Alphabétiquement     [«   »]
ἐουσέων 2
ἐούσης 7
ἐοῦσι 3
ἐπ 40
ἐπαγαγομένους 1
ἐπαγγείλαντι 1
ἐπαγγείλας 1
Fréquences     [«    »]
38 ὅτι
39 παρὰ
38
40 ἐπ
40 ἔτι
40 οὗτοι
40 περ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

ἐπ


Livre, Chapitre
[1, 73]   καὶ αἰεὶ φοιτεόντων τῶν Σκυθέων  ἐπ?   ἄγρην καὶ αἰεί τι φερόντων,
[1, 120]   παῖς καὶ περίεστι, καί μιν  ἐπ?   ἀγροῦ διαιτώμενον οἱ ἐκ τῆς
[1, 105]   πᾶσαν ἐπέσχον. ~ἐνθεῦτεν δὲ ἤισαν  ἐπ?   Αἴγυπτον. καὶ ἐπείτε ἐγένοντο ἐν
[1, 1]   ἐς τὴν νέα οἴχεσθαι ἀποπλέοντας  ἐπ?   Αἰγύπτου. ~Οὕτω μὲν Ἰοῦν ἐς
[1, 60]   ἐξελάσαντες Πεισίστρατον αὖτις ἐκ νέης  ἐπ?   ἀλλήλοισι ἐστασίασαν. περιελαυνόμενος δὲ τῇ
[1, 102]   κατεστρέφετο τὴν Ἀσίην ἀπ? ἄλλου  ἐπ?   ἄλλο ἰὼν ἔθνος, ἐς
[1, 71]   οἱ ἦν Σάνδανις. βασιλεῦ,  ἐπ?   ἄνδρας τοιούτους στρατεύεσθαι παρασκευάζεαι, οἳ
[1, 51]   τὸν νηόν, δὲ ἀργύρεος  ἐπ?   ἀριστερά. μετεκινήθησαν δὲ καὶ οὗτοι
[1, 207]   οὐ τὸ ὀπίσω φεύξονται ἀλλ?  ἐπ?   ἀρχὰς τὰς σὰς ἐλῶσι. νικῶν
[1, 80]   καὶ ἀπελὼν τὰ ἄχθεα ἄνδρας  ἐπ?   αὐτὰς ἀνέβησε ἱππάδα στολὴν ἐνεσταλμένους,
[1, 1]   καὶ τοὺς Φοίνικας διακελευσαμένους ὁρμῆσαι  ἐπ?   αὐτάς. τὰς μὲν δὴ πλεῦνας
[1, 186]   τε καὶ μολύβδῳ. ἐπιτείνεσκε δὲ  ἐπ?   αὐτήν, ὅκως μὲν ἡμέρη γίνοιτο,
[1, 86]   δὲ συννήσας πυρὴν μεγάλην ἀνεβίβασε  ἐπ?   αὐτὴν τὸν Κροῖσόν τε ἐν
[1, 36]   διαφθείρεσκε. πολλάκις δὲ οἱ Μυσοὶ  ἐπ?   αὐτὸν ἐξελθόντες ποιέεσκον μὲν κακὸν
[1, 62]   τὸ ἄστυ, οὕτω δὴ βοηθέουσι  ἐπ?   αὐτόν. καὶ οὗτοί τε πανστρατιῇ
[1, 166]   τοὺς περιοίκους ἅπαντας, στρατεύονται ὦν  ἐπ?   αὐτοὺς κοινῷ λόγω χρησάμενοι Τυρσηνοὶ
[1, 191]   οἱ Πέρσαι οἵ περ ἐτετάχατο  ἐπ?   αὐτῷ τούτῳ κατὰ τὸ ῥέεθρον
[1, 195]   ἕκαστος ἔχει καὶ σκῆπτρον χειροποίητον?  ἐπ?   ἑκάστῳ δὲ σκήπτρῳ ἔπεστι πεποιημένον
[1, 45]   προτέρην ἑωυτοῦ συμφορήν, καὶ ὡς  ἐπ?   ἐκείνῃ τὸν καθήραντα ἀπολωλεκὼς εἴη,
[1, 208]   Τομύρι ἐξαναχωρέειν ὡς αὐτοῦ διαβησομένου  ἐπ?   ἐκείνην. μὲν δὴ ἐξανεχώρεε
[1, 5]   σμικρὰ αὐτῶν γέγονε? τὰ δὲ  ἐπ?   ἐμεῦ ἦν μεγάλα, πρότερον ἦν
[1, 94]   τῶν παιγνιέων. τοιούτῳ τρόπῳ διάγειν  ἐπ?   ἔτεα δυῶν δέοντα εἴκοσι. ἐπείτε
[1, 95]   Ἀσσυρίων ἀρχόντων τῆς ἄνω Ἀσίης  ἐπ?   ἔτεα εἴκοσι καὶ πεντακόσια, πρῶτοι
[1, 74]   Λυδοῖσι καὶ τοῖσι Μήδοισι ἐγεγόνεε  ἐπ?   ἔτεα πέντε, ἐν τοῖσι πολλάκις
[1, 166]   κοινῇ μετὰ τῶν πρότερον ἀπικομένων  ἐπ?   ἔτεα πέντε, καὶ ἱρὰ ἐνιδρύσαντο.
[1, 130]   δεσπότας. ~Ἀστυάγης μέν νυν βασιλεύσας  ἐπ?   ἔτεα πέντε καὶ τριήκοντα οὕτω
[1, 130]   τῆς ἄνω Ἅλυος ποταμοῦ Ἀσίης  ἐπ?   ἔτεα τριήκοντα καὶ ἑκατὸν δυῶν
[1, 203]   ~ἡ δὲ Κασπίη ἐστὶ ἑτέρη  ἐπ?   ἑωυτῆς, ἐοῦσα μῆκος μὲν πλόου
[1, 202]   δὲ Κασπίη θάλασσα ἐστὶ  ἐπ?   ἑωυτῆς, οὐ συμμίσγουσα τῇ ἑτέρῃ
[1, 157]   δὲ πυθόμενος ἀγχοῦ εἶναι στρατὸν  ἐπ?   ἑωυτὸν ἰόντα δείσας οἴχετο φεύγων
[1, 61]   δὲ Πεισίστρατος τὰ ποιεύμενα  ἐπ?   ἑωυτῷ ἀπαλλάσσετο ἐκ τῆς χώρης
[1, 142]   κατὰ τὠυτὸ διαλέγονται, Σάμιοι δὲ  ἐπ?   ἑωυτῶν μοῦνοι. οὗτοι χαρακτῆρες γλώσσης
[1, 32]   μέγα πλούσιος μᾶλλον τοῦ  ἐπ?   ἡμέρην ἔχοντος ὀλβιώτερος ἐστί, εἰ
[1, 141]   γὰρ τούτους ὅρκιον Κῦρος ἐποιήσατο  ἐπ?   οἷσί περ Λυδός. τοῖσι
[1, 64]   τῶν λογίων καθήρας δὲ ὧδε?  ἐπ?   ὅσον ἔποψις τοῦ ἱροῦ εἶχε,
[1, 183]   δὲ καὶ ἄλλος βωμὸς μέγας,  ἐπ?   οὗ θύεται τὰ τέλεα τῶν
[1, 153]   καὶ Σάκαι τε καὶ Αἰγύπτιοι,  ἐπ?   οὓς ἐπεῖχέ τε στρατηλατέειν αὐτός,
[1, 204]   ἐλαχίστην μοῖραν μετέχουσι οἱ Μασσαγέται,  ἐπ?   οὓς Κῦρος ἔσχε προθυμίην
[1, 22]   τε διαλλαγή σφι ἐγένετο  ἐπ?   τε ξείνους ἀλλήλοισι εἶναι
[1, 186]   μὲν ἡμέρη γίνοιτο, ξύλα τετράγωνα,  ἐπ?   ὧν τὴν διάβασιν ἐποιεῦντο οἱ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005