Alphabétiquement     [«   »]
μεμφθείς 1
μεμφθεὶς 1
μεμφόμενος 2
μὲν 333
μέν 62
μένειν 2
μένουσαν 1
Fréquences     [«    »]
321
327 οἱ
317 τοῦ
333 μὲν
336 τῶν
350 τὸ
367 τὸν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

μὲν


Livre, Chapitre
[1, 133]   ἂν ἐόντες βουλεύωνται, καὶ ἢν  μὲν   ἅδῃ καὶ νήφουσι, χρέωνται αὐτῷ,
[1, 207]   ἐόντα ἀχάριτα μαθήματα γέγονε. εἰ  μὲν   ἀθάνατος δοκέεις εἶναι καὶ στρατιῆς
[1, 149]   τῶν Περσέων τὰ οὐνόματα. ~αὗται  μὲν   αἱ Ἰάδες πόλιες εἰσί, αἵδε
[1, 77]   Σάρδις ἐν νόῳ ἔχων παρακαλέσας  μὲν   Αἰγυπτίους κατὰ τὸ ὅρκιον ἐποιήσατο
[1, 82]   ἐξ ἀνδρῶν ἑξακοσίων τρεῖς, Ἀργείων  μὲν   Ἀλκήνωρ τε καὶ Χρομίος, Λακεδαιμονίων
[1, 85]   τοῦ καὶ πρότερον ἐπεμνήσθην, τὰ  μὲν   ἄλλα ἐπιεικής, ἄφωνος δέ. ἐν
[1, 119]   δαιτυμόνες καὶ Ἅρπαγος, τοῖσι  μὲν   ἄλλοισι καὶ αὐτῷ Ἀστυάγεϊ παρετιθέατο
[1, 80]   οἱ πάντες διετετάχατο, παραίνεσε τῶν  μὲν   ἄλλων Λυδῶν μὴ φειδομένους κτείνειν
[1, 43]   Ἄδρηστος, ἀκοντίζων τὸν ὗν τοῦ  μὲν   ἁμαρτάνει, τυγχάνει δὲ τοῦ Κροίσου
[1, 200]   σῶσι διὰ σινδόνος, καὶ ὃς  μὲν   ἂν βούληται αὐτῶν ἅτε μᾶζαν
[1, 192]   ἰδίῃ, πάρεξ τῶν πολεμιστηρίων, οἱ  μὲν   ἀναβαίνοντες τὰς θηλέας ὀκτακόσιοι, αἱ
[1, 92]   ἐς τὰ εἴρηται. καὶ περὶ  μὲν   ἀναθημάτων τοσαῦτα εἰρήσθω. ~θώματα δὲ
[1, 129]   Περσέων. νῦν δὲ Μήδους  μὲν   ἀναιτίους τούτου ἐόντας δούλους ἀντὶ
[1, 71]   τοιούτους στρατεύεσθαι παρασκευάζεαι, οἳ σκυτίνας  μὲν   ἀναξυρίδας σκυτίνην δὲ τὴν ἄλλην
[1, 87]   Κύρου μετάγνωσιν, ὡς ὥρα πάντα  μὲν   ἄνδρα σβεννύντα τὸ πῦρ, δυναμένους
[1, 184]   τῇ οὔνομα ἦν Σεμίραμις, αὕτη  μὲν   ἀπεδέξατο χώματα ἀνὰ τὸ πεδίον
[1, 11]   νομιζόμενα" δὲ Γύγης τέως  μὲν   ἀπεθώμαζε τὰ λεγόμενα, μετὰ δὲ
[1, 171]   Αἰολέας. εἰσὶ δὲ τούτων Κᾶρες  μὲν   ἀπιγμένοι ἐς τὴν ἤπειρον ἐκ
[1, 169]   Ἴωνες πλὴν Μιλησίων διὰ μάχης  μὲν   ἀπίκοντο Ἁρπάγῳ κατά περ οἱ
[1, 24]   τῇ σκευῇ πάσῃ. καὶ τοὺς  μὲν   ἀποπλέειν ἐς Κόρινθον, τὸν δὲ
[1, 82]   πλεῦνες περιγεγόνασι, οἳ δὲ τοὺς  μὲν   ἀποφαίνοντες πεφευγότας, τὸν δὲ σφέτερον
[1, 14]   Δελφοὺς οὐκ ὀλίγα, ἀλλ? ὅσα  μὲν   ἀργύρου ἀναθήματα, ἔστι οἱ πλεῖστα
[1, 120]   ἁλίσας θάψειν τὰ πάντα. ~Ἁρπάγῳ  μὲν   Ἀστυάγης δίκην ταύτην ἐπέθηκε, Κύπου
[1, 109]   κινδύνων μέγιστος; ἀλλὰ τοῦ  μὲν   ἀσφαλέος εἵνεκα ἐμοὶ δεῖ τοῦτον
[1, 140]   οὔ, ἀλλὰ πάντα ὁμοίως. ~ταῦτα  μὲν   ἀτρεκέως ἔχω περὶ αὐτῶν εἰδὼς
[1, 59]   δὴ ὦν τῶν ἐθνέων τὸ  μὲν   Ἀττικὸν κατεχόμενόν τε καὶ διεσπασμένον
[1, 208]   λείπεται ἀπόδεξις ἔργων μεγάλων" ~γνῶμαι  μὲν   αὗται συνέστασαν? Κῦρος δὲ μετεὶς
[1, 142]   ἀλλὰ τρόπους τέσσερας παραγωγέων. Μίλητος  μὲν   αὐτέων πρώτη κέεται πόλις πρὸς
[1, 202]   καὶ ἐς ἀοιδὴν ἀπικνέεσθαι. τούτων  μὲν   αὕτη λέγεται δίαιτᾳ εἶναι.
[1, 64]   πολλοῖσι καὶ χρημάτων συνόδοισι, τῶν  μὲν   αὐτόθεν τῶν δὲ ἀπὸ Στρυμόνος
[1, 70]   Ἑλλήνων αἱρέετο φίλους. καὶ τοῦτο  μὲν   αὐτοὶ ἦσαν ἕτοιμοι ἐπαγγείλαντι, τοῦτο
[1, 139]   ὧδε συμπέπτωκε γίνεσθαι, τὸ Πέρσας  μὲν   αὐτοὺς λέληθε, ἡμέας μέντοι οὔ?
[1, 147]   Μιλήτῳ. βασιλέας δὲ ἐστήσαντο οἳ  μὲν   αὐτῶν Λυκίους ἀπὸ Γλαύκου τοῦ
[1, 125]   Πέρσεων συχνὰ γένεα, καὶ τὰ  μὲν   αὐτῶν Κῦρος συνάλισε καὶ
[1, 27]   ἑτοίμων ἐς τὴν ναυπηγίην, οἳ  μὲν   Βίαντα λέγουσι τὸν Πριηνέα ἀπικόμενον
[1, 170]   ἐνορᾶν ἐλευθερίην ἔτι ἐσομένην. αὕτη  μὲν   Βίαντος τοῦ Πριηνέος γνώμη ἐπὶ
[1, 117]   ἔχειν αὐτόν. ~Ἀστυάγης δὲ τοῦ  μὲν   βουκόλου τὴν ἀληθείην ἐκφήναντος λόγον
[1, 73]   γὰρ τὸν Κυαξάρεω, ἐόντα Κροίσου  μὲν   γαμβρὸν Μήδων δὲ βασιλέα, Κῦρος
[1, 216]   ~νόμοισι δὲ χρέωνται τοιοῖσιδε. γυναῖκα  μὲν   γαμέει ἕκαστος, ταύτῃσι δὲ ἐπίκοινα
[1, 140]   τῶν ἐν Αἰγύπτῳ ἱρέων. οἳ  μὲν   γὰρ ἁγνεύουσι ἔμψυχον μηδὲν κτείνειν,
[1, 120]   κατορθοῦσθαι ἀρχὴν τὴν σήν. κείνως  μὲν   γὰρ ἀλλοτριοῦται ἐς τὸν παῖδα
[1, 140]   ὄρνιθος κυνὸς ἑλκυσθῇ. Μάγους  μὲν   γὰρ ἀτρεκέως οἶδα ταῦτα ποιέοντας?
[1, 174]   Κνιδίης πλὴν ὀλίγης περιρρόου τὰ  μὲν   γὰρ αὐτῆς πρὸς βορέην ἄνεμον
[1, 56]   τὸ δὲ πολυπλάνητον κάρτα. ἐπὶ  μὲν   γὰρ Δευκαλίωνος βασιλέος οἴκεε γῆν
[1, 92]   δὲ ἀδελφεὸς οὐκ ὁμομήτριος? Κροῖσος  μὲν   γὰρ ἐκ Καείρης ἦν γυναικὸς
[1, 202]   συμμίσγουσα τῇ ἑτέρῃ θαλάσσῃ. τὴν  μὲν   γὰρ Ἕλληνὲς ναυτίλλονται πᾶσα καὶ
[1, 215]   χαλκῷ τὰ πάντα χρέωνται? ὅσα  μὲν   γὰρ ἐς αἰχμὰς καὶ ἄρδις
[1, 32]   ἓν οὐδὲν αὔταρκες ἐστί? τὸ  μὲν   γὰρ ἔχει, ἄλλου δὲ ἐνδεές
[1, 32]   εὖ τελευτῆσαὶ τὸν βίον. πολλοὶ  μὲν   γὰρ ζάπλουτοι ἀνθρώπων ἀνόλβιοι εἰσί,
[1, 110]   τοῦ πόντου τοῦ Εὐξείνου? ταύτῃ  μὲν   γὰρ Μηδικὴ χωρῇ πρὸς
[1, 91]   ἀμείνονος, πατρὸς δὲ ὑποδεεστέρου?  μὲν   γὰρ ἦν Μηδὶς καὶ Ἀστυάγεος
[1, 92]   οὐ τὰ εἰρημένα μοῦνα. ἐν  μὲν   γὰρ Θήβῃσι τῇσι Βοιωτῶν τρίπους
[1, 214]   πυνθάνομαι οὕτω τοῦτο γενόμενον. πρῶτα  μὲν   γὰρ λέγεται αὐτοὺς διαστάντας ἐς
[1, 7]   δὲ Ἀλκαίου τοῦ Ἡρακλέος. Ἄγρων  μὲν   γὰρ Νίνου τοῦ Βήλου
[1, 31]   τεθνάναι μᾶλλον ζώειν. Ἀργεῖοι  μὲν   γὰρ περιστάντες ἐμακάριζον τῶν νεηνιέων
[1, 199]   ἔχουσαι θώμιγγος πολλαὶ γυναῖκες? αἳ  μὲν   γὰρ προσέρχονται, αἳ δὲ ἀπέρχονται.
[1, 126]   εἶναι αὐτῶν τὸ μέσον? τὴν  μὲν   γὰρ προτέρην ἡμέρην πάντα σφι
[1, 81]   ἀγγέλους ἐς τὰς συμμαχίας. οἱ  μὲν   γὰρ πρότεροι διεπέμποντο ἐς πέμπτον
[1, 155]   καὶ τῶν νῦν ἑστεώτων. τὰ  μὲν   γὰρ πρότερον ἐγώ τε ἔπρηξα
[1, 166]   νίκη τοῖσι Φωκαιεῦσι ἐγένετο? αἱ  μὲν   γὰρ τεσσεράκοντά σφι νέες διεφθάρησαν,
[1, 87]   πόλεμον πρὸ εἰρήνης αἱρέεται? ἐν  μὲν   γὰρ τῇ οἱ παῖδες τοὺς
[1, 124]   τὸν σεωυτοῦ φονέα τῖσαι. κατὰ  μὲν   γὰρ τὴν τούτου προθυμίην τέθνηκας,
[1, 39]   σιδηρέη τὴν σὺ φοβέαι; εἰ  μὲν   γὰρ ὑπὸ ὀδόντος τοι εἶπε
[1, 106]   καὶ ὀλιγωρίης ἀνάστατα ἦν? χωρὶς  μὲν   γὰρ φόρον ἔπρησσον παρ? ἑκάστων
[1, 122]   πᾶσαν τὴν ἑωυτοῦ πάθην? ἐπίστασθαι  μὲν   γὰρ ὡς βουκόλου τοῦ Ἀστυάγεος
[1, 35]   οὐ καθαρὸς χεῖρας, ἐὼν Φρὺξ  μὲν   γενεῇ, γένεος δὲ τοῦ βασιληίου.
[1, 68]   ἑπταπήχεϊ? ὑπὸ δὲ ἀπιστίης μὴ  μὲν   γενέσθαι μηδαμὰ μέζονας ἀνθρώπους τῶν
[1, 6]   ἀμφοτέρων ὁμοίως. ~Κροῖσος ἦν Λυδὸς  μὲν   γένος, παῖς δὲ Ἀλυάττεω, τύραννος
[1, 59]   τὸ τέρας συνεβούλευε Ἱπποκράτεϊ πρῶτα  μὲν   γυναῖκα μὴ ἄγεσθαι τεκνοποιὸν ἐς
[1, 87]   ἐκ τοῦ παρεόντος κακοῦ. τὸν  μὲν   δακρύοντα ἐπικαλέεσθαι τὸν θεόν, ἐκ
[1, 152]   σφι μὴ τιμωρέειν Ἴωσι. οἳ  μὲν   δὴ ἀπαλλάσσοντο, Λακεδαιμόνιοι δὲ ἀπωσάμενοι
[1, 21]   ἂν τὸν νηὸν οἰκοδομέῃ.  μὲν   δὴ ἀπόστολος ἐς τὴν Μίλητον
[1, 116]   τὸν σὸν μηδὲν ἐπιμέμφεσθαι" τὸν  μὲν   δὴ Ἀρτεμβάρεα πέμπει, τὸν δὲ
[1, 82]   δευτέρῃ παρῆσαν πυνθανόμενοι ἀμφότεροι. τέως  μὲν   δὴ αὐτοὶ ἑκάτεροι ἔφασαν νικᾶν,
[1, 173]   Μιλύαι τότε Σόλυμοι ἐκαλέοντο. ἕως  μὲν   δὴ αὐτῶν Σαρπηδὼν ἦρχε, οἳ
[1, 43]   δὲ τοῦ Κροίσου παιδός.  μὲν   δὴ βληθεὶς τῇ αἰχμῇ ἐξέπλησε
[1, 36]   κουφότατα φέρων κερδανέεις πλεῖστον" ~ὃ  μὲν   δὴ δίαιταν εἶχε ἐν Κροίσου.
[1, 82]   δὲ οὗτοι νυκτὸς ἐπελθούσης. οἱ  μὲν   δὴ δύο τῶν Ἀργείων ὡς
[1, 71]   οὐκ ἄλλο ἀγαθὸν οὐδέν. τοῦτο  μὲν   δή, εἰ νικήσεις, τί σφέας
[1, 186]   ἐκμανθάνοιεν αὐτῆς τὰ πρήγματα. ~ταῦτα  μὲν   δὴ ἐκ βάθεος περιεβάλετο, τοιήνδε
[1, 49]   χαλκέῳ, χάλκεον ἐπίθημα ἐπιθείς. ~τὰ  μὲν   δὴ ἐκ Δελφῶν οὕτω τῷ,
[1, 208]   αὐτοῦ διαβησομένου ἐπ? ἐκείνην.  μὲν   δὴ ἐξανεχώρεε κατὰ ὑπέσχετο πρῶτα?
[1, 196]   ἐπωλέοντο δὲ ἐπὶ συνοικήσι. ὅσοι  μὲν   δὴ ἔσκον εὐδαίμονες τῶν Βαβυλωνίων
[1, 32]   Δελφοὺς ὡς ἀριστῶν γενομένων" ~Σόλων  μὲν   δὴ εὐδαιμονίης δευτερεῖα ἔνεμε τούτοισι,
[1, 131]   καὶ ὕδατι καὶ ἀνέμοισι. τούτοισι  μὲν   δὴ θύουσι μούνοισι ἀρχῆθεν, ἐπιμεμαθήκασι
[1, 183]   μὴ κινέειν τὸν ἀνδριάντα. τὸ  μὲν   δὴ ἱρὸν τοῦτο οὕτω κεκόσμηται,
[1, 2]   δ? ἄν οὗτοι Κρῆτες. ταῦτα  μὲν   δὴ ἴσα πρὸς ἴσα σφι
[1, 171]   ἐς τὴν ἤπειρον ἀπίκοντο. κατὰ  μὲν   δὴ Κᾶρας οὕτω Κρῆτες λέγουσι
[1, 214]   περ ἠπείλησα, αἵματος κορέσω" τὰ  μὲν   δὴ κατὰ τὴν Κύρου τελευτὴν
[1, 81]   ἐπολιορκέοντο ὑπὸ τῶν Περσέων. ~τοῖσι  μὲν   δὴ κατεστήκεε πολιορκίη. Κροῖσος δὲ
[1, 9]   δέομαι μὴ δέεσθαι ἀνόμων" ~Ὃ  μὲν   δὴ λέγων τοιαῦτα ἀπεμάχετο, ἀρρωδέων
[1, 32]   μετρίως ἔχοντες βίου εὐτυχέες.  μὲν   δὴ μέγα πλούσιος ἀνόλβιος δὲ
[1, 171]   λέγουσι εἶναι Καρὸς ἀδελφεούς. τούτοισι  μὲν   δὴ μέτεστι, ὅσοι δὲ ἐόντες
[1, 101]   Στρούχατες Ἀριζαντοὶ Βούδιοι Μάγοι. γένεα  μὲν   δὴ Μήδων ἐστὶ τοσάδε. ~Δηιόκεω
[1, 176]   ἐκδημέουσι καὶ οὕτω περιεγένοντο. τὴν  μὲν   δὴ Ξάνθον οὕτω ἔσχε
[1, 99]   κατακεχρυσωμένους ἔχων τοὺς προμαχεῶνας. ~ταῦτα  μὲν   δὴ Δηιόκης ἑωυτῷ τε
[1, 68]   μετρήσας δὲ συνέχωσα ὀπίσω"  μὲν   δή οἱ ἔλεγε τά περ
[1, 63]   οἰμήσουσι σεληναίης διὰ νυκτός" ~ὃ  μὲν   δή οἱ ἐνθεάζων χρᾷ τάδε,
[1, 141]   ἦσαν ἕτοιμοι πείθεσθαι Κύρῳ.  μὲν   δὴ ὀργῇ ἐχόμενος ἔλεγέ σφι
[1, 48]   ἀναπτύσσων ἐπώρα τῶν συγγραμμάτων, τῶν  μὲν   δὴ οὐδὲν προσίετό μιν?
[1, 11]   ἐς αἰσχύνην μεγάλην φέρει. ~τότε  μὲν   δὴ οὕτω οὐδέν δηλώσασα ἡσυχίην
[1, 93]   ἐκδιδοῦσι δὲ αὐταὶ ἑωυτάς.  μὲν   δὴ περίοδος τοῦ σήματός εἰσὶ
[1, 1]   διακελευσαμένους ὁρμῆσαι ἐπ? αὐτάς. τὰς  μὲν   δὴ πλεῦνας τῶν γυναικῶν ἀποφυγεῖν,
[1, 195]   τῷ αὐτῷ ποιεῦνται πλοῖα. ~τὰ  μὲν   δὴ πλοῖα αὐτοῖσι ἐστὶ τοιαῦτα?
[1, 86]   τοῦ μὴ ζῶντα κατακαυθῆναι. τὸν  μὲν   δὴ ποιέειν ταῦτα? τῷ δὲ
[1, 204]   κατὰ περ τοῖσι προβάτοισι. ~τὰ  μὲν   δὴ πρὸς ἑσπέρην τῆς θαλάσσης
[1, 98]   μάλιστά κῃ τὸ μέγαθος. τοῦ  μὲν   δὴ πρώτου κύκλου οἱ προμαχεῶνες
[1, 62]   πρὸ ἐλευθερίης ἦν ἀσπαστότερον. οὗτοι  μὲν   δὴ συνηλίζοντο, Ἀθηναίων δὲ οἱ
[1, 196]   νόμος ἐστὶ ἔχειν σκῆπτρον. ~αὕτη  μὲν   δή σφι ἄρτισις περὶ τὸ
[1, 170]   περ ἐς δῆμοι εἶεν? οὗτοι  μὲν   δή σφι γνώμας τοιάσδε ἀπεδέξαντο.
[1, 155]   θωμάζω εἰ μοι ἀπεστᾶσι"  μὲν   δὴ τά περ ἐνόεε ἔλεγε,
[1, 69]   τε δόλου καὶ ἀπάτης" Κροῖσος  μὲν   δὴ ταῦτα δι? ἀγγέλων ἐπεκηρυκεύετο,
[1, 60]   ἐς τὴν ἑωυτῆς ἀκρόπολιν. οἳ  μὲν   δὴ ταῦτα διαφοιτέοντες ἔλεγον? αὐτίκα
[1, 157]   ζῶντα ἀγαγεῖν παρ? ἑωυτόν. ~ὃ  μὲν   δὴ ταῦτα ἐκ τῆς ὁδοῦ
[1, 156]   τοι ἔσονται μὴ ἀποστέωσι" ~Κροῖσος  μὲν   δὴ ταῦτά οἱ ὑπετίθετο, αἱρετώτερα
[1, 164]   μεγάλων καὶ εὖ συναρμοσμένων. ~τὸ  μὲν   δὴ τεῖχος τοῖσι Φωκαιεῦσι τρόπῳ
[1, 91]   καὶ οὐ τοῦ θεοῦ. κατὰ  μὲν   δὴ τὴν Κροίσου τε ἀρχὴν
[1, 65]   θεὸν ἔλπομαι, Λυκόοργε" οἳ  μὲν   δή τινες πρὸς τούτοισι λέγουσι
[1, 181]   ἐς αὐτὸν τὸν ποταμόν. ~τοῦτο  μὲν   δὴ τὸ τεῖχος θώρηξ ἐστί,
[1, 93]   καλέεται δὲ αὕτη Γυγαίη. τοῦτο  μὲν   δὴ τοιοῦτο ἐστί. ~Λυδοὶ δὲ
[1, 185]   καὶ ἐν τρισὶ ἡμέρῃσι. τοῦτο  μὲν   δὴ τοιοῦτον ἐποίησε, χῶμα δὲ
[1, 200]   ἐστὶ παραπλήσιος τούτῳ νόμος. ~νόμοι  μὲν   δὴ τοῖσι Βαβυλωνίοισι οὗτοι κατεστᾶσι?
[1, 118]   μόρῳ ἐχρήσατο παῖς" ~Ἅρπαγος  μὲν   δὴ τὸν ἰθὺν ἔφαινε λόγον?
[1, 67]   τῆς Ἀλέης Ἀθηναίης κρεμάμεναι. ~κατὰ  μὲν   δὴ τὸν πρότερον πόλεμον συνεχέως
[1, 4]   ἐβούλοντο, οὐκ ἂν ἡρπάζοντο. σφέας  μὲν   δὴ τοὺς ἐκ τῆς Ἀσίης
[1, 85]   ὤνθρώπε, μὴ κτεῖνε Κροῖσον" οὗτος  μὲν   δὴ τοῦτο πρῶτον ἐφθέγξατο, μετὰ
[1, 26]   τοῦ νηοῦ ἑπτὰ στάδιοι. πρώτοισι  μὲν   δὴ τούτοισι ἐπεχείρησε Κροῖσος,
[1, 36]   ἐξέλωμεν ἐκ τῆς χώρης" οἳ  μὲν   δὴ τούτων ἐδέοντο, Κροῖσος δὲ
[1, 14]   ἐποιεῦντο, πρὶν δὴ ἐπετελέσθη. ~τὴν  μὲν   δὴ τυραννίδα οὕτω ἔσχον οἱ
[1, 132]   τὸν τιάραν μυρσίνῃ μάλιστα. ἑωυτῷ  μὲν   δὴ τῷ θύοντι ἰδίῃ μούνῳ
[1, 94]   ἐπωνυμίην ποιευμένους ὀνομασθῆναι Τυρσηνούς. Λυδοὶ  μὲν   δὴ ὑπὸ Πέρσῃσι ἐδεδούλωντο. ~ἐπιδίζηται
[1, 10]   ὄψεται ἰόντα διὰ θυρέων" ~Ὃ  μὲν   δὴ ὡς οὐκ ἐδύνατο διαφυγεῖν,
[1, 44]   δὲ τῇ συμφορῇ δεινῶς ἐκάλεε  μὲν   Δία καθάρσιον μαρτυρόμενος τὰ ὑπὸ
[1, 94]   γενέσθαι, καὶ τοὺς Λυδοὺς τέως  μὲν   διάγειν λιπαρέοντας, μετὰ δὲ ὡς
[1, 34]   Κροίσῳ δύο παῖδες, τῶν οὕτερος  μὲν   διέφθαρτο, ἦν γὰρ δὴ κωφός,
[1, 210]   τὸν παῖδα ἐς ἔλεγχον" ~Κῦρος  μὲν   δοκέων οἱ Δαρεῖον ἐπιβουλεύειν ἔλεγε
[1, 210]   ἀπόλοιτο ὡς τάχιστα? ὃς ἀντὶ  μὲν   δούλων ἐποίησας ἐλευθέρους Πέρσας εἶναι,
[1, 75]   Κροῖσος, τὸ ἐνθεῦτεν, ὡς  μὲν   ἐγὼ λέγω, κατὰ τὰς ἐούσας
[1, 42]   Ἄδρηστος βασιλεῦ, ἄλλως  μὲν   ἔγωγε ἂν οὐκ ἤια ἐς
[1, 26]   ἄλλοισι ἄλλας αἰτίας ἐπιφέρων, τῶν  μὲν   ἐδύνατο μέζονας παρευρίσκειν, μέζονα ἐπαιτιώμενος,
[1, 17]   τὴν Μίλητον τρόπῳ τοιῷδε? ὅκως  μὲν   εἴη ἐν τῇ γῇ καρπὸς
[1, 39]   ἐμὲ τελευτήσειν. ὑὸς δὲ κοῖαι  μὲν   εἰσὶ χεῖρες, κοίη δὲ αἰχμὴ
[1, 202]   δὲ Ἀράξης ποταμὸς ῥέει  μὲν   ἐκ Ματιηνῶν, ὅθεν περ
[1, 0]   μεγάλα τε καὶ θωμαστά, τὰ  μὲν   Ἕλλησι τὰ δὲ βαρβάροισι ἀποδεχθέντα,
[1, 30]   ἤδη πάντων εἶδες ὀλβιώτατον"  μὲν   ἐλπίζων εἶναι ἀνθρώπων ὀλβιώτατος ταῦτα
[1, 214]   τῷ νεκρῷ ἐπέλεγε τάδε? σὺ  μὲν   ἐμὲ ζῶσάν τε καὶ νικῶσάν
[1, 126]   Πέρσαι, οὕτω ὑμῖν ἔχει. βουλομένοισι  μὲν   ἐμέο πείθεσθαί ἔστι τάδε τε
[1, 152]   ὅμως ἀπέστειλαν πεντηκοντέρῳ ἄνδρας, ὡς  μὲν   ἐμοὶ δοκέει, κατασκόπους τῶν τε
[1, 131]   τοῖσι ποιεῦσι μωρίην ἐπιφέρουσι, ὡς  μὲν   ἐμοὶ δοκέειν, ὅτι οὐκ ἀνθρωποφυέας
[1, 165]   ὠνευμένοισι πωλέειν, δειμαίνοντες μὴ αἳ  μὲν   ἐμπόριον γένωνται, δὲ αὐτῶν
[1, 72]   διὰ Κιλίκων, μετὰ δὲ Ματιηνοὺς  μὲν   ἐν δεξιῇ ἔχει ῥέων, ἐκ
[1, 142]   Μυοῦς τε καὶ Πριήνη. αὗται  μὲν   ἐν τῇ Καρίῃ κατοίκηνται κατὰ
[1, 64]   ἐτυράννευε Ἀθηνέων, Ἀθηναίων δὲ οἳ  μὲν   ἐν τῇ μάχη ἐπεπτώκεσαν, οἳ
[1, 24]   Περίανδρον δὲ ὑπὸ ἀπιστίης Ἀρίονα  μὲν   ἐν φυλακῇ ἔχειν οὐδαμῇ μετιέντα,
[1, 146]   μωρίη πολλὴ λέγειν? τῶν Ἄβαντες  μὲν   ἐξ Εὐβοίες εἰσὶ οὐκ ἐλαχίστη
[1, 107]   ἦν Καμβύσης, τὸν εὕρισκε οἰκίης  μὲν   ἐόντα ἀγαθῆς τρόπου δὲ ἡσυχίου,
[1, 58]   φυλακῇ. ~τὸ δὲ Ἑλληνικὸν γλώσσῃ  μὲν   ἐπείτε ἐγένετο αἰεί κοτε τῇ
[1, 213]   ἄπληστον ἐόντα αἵματος κορέσω" ~Κῦρος  μὲν   ἐπέων οὐδένα τούτων ἀνενειχθέντων ἐποιέετο
[1, 7]   Ἰαρδάνου γεγονότες καὶ Ἡρακλέος, ἄρξαντες  μὲν   ἐπὶ δύο τε καὶ εἴκοσι
[1, 94]   διελόντα Λυδῶν πάντων κληρῶσαι τὴν  μὲν   ἐπὶ μόνῃ τὴν δὲ ἐπὶ
[1, 131]   εἶναι? οἳ δὲ νομίζουσι Διὶ  μὲν   ἐπὶ τὰ ὑψηλότατα τῶν ὀρέων
[1, 32]   πλουσίου καὶ ἀνόλβου πολλοῖσι?  μὲν   ἐπιθυμίην ἐκτελέσαι καί ἄτην μεγάλην
[1, 44]   αὐτὸν τοῦτον ὀνομάζων θεόν, τὸν  μὲν   ἐπίστιον καλέων, διότι δὴ οἰκίοισι
[1, 52]   Κροῖσος καὶ τὰς ζώνας. ~ταῦτα  μὲν   ἐς Δελφοὺς ἀπέπεμψε, τῷ δὲ
[1, 46]   Λιβύῃ, διαπέμψας ἄλλους ἄλλῃ, τοὺς  μὲν   ἐς Δελφοὺς ἰέναι, τοὺς δὲ
[1, 103]   Μαδύης Προτοθύεω παῖς? οἳ ἐσέβαλον  μὲν   ἐς τὴν Ἀσίην Κιμμερίους ἐκβαλόντες
[1, 185]   παρατείνουσα ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ, βάθος  μὲν   ἐς τὸ ὕδωρ αἰεὶ ὀρύσσουσα,
[1, 109]   παῖς, καὶ ὅτι Ἀστυάγης  μὲν   ἐστὶ γέρων καὶ ἅπαις ἔρσενος
[1, 32]   γὰρ τῷ μακρῷ χρόνῳ πολλὰ  μὲν   ἐστὶ ἰδεῖν τὰ μή τις
[1, 93]   πατρὸς σῆμα, τοῦ κρηπὶς  μὲν   ἐστὶ λίθων μεγάλων, τὸ δὲ
[1, 194]   ἀνδρῶν ὀρθῶν ἑστεώτων, καὶ  μὲν   ἔσω ἕλκει τὸ πλῆκτρον
[1, 113]   βουκόλου τὸ παιδίον, καὶ τὸ  μὲν   ἐτέθαπτο, τὸν δὲ ὕστερον τούτων
[1, 94]   πρὸς τὸν λιμὸν ἐξευρόντας, τὴν  μὲν   ἑτέρην τῶν ἡμερέων παίζειν πᾶσαν,
[1, 64]   χῶρον τῆς Δήλου. καὶ Πεισίστρατος  μὲν   ἐτυράννευε Ἀθηνέων, Ἀθηναίων δὲ οἳ
[1, 149]   οὗτοι δὲ οἱ Αἰολέες χώρην  μὲν   ἔτυχον κτίσαντες ἀμείνω Ἰώνων, ὡρέων
[1, 164]   δ? Ἅρπαγος ἔφη εἰδέναι  μὲν   εὖ τὰ ἐκεῖνοι μέλλοιεν ποιέειν,
[1, 87]   ἐγὼ ταῦτα ἔπρηξα τῇ σῇ  μὲν   εὐδαιμονίῃ, τῇ ἐμεωυτοῦ δὲ κακοδαιμονίῃ,
[1, 113]   καὶ αὐτίκα ἐποίεε ταῦτα? τὸν  μὲν   ἔφερε θανατώσων παῖδα, τοῦτον μὲν
[1, 32]   πάντα ἑωυτῇ παρέχουσα, ἀλλὰ ἄλλο  μὲν   ἔχει ἑτέρου δὲ ἐπιδέεται?
[1, 65]   λέγουσι, Λυκοῦργον ἐπιτροπεύσαντα Λεωβώτεω, ἀδελφιδέου  μὲν   ἑωυτοῦ βασιλεύοντος δὲ Σπαρτιητέων, ἐκ
[1, 204]   ἐπαείροντα καὶ ἐποτρύνοντα ἦν, πρῶτον  μὲν   γένεσις, τὸ δοκέειν πλέον
[1, 91]   δεσποίνῃ τῇ ἑωυτοῦ συνοίκεε" ταῦτα  μὲν   Πυθίη ὑπεκρίνατο τοῖσι Λυδοῖσι,
[1, 123]   ἐκκείμενον Κῦρον κύων ἐξέθρεψε. ~ἐνθεῦτεν  μὲν   φάτις αὕτη κεχώρηκε. Κύρῳ
[1, 186]   ἐπιτείνεσκε δὲ ἐπ? αὐτήν, ὅκως  μὲν   ἡμέρη γίνοιτο, ξύλα τετράγωνα, ἐπ?
[1, 163]   βασιλέι τῶν Ταρτησσίων, τῷ οὔνομα  μὲν   ἦν, Ἀργανθώνιος, ἐτυράννευσε δὲ Ταρτησσοῦ
[1, 143]   ὦν τῶν Ἰώνων οἱ Μιλήσιοι  μὲν   ἦσαν ἐν σκέπῃ τοῦ φόβου,
[1, 2]   οἴχεσθαι ἀποπλέοντας ἐπ? Αἰγύπτου. ~Οὕτω  μὲν   Ἰοῦν ἐς Αἴγυπτον ἀπικέσθαι λέγουσι
[1, 6]   τοὺς δὲ φίλους προσεποιήσατο. κατεστρέψατο  μὲν   Ἴωνάς τε καὶ Αἰολέας καὶ
[1, 192]   δὲ δύναμιν τῶν Βαβυλωνίων πολλοῖσι  μὲν   καὶ ἄλλοισι δηλώσω ὅση τις
[1, 138]   δὲ τὸ ὀφείλειν χρέος, πολλῶν  μὲν   καὶ ἄλλων εἵνεκα, μάλιστα δὲ
[1, 32]   δὲ τοῖσιδε προέχει ἐκείνου? ἄτην  μὲν   καὶ ἐπιθυμίην οὐκ ὁμοίως δυνατὸς
[1, 92]   Δελφοῖσι ἀσπὶς χρυσέη μεγάλη. ταῦτα  μὲν   καὶ ἔτι ἐς ἐμὲ ἦν
[1, 171]   Καρίου ἱρὸν ἀρχαῖον, τοῦ Μυσοῖσι  μὲν   καὶ Λυδοῖσι μέτεστι ὡς κασιγνήτοισι
[1, 131]   οἶδα νόμοισι τοιοῖσιδε χρεωμένους, ἀγάλματα  μὲν   καὶ νηοὺς καὶ βωμοὺς οὐκ
[1, 207]   λέγων τάδε. βασιλεῦ, εἶπον  μὲν   καὶ πρότερόν τοι ὅτι ἐπεί
[1, 36]   Μυσοὶ ἐπ? αὐτὸν ἐξελθόντες ποιέεσκον  μὲν   κακὸν οὐδέν, ἔπασχον δὲ πρὸς
[1, 100]   διακρίνων τὰς ἐσφερομένας ἐκπέμπεσκε. ταῦτα  μὲν   κατὰ τὰς δίκας ἐποίεε, τάδε
[1, 98]   δὲ οἱ τελευταῖοί εἰσὶ  μὲν   καταργυρωμένους δὲ κατακεχρυσωμένους ἔχων
[1, 6]   πρῶτος τῶν ἡμεῖς ἴδμεν τοὺς  μὲν   κατεστρέψατο Ἑλλήνων ἐς φόρου ἀπαγωγήν,
[1, 178]   ἐπετίθετο. τῆς δὲ Ἀσσυρίης ἐστὶ  μὲν   κου καὶ ἄλλα πολίσματα μεγάλα
[1, 135]   γαμέουσι δὲ ἕκαστος αὐτῶν πολλὰς  μὲν   κουριδίας γυναῖκας, πολλῷ δ? ἔτι
[1, 173]   χρόνον ἐκλήθησαν. νόμοισι δὲ τὰ  μὲν   Κρητικοῖσι τὰ δὲ Καρικοῖσι χρέωνται.
[1, 46]   τῶν Περσέων πρήγματα αὐξανόμενα πένθεος  μὲν   Κροῖσον ἀπέπαυσε, ἐνέβησε δὲ ἐς
[1, 86]   αὐτοῖσι ὀλβίους δοκέοντας εἶναι. τὸν  μὲν   Κροῖσον ταῦτα ἀπηγέεσθαι, τῆς δὲ
[1, 70]   αἰτίας διφασίας λεγομένας τάσδε? οἱ  μὲν   Λακεδαιμόνιοι λέγουσι ὡς ἐπείτε ἀγόμενος
[1, 190]   ἐτέων κάρτα πολλῶν. ἐνθαῦτα οὗτοι  μὲν   λόγον εἶχον τῆς πολιορκίης οὐδένα,
[1, 19]   νηὸς κατεκαύθη. καὶ τὸ παραυτίκα  μὲν   λόγος οὐδεὶς ἐγένετο, μετὰ δὲ
[1, 66]   καὶ γέροντας ἔστησε Λυκοῦργος. ~οὕτω  μὲν   μεταβαλόντες εὐνομήθησαν, τῷ δὲ Λυκούργῳ
[1, 134]   ἦρχε τὰ ἔθνεα ἀλλήλων, συναπάντων  μὲν   Μῆδοι καὶ τῶν ἄγχιστα οἰκεόντων
[1, 104]   τὸ Καυκάσιον ὄρος. ἐνθαῦτα οἱ  μὲν   Μῆδοι συμβαλόντες τοῖσι Σκύθῃσι καὶ
[1, 185]   γενομένη τῆς πρότερον ἀρξάσης τοῦτο  μὲν   μνημόσυνα ἐλίπετο τὰ ἐγὼ ἀπηγήσομαι,
[1, 142]   Ἰάδες πόλιες, τῶν αἱ δύο  μὲν   νήσους οἰκέαται, Σάμον τε καὶ
[1, 183]   λέγω. τούτῳ τῷ ἀνδριάντι Δαρεῖος  μὲν   Ὑστάσπεος ἐπιβουλεύσας οὐκ ἐτόλμησε
[1, 74]   ἔτεα πέντε, ἐν τοῖσι πολλάκις  μὲν   οἱ Μῆδοι τοὺς Λυδοὺς ἐνίκησαν,
[1, 114]   δὲ αὐτῶν διέταξε τοὺς  μὲν   οἰκίας οἰκοδομέειν, τοὺς δὲ δορυφόρους
[1, 155]   τὰς Σάρδις. βασιλεῦ, τὰ  μὲν   οἰκότα εἴρηκας, σὺ μέντοι μὴ
[1, 193]   δὲ γῆ τῶν Ἀσσυρίων ὕεται  μὲν   ὀλίγῳ, καὶ τὸ ἐκτρέφον τὴν
[1, 182]   δὲ οἱ αὐτοὶ οὗτοι, ἐμοὶ  μὲν   οὐ πιστὰ λέγοντες, τὸν θεὸν
[1, 75]   ἀρχαῖον ῥέεθρον ἀποξηρανθῆναι. ἀλλὰ τοῦτο  μὲν   οὐ προσίεμαι? κῶς γὰρ ὀπίσω
[1, 187]   δὲ τὸν τάφον εὗρε χρήματα  μὲν   οὔ, τὸν δὲ νεκρὸν καὶ
[1, 56]   δὲ Ἑλληνικὸν ἔθνος. καὶ τὸ  μὲν   οὐδαμῇ κω ἐξεχώρησε, τὸ δὲ
[1, 123]   δηλῶσαι τὴν ἑωυτοῦ γνώμην ἄλλως  μὲν   οὐδαμῶς εἶχε ἅτε τῶν ὁδῶν
[1, 216]   δὲ ἡλικίης σφι πρόκειται ἄλλος  μὲν   οὐδείς? ἐπεὰν δὲ γέρων γένηται
[1, 143]   ἄλλων Ἰώνων οὗτοι κατ? ἄλλο  μὲν   οὐδέν, ἀσθενέος δὲ ἐόντος τοῦ
[1, 196]   ἔσκον ἐπίγαμοι, οὗτοι δὲ εἴδεος  μὲν   οὐδὲν ἐδέοντο χρηστοῦ, οἳ δ?
[1, 171]   Λέλεγες εἶχον τὰς νήσους, φόρον  μὲν   οὐδένα ὑποτελέοντες, ὅσον καὶ ἐγὼ
[1, 59]   καταλέξας ἄνδρας τούτους οἳ δορυφόροι  μὲν   οὐκ ἐγένοντο Πεισιστράτου, κορυνηφόροι δέ?
[1, 122]   σφι ἔλεγε, φὰς πρὸ τοῦ  μὲν   οὐκ εἰδέναι ἀλλ? ἡμαρτηκέναι πλεῖστον,
[1, 142]   καὶ τὸ Πανιώνιον ἐστί, τοῦ  μὲν   οὐρανοῦ καὶ τῶν ὡρέων ἐν
[1, 159]   πρὸς ταῦτα εἰπεῖν ὦναξ, αὐτὸς  μὲν   οὕτω τοῖσι ἱκέτῃσι βοηθέεις, Κυμαίους
[1, 192]   τὸ κάρτα ἐπύθοντο. ~καὶ Βαβυλὼν  μὲν   οὕτω τότε πρῶτον ἀραίρητο. τὴν
[1, 51]   οὔνομα οὐκ ἐπιμνήσομαι. ἀλλ?  μὲν   παῖς, δι? οὗ τῆς χειρὸς
[1, 92]   δὲ Πανταλέων ἦν Ἀλυάττεω  μὲν   παῖς, Κροίσου δὲ ἀδελφεὸς οὐκ
[1, 125]   οἵδε, Πανθιαλαῖοι Δηρουσιαῖοι Γερμάνιοι. οὗτοι  μὲν   πάντες ἀροτῆρες εἰσί, οἱ δὲ
[1, 32]   παραγινόμεναι ἐς τὸ δέον, μῆνες  μὲν   παρὰ τὰ ἑβδομήκοντα ἔτεα οἱ
[1, 113]   μὲν ἔφερε θανατώσων παῖδα, τοῦτον  μὲν   παραδιδοῖ τῇ ἑωυτοῦ γυναικί, τὸν
[1, 80]   μηδὲ ἢν συλλαμβανόμενος ἀμύνηται. ταῦτα  μὲν   παραίνεσε, τὰς δὲ καμήλους ἔταξε
[1, 94]   τοιοῦτο ἐστί. ~Λυδοὶ δὲ νόμοισι  μὲν   παραπλησίοισι χρέωνται καὶ Ἕλληνές, χωρὶς
[1, 15]   δυῶν δέοντα τεσσεράκοντα ἔτεα, τοῦτον  μὲν   παρήσομεν τοσαῦτα ἐπιμνησθέντες, Ἄρδυος δὲ
[1, 111]   ἐς δεσπότας τοὺς ἡμετέρους. οἶκος  μὲν   πᾶς Ἁρπάγου κλαυθμῷ κατείχετο, ἐγὼ
[1, 60]   τοῦ Λυκούργου ἐξελαύνουσί μιν. οὕτω  μὲν   Πεισίστρατος ἔσχε τὸ πρῶτον Ἀθήνας,
[1, 62]   οἱ ἐκ τοῦ ἄστεος, ἕως  μὲν   Πεισίστρατος τὰ χρήματα ἤγειρε, καὶ
[1, 56]   προκεκριμένα, ἐόντα τὸ ἀρχαῖον τὸ  μὲν   Πελασγικὸν τὸ δὲ Ἑλληνικὸν ἔθνος.
[1, 215]   δ? αὕτως τῶν ἵππων τὰ  μὲν   περὶ τὰ στέρνα χαλκέους θώρηκας
[1, 36]   ἔπεα ἔλεγέ σφι τάδε. παιδὸς  μὲν   πέρι τοῦ ἐμοῦ μὴ μνησθῆτε
[1, 120]   φέρειν; εἶπαν οἱ Μάγοι εἰ  μὲν   περίεστί τε καὶ ἐβασίλευσε
[1, 5]   τὸ Ἑλληνικόν ἥγηνται κεχωρίσθαι. ~Οὕτω  μὲν   Πέρσαι λέγουσι γενέσθαι, καὶ διὰ
[1, 189]   ἐπὶ Γύνδῃ ποταμῷ, τοῦ αἱ  μὲν   πηγαὶ ἐν Ματιηνοῖσι ὄρεσι, ῥέει
[1, 178]   περιθέει, μετὰ δὲ τεῖχος πεντήκοντα  μὲν   πηχέων βασιληίων ἐὸν τὸ εὖρος,
[1, 155]   δὲ καὶ ἐγὼ Λυδῶν τὸν  μὲν   πλέον τι πατέρα ἐόντα
[1, 203]   ἑτέρη ἐπ? ἑωυτῆς, ἐοῦσα μῆκος  μὲν   πλόου εἰρεσίῃ χρεωμένῳ πεντεκαίδεκα ἡμερέων,
[1, 151]   δὲ τὰς νήσους ἔχουσαι πέντε  μὲν   πόλιες τὴν Λέσβον νέμονται τὴν
[1, 161]   τοὺς συμπολιορκήσαντας Τάβαλον, καὶ τοῦτο  μὲν   Πριηνέας ἐξηνδραποδίσατο, τοῦτο δὲ Μαιάνδρου
[1, 59]   τοῦ πεδίου Ἀθηναίων, καὶ τῶν  μὲν   προεστεῶτος Μεγακλέος τοῦ Ἀλκμέωνος, τῶν
[1, 63]   τὸ ἄριστον μετεξέτεροι αὐτῶν οἳ  μὲν   πρὸς κύβους οἳ δὲ πρὸς
[1, 203]   ἑωυτῆς, ὀκτὼ ἡμερέων. καὶ τὰ  μὲν   πρὸς τὴν ἑσπέρην φέροντα τῆς
[1, 172]   φασὶ εἶναι. προσκεχωρήκασι δὲ γλῶσσαν  μὲν   πρὸς τὸ Καρικὸν ἔθνος,
[1, 159]   ἐκ τοῦ ἀδύτου γενέσθαι φέρουσαν  μὲν   πρὸς τὸν Ἀριστόδικον, λέγουσαν δὲ
[1, 207]   ἐν αὐτῷ κίνδυνος ἔνι? ἑσσωθεὶς  μὲν   προσαπολλύεις πᾶσαν τὴν ἀρχήν. δῆλα
[1, 192]   ἔχοντι τὸν νομὸν τοῦτον ἀργυρίου  μὲν   προσήιε ἑκάστης ἡμέρης ἀρτάβη μεστή.
[1, 184]   δὴ καὶ γυναῖκες δύο.  μὲν   πρότερον ἄρξασα, τῆς ὕστερον γενεῇσι
[1, 72]   δὲ οἱ Σύριοι οὗτοι τὸ  μὲν   πρότερον Πέρσας ἄρξαι Μήδων
[1, 178]   πόλισμα τῶν ἡμεῖς ἴδμεν. τάφρος  μὲν   πρῶτά μιν βαθέα τε καὶ
[1, 163]   δή τι ἐγένοντο ὡς τὰ  μὲν   πρῶτα σφέας ἐκλιπόντας Ἰωνίην ἐκέλευε
[1, 73]   ὃς τοὺς Σκύθας τούτους τὸ  μὲν   πρῶτον περιεῖπε εὖ ὡς ἐόντας
[1, 202]   δὲ αὐτῇσι ἀνθρώπους οἳ σιτέονται  μὲν   ῥίζας τὸ θέρος ὀρύσσοντες παντοίας?
[1, 139]   ἐς τὠυτὸ γράμμα, τὸ Δωριέες  μὲν   σὰν καλέουσι, Ἴωνες δὲ σίγμα?
[1, 153]   ἀγορή. μετὰ ταῦτα ἐπιτρέψας τὰς  μὲν   Σάρδις Ταβάλῳ ἀνδρὶ Πέρσῃ, τὸν
[1, 86]   προσελθόντας ἐπειρωτᾶν? Κροῖσον δὲ τέως  μὲν   σιγὴν ἔχειν εἰρωτώμενον, μετὰ δὲ
[1, 196]   δὲ αὐτοῖσι ὧδε κατεστᾶσι,  μὲν   σοφώτατος ὅδε κατὰ γνώμην τὴν
[1, 76]   διέστησαν νυκτὸς ἐπελθούσης. καὶ τὰ  μὲν   στρατόπεδα ἀμφότερα οὕτω ἠγωνίσατο. ~Κροῖσος
[1, 102]   πάντων, τότε δὲ ἦσαν μεμουνωμένοι  μὲν   συμμάχων ἅτε ἀπεστεώτων, ἄλλως μέντοι
[1, 83]   Κροῖσος ζωγρηθείς. οὕτω δὴ οὗτοι  μὲν   συμφορὴν ποιησάμενοι μεγάλην ἐπέπαυντο. ~Σάρδιες
[1, 196]   ἀλλ? ἐγγυητὰς χρῆν καταστήσαντα  μὲν   συνοικήσειν αὐτῇ, οὕτω ἀπάγεσθαι. εἰ
[1, 72]   ἄνω πρὸς βορέην ἄνεμον ἔνθεν  μὲν   Συρίους Καππαδόκας ἀπέργει, ἐξ εὐωνύμου
[1, 211]   οἱ δὲ Πέρσαι ἐπελθόντες πολλοὺς  μὲν   σφέων ἐφόνευσαν, πολλῷ δ? ἔτι
[1, 24]   δὲ συνέντα τοῦτο λίσσεσθαι, χρήματα  μὲν   σφι προϊέντα, ψυχὴν δὲ παραιτεόμενον.
[1, 181]   ἐτετείχιστο ἐν μέσῳ ἐν τῷ  μὲν   τὰ βασιλήια περιβόλῳ μεγάλῳ τε
[1, 139]   Περσέων τὰ οὐνόματα, οὐ τὰ  μὲν   τὰ δ? οὔ, ἀλλὰ πάντα
[1, 17]   ἐς τὴν Μιλησίην ἀπίκοιτο, οἰκήματα  μὲν   τὰ ἐπὶ τῶν ἀγρῶν οὔτε
[1, 216]   δὲ τὰ κρέα κατευωχέονται. ταῦτα  μὲν   τὰ ὀλβιώτατά σφι νενόμισται, τὸν
[1, 186]   ἀπεξηρασμένου τοῦ ἀρχαίου ῥεέθρου τοῦτο  μὲν   τὰ χείλεα τοῦ ποταμοῦ κατὰ
[1, 88]   φίλον ἦν οὕτω γενέσθαι" ~ὅ  μὲν   ταῦτα ἔλεγε, Κῦρος δὲ αὐτὸν
[1, 159]   δηλωθῇ ἀτρεκέως ὁκότερα ποιέωμεν"  μὲν   ταῦτα ἐπειρώτα, δ? αὖτις
[1, 53]   στρατὸν ἀνδρῶν προσθέοιτο σύμμαχον" οἳ  μὲν   ταῦτα ἐπειρώτων, τῶν δὲ μαντηίων
[1, 125]   παρεῖναι ἕκαστον ἔχοντα δρέπανον. Κῦρος  μὲν   ταῦτα προηγόρευσε. ἔστι δὲ Πέρσεων
[1, 174]   νῆσον, εἴ κ? ἐβούλετο. Κνίδιοι  μὲν   ταῦτα τῆς Πυθίης χρησάσης τοῦ
[1, 77]   ἐπὶ τοὺς Πέρσας. καὶ  μὲν   ταῦτα φρονέων, ὡς ἀπίκετο ἐς
[1, 210]   δαίμων προέφαινε ὡς αὐτὸς  μὲν   τελευτήσειν αὐτοῦ ταύτῃ μέλλοι,
[1, 94]   ἐκ τῆς χώρης, καὶ ἐπὶ  μὲν   τῇ μένειν αὐτοῦ λαγχανούσῃ τῶν
[1, 209]   ὤμων πτέρυγας καὶ τουτέων τῇ  μὲν   τὴν Ἀσίην τῇ δὲ τὴν
[1, 209]   ὤμων πτέρυγας καὶ τουτέων τῇ  μὲν   τὴν Ἀσίην τῇ δὲ τὴν
[1, 196]   μίαν ἑκάστην κῆρυξ πωλέεσκε, πρῶτα  μὲν   τὴν εὐειδεστάτην ἐκ πασέων? μετὰ
[1, 107]   ὕπνῳ οὐρῆσαι τοσοῦτον ὥστε πλῆσαι  μὲν   τὴν ἑωυτοῦ πόλιν, ἐπικατακλύσαι δὲ
[1, 30]   δὲ εἶπε Τέλλῳ τοῦτο  μὲν   τῆς πόλιος εὖ ἡκούσης παῖδες
[1, 179]   ταρσοὺς καλάμων διαστοιβάζοντες, ἔδειμαν πρῶτα  μὲν   τῆς τάφου τὰ χείλεα, δευτέρα
[1, 189]   δὲ ὁμίλου πολλοῦ ἐργαζομένου ἤνετο  μὲν   τὸ ἔργον, ὅμως μέντοι τὴν
[1, 193]   ἐκφέρειν ἐστὶ ὥστε ἐπὶ διηκόσια  μὲν   τὸ παράπαν ἀποδιδοῖ, ἐπειδὰν δὲ
[1, 13]   καί οἱ λοιποὶ Λυδοί, ἤν  μὲν   τὸ χρηστήριον ἀνέλῃ μιν βασιλέα
[1, 185]   προεφυλάξατο ὅσα ἐδύνατο μάλιστα. πρῶτα  μὲν   τὸν Εὐφρήτην ποταμὸν ῥέοντα πρότερον
[1, 206]   προθυμέαι Μασσαγετέων πειρηθῆναι, φέρε μόχθον  μὲν   τὸν ἔχεις ζευγνὺς τὸν ποταμὸν
[1, 118]   τῆς τύχης εὖ μετεστεώσης, τοῦτο  μὲν   τὸν σεωυτοῦ παῖδα ἀπόπεμψον παρὰ
[1, 56]   Λακεδαιμονίους καὶ Ἀθηναίους προέχοντας τοὺς  μὲν   τοῦ Δωρικοῦ γένεος τοὺς δὲ
[1, 45]   Μίδεω, οὗτος δὴ φονεὺς  μὲν   τοῦ ἑωυτοῦ ἀδελφεοῦ γενόμενος φονεὺς
[1, 35]   δὲ ἀμείβετο βασιλεῦ, Γορδίεω  μὲν   τοῦ Μίδεω εἰμὶ παῖς, ὀνομάζομαι
[1, 194]   καὶ διαθέωνται τὸν φόρτον, νομέας  μὲν   τοῦ πλοίου καὶ τὴν καλάμην
[1, 111]   φροντίδι ἀμφότεροι ἀλλήλων πέρι,  μὲν   τοῦ τόκου τῆς γυναικὸς ἀρρωδέων,
[1, 157]   ἀμφὶ Πακτύην ἐν Σάρδισι, πρῶτα  μὲν   τοὺς Λυδοὺς ἠνάγκασε τὰς Κύρου
[1, 106]   τι ἔχοιεν ἕκαστοι. καὶ τούτων  μὲν   τοὺς πλεῦνας Κυαξάρης τε καὶ
[1, 211]   τι σὺ βούλεαι" ~Ὑστάσπης  μὲν   τούτοισι ἀμειψάμενος καὶ διαβὰς τὸν
[1, 141]   αὐλέοντος ἠθέλετε ἐκβαίνειν ὀρχεόμενοι" Κῦρος  μὲν   τοῦτον τὸν λόγον τοῖσι Ἴωσι
[1, 5]   Φοίνικες λέγουσι? ἐγὼ δὲ περὶ  μὲν   τούτων οὐκ ἔρχομαι ἐρέων ὡς
[1, 173]   τοὺς ξεινικοὺς θεούς. ~καὶ οὗτοι  μὲν   τρόποισι τοιούτοισι χρέωνται, οἱ δὲ
[1, 214]   διεργάζεται ἑωυτόν. ~καὶ δὴ οὗτος  μὲν   τρόπῳ τοιούτῳ τελευτᾷ? Τόμυρις δέ,
[1, 192]   κυσὶ προσετετάχατο σιτία παρέχειν. τοιαῦτα  μὲν   τῷ ἄρχοντι τῆς Βαβυλῶνος ὑπῆρχε
[1, 140]   ἑρπετὰ καὶ πετεινά. καὶ ἀμφὶ  μὲν   τῷ νόμῳ τούτῳ ἐχέτω ὡς
[1, 34]   ἔδωκε, καταρρωδήσας τὸν ὄνειρον ἄγεται  μὲν   τῷ παιδὶ γυναῖκα, ἐωθότα δὲ
[1, 66]   ἀπενειχθέντα ἤκουσαν οἱ Λακεδαιμόνιοι, Ἀρκάδων  μὲν   τῶν ἄλλων ἀπείχοντο, οἳ δὲ
[1, 107]   ἐοῦσαν ἤδη ἀνδρὸς ὡραίην Μήδων  μὲν   τῶν ἑωυτοῦ ἀξίων οὐδενὶ διδοῖ
[1, 128]   γε χαιρήσει" τοσαῦτα εἶπας πρῶτον  μὲν   τῶν Μάγων τοὺς ὀνειροπόλους, οἵ
[1, 76]   Συρίων τοὺς κλήρους? καὶ εἷλε  μὲν   τῶν Πτερίων τὴν πόλιν καὶ
[1, 167]   καὶ ἱππικὸν ἐπιστᾶσι. καὶ οὗτοι  μὲν   τῶν Φωκαιέων τοιούτῳ μόρῳ διεχρήσαντο,
[1, 47]   ἅμ? ἀρνείοισι κρέεσσιν, χαλκὸς  μὲν   ὑπέστρωται, χαλκὸν δ? ἐπιέσται. ~ταῦτα
[1, 142]   τὰ πρὸς τὴν ἑσπέρην, τὰ  μὲν   ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ τε καὶ
[1, 112]   ἐγώ, τέτοκα δὲ τεθνεός. τοῦτο  μὲν   φέρων πρόθες, τὸν δὲ τῆς
[1, 51]   χρύσεον καὶ ἀργύρεον, τῶν  μὲν   χρύσεος ἔκειτο ἐπὶ δεξιὰ ἐσιόντι
[1, 51]   τὸν νηὸν κατακαέντα καὶ  μὲν   χρύσεος κεῖται ἐν τῷ Κλαζομενίων
[1, 11]   ὑπολαβοῦσα ἔφη ἐκ τοῦ αὐτοῦ  μὲν   χωρίου ὁρμή ἔσται ὅθεν
[1, 39]   ~ἀμείβεται νεηνίης τοῖσιδε. συγγνώμη  μὲν   πάτερ τοι, ἰδόντι γε
[1, 4]   παρ? ἄλλων δίκας γίνεσθαι. ~Μέχρι  μὲν   ὦν τούτου ἁρπαγάς μούνας εἶναι
[1, 119]   καὶ κατὰ μέλεα διελὼν τὰ  μὲν   ὤπτησε τὰ δὲ ἥψησε τῶν
[1, 82]   ἑκάτεροι ἔφασαν νικᾶν, λέγοντες οἳ  μὲν   ὡς ἑωυτῶν πλεῦνες περιγεγόνασι, οἳ
[1, 119]   πάρισθί μοι ἐπὶ δεῖπνον" ~Ἅρπαγος  μὲν   ὡς ἤκουσε ταῦτα, προσκυνήσας καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005