Alphabétiquement     [«   »]
οὗτοι 40
οὗτοὶ 1
οὗτοί 2
οὗτος 47
οὗτός 1
οὕτω 78
οὕτῳ 1
Fréquences     [«    »]
44 ἐγὼ
45 ἐπείτε
44 τούτων
47 οὗτος
49 αὐτοῦ
51 δ
51 νυν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

οὗτος


Livre, Chapitre
[1, 43]   προσδόκα τοι ἀπονοστήσειν" ~τοιούτοισι ἐπείτε  οὗτος   ἀμείψατο Κροῖσον, ἤισαν μετὰ ταῦτα
[1, 18]   τὴν Μιλησίην τὴν στρατιήν? Σαδυάττης  οὗτος   γὰρ καὶ τὸν πόλεμον
[1, 115]   ἄλλοι παῖδες τὰ ἐπιτασσόμενα ἐπετέλεον,  οὗτος   δὲ ἀνηκούστεέ τε καὶ λόγον
[1, 16]   ἔτεα δυώδεκα, Σαδυάττεω δὲ Ἀλυάττης.  οὗτος   δὲ Κυαξάρῃ τε τῷ Δηιόκεω
[1, 14]   θησαυρός, ἀλλὰ Κυψέλου τοῦ Ἠετίωνος.  οὗτος   δὲ Γύγης πρῶτος βαρβάρων
[1, 15]   μετὰ Γύγην βασιλεύσαντος μνήμην ποιήσομαι.  οὗτος   δὲ Πριηνέας τε εἷλε ἐς
[1, 32]   δυοῖσι προέχει τοῦ εὐτυχέος μοῦνον,  οὗτος   δὲ τοῦ πλουσίου καὶ ἀνόλβου
[1, 110]   τὰς νομὰς τῶν βοῶν εἶχε  οὗτος   δὴ βουκόλος, πρὸς βορέω
[1, 43]   ἐσηκόντιζον. ἔνθα δὴ ξεῖνος,  οὗτος   δὴ καθαρθεὶς τὸν φόνον,
[1, 45]   δὲ Γορδίεω τοῦ Μίδεω,  οὗτος   δὴ φονεὺς μὲν τοῦ
[1, 8]   ἀρχήν, μέχρι Κανδαύλεω τοῦ Μύρσου.  ~οὗτος   δὴ ὦν Κανδαύλης ἠράσθη
[1, 155]   ἀδικέων, τῷ σὺ ἐπέτρεψας Σάρδις,  οὗτος   δότω τοι δίκην. Λυδοῖσι δὲ
[1, 36]   χρῆμα γίνεται μέγα? ὁρμώμενος δὲ  οὗτος   ἐκ τοῦ ὄρεος τούτου τὰ
[1, 32]   ἔτι τελευτήσῃ τὸν βίον εὖ,  οὗτος   ἐκεῖνος τὸν σὺ ζητέεις,
[1, 14]   ἀξιοθέητον? κεῖται δὲ θρόνος  οὗτος   ἔνθα περ οἱ τοῦ Γύγεω
[1, 15]   ~ἐσέβαλε μέν νυν στρατιὴν καὶ  οὗτος   ἐπείτε ἦρξε ἔς τε Μίλητον
[1, 35]   δὲ τοῦ βασιληίου. παρελθὼν δὲ  οὗτος   ἐς τὰ Κροίσου οἰκία κατὰ
[1, 180]   βαθὺς καὶ ταχύς? ἐξιεῖ δὲ  οὗτος   ἐς τὴν Ἐρυθρὴν θάλασσαν. τὸ
[1, 179]   ποταμῷ τὸ οὔνομα? ἐσβάλλει δὲ  οὗτος   ἐς τὸν Εὐφρήτην ποταμὸν τὸ
[1, 157]   ἐώθεσαν χρᾶσθαι. δὲ χῶρος  οὗτος   ἐστὶ τῆς Μιλησίης ὑπὲρ Πανόρμου
[1, 91]   ἦν γὰρ δὴ Κῦρος  οὗτος   ἡμίονος? ἐκ γὰρ δυῶν οὐκ
[1, 14]   Γύγεω κρητῆρες. δὲ χρυσός  οὗτος   καὶ ἄργυρος τὸν
[1, 209]   εἴκοσί κου μάλιστα ἔτεα, καὶ  οὗτος   κατελέλειπτο ἐν Πέρσῃσι? οὐ γὰρ
[1, 103]   Φραόρτεω τοῦ Δηιόκεω παῖς.  οὗτος   λέγεται πολλὸν ἔτι γενέσθαι ἀλκιμώτερος
[1, 85]   δὲ ὤνθρώπε, μὴ κτεῖνε Κροῖσον"  οὗτος   μὲν δὴ τοῦτο πρῶτον ἐφθέγξατο,
[1, 214]   ἐκράτησε, διεργάζεται ἑωυτόν. ~καὶ δὴ  οὗτος   μὲν τρόπῳ τοιούτῳ τελευτᾷ? Τόμυρις
[1, 85]   πληγέντι ἀποθανεῖν? δὲ παῖς  οὗτος   ἄφωνος ὡς εἶδε ἐπιόντα
[1, 96]   Δηιόκης, παῖς δ? ἦν Φραόρτεω.  οὗτος   Δηιόκης ἐρασθεὶς τυραννίδος ἐποίεε
[1, 70]   ἦγον, δῶρον βουλόμενοι ἀντιδοῦναι Κροίσῳ.  οὗτος   κρητὴρ οὐκ ἀπίκετο ἐς
[1, 6]   ἐς τὸν Εὔξεινον καλεόμενον πόντον.  οὗτος   Κροῖσος βαρβάρων πρῶτος τῶν
[1, 50]   ἀπέφθου ἕλκουσαν σταθμὸν τάλαντα δέκα.  οὗτος   λέων, ἐπείτε κατεκαίετο
[1, 84]   πόλιος. ὦν δὴ Ὑροιάδης  οὗτος   Μάρδος ἰδὼν τῇ προτεραίῃ
[1, 88]   δὲ αὐτὸν εἰρώτα λέγων  οὗτος   πολλὸς ὅμιλος τί ταῦτα
[1, 187]   ἄλλως ἀνοίξῃ? οὐ γὰρ ἄμεινον?  οὗτος   τάφος ἦν ἀκίνητος μέχρι
[1, 103]   ἀναμὶξ ἦν πάντα ὁμοίως ἀναπεφυρμένα.  οὗτος   τοῖσι Λυδοῖσι ἐστὶ μαχεσάμενος
[1, 23]   ~Περίανδρος δὲ ἦν Κυψέλου παῖς  οὗτος   τῷ Θρασυβούλῳ τὸ χρηστήριον
[1, 138]   λεύκην ἔχῃ, ἐς πόλιν  οὗτος   οὐ κατέρχεται οὐδὲ συμμίσγεται τοῖσι
[1, 160]   Κύρῳ ἀποδέξαι. ἦν δὲ χρόνος  οὗτος   οὐκ ὀλίγος γινόμενος, ὅτε Χίων
[1, 32]   ἔπειτα τελευτήσῃ εὐχαρίστως τὸν βίον,  οὗτος   παρ? ἐμοὶ τὸ οὔνομα τοῦτο
[1, 45]   οἱ φονεύς. στὰς δὲ  οὗτος   πρὸ τοῦ νεκροῦ παρεδίδου ἑωυτὸν
[1, 7]   δῆμος Λύδιος ἐκλήθη πᾶς  οὗτος,   πρότερον Μηίων καλεόμενος. παρὰ τούτων
[1, 216]   τῷ θύουσι ἵππους. νόος δὲ  οὗτος   τῆς θυσίης? τῶν θεῶν τῷ
[1, 25]   δὲ ἐκφυγὼν τὴν νοῦσον δεύτερος  οὗτος   τῆς οἰκίης ταύτης ἐς Δελφοὺς
[1, 72]   Εὔξεινον πόντον. ἔστι δὲ αὐχὴν  οὗτος   τῆς χώρης ταύτης ἁπάσης? μῆκος
[1, 173]   Λύκος Πανδίονος, ἐξελασθεὶς καὶ  οὗτος   ὑπὸ τοῦ ἀδελφεοῦ Αἰγέος, ἀπίκετο
[1, 179]   τὸν Εὐφρήτην ποταμὸν τὸ ῥέεθρον.  οὗτος   ὦν Ἲς ποταμὸς ἅμα
[1, 162]   τῷ Κύρῳ τὴν βασιληίην συγκατεργασάμενος.  οὗτος   ὡνὴρ τότε ὑπὸ Κύρου στρατηγὸς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005