Alphabétiquement     [«   »]
ἔθυσάν 1
ἔθυσε 2
ἐθώμαζες 1
εἰ 56
εἴ 19
εἲ 2
εἶδε 9
Fréquences     [«    »]
53 αὐτὸν
55 νῦν
53 οὔτε
56 εἰ
58 ἐστὶ
59 Κῦρος
61 περὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

εἰ


Livre, Chapitre
[1, 212]   ἐπαερθῇς τῷ γεγονότι τῷδε πρήγματι,  εἰ   ἀμπελίνῳ καρπῷ, τῷ περ αὐτοὶ
[1, 90]   πέδας? ταῦτά τε ἐπειρωτᾶν, καὶ  εἰ   ἀχαρίστοισι νόμος εἶναι τοῖσι Ἑλληνικοῖσι
[1, 60]   στάσι Μεγακλέης ἐπεκηρυκεύετο Πεισιστράτῳ,  εἰ   βούλοιτό οἱ τὴν θυγατέρα ἔχειν
[1, 164]   προισχόμενος ἔπεα ὥς οἱ καταχρᾷ  εἰ   βούλονται Φωκαιέες προμαχεῶνα ἕνα μοῦνον
[1, 129]   τοῦ δείπνου εἵνεκεν Μήδους κατεδούλωσε.  εἰ   γὰρ δὴ δεῖν πάντως περιθεῖναι
[1, 207]   πρήγματος τὰ ἔμπαλιν οὗτοι.  εἰ   γὰρ ἐθελήσομεν ἐσδέξασθαι τοὺς πολεμίους
[1, 119]   εἴρετο δὲ αὐτὸν Ἀστυάγης  εἰ   γινώσκοι ὅτευ θηρίου κρέα βεβρώκοι.
[1, 207]   πρῆγμα γνώμας ἐμὲ σοὶ ἀποφαίνεσθαι?  εἰ   δ? ἔγνωκας ὅτι ἄνθρωπος καὶ
[1, 109]   γέρων καὶ ἅπαις ἔρσενος γόνου?  εἰ   δ? ἐθελήσει τούτου τελευτήσαντος ἐς
[1, 210]   Πέρσης γεγονὼς ὅστις τοὶ ἐπιβουλεύσειε,  εἰ   δ? ἐστί, ἀπόλοιτο ὡς τάχιστα?
[1, 206]   ὁδὸν διάβαινε ἐς τὴν ἡμετέρην?  εἰ   δ? ἡμέας βούλεαι ἐσδέξασθαι μᾶλλον
[1, 32]   δισμυρίας, ἐμβολίμου μηνὸς μὴ γινομένου?  εἰ   δὲ δὴ ἐθελήσει τοὔτερον τῶν
[1, 196]   μὲν συνοικήσειν αὐτῇ, οὕτω ἀπάγεσθαι.  εἰ   δὲ μὴ συμφεροίατο, ἀποφέρειν τὸ
[1, 32]   ἄνουσος, ἀπαθὴς κακῶν, εὔπαις, εὐειδής.  εἰ   δὲ πρὸς τούτοισι ἔτι τελευτήσῃ
[1, 212]   Μασσαγετέων τριτημορίδι τοῦ στρατοῦ κατυβρίσας.  εἰ   δὲ ταῦτα οὐ ποιήσεις, ἥλιον
[1, 133]   δείπνου παραφορέεται οὐδὲν λόγου ἄξιον?  εἰ   δέ τι παραφέροιτο, ἐσθίοντας ἂν
[1, 210]   ἄρχεσθαι ὑπ? ἄλλων ἄρχειν ἁπάντων.  εἰ   δέ τις τοὶ ὄψις ἀπαγγέλλει
[1, 59]   ἄγεσθαι τεκνοποιὸν ἐς τὰ οἰκία,  εἰ   δὲ τυγχάνει ἔχων, δευτέρα τὴν
[1, 57]   Πελασγοί, οὐκ ἔχω ἀτρεκέως εἰπεῖν.  εἰ   δὲ χρεόν ἐστι τεκμαιρόμενον λέγειν
[1, 129]   εἰ παρεὸν αὐτῷ βασιλέα γενέσθαι,  εἰ   δὴ δι? ἑωυτοῦ γε ἐπρήχθη
[1, 112]   ἐκθεῖναι, σὺ δὲ ὧδε ποίησον,  εἰ   δὴ πᾶσα ἀνάγκη ὀφθῆναι ἐκκείμενον.
[1, 207]   δὲ οὐ νικᾷς τοσοῦτον ὅσον  εἰ   διαβὰς ἐς τὴν ἐκείνων, νικῶν
[1, 90]   ἐπειρέσθαι πέμψαντα τάσδε τὰς πέδας,  εἰ   ἐξαπατᾶν τοὺς εὖ ποιεῦντας νόμος
[1, 120]   ὡς βασιλεῦσαι χρῆν τὸν παῖδα,  εἰ   ἐπέζωσε καὶ μὴ ἀπέθανε πρότερον.
[1, 170]   Πριηνέα ἀποδέξασθαι Ἴωσι χρησιμωτάτην, τῇ  εἰ   ἐπείθοντο, παρεῖχε ἂν σφι εὐδαιμονέειν
[1, 46]   εὑρεθείη, ἐπείρηται σφέα δεύτερα πέμπων  εἰ   ἐπιχειρέοι ἐπὶ Πέρσας στρατεύεσθαι. ~ἐντειλάμενος
[1, 129]   δέ μιν προσιδὼν ἀντείρετο  εἰ   ἑωυτοῦ ποιέεται τὸ Κύρου ἔργον.
[1, 119]   τῆς βορῆς, Ἀστυάγης εἴρετό μιν  εἰ   ἡσθείη τι τῇ θοίνῃ. φαμένου
[1, 60]   καὶ εὐηθείης ἠλιθίου ἀπηλλαγμένον μᾶλλον,  εἰ   καὶ τότε γε οὗτοι ἐν
[1, 206]   δι? ἡσυχίης εἶναι? σὺ δὴ  εἰ   μεγάλως προθυμέαι Μασσαγετέων πειρηθῆναι, φέρε
[1, 24]   καὶ τοῖσι ἐσελθεῖν γὰρ ἡδονὴν  εἰ   μέλλοιεν ἀκούσεσθαι τοῦ ἀρίστου ἀνθρώπων
[1, 207]   παθήματα ἐόντα ἀχάριτα μαθήματα γέγονε.  εἰ   μὲν ἀθάνατος δοκέεις εἶναι καὶ
[1, 39]   αἰχμὴ σιδηρέη τὴν σὺ φοβέαι;  εἰ   μὲν γὰρ ὑπὸ ὀδόντος τοι
[1, 191]   τοῦτο ἐσήισαν ἐς τὴν Βαβυλῶνα.  εἰ   μέν νυν προεπύθοντο ἔμαθον
[1, 120]   φαίνεται φέρειν; εἶπαν οἱ Μάγοι  εἰ   μὲν περίεστί τε καὶ ἐβασίλευσε
[1, 187]   νεκρὸν καὶ γράμματα λέγοντα τάδε?  εἰ   μὴ ἄπληστός τε ἔας χρημάτων
[1, 4]   σωφρόνων? δῆλα γὰρ δὴ ὅτι,  εἰ   μὴ αὐταὶ ἐβούλοντο, οὐκ ἂν
[1, 200]   τρεῖς αἳ οὐδὲν ἄλλο σιτέονται  εἰ   μὴ ἰχθὺς μοῦνον, τοὺς ἐπείτε
[1, 32]   ἐπ? ἡμέρην ἔχοντος ὀλβιώτερος ἐστί,  εἰ   μή οἱ τύχη ἐπίσποιτο πάντα
[1, 140]   γὰρ ἁγνεύουσι ἔμψυχον μηδὲν κτείνειν,  εἰ   μὴ ὅσα θύουσι? οἱ δὲ
[1, 45]   μοι τοῦδε τοῦ κακοῦ αἴτιος,  εἰ   μὴ ὅσον ἀέκων ἐξεργάσαο, ἀλλὰ
[1, 111]   ταῦτα ἐπιθέμενόν μοι, πόλλ? ἀπειλήσας  εἰ   μή σφεα ποιήσαιμι. καὶ ἐγὼ
[1, 155]   πόλιν παρέδωκα, καὶ ἔπειτα θωμάζω  εἰ   μοι ἀπεστᾶσι" μὲν δὴ
[1, 71]   ἀγαθὸν οὐδέν. τοῦτο μὲν δή,  εἰ   νικήσεις, τί σφέας ἀπαιρήσεαι, τοῖσί
[1, 134]   ὁδοῖσι, τῷδε ἄν τις διαγνοίη  εἰ   ὅμοιοί εἰσὶ οἱ συντυγχάνοντες? ἀντὶ
[1, 90]   τοῦ νηοῦ τὸν οὐδὸν εἰρωτᾶν  εἰ   οὔ τι ἐπαισχύνεται τοῖσι μαντηίοισι
[1, 109]   οὐ τῇ ἐνετέλλετο Ἀστυάγης, οὐδ?  εἰ   παραφρονήσει τε καὶ μανέεται κάκιον
[1, 129]   πάντων ἀνθρώπων, σκαιότατον μέν γε,  εἰ   παρεὸν αὐτῷ βασιλέα γενέσθαι, εἰ
[1, 75]   ἔς τε τὰ χρηστήρια ἔπεμπε  εἰ   στρατεύηται ἐπὶ Πέρσας, καὶ δὴ
[1, 53]   ἐξευρημάτων, καὶ νῦν ὑμέας ἐπειρωτᾷ  εἰ   στρατεύηται ἐπὶ Πέρσας καὶ εἴ
[1, 53]   Κροῖσος ἐπειρωτᾶν τὰ χρηστήρια  εἰ   στρατεύηται ἐπὶ Πέρσας Κροῖσος καὶ
[1, 57]   οἱ Πελασγοὶ βάρβαρον γλῶσσαν ἱέντες.  εἰ   τοίνυν ἦν καὶ πᾶν τοιοῦτο
[1, 57]   ἐόντα πολίσματα τὸ οὔνομα μετέβαλε?  εἰ   τούτοισι τεκμαιρόμενον δεῖ λέγειν, ἦσαν
[1, 120]   ἀρχῆς προοπτέον ἐστί. καὶ νῦν  εἰ   φοβερόν τι ἐνωρῶμεν, πᾶν ἂν
[1, 46]   μαντηίων τι φρονέοιεν, ὡς  εἰ   φρονέοντα τὴν ἀληθείην εὑρεθείη, ἐπείρηται
[1, 115]   ἐς ἔλαβὲ τὴν δίκην.  εἰ   ὦν δὴ τοῦδε εἵνεκα ἄξιός
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005