, 126]   οὔτε τἄλλα οὔτε τὰ πολέμια.  ὡς   ὦν ἐχόντων ὧδε, ἀπίστασθε ἀπ?
[1, 40]   γνώμην ἀποφαίνων περὶ τοῦ ἐνυπνίου.  ὡς   ὦν νενικημένος ὑπὸ σέο μεταγινώσκω,
[1, 95]   ὅτεῳ τρόπῳ ἡγήσαντο τῆς Ἀσίης.  ὡς   ὦν Περσέων μετεξέτεροι λέγουσι, οἱ
[1, 118]   διαβεβλημένος οὐκ ἐν ἐλαφρῷ ἐποιεύμην.  ὡς   ὦν τῆς τύχης εὖ μετεστεώσης,
[1, 87]   Κροῖσον μαθόντα τὴν Κύρου μετάγνωσιν,  ὡς   ὥρα πάντα μὲν ἄνδρα σβεννύντα
[1, 80]   συνήισαν ἐς τὴν μάχην, ἐνθαῦτα  ὡς   ὤσφροντο τάχιστα τῶν καμήλων οἱ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005