Alphabétiquement     [«   »]
οὐδέτερον 1
οὐδετέρους 1
οὐδὸν 1
οὐκ 100
οὐκέτι 3
οὐκὶ 4
οὔκω 2
Fréquences     [«    »]
100 κατὰ
93 τὰς
90 τοῦτο
100 οὐκ
100 σφι
106 εἶναι
106
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

οὐκ


Livre, Chapitre
[1, 147]   Κολοφωνίων? οὗτοι γὰρ μοῦνοι Ἰώνων  οὐκ   ἄγουσι Ἀπατούρια, καὶ οὗτοι κατὰ
[1, 133]   χρέωνται, ἐπιφορήμασι δὲ πολλοῖσι καὶ  οὐκ   ἁλέσι? καὶ διὰ τοῦτο φασὶ
[1, 71]   οὐ σῦκα δὲ ἔχουσι τρώγειν,  οὐκ   ἄλλο ἀγαθὸν οὐδέν. τοῦτο μὲν
[1, 4]   ὅτι, εἰ μὴ αὐταὶ ἐβούλοντο,  οὐκ   ἂν ἡρπάζοντο. σφέας μὲν δὴ
[1, 187]   τε ἔας χρημάτων καὶ αἰσχροκερδής,  οὐκ   ἂν νεκρῶν θήκας ἀνέῳγες" αὕτη
[1, 156]   ἢν μὴ ἀξιόχρεον πρόφασιν προτείνῃ,  οὐκ   ἀναπείσει μιν μεταβουλεύσασθαι, ἀρρωδέων δὲ
[1, 207]   τε τοῦ ἀπηγημένου αἰσχρὸν καὶ  οὐκ   ἀνασχετὸν Κῦρόν γε τὸν Καμβύσεω
[1, 80]   εἵνεκεν? κάμηλον ἵππος φοβέεται, καὶ  οὐκ   ἀνέχεται οὔτε τὴν ἰδέην αὐτοῦ
[1, 169]   νυν Ἰώνων μοῦνοι τὴν δουλοσύνην  οὐκ   ἀνεχόμενοι ἐξέλιπον τὰς πατρίδας? οἱ
[1, 131]   ὡς μὲν ἐμοὶ δοκέειν, ὅτι  οὐκ   ἀνθρωποφυέας ἐνόμισαν τοὺς θεοὺς κατά
[1, 94]   δυῶν δέοντα εἴκοσι. ἐπείτε δὲ  οὐκ   ἀνιέναι τὸ κακὸν ἀλλ? ἔτι
[1, 199]   ἀνδρὶ ξείνῳ. πολλαὶ δὲ καὶ  οὐκ   ἀξιούμεναι ἀναμίσγεσθαι τῇσι ἄλλῃσι, οἷα
[1, 124]   ὑπὸ Ἀστυάγεος πέπονθα, ὅτι σε  οὐκ   ἀπέκτεινα ἀλλὰ ἔδωκα τῷ βουκόλῳ.
[1, 89]   Διί. καὶ σύ τέ σφι  οὐκ   ἀπεχθήσεαι βίῃ ἀπαιρεόμενος τὰ χρήματα,
[1, 102]   παρεδέξατο τὴν ἀρχήν, παραδεξάμενος δὲ  οὐκ   ἀπεχρᾶτο μούνων Μήδων ἄρχειν, ἀλλὰ
[1, 70]   ἀντιδοῦναι Κροίσῳ. οὗτος κρητὴρ  οὐκ   ἀπίκετο ἐς Σάρδις δι? αἰτίας
[1, 136]   πρὶν δὲ πενταέτης γένηται,  οὐκ   ἀπικνέεται ἐς ὄψιν τῷ πατρί,
[1, 112]   ταφῆς κυρήσει καὶ περιεὼν  οὐκ   ἀπολέει τὴν ψυχήν" ~κάρτα τε
[1, 168]   πρότερος τούτων Κλαζομένιος Τιμήσιος κτίσας  οὐκ   ἀπόνητο, ἀλλ? ὑπὸ Θρηίκων ἐξελασθεὶς
[1, 38]   ἔσπευσα καὶ ἐπὶ τὰ παραλαμβανόμενα  οὐκ   ἀποπέμπω, φυλακὴν ἔχων, εἴ κως
[1, 159]   τοῦ νηοῦ κεραΐζεις; Ἀριστόδικον δὲ  οὐκ   ἀπορήσαντα πρὸς ταῦτα εἰπεῖν ὦναξ,
[1, 190]   ἐξεπιστάμενοι ἔτι πρότερον τὸν Κῦρον  οὐκ   ἀτρεμίζοντα, ἀλλ? ὁρέοντες αὐτὸν παντὶ
[1, 185]   ὁρῶσα ἀρχὴν μεγάλην τε καὶ  οὐκ   ἀτρεμίζουσαν, ἀλλ? ἄλλα τε ἀραιρημένα
[1, 205]   ἔχειν. δὲ Τόμυρις συνιεῖσα  οὐκ   αὐτήν μιν μνώμενον ἀλλὰ τὴν
[1, 207]   ἀνθρωπηίων ἐστὶ πρηγμάτων, περιφερόμενος δὲ  οὐκ   ἐᾷ αἰεὶ τοὺς αὐτοὺς; εὐτυχέειν.
[1, 165]   τὰς νήσους τὰς Οἰνούσσας καλεομένας  οὐκ   ἐβούλοντο ὠνευμένοισι πωλέειν, δειμαίνοντες μὴ
[1, 59]   ἄνδρας τούτους οἳ δορυφόροι μὲν  οὐκ   ἐγένοντο Πεισιστράτου, κορυνηφόροι δέ? ξύλων
[1, 153]   εἰπεῖν ἄνθρωποι Λακεδαιμόνιοι καὶ κόσοι  οὐκ   ἔδεισά κω ἄνδρας τοιούτους, τοῖσι
[1, 10]   θυρέων" ~Ὃ μὲν δὴ ὡς  οὐκ   ἐδύνατο διαφυγεῖν, ἦν ἕτοιμος?
[1, 145]   πόλιας ποιήσασθαι οἱ Ἴωνες καὶ  οὐκ   ἐθελῆσαι πλεῦνας ἐσδέξασθαι τοῦδε εἵνεκα,
[1, 11]   ἀναγκάζεις δεσπότεα τὸν ἐμὸν κτείνειν  οὐκ   ἐθέλοντα, φέρε ἀκούσω τέῳ καὶ
[1, 74]   γὰρ ἀναγκαίης ἰσχυρῆς συμβάσιες ἰσχυραὶ  οὐκ   ἐθέλουσι συμμένειν. ὅρκια δὲ ποιέεται
[1, 122]   ἔλεγε, φὰς πρὸ τοῦ μὲν  οὐκ   εἰδέναι ἀλλ? ἡμαρτηκέναι πλεῖστον, κατ?
[1, 183]   χρύσεος στερεός? ἐγὼ μέν μιν  οὐκ   εἶδον, τὰ δὲ λέγεται ὑπὸ
[1, 38]   δὴ ἕτερον διεφθαρμένον τὴν ἀκοὴν  οὐκ   εἶναί μοι λογίζομαι" ~ἀμείβεται
[1, 194]   ποταμοῦ? διὰ γὰρ ταῦτα καὶ  οὐκ   ἐκ ξύλων ποιεῦνται τὰ πλοῖα
[1, 68]   πρὸς τὸν χαλκέα ἐμισθοῦτο παρ?  οὐκ   ἐκδιδόντος τὴν αὐλήν? χρόνῳ δὲ
[1, 203]   ἐσθῆτα ἐγγράφειν? τὰ δὲ ζῷα  οὐκ   ἐκπλύνεσθαι, ἀλλὰ συγκαταγηράσκειν τῷ ἄλλῳ
[1, 86]   ἄλλον ἄνθρωπον, γενόμενον ἑωυτοῦ εὐδαιμονίῃ  οὐκ   ἐλάσσω, ζῶντα πυρὶ διδοίη, πρός
[1, 146]   Ἄβαντες μὲν ἐξ Εὐβοίες εἰσὶ  οὐκ   ἐλαχίστη μοῖρα, τοῖσι Ἰωνίης μέτα
[1, 204]   δὴ πεδίου τούτου τοῦ μεγάλου  οὐκ   ἐλαχίστην μοῖραν μετέχουσι οἱ Μασσαγέται,
[1, 133]   δὲ κάρτα προσκέαται, καί σφι  οὐκ   ἐμέσαι ἔξεστι, οὐκὶ οὐρῆσαι ἀντίον
[1, 118]   καὶ θυγατρὶ τῇ ἐμῇ διαβεβλημένος  οὐκ   ἐν ἐλαφρῷ ἐποιεύμην. ὡς ὦν
[1, 131]   μὲν καὶ νηοὺς καὶ βωμοὺς  οὐκ   ἐν νόμῳ ποιευμένους ἱδρύεσθαι, ἀλλὰ
[1, 181]   τράπεζα παρακέεται χρυσέη. ἄγαλμα δὲ  οὐκ   ἔνι οὐδὲν αὐτόθι ἐνιδρυμένον, οὐδὲ
[1, 123]   ἀπ? ἑωυτοῦ γὰρ ἐόντος ἰδιώτεω  οὐκ   ἐνώρα τιμωρίην ἐσομένην ἐς Ἀστυάγεα,
[1, 78]   τὸ θέλει σημαίνειν τὸ τέρας,  οὐκ   ἐξεγένετο Κροίσῳ ἀπαγγεῖλαι? πρὶν γὰρ
[1, 183]   ἐπὶ γὰρ τοῦ χρυσέου βωμοῦ  οὐκ   ἔξεστι θύειν ὅτι μὴ γαλαθηνὰ
[1, 138]   ἀποθνήσκειν. ~ἅσσα δέ σφι ποιέειν  οὐκ   ἔξεστι, ταῦτα οὐδὲ λέγειν ἔξεστι.
[1, 196]   ἑωυτοῦ θυγατέρα ὅτεῳ βούλοιτο ἕκαστος  οὐκ   ἐξῆν, οὐδὲ ἄνευ ἐγγυητέω ἀπάγεσθαι
[1, 112]   μὴ σφεα ποιήσῃ. ὡς δὲ  οὐκ   ἔπειθε ἄρα τὸν ἄνδρα, δευτέρα
[1, 71]   στρατεύεσθαι ἐπὶ Λυδούς" ταῦτα λέγων  οὐκ   ἔπειθε τὸν Κροῖσον. Πέρσῃσι γάρ,
[1, 163]   μετὰ δέ, ὡς τοῦτό γε  οὐκ   ἔπειθε τοὺς Φωκαιέας, δὲ
[1, 76]   Κροίσου ἀπιστάναι. Ἴωνες μέν νυν  οὐκ   ἐπείθοντο. Κῦρος δὲ ὡς ἀπίκετο
[1, 141]   ἀγγέλων ἀπίστασθαι σφέας ἀπὸ Κροίσου  οὐκ   ἐπείθοντο, τότε δὲ κατεργασμένων τῶν
[1, 77]   τοῦτο μεμφθείς, ὡς τῇ ὑστεραίῃ  οὐκ   ἐπειρᾶτο ἐπιὼν Κῦρος, ἀπήλαυνε
[1, 71]   νυν θεοῖσι ἔχω χάριν, οἳ  οὐκ   ἐπὶ νόον ποιέουσι Πέρσῃσι στρατεύεσθαι
[1, 51]   χαρίζεσθαι, τοῦ ἐπιστάμενος τὸ οὔνομα  οὐκ   ἐπιμνήσομαι. ἀλλ? μὲν παῖς,
[1, 51]   περιρραντηρίων οὐδέτερον. ἄλλα τε ἀναθήματα  οὐκ   ἐπίσημα πολλὰ ἀπέπεμψε ἅμα τούτοισι
[1, 5]   ἐγὼ δὲ περὶ μὲν τούτων  οὐκ   ἔρχομαι ἐρέων ὡς οὕτω
[1, 86]   μᾶλλον ἐς ἑωυτὸν λέγων  οὐκ   ἐς ἅπαν τὸ ἀνθρώπινον καὶ
[1, 214]   Τόμυρις δέ, ὥς οἱ Κῦρος  οὐκ   ἐσήκουσε, συλλέξασα πᾶσαν τὴν ἑωυτῆς
[1, 183]   Δαρεῖος μὲν Ὑστάσπεος ἐπιβουλεύσας  οὐκ   ἐτόλμησε λαβεῖν, Χέρξης δὲ
[1, 116]   παρ? ἑωυτῷ. Ἀστυάγης δὲ μιν  οὐκ   εὖ βουλεύεσθαι ἔφη ἐπιθυμέοντα ἐς
[1, 157]   ὅσην δή κοτε ἔχων, ὡς  οὐκ   εὗρε ἔτι ἐόντας τοὺς ἀμφὶ
[1, 170]   δέ σφι ἐν τῇ Ἰωνίῃ  οὐκ   ἔφη ἐνορᾶν ἐλευθερίην ἔτι ἐσομένην.
[1, 112]   τέχνῃ ἐκθεῖναί μιν. δὲ  οὐκ   ἔφη οἷός τ? εἶναι ἄλλως
[1, 19]   Πυθίη ἀπικομένοισι ἐς Δελφοὺς  οὐκ   ἔφη χρήσειν πρὶν τὸν
[1, 24]   ἔχων ἐξεπήδησε? καὶ τοὺς ἐκπλαγέντας  οὐκ   ἔχειν ἔτι ἐλεγχομένους ἀρνέεσθαι. ταῦτα
[1, 172]   πρὸς τὸ Καυνικόν τοῦτο γὰρ  οὐκ   ἔχω ἀτρεκέως διακρῖναι) νόμοισι δὲ
[1, 57]   δὲ γλῶσσαν ἵεσαν οἱ Πελασγοί,  οὐκ   ἔχω ἀτρεκέως εἰπεῖν. εἰ δὲ
[1, 49]   τὴν Ἀμφιάρεω τοῦ μαντηίου ὑπόκρισιν,  οὐκ   ἔχω εἰπεῖν τι τοῖσι
[1, 117]   αὐτό. καὶ λέγων τοῦτό γε  οὐκ   ἐψευδόμην? σὺ γὰρ ἐνετέλλεο οὕτω.
[1, 111]   δὲ γυνὴ τι  οὐκ   ἐωθὼς Ἅρπαγος μεταπέμψαιτο αὐτῆς
[1, 42]   βασιλεῦ, ἄλλως μὲν ἔγωγε ἂν  οὐκ   ἤια ἐς ἄεθλον τοιόνδε? οὔτε
[1, 216]   γῇ κρύπτουσι, συμφορὴν ποιεύμενοι ὅτι  οὐκ   ἵκετο ἐς τὸ τυθῆναι. σπείρουσι
[1, 194]   ἀνὰ τὸν ποταμὸν γὰρ δὴ  οὐκ   οἷά τε ἐστὶ πλέειν οὐδενὶ
[1, 94]   τούτων γὰρ ὦν τὴν ἐξεύρεσιν  οὐκ   οἰκηιοῦνται Λυδοί. ποιέειν δὲ ὧδε
[1, 71]   χώρην ἔχοντες τρηχέαν. πρὸς δὲ  οὐκ   οἴνῳ διαχρέωνται ἀλλὰ ὑδροποτέουσι, οὐ
[1, 67]   ὀστέα ἐπαγαγομένους. ὡς δὲ ἀνευρεῖν  οὐκ   οἷοί τε ἐγίνοντο τὴν θήκην
[1, 29]   λῦσαι τῶν ἔθετο. αὐτοὶ γὰρ  οὐκ   οἷοί τε ἦσαν αὐτὸ ποιῆσαι
[1, 91]   καὶ μὴ κατ? αὐτὸν Κροῖσον,  οὐκ   οἷόν τε ἐγίνετο παραγαγεῖν μοίρας.
[1, 14]   τυραννεύσας ἀπέπεμψε ἀναθήματα ἐς Δελφοὺς  οὐκ   ὀλίγα, ἀλλ? ὅσα μὲν ἀργύρου
[1, 163]   καὶ περίοδος τοῦ τείχεος  οὐκ   ὀλίγοι στάδιοι εἰσί, τοῦτο δὲ
[1, 96]   ποιέων τε ταῦτα ἔπαινον εἶχε  οὐκ   ὀλίγον πρὸς τῶν πολιητέων, οὕτω
[1, 160]   ἀποδέξαι. ἦν δὲ χρόνος οὗτος  οὐκ   ὀλίγος γινόμενος, ὅτε Χίων οὐδεὶς
[1, 66]   τε χώρῃ ἀγαθῇ καὶ πλήθεϊ  οὐκ   ὀλίγων ἀνδρῶν, ἀνά τε ἔδραμον
[1, 91]   οὗτος ἡμίονος? ἐκ γὰρ δυῶν  οὐκ   ὁμοεθνέων ἐγεγόνεε, μητρὸς ἀμείνονος, πατρὸς
[1, 32]   ἐκείνου? ἄτην μὲν καὶ ἐπιθυμίην  οὐκ   ὁμοίως δυνατὸς ἐκείνῳ ἐνεῖκαι, ταῦτα
[1, 149]   ἀμείνω Ἰώνων, ὡρέων δὲ ἥκουσαν  οὐκ   ὁμοίως. ~σμύρνην δὲ ὧδε ἀπέβαλον
[1, 5]   Ἕλληνας. περὶ δὲ τῆς Ἰοῦς  οὐκ   ὁμολογέουσι Πέρσῃσι οὕτω Φοίνικες? οὐ
[1, 92]   μὲν παῖς, Κροίσου δὲ ἀδελφεὸς  οὐκ   ὁμομήτριος? Κροῖσος μὲν γὰρ ἐκ
[1, 41]   συμφορῇ, πεπληγμένον ἀχάρι, τήν τοι  οὐκ   ὀνειδίζω, ἐκάθηρα καὶ οἰκίοισι ὑποδεξάμενος
[1, 91]   δὲ τὸ μαντήιον τὸ γενόμενον  οὐκ   ὀρθῶς Κροῖσος μέμφεται. προηγόρευε γὰρ
[1, 51]   ἐπιγέγραπται Λακεδαιμονίων φαμένων εἶναι ἀνάθημα,  οὐκ   ὀρθῶς λέγοντες? ἔστι γὰρ καὶ
[1, 71]   ἄλλην ἐσθῆτα φορέουσι, σιτέονται δὲ  οὐκ   ὅσα ἐθέλουσι ἀλλ? ὅσα ἔχουσι,
[1, 199]   τὰ οἰκία, καὶ τὠπὸ τούτου  οὐκ   οὕτω μέγα τί οἱ δώσεις
[1, 8]   εἶπε δέσποτα, τίνα λέγεις λόγον  οὐκ   ὑγιέα, κελεύων με δέσποιναν τὴν
[1, 2]   ἐς Αἴγυπτον ἀπικέσθαι λέγουσι Πέρσαι,  οὐκ   ὡς Ἕλληνες, καὶ τῶν ἀδικημάτων
[1, 16]   ἐσέβαλε. ἀπὸ μέν νυν τούτων  οὐκ   ὡς ἤθελε ἀπήλλαξε, ἀλλὰ προσπταίσας




Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005