Alphabétiquement     [«   »]
τέως 5
Τέως 1
τῆ 1
τῇ 147
τῇδε 2
Τήιοι 1
Τηίων 1
Fréquences     [«    »]
128 ἐκ
115 οὐ
132 τοῖσι
147 τῇ
159 ἐπὶ
162 ταῦτα
187 τοὺς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

τῇ


Livre, Chapitre
[1, 22]   δύο τε ἀντὶ ἑνὸς νηοὺς  τῇ   Ἀθηναίῃ οἰκοδόμησε Ἀλυάττης ἐν
[1, 185]   τοῦτο δὲ ἐργάζετο τῆς χώρης  τῇ   αἵ τε ἐσβολαὶ ἦσαν καὶ
[1, 180]   δὴ ὦν ἑκάστην ὁδὸν ἐν  τῇ   αἱμασιῇ τῇ παρὰ τὸν ποταμὸν
[1, 43]   παιδός. μὲν δὴ βληθεὶς  τῇ   αἰχμῇ ἐξέπλησε τοῦ ὀνείρου τὴν
[1, 154]   Σάρδις ἐπολιόρκεε Τάβαλον ἀπεργμένον ἐν  τῇ   ἀκροπόλι. ~πυθόμενος δὲ κατ? ὁδὸν
[1, 116]   ἀρχόμενος δὲ ἀπ? ἀρχῆς διεξήιε  τῇ   ἀληθείῃ χρεώμενος, καὶ κατέβαινε ἐς
[1, 151]   πόλισι ἕαδε κοινῇ Ἴωσι ἕπεσθαι  τῇ   ἂν οὗτοι ἐξηγέωνται. ~ὡς δὲ
[1, 94]   τὸν βασιλέα προστάσσειν, ἐπὶ δὲ  τῇ   ἀπαλλασσομένῃ τὸν ἑωυτοῦ παῖδα, τῷ
[1, 69]   τὸ Κροίσῳ γενόμενον ἥσθησάν τε  τῇ   ἀπίξι τῶν Λυδῶν καὶ ἐποιήσαντο
[1, 66]   ἐχρηστηριάζοντο ἐν Δελφοῖσι ἐπὶ πάσῃ  τῇ   Ἀρκάδων χωρῇ. δὲ Πυθίη
[1, 26]   ὑπ? αὐτοῦ ἀνέθεσαν τὴν πόλιν  τῇ   Ἀρτέμιδι, ἐξάψαντες ἐκ τοῦ νηοῦ
[1, 16]   δὲ ἔργα ἀπεδέξατο ἐὼν ἐν  τῇ   ἀρχῇ ἀξιαπηγητότατα τάδε. ~ἐπολέμησε Μιλησίοισι,
[1, 27]   ~ὡς δὲ ἄρα οἱ ἐν  τῇ   Ἀσίῃ Ἕλληνες κατεστράφατο ἐς φόρου
[1, 103]   ἐλόχισε κατὰ τέλεα τοὺς ἐν  τῇ,   Ἀσίῃ καὶ πρῶτος διέταξε χωρὶς
[1, 79]   τὸν χρόνον ἔθνος οὐδὲν ἐν  τῇ   Ἀσίῃ οὔτε ἀνδρηιότερον οὔτε ἀλκιμώτερον
[1, 6]   Αἰολέας καὶ Δωριέας τοὺς ἐν  τῇ   Ἀσίῃ, φίλους δὲ προσεποιήσατο Λακεδαιμονίους.
[1, 22]   Ἀθηναίῃ οἰκοδόμησε Ἀλυάττης ἐν  τῇ   Ἀσσησῷ, αὐτός τε ἐκ τῆς
[1, 185]   τῶν τινα κωμέων τῶν ἐν  τῇ   Ἀσσυρίῃ ἀπικνέεται ῥέων? τῇ δὲ
[1, 68]   ἐγὼ γὰρ ἐν τῇδε θέλων  τῇ   αὐλῇ φρέαρ ποιήσασθαι, ὀρύσσων ἐπέτυχον
[1, 58]   μὲν ἐπείτε ἐγένετο αἰεί κοτε  τῇ   αὐτῇ διαχρᾶται, ὡς ἐμοὶ καταφαίνεται
[1, 174]   ἐντὸς δὲ πᾶσά σφι ἐγίνετο?  τῇ   γὰρ Κνιδίη χώρη ἐς
[1, 17]   τοιῷδε? ὅκως μὲν εἴη ἐν  τῇ   γῇ καρπὸς ἁδρός, τηνικαῦτα ἐσέβαλλε
[1, 17]   καὶ τὸν καρπὸν τὸν ἐν  τῇ   γῇ ὅκως διαφθείρειε, ἀπαλλάσσετο ὀπίσω.
[1, 109]   μαίνεται, οὔ οἱ ἔγωγε προσθήσομαι  τῇ   γνώμῃ οὐδὲ ἐς φόνον τοιοῦτον
[1, 110]   δὲ ἑωυτοῦ συνδούλῃ, οὔνομα δὲ  τῇ   γυναικὶ ἦν τῇ συνοίκεε Κυνὼ
[1, 12]   Κανδαύλεα) εἵπετο ἐς τὸν θάλαμον  τῇ   γυναικί, καί μιν ἐκείνη, ἐγχειρίδιον
[1, 119]   αὐτὸς δὲ περιχαρὴς ἐὼν φράζει  τῇ   γυναικὶ τὰ συγκυρήσαντα. Ἀστυάγης δέ,
[1, 80]   προϊέναι πρὸς τὴν Κροίσου ἵππον,  τῇ   δὲ καμήλῳ ἕπεσθαι τὸν πεζὸν
[1, 185]   ἐν τῇ Ἀσσυρίῃ ἀπικνέεται ῥέων?  τῇ   δὲ κώμῃ οὔνομα ἐστί, ἐς
[1, 209]   τουτέων τῇ μὲν τὴν Ἀσίην  τῇ   δὲ τὴν Εὐρώπην ἐπισκιάζειν. οὔκων
[1, 209]   τουτέων τῇ μὲν τὴν Ἀσίην  τῇ   δὲ τὴν Εὐρώπην ἐπισκιάζειν. Ὑστάσπεϊ
[1, 61]   μεγάλα παρασχόντων χρήματα, Θηβαῖοι ὑπερεβάλοντο  τῇ   δόσι τῶν χρημάτων. μετὰ δέ,
[1, 164]   κατιρῶσαι. οἱ δὲ Φωκαιέες περιημεκτέοντες  τῇ   δουλοσύνη ἔφασαν θέλειν βουλεύσασθαι ἡμέρην
[1, 192]   οὕτω τριτημορίη Ἀσσυρίη χώρη  τῇ   δυνάμι τῆς ἄλλης Ἀσίης. καὶ
[1, 148]   τῶν πολίων Ἴωνες ἄγεσκον ὁρτὴν  τῇ   ἔθεντο οὔνομα Πανιώνια. πεπόνθασι δὲ
[1, 170]   ἄνδρα Πριηνέα ἀποδέξασθαι Ἴωσι χρησιμωτάτην,  τῇ   εἰ ἐπείθοντο, παρεῖχε ἂν σφι
[1, 133]   ἁπασέων μάλιστα ἐκείνην τιμᾶν νομίζουσι  τῇ   ἕκαστος ἐγένετο. ἐν ταύτῃ δὲ
[1, 120]   ἀπικομένους δὲ εἴρετο Ἁστυάγης  τῇ   ἔκρινάν οἱ τὴν ὄψιν. οἳ
[1, 92]   δὲ ἐστὶ ἄλλα ἀναθήματα ἐν  τῇ   Ἑλλάδι πολλὰ καὶ οὐ τὰ
[1, 87]   ἔπρηξα τῇ σῇ μὲν εὐδαιμονίῃ,  τῇ   ἐμεωυτοῦ δὲ κακοδαιμονίῃ, αἴτιος δὲ
[1, 209]   σὸς ἐπιβουλεύων ἐμοί τε καὶ  τῇ   ἐμῇ ἀρχῇ ἑάλωκε. ὡς δὲ
[1, 118]   τοῦτον ἔκαμνον μεγάλως, καὶ θυγατρὶ  τῇ   ἐμῇ διαβεβλημένος οὐκ ἐν ἐλαφρῷ
[1, 109]   ποιέειν; δὲ ἀμείβεται οὐ  τῇ   ἐνετέλλετο Ἀστυάγης, οὐδ? εἰ παραφρονήσει
[1, 191]   αὖτις τῆς πόλιος τάξας ἑτέρους,  τῇ   ἐξιεῖ ἐκ τῆς πόλιος
[1, 57]   ἐὸν Πελασγικὸν ἅμα τῇ μεταβολῇ  τῇ   ἐς Ἕλληνας καὶ τὴν γλῶσσαν
[1, 191]   ἅπασαν ἐξ ἐμβολῆς τοῦ ποταμοῦ,  τῇ   ἐς τὴν πόλιν ἐσβάλλει, καὶ
[1, 32]   καὶ δισμυριέων, ἑτέρη αὐτέων  τῇ   ἑτέρῃ ἡμέρῃ τὸ παράπαν οὐδὲν
[1, 202]   ἐστὶ ἐπ? ἑωυτῆς, οὐ συμμίσγουσα  τῇ   ἑτέρῃ θαλάσσῃ. τὴν μὲν γὰρ
[1, 203]   χρεωμένῳ πεντεκαίδεκα ἡμερέων, εὖρος δέ,  τῇ   εὐρυτάτη ἐστὶ αὐτὴ ἑωυτῆς, ὀκτὼ
[1, 61]   ἱστορεύσῃ εἴτε καὶ οὒ φράζει  τῇ   ἑωυτῆς μητρί, δὲ τῷ
[1, 198]   ὁσάκις δ? ἂν μιχθῇ γυναικὶ  τῇ   ἑωυτοῦ ἀνὴρ Βαβυλώνιος, περὶ θυμίημα
[1, 113]   θανατώσων παῖδα, τοῦτον μὲν παραδιδοῖ  τῇ   ἑωυτοῦ γυναικί, τὸν δὲ ἑωυτοῦ
[1, 109]   τὰ οἰκία? παρελθὼν δὲ ἔφραζε  τῇ   ἑωυτοῦ γυναικὶ τὸν πάντα Ἀστυάγεος
[1, 84]   πολιορκεομένῳ Κροίσῳ, Κῦρος τῇ στρατιῇ  τῇ   ἑωυτοῦ διαπέμψας ἱππέας προεῖπε τῷ
[1, 96]   τῶν Μήδων κατὰ κώμας, ἐν  τῇ   ἑωυτοῦ ἐὼν καὶ πρότερον δόκιμος
[1, 91]   ἔνερθε ἐὼν τοῖσι ἅπασι δεσποίνῃ  τῇ   ἑωυτοῦ συνοίκεε" ταῦτα μὲν
[1, 199]   ἐς ἱρὸν Ἀφροδίτης ἅπαξ ἐν  τῇ   ζόῃ μιχθῆναι ἀνδρὶ ξείνῳ. πολλαὶ
[1, 116]   τε χρόνος τῆς ἐκθέσιος  τῇ   ἡλικίῃ τοῦ παιδὸς ἐδόκεε συμβαίνειν.
[1, 74]   γενέσθαι. τὴν δὲ μεταλλαγὴν ταύτην  τῇ   ἡμέρης Θαλῆς Μιλήσιος τοῖσι
[1, 84]   κατὰ τὸ ἄλλο τεῖχος περιενείκας,  τῇ   ἦν ἐπίμαχον τὸ χωρίον τῆς
[1, 142]   Χίον, δὲ μία ἐν  τῇ   ἠπείρῳ ἵδρυται, Ἐρυθραί. Χῖοι μέν
[1, 169]   ἐδεδούλωτο. ὡς δὲ τοὺς ἐν  τῇ   ἠπείρῳ Ἴωνας ἐχειρώσατο Ἅρπαγος, οἱ
[1, 27]   θαλάσσῃ, ἵνα ὓπερ τῶν ἐν  τῇ   ἠπείρῳ οἰκημένων Ἑλλήνων τίσωνταί σε,
[1, 82]   ἑσπέρην Ἀργείων, τε ἐν  τῇ   ἠπείρῳ χώρῇ καὶ Κυθηρίη
[1, 31]   ὅδε λόγος. ἐούσης ὁρτῆς  τῇ   Ἥρῃ τοῖσι Ἀργείοισι ἔδεε πάντως
[1, 114]   ἐν τῇ κώμῃ ταύτῃ ἐν  τῇ   ἦσαν καὶ αἱ βουκολίαι αὗται,
[1, 141]   φὰς αὐλητὴν ἰδόντα ἰχθῦς ἐν  τῇ   θαλάσσῃ αὐλέειν, δοκέοντα σφέας ἐξελεύσεσθαι
[1, 199]   οὐδένα. ἐπεὰν δὲ μιχθῇ, ἀποσιωσαμένη  τῇ   θεῷ ἀπαλλάσσεται ἐς τὰ οἰκία,
[1, 119]   εἴρετό μιν εἰ ἡσθείη τι  τῇ   θοίνῃ. φαμένου δὲ Ἁρπάγου καὶ
[1, 151]   Αἰολίδες πόλιες, ἔξω τῶν ἐν  τῇ   Ἴδῃ οἰκημενέων? κεχωρίδαται γὰρ αὗται.
[1, 170]   ἄλλων? μένουσι δέ σφι ἐν  τῇ   Ἰωνίῃ οὐκ ἔφη ἐνορᾶν ἐλευθερίην
[1, 142]   ἄνω αὐτῆς χωρία τὠυτὸ ποιέει  τῇ   Ἰωνίῃ οὔτε τὰ κάτω οὔτε
[1, 142]   καὶ Πριήνη. αὗται μὲν ἐν  τῇ   Καρίῃ κατοίκηνται κατὰ ταὐτὰ διαλεγόμεναι
[1, 60]   τούτοισι Πεισιστράτου, μηχανῶνται δὴ ἐπὶ  τῇ   κατόδῳ πρῆγμα εὐηθέστατον, ὡς ἐγὼ
[1, 145]   δὲ Αἴγειρα καὶ Αἰγαί, ἐν  τῇ   Κρᾶθις ποταμὸς ἀείναος ἐστί, ἀπ?
[1, 165]   ἐστέλλοντο ἐς Κύρνον? ἐν γὰρ  τῇ   Κύρνῳ εἴκοσι ἔτεσι πρότερον τούτων
[1, 114]   γενόμενον ἐξέφηνέ μιν. ἔπαιζε ἐν  τῇ   κώμῃ ταύτῃ ἐν τῇ ἦσαν
[1, 151]   νέμονται τὴν γὰρ ἕκτην ἐν  τῇ   Λέσβῳ οἰκημένην Ἀρίσβαν ἠνδραπόδισαν Μηθυμναῖοι
[1, 186]   ἐπείτε γὰρ ὤρυσσε τὸ ἔλυτρον  τῇ   λίμνῃ, μνημόσυνον τόδε ἄλλο ἀπὸ
[1, 142]   διαλεγόμεναι σφίσι, αἵδε δὲ ἐν  τῇ   Λυδίῃ, Ἔφεσος Κολοφὼν Λέβεδος Τέως
[1, 64]   Ἀθηναίων δὲ οἳ μὲν ἐν  τῇ   μάχη ἐπεπτώκεσαν, οἳ δὲ αὐτῶν
[1, 190]   τε οἱ Βαβυλώνιοι καὶ ἑσσωθέντες  τῇ   μάχῃ κατειλήθησαν ἐς τὸ ἄστυ.
[1, 104]   συμβαλόντες τοῖσι Σκύθῃσι καὶ ἑσσωθέντες  τῇ   μάχῃ τῆς ἀρχῆς κατελύθησαν. οἱ
[1, 40]   ~ἀμείβεται Κροῖσος παῖ, ἔστι  τῇ   με νικᾷς γνώμην ἀποφαίνων περὶ
[1, 139]   ἐόντα ὅμοια τοῖσι σώμασι καὶ  τῇ   μεγαλοπρεπείῃ τελευτῶσι πάντα ἐς τὠυτὸ
[1, 209]   τῶν ὤμων πτέρυγας καὶ τουτέων  τῇ   μὲν τὴν Ἀσίην τῇ δὲ
[1, 209]   τῶν ὤμων πτέρυγας καὶ τουτέων  τῇ   μὲν τὴν Ἀσίην τῇ δὲ
[1, 94]   τῆς χώρης, καὶ ἐπὶ μὲν  τῇ   μένειν αὐτοῦ λαγχανούσῃ τῶν μοιρέων
[1, 57]   Ἀττικὸν ἔθνος ἐὸν Πελασγικὸν ἅμα  τῇ   μεταβολῇ τῇ ἐς Ἕλληνας καὶ
[1, 104]   τοῦτο δὲ παραμειβομένοισι εἶναι ἐν  τῇ   Μηδικῇ. οὐ μέντοι οἵ γε
[1, 22]   σιτοδείην τε εἶναι ἰσχυρὴν ἐν  τῇ   Μιλήτῳ καὶ τὸν λεὼν τετρῦσθαι
[1, 166]   Σαρδόνιον καλεόμενον πέλαγος. συμμισγόντων δὲ  τῇ   ναυμαχίῃ Καδμείη τις νίκη τοῖσι
[1, 37]   δόξω εἶναι, κοῖος δέ τις  τῇ   νεογάμῳ γυναικί; κοίῳ δὲ ἐκείνη
[1, 1]   χρόνον προεῖχε ἅπασι τῶν ἐν  τῇ   νῦν Ἑλλάδι καλεομένῃ χωρῇ. ἀπικομένους
[1, 133]   τῶν ἀλλέων δικαιεῦσι προτίθεσθαι? ἐν  τῇ   οἱ εὐδαίμονες αὐτῶν βοῦν καὶ
[1, 87]   εἰρήνης αἱρέεται? ἐν μὲν γὰρ  τῇ   οἱ παῖδες τοὺς πατέρας θάπτουσι,
[1, 202]   τοῦ καρποῦ τοῦ ἐπιβαλλομένου μεθύσκεσθαι  τῇ   ὀσμῇ κατά περ Ἕλληνας τῷ
[1, 84]   ταύτῃ ἀκρόπολις καὶ ἄμαχος?  τῇ   οὐδὲ Μήλης πρότερον βασιλεὺς
[1, 84]   Ὑροιάδης, κατὰ τοῦτο τῆς ἀκροπόλιος  τῇ   οὐδεὶς ἐτέτακτο φύλακος? οὐ γὰρ
[1, 107]   βασιληίην. καὶ οἱ ἐγένετο θυγάτηρ  τῇ   οὔνομα ἔθετο Μανδάνην? τὴν ἐδόκεε
[1, 165]   τούτων ἐκ θεοπροπίου ἀνεστήσαντο πόλιν,  τῇ   οὔνομα ἦν Ἀλαλίη. Ἀργανθώνιος δὲ
[1, 185]   δὴ δεύτερον γενομένη ταύτης βασίλεια,  τῇ   οὔνομα ἦν Νίτωκρις, αὕτη δὲ
[1, 184]   ὕστερον γενεῇσι πέντε πρότερον γενομένη,  τῇ   οὔνομα ἦν Σεμίραμις, αὕτη μὲν
[1, 60]   δήμῳ τῷ Παιανιέι ἦν γυνὴ  τῇ   οὔνομα ἦν Φύη, μέγαθος ἀπὸ
[1, 131]   μούνοισι ἀρχῆθεν, ἐπιμεμαθήκασι δὲ καὶ  τῇ   Οὐρανίῃ θύειν, παρά τε Ἀσσυρίων
[1, 105]   Αἴγυπτον. καὶ ἐπείτε ἐγένοντο ἐν  τῇ   Παλαιστίνῃ Συρίῃ, Ψαμμήτιχος σφέας Αἰγύπτου
[1, 180]   ἑκάστην ὁδὸν ἐν τῇ αἱμασιῇ  τῇ   παρὰ τὸν ποταμὸν πυλίδες ἐπῆσαν,
[1, 209]   τὰ ἐπιφερόμενα. ἤδη ὦν ἐν  τῇ   παροιχομένῃ νυκτὶ εὕδων εἶδον τῶν
[1, 86]   ὥς τε αὐτῷ πάντα ἀποβεβήκοι  τῇ   περ ἐκεῖνος εἶπε, οὐδέν τι
[1, 30]   Ἀθηναῖοι δημοσίῃ τε ἔθαψαν αὐτοῦ  τῇ   περ ἔπεσε καὶ ἐτίμησαν μεγάλως"
[1, 153]   τοῖσι ἐστι χῶρος ἐν μέση  τῇ   πόλι ἀποδεδεγμένος ἐς τὸν συλλεγόμενοι
[1, 207]   Κροῖσος Λυδὸς ἀπεδείκνυτο ἐναντίην  τῇ   προκειμένῃ γνώμῃ, λέγων τάδε.
[1, 59]   αὐτοῦ κυρῆσαι, πρότερον εὐδοκιμήσας ἐν  τῇ   πρὸς Μεγαρέας γενομένῃ στρατηγίῃ, Νίσαιάν
[1, 126]   σφέας Κῦρος κότερα τὰ  τῇ   προτεραίῃ εἶχον τὰ παρεόντα
[1, 84]   Ὑροιάδης οὗτος Μάρδος ἰδὼν  τῇ   προτεραίῃ τῶν τινα Λυδῶν κατὰ
[1, 79]   τὴν μάχην τὴν γενομένην ἐν  τῇ   Πτερίῃ, μαθὼν ὡς ἀπελάσας μέλλοι
[1, 76]   καὶ ἀντεστρατοπεδεύσατο Κροίσῳ, ἐνθαῦτα ἐν  τῇ   Πτερίῃ χωρῇ ἐπειρῶντο κατὰ τὸ
[1, 121]   ὄψιν ὀνείρου οὐ τελέην ἠδίκεον,  τῇ   σεωυτοῦ δὲ μοίρῃ περίεις? νῦν
[1, 87]   βασιλεῦ, ἐγὼ ταῦτα ἔπρηξα  τῇ   σῇ μὲν εὐδαιμονίῃ, τῇ ἐμεωυτοῦ
[1, 117]   σὲ γινόμενος ἀναμάρτητος μήτε θυγατρὶ  τῇ   σῇ μήτε αὐτῷ σοὶ εἴην
[1, 24]   αὐτὸν χωρέειν ἐς Κόρινθον σὺν  τῇ   σκευῇ, καὶ ἀπικόμενον ἀπηγέεσθαι πᾶν
[1, 24]   θάλασσαν ἑωυτὸν ὡς εἶχε σὺν  τῇ   σκευῇ πάσῃ. καὶ τοὺς μὲν
[1, 24]   οὕτω δοκέοι, περιιδεῖν αὐτὸν ἐν  τῇ   σκευῇ πάσῃ στάντα ἐν τοῖσι
[1, 215]   ~Μασσαγέται δὲ ἐσθῆτά τε ὁμοίην  τῇ   Σκυθικῇ φορέουσι καὶ δίαιταν ἔχουσι,
[1, 68]   τὸν νεκρὸν μήκεϊ ἴσον ἐόντα  τῇ   σορῷ? μετρήσας δὲ συνέχωσα ὀπίσω"
[1, 173]   τε καὶ Μίνω, ὡς ἐπεκράτησε  τῇ   στάσι Μίνως, ἐξήλασε αὐτόν τε
[1, 60]   ἐπ? ἀλλήλοισι ἐστασίασαν. περιελαυνόμενος δὲ  τῇ   στάσι Μεγακλέης ἐπεκηρυκεύετο Πεισιστράτῳ,
[1, 17]   ὥστε ἐπέδρης μὴ εἶναι ἔργον  τῇ   στρατιῇ. τὰς δὲ οἰκίας οὐ
[1, 84]   ἐγένετο ἡμέρη πολιορκεομένῳ Κροίσῳ, Κῦρος  τῇ   στρατιῇ τῇ ἑωυτοῦ διαπέμψας ἱππέας
[1, 66]   ἐξανδραποδιούμενοι τοὺς Τεγεήτας. ἑσσωθέντες δὲ  τῇ   συμβολῇ, ὅσοι αὐτῶν ἐζωγρήθησαν, πέδας
[1, 44]   αὐτὸς φόνου ἐκάθηρε? περιημεκτέων δὲ  τῇ   συμφορῇ δεινῶς ἐκάλεε μὲν Δία
[1, 110]   οὔνομα δὲ τῇ γυναικὶ ἦν  τῇ   συνοίκεε Κυνὼ κατὰ τὴν Ἑλλήνων
[1, 82]   τῶν νήσων. βοηθησάντων δὲ Ἀργείων  τῇ   σφετέρῃ ἀποταμνομένῃ, ἐνθαῦτα συνέβησαν ἐς
[1, 82]   πρὸς τὸ ἑωυτοῦ στρατόπεδον ἐν  τῇ   τάξι εἶχε ἑωυτόν. ἡμέρῃ δὲ
[1, 1]   φορτία Αἰγύπτιά τε καὶ Ἀσσύρια  τῇ   τε ἄλλῃ ἐσαπικνέεσθαι καὶ δὴ
[1, 60]   τὴν θυγατέρα ἔχειν γυναῖκα ἐπὶ  τῇ   τυραννίδι. ἐνδεξαμένου δὲ τὸν λόγον
[1, 100]   ταῦτα διεκόσμησε καὶ ἐκράτυνε ἑωυτὸν  τῇ   τυραννίδι, ἦν τὸ δίκαιον φυλάσσων
[1, 156]   Περσέων ἀπόλωνται. Κῦρος δὲ ἡσθεὶς  τῇ   ὑποθήκῃ καὶ ὑπεὶς τῆς ὀργῆς
[1, 133]   ἂν ἅδῃ σφι βουλευομένοισι, τοῦτο  τῇ   ὑστεραίῃ νήφουσι προτιθεῖ στέγαρχος,
[1, 77]   Κύρου) τοῦτο μεμφθείς, ὡς  τῇ   ὑστεραίῃ οὐκ ἐπειρᾶτο ἐπιὼν
[1, 126]   σιτίοισι ὡς ἐπιτηδεοτάτοισι. ἀπικομένους δὲ  τῇ   ὑστεραίῃ τοὺς Πέρσας κατακλίνας ἐς
[1, 31]   ἐοῦσα τῷ τε ἔργῳ καὶ  τῇ   φήμῃ, στᾶσα ἀντίον τοῦ ἀγάλματος
[1, 215]   γὰρ οὐδέ σφι ἐστὶ ἐν  τῇ   χωρῇ, δὲ χρυσὸς καὶ
[1, 36]   χρῆμα μέγιστον ἀνεφάνη ἡμῖν ἐν  τῇ   χώρῃ, ὃς τὰ ἔργα διαφθείρει.
[1, 209]   ὄψιν εὕδων ἐν τῶν Μασσαγετέων  τῇ   χωρῇ τοιήνδε? ἐδόκεε Κῦρος
[1, 85]   ἄλλα ἐπιεικής, ἄφωνος δέ. ἐν  τῇ   ὦν παρελθούσῃ εὐεστοῖ Κροῖσος
[1, 31]   παρεγίνοντο ἐν ὥρῃ? ἐκκληιόμενοι δὲ  τῇ   ὥρῃ οἱ νεηνίαι ὑποδύντες αὐτοὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005