Alphabétiquement     [«   »]
γαμέουσι 1
γάμον 2
γάμων 2
γὰρ 230
γάρ 17
γαστέρα 2
γέ 2
Fréquences     [«    »]
223 δὴ
191 τῷ
218 ὡς
230 γὰρ
239 τῆς
257 ἐν
268 τὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

γὰρ


Livre, Chapitre
[1, 140]   ἐν Αἰγύπτῳ ἱρέων. οἳ μὲν  γὰρ   ἁγνεύουσι ἔμψυχον μηδὲν κτείνειν, εἰ
[1, 30]   τοῦ βίου λαμπροτάτη ἐπεγένετο? γενομένης  γὰρ   Ἀθηναίοισι μάχης πρὸς τοὺς ἀστυγείτονας
[1, 38]   ἔφη σε ὀλιγοχρόνιον ἔσεσθαι? ὑπὸ  γὰρ   αἰχμῆς σιδηρέης ἀπολέεσθαι. πρὸς ὧν
[1, 120]   ἀρχὴν τὴν σήν. κείνως μὲν  γὰρ   ἀλλοτριοῦται ἐς τὸν παῖδα τοῦτον
[1, 196]   εἰς ἑτέραν πόλιν ἄγωνται) ἐπείτε  γὰρ   ἁλόντες ἐκακώθησαν καὶ οἰκοφθορήθησαν, πᾶς
[1, 187]   σπανίσας γε ἄλλως ἀνοίξῃ? οὐ  γὰρ   ἄμεινον? οὗτος τάφος ἦν
[1, 206]   παῦσαι σπεύδων τὰ σπεύδεις? οὐ  γὰρ   ἂν εἰδείης εἴ τοι ἐς
[1, 124]   σὲ γὰρ θεοὶ ἐπορῶσι? οὐ  γὰρ   ἂν κοτὲ ἐς τοσοῦτο τύχης
[1, 111]   τῶν τινος οἰκετέων εἶναι? οὐ  γὰρ   ἂν κοτὲ κατέδοξα ἔνθεν γε
[1, 191]   πόλιν διέφθειραν ἂν κάκιστα? κατακληίσαντες  γὰρ   ἂν πάσας τὰς ἐς τὸν
[1, 36]   ἐμοῦ μὴ μνησθῆτε ἔτι? οὐ  γὰρ   ἂν ὑμῖν συμπέμψαιμι? νεόγαμός τε
[1, 74]   Ἀστυάγεϊ τῷ Κυαξάρεω παιδί? ἄνευ  γὰρ   ἀναγκαίης ἰσχυρῆς συμβάσιες ἰσχυραὶ οὐκ
[1, 124]   χώρης, ταύτης ἁπάσης ἄρξεις. Πέρσας  γὰρ   ἀναπείσας ἀπίστασθαι στρατηλάτεε ἐπὶ Μήδους?
[1, 207]   νικῶν Μασσαγέτας, ἕποιο φεύγουσι. τὠυτὸ  γὰρ   ἀντιθήσω ἐκείνῳ, ὅτι νικήσας τοὺς
[1, 1]   φασί γενέσθαι τῆς διαφορῆς. τούτους  γὰρ   ἀπό τῆς Ἐρυθρῆς καλεομένης θαλάσσης
[1, 61]   ἐξήρτυτο ἐς τὴν κάτοδον? καὶ  γὰρ   Ἀργεῖοι μισθωτοὶ ἀπίκοντο ἐκ Πελοποννήσου,
[1, 4]   δὴ μεγάλως αἰτίους γενέσθαι? προτέρους  γὰρ   ἄρξαι στρατεύεσθαι ἐς τὴν Ἀσίην
[1, 5]   ὁμολογέουσι Πέρσῃσι οὕτω Φοίνικες? οὐ  γὰρ   ἁρπαγῇ σφέας χρησαμένους λέγουσι ἀγαγεῖν
[1, 4]   Ἑλληνικὸν σφίσι εἶναι πολέμιον. τὴν  γὰρ   Ἀσίην καὶ τὰ ἐνοικέοντα ἔθνεα
[1, 140]   κυνὸς ἑλκυσθῇ. Μάγους μὲν  γὰρ   ἀτρεκέως οἶδα ταῦτα ποιέοντας? ἐμφανέως
[1, 151]   ἐν τῇ Ἴδῃ οἰκημενέων? κεχωρίδαται  γὰρ   αὗται. αἱ δὲ τὰς νήσους
[1, 174]   πλὴν ὀλίγης περιρρόου τὰ μὲν  γὰρ   αὐτῆς πρὸς βορέην ἄνεμον
[1, 157]   ἀνοῖσαι τὸν ἐν Βραγχίδῃσι? ἦν  γὰρ   αὐτόθι μαντήιον ἐκ παλαιοῦ ἱδρυμένον,
[1, 59]   Ὀλύμπια τέρας ἐγένετο μέγα? θύσαντος  γὰρ   αὐτοῦ τὰ ἱρὰ οἱ λέβητες
[1, 50]   ἕλκων σταθμὸν ἕβδομον ἡμιτάλαντον? ἀπετάκη  γὰρ   αὐτοῦ τέταρτον ἡμιτάλαντον. ~ἐπιτελέσας δὲ
[1, 98]   ταῦτα οἱ Μῆδοι. οἰκοδομέουσί τε  γὰρ   αὐτῷ οἰκία μεγάλα τε καὶ
[1, 153]   τὴν πρώτην εἶναι. τε  γὰρ   Βαβυλών οἱ ἦν ἐμπόδιος καὶ
[1, 193]   τε καὶ κηλωνηίοισι ἀρδόμενος.  γὰρ   Βαβυλωνίη χώρη πᾶσα, κατά περ
[1, 129]   ἔργον. Ἅρπαγος δὲ ἔφη, αὐτὸς  γὰρ   γράψαι, τὸ πρῆγμα ἑωυτοῦ δὴ
[1, 56]   δὲ πολυπλάνητον κάρτα. ἐπὶ μὲν  γὰρ   Δευκαλίωνος βασιλέος οἴκεε γῆν τὴν
[1, 193]   ἴδμεν Δήμητρος καρπὸν ἐκφέρειν τὰ  γὰρ   δὴ ἄλλα δένδρεα οὐδὲ πειρᾶται
[1, 129]   δείπνου εἵνεκεν Μήδους κατεδούλωσε. εἰ  γὰρ   δὴ δεῖν πάντως περιθεῖναι ἄλλῳ
[1, 196]   καὶ αἰσχίονας παρθένους ἐλάμβανον. ὡς  γὰρ   δὴ διεξέλθοι κῆρυξ πωλέων
[1, 48]   ἐξευρήκεε τὰ αὐτὸς ἐποίησε. ἐπείτε  γὰρ   δὴ διέπεμψε παρὰ τὰ χρηστήρια
[1, 75]   τὸν ποταμὸν στρατός οὐ  γὰρ   δὴ εἶναι κω τοῦτον τὸν
[1, 182]   ὡς λέγουσι οἱ Αἰγύπτιοι? καὶ  γὰρ   δὴ ἐκεῖθι κοιμᾶται ἐν τῷ
[1, 114]   ἀνδρὸς δοκίμου ἐν Μήδοισι, οὐ  γὰρ   δὴ ἐποίησε τὸ προσταχθὲν ἐκ
[1, 38]   μοῦνος τυγχάνεις ἐὼν παῖς? τὸν  γὰρ   δὴ ἕτερον διεφθαρμένον τὴν ἀκοὴν
[1, 22]   τὰ δὴ καὶ ἐγένετο. ὡς  γὰρ   δὴ ἰδών τε ἐκεῖνα
[1, 166]   καὶ ἱρὰ ἐνιδρύσαντο. καὶ ἦγον  γὰρ   δὴ καὶ ἔφερον τοὺς περιοίκους
[1, 14]   τὸν Γορδίεω Φρυγίης βασιλέα. ἀνέθηκε  γὰρ   δὴ καὶ Μίδης τὸν βασιλήιον
[1, 34]   τῶν οὕτερος μὲν διέφθαρτο, ἦν  γὰρ   δὴ κωφός, δὲ ἕτερος
[1, 93]   παιδισκέων ἔργον ἐὸν μέγιστον. τοῦ  γὰρ   δὴ Λυδῶν δήμου αἱ θυγατέρες
[1, 132]   λέγουσι εἶναι τὴν ἐπαοιδήν? ἄνευ  γὰρ   δὴ Μάγου οὔ σφι νόμος
[1, 74]   ἐγένοντο. ~μετὰ δὲ ταῦτα, οὐ  γὰρ   δὴ Ἀλυάττης ἐξεδίδου τοὺς
[1, 91]   ἡμιόνου, οὐδὲ τοῦτο συνέλαβε. ἦν  γὰρ   δὴ Κῦρος οὗτος ἡμίονος?
[1, 13]   τοῦ ἐν Δελφοῖσι χρηστηρίου. ὡς  γὰρ   δὴ οἱ Λυδοὶ δεινόν ἐποιεῦντο
[1, 4]   ὤρην ἔχειν ἁρπασθεισέων σωφρόνων? δῆλα  γὰρ   δὴ ὅτι, εἰ μὴ αὐταὶ
[1, 207]   προσαπολλύεις πᾶσαν τὴν ἀρχήν. δῆλα  γὰρ   δὴ ὅτι νικῶντες Μασσαγέται οὐ
[1, 194]   τοὺς Ἀρμενίους. ἀνὰ τὸν ποταμὸν  γὰρ   δὴ οὐκ οἷά τε ἐστὶ
[1, 57]   καὶ τὴν γλῶσσαν μετέμαθε. καὶ  γὰρ   δὴ οὔτε οἱ Κρηστωνιῆται οὐδαμοῖσι
[1, 55]   Κροῖσος ἐχρηστηριάζετο τὸ τρίτον? ἐπείτε  γὰρ   δὴ παρέλαβε τοῦ μαντείου ἀληθείην,
[1, 140]   ἀτρεκέως οἶδα ταῦτα ποιέοντας? ἐμφανέως  γὰρ   δὴ ποιεῦσι. κατακηρώσαντες δὲ ὦν
[1, 18]   τὸ ὅμοιον ἀνταποδιδόντες ἐτιμώρεον? καὶ  γὰρ   δὴ πρότερον οἱ Μιλήσιοι τοῖσι
[1, 152]   καὶ Αἰολέων οἱ ἄγγελοι κατὰ  γὰρ   δὴ τάχος ἦν ταῦτα πρησσόμενα)
[1, 135]   Πέρσαι προσίενται ἀνδρῶν μάλιστα. καὶ  γὰρ   δὴ τὴν Μηδικὴν ἐσθῆτα νομίσαντες
[1, 134]   καὶ οἱ Πέρσαι τιμῶσι? προέβαινε  γὰρ   δὴ τὸ ἔθνος ἄρχον τε
[1, 132]   γίνεσθαι καὶ τῷ βασιλέι? ἐν  γὰρ   δὴ τοῖσι ἅπασι Πέρσῃσι καὶ
[1, 97]   οἱ τοῦ Δηιόκεω φίλοι οὐ  γὰρ   δὴ τρόπῳ τῷ παρεόντι χρεώμενοι
[1, 32]   τὴν τελευτήν, κῇ ἀποβήσεται? πολλοῖσι  γὰρ   δὴ ὑποδέξας ὄλβον θεὸς
[1, 137]   ὑποβολιμαῖα ἐόντα μοιχίδια? οὐ  γὰρ   δή φασι οἰκὸς εἶναι τόν
[1, 193]   καρπὸς τοῦ φοίνικος? ψῆνας  γὰρ   δὴ φέρουσι ἐν τῷ καρπῷ
[1, 197]   ἐς τὴν ἀγορὴν ἐκφορέουσι? οὐ  γὰρ   δὴ χρέωνται ἰητροῖσι. προσιόντες ὦν
[1, 126]   πειθόμενοι γίνεσθε ἐλεύθεροι. αὐτός τε  γὰρ   δοκέω θείῃ τύχῃ γεγονὼς τάδε
[1, 27]   τῷ ἐπιλόγῳ καί οἱ, προσφυέως  γὰρ   δόξαι λέγειν, πειθόμενον παύσασθαι τῆς
[1, 120]   λόγῳ βασιλέες ἐτελέωσε ποιήσας? καὶ  γὰρ   δορυφόρους καὶ θυρωροὺς καὶ ἀγγελιηφόρους
[1, 91]   Κῦρος οὗτος ἡμίονος? ἐκ  γὰρ   δυῶν οὐκ ὁμοεθνέων ἐγεγόνεε, μητρὸς
[1, 32]   πολλὰ δὲ καὶ παθεῖν. ἐς  γὰρ   ἑβδομήκοντα ἔτεα οὖρον τῆς ζόης
[1, 74]   καὶ γάμων ἐπαλλαγὴν ἐποίησαν? Ἀλυάττεα  γὰρ   ἔγνωσαν δοῦναι τὴν θυγατέρα Ἀρύηνιν
[1, 207]   ἐξαναχωρέειν ἐπὶ τὸν ποταμόν. ἢν  γὰρ   ἐγὼ γνώμης μὴ ἁμάρτω, κεῖνοι
[1, 121]   οἱ τάδε. παῖ, σὲ  γὰρ   ἐγὼ δι? ὄψιν ὀνείρου οὐ
[1, 9]   ἐξ αὐτῆς γένηται βλάβος. ἀρχήν  γὰρ   ἐγὼ μηχανήσομαι οὕτω ὥστε μηδέ
[1, 207]   ποιεῦντας πειρᾶσθαι ἐκείνων περιγενέσθαι. ὡς  γὰρ   ἐγὼ πυνθάνομαι, Μασσαγέται εἰσὶ ἀγαθῶν
[1, 207]   τὰ ἔμπαλιν οὗτοι. εἰ  γὰρ   ἐθελήσομεν ἐσδέξασθαι τοὺς πολεμίους ἐς
[1, 209]   οὗτος κατελέλειπτο ἐν Πέρσῃσι? οὐ  γὰρ   εἶχέ κω ἡλικίην στρατεύεσθαι. ἐπεὶ
[1, 92]   ἀδελφεὸς οὐκ ὁμομήτριος? Κροῖσος μὲν  γὰρ   ἐκ Καείρης ἦν γυναικὸς Ἀλυάττῃ,
[1, 192]   βαινόμεναι ἑξακισχίλιαι καὶ μυρίαι? ἀνέβαινε  γὰρ   ἕκαστος τῶν ἐρσένων τούτων εἴκοσι
[1, 3]   ὅτι οὐ δώσει δίκας? οὐδὲ  γὰρ   ἐκείνους διδόναι. οὕτω δὴ ἁρπάσαντος
[1, 151]   πόλιες τὴν Λέσβον νέμονται τὴν  γὰρ   ἕκτην ἐν τῇ Λέσβῳ οἰκημένην
[1, 202]   τῇ ἑτέρῃ θαλάσσῃ. τὴν μὲν  γὰρ   Ἕλληνὲς ναυτίλλονται πᾶσα καὶ
[1, 12]   τὴν ἐπιβουλήν, νυκτὸς γενομένης οὐ  γὰρ   ἐμετίετο Γύγης, οὐδέ οἱ
[1, 88]   χρήματα τὰ ἐμὰ διαρπάζει? οὐδὲν  γὰρ   ἐμοὶ ἔτι τούτων μέτα? ἀλλὰ
[1, 41]   πᾶσαν δαπάνην. νῦν ὤν ὀφείλεις  γὰρ   ἐμοῦ προποιήσαντος χρηστὰ ἐς σὲ
[1, 85]   πολὺ λώιον ἀμφὶς ἔμμεναι? αὐδήσει  γὰρ   ἐν ἤματι πρῶτον ἀνόλβῳ. ἁλισκομένου
[1, 68]   τὴν ἐργασίην τοῦ σιδήρου. ἐγὼ  γὰρ   ἐν τῇδε θέλων τῇ αὐλῇ
[1, 194]   ἐόντα κυκλοτερέα, πάντα σκύτινα. ἐπεὰν  γὰρ   ἐν τοῖσι Ἀρμενίοισι τοῖσι κατύπερθε
[1, 167]   οἱ Ἀγυλλαῖοι ἔτι ἐπιτελέουσι? καὶ  γὰρ   ἐναγίζουσί σφι μεγάλως καὶ ἀγῶνα
[1, 117]   τοῦτό γε οὐκ ἐψευδόμην? σὺ  γὰρ   ἐνετέλλεο οὕτω. παραδίδωμι μέντοι τῷδε
[1, 59]   τὸν χρόνον τυραννεύοντος Ἀθηναίων. Ἱπποκράτεϊ  γὰρ   ἐόντι ἰδιώτῃ καὶ θεωρέοντι τὰ
[1, 123]   τίσασθαι Ἀστυάγεα ἐπιθυμέων? ἀπ? ἑωυτοῦ  γὰρ   ἐόντος ἰδιώτεω οὐκ ἐνώρα τιμωρίην
[1, 31]   Κλέοβίν τε καὶ Βίτωνα. τούτοισι  γὰρ   ἐοῦσι γένος Ἀργείοισι βίος τε
[1, 65]   ἐκ Κρήτης ἀγαγέσθαι ταῦτα. ὡς  γὰρ   ἐπετρόπευσε τάχιστα, μετέστησε τὰ νόμιμα
[1, 171]   τοῖσι οἱ Ἕλληνες ἐχρήσαντο? καὶ  γὰρ   ἐπὶ τὰ κράνεα λόφους ἐπιδέεσθαι
[1, 216]   οἱ ποιέοντες ἀλλὰ Μασσαγέται? τῆς  γὰρ   ἐπιθυμήσῃ γυναικὸς Μασσαγέτης ἀνήρ, τὸν
[1, 195]   αἰετὸς ἄλλο τι? ἄνευ  γὰρ   ἐπισήμου οὔ σφι νόμος ἐστὶ
[1, 17]   πόλεμον παρὰ τοῦ πατρός. ἐπελαύνων  γὰρ   ἐπολιόρκεε τὴν Μίλητον τρόπῳ τοιῷδε?
[1, 215]   τὰ πάντα χρέωνται? ὅσα μὲν  γὰρ   ἐς αἰχμὰς καὶ ἄρδις καὶ
[1, 36]   ἂν ὑμῖν συμπέμψαιμι? νεόγαμός τε  γὰρ   ἐστὶ καὶ ταῦτά οἱ νῦν
[1, 155]   τὰ δὲ νῦν παρεόντα Πακτύης  γὰρ   ἐστὶ ἀδικέων, τῷ σὺ
[1, 84]   μὴ ἁλῷ κοτέ. ἀπότομός τε  γὰρ   ἐστι\ ταύτῃ ἀκρόπολις καὶ
[1, 91]   τε καὶ ἐχαρίσατό οἱ? τρία  γὰρ   ἔτεα ἐπανεβάλετο τὴν Σαρδίων ἅλωσιν,
[1, 160]   τοῦτό γε εἰπεῖν ἀτρεκέως? οὐ  γὰρ   ἐτελεώθη. Κυμαῖοι γὰρ ὡς ἔμαθον
[1, 120]   καὶ θυμὸν ἔχε ἀγαθόν? οὐ  γὰρ   ἔτι τὸ δεύτερον ἄρχει. παρὰ
[1, 32]   οὐδὲν αὔταρκες ἐστί? τὸ μὲν  γὰρ   ἔχει, ἄλλου δὲ ἐνδεές ἐστι?
[1, 2]   δὲ ταῦτα Ἑλλήνων τινάς οὐ  γὰρ   ἔχουσι τοὔνομα ἀπηγήσασθαι) φασὶ τῆς
[1, 160]   ἐπὶ μισθῷ ὅσῳ δή? οὐ  γὰρ   ἔχω τοῦτό γε εἰπεῖν ἀτρεκέως?
[1, 32]   τελευτῆσαὶ τὸν βίον. πολλοὶ μὲν  γὰρ   ζάπλουτοι ἀνθρώπων ἀνόλβιοι εἰσί, πολλοὶ
[1, 78]   οὐκ ἐξεγένετο Κροίσῳ ἀπαγγεῖλαι? πρὶν  γὰρ   ὀπίσω σφέας ἀναπλῶσαι ἐς
[1, 174]   δὲ πᾶσά σφι ἐγίνετο? τῇ  γὰρ   Κνιδίη χώρη ἐς τὴν
[1, 110]   πόντου τοῦ Εὐξείνου? ταύτῃ μὲν  γὰρ   Μηδικὴ χωρῇ πρὸς Σασπείρων
[1, 24]   ἑωυτὸν κατεργάσασθαι. καὶ τοῖσι ἐσελθεῖν  γὰρ   ἡδονὴν εἰ μέλλοιεν ἀκούσεσθαι τοῦ
[1, 84]   τῇ οὐδεὶς ἐτέτακτο φύλακος? οὐ  γὰρ   ἦν δεινὸν κατὰ τοῦτο μὴ
[1, 91]   πατρὸς δὲ ὑποδεεστέρου? μὲν  γὰρ   ἦν Μηδὶς καὶ Ἀστυάγεος θυγάτηρ
[1, 56]   τοὺς δὲ τοῦ Ἰωνικοῦ. ταῦτα  γὰρ   ἦν τὰ προκεκριμένα, ἐόντα τὸ
[1, 17]   ὅκως διαφθείρειε, ἀπαλλάσσετο ὀπίσω. τῆς  γὰρ   θαλάσσης οἱ Μιλήσιοι ἐπεκράτεον, ὥστε
[1, 124]   τάδε. παῖ Καμβύσεω, σὲ  γὰρ   θεοὶ ἐπορῶσι? οὐ γὰρ ἂν
[1, 92]   τὰ εἰρημένα μοῦνα. ἐν μὲν  γὰρ   Θήβῃσι τῇσι Βοιωτῶν τρίπους χρύσεος,
[1, 82]   περὶ χώρου καλεομένου Θυρέης? τὰς  γὰρ   Θυρέας ταύτας ἐοῦσα τῆς Ἀργολίδος
[1, 204]   κατὰ τοὺς πολέμους γενομένη? ὅκῃ  γὰρ   ἰθύσειε στρατεύεσθαι Κῦρος, ἀμήχανον ἦν
[1, 199]   γάρ οἱ θέμις ἐστί? γίνεται  γὰρ   ἱρὸν τοῦτο τὸ ἀργύριον. τῷ
[1, 149]   παρελύθη Σμύρνη ὑπὸ Ἰώνων? ἦσαν  γὰρ   καὶ αὗται δυώδεκα αἱ ἐν
[1, 112]   πᾶσα ἀνάγκη ὀφθῆναι ἐκκείμενον. τέτοκα  γὰρ   καὶ ἐγώ, τέτοκα δὲ τεθνεός.
[1, 163]   πόλιν, ἐδίδου δὲ ἀφειδέως? καὶ  γὰρ   καὶ περίοδος τοῦ τείχεος
[1, 18]   Μιλησίην τὴν στρατιήν? Σαδυάττης οὗτος  γὰρ   καὶ τὸν πόλεμον ἦν
[1, 77]   Αἰγυπτίους κατὰ τὸ ὅρκιον ἐποιήσατο  γὰρ   καὶ πρὸς Ἄμασιν βασιλεύοντα Αἰγύπτου
[1, 11]   πρηχθέντων ἐπίστασθαι ἦλθε καλεόμενος? ἐώθεε  γὰρ   καὶ πρόσθε, ὅκως βασίλεια
[1, 51]   ἀνάθημα, οὐκ ὀρθῶς λέγοντες? ἔστι  γὰρ   καὶ τοῦτο Κροίσου, ἐπέγραψε δὲ
[1, 120]   τὸ δεύτερον ἄρχει. παρὰ σμικρὰ  γὰρ   καὶ τῶν λογίων ἡμῖν ἔνια
[1, 172]   ἄλλων ἀνθρώπων καὶ Καρῶν. τοῖσι  γὰρ   κάλλιστον ἐστὶ κατ? ἡλικίην τε
[1, 11]   αἵρεσιν, ὁκοτέρην βούλεαι τραπέσθαι.  γὰρ   Κανδαύλεα ἀποκτείνας ἐμέ τε καὶ
[1, 8]   δὲ οὐ πολλοῦ διελθόντος χρῆν  γὰρ   Κανδαύλῃ γενέσθαι κακῶς) ἔλεγε πρὸς
[1, 112]   εἶναι ἄλλως αὐτὰ ποιέειν? ἐπιφοιτήσειν  γὰρ   κατασκόπους ἐξ Ἁρπάγου ἐποψομένους, ἀπολέεσθαί
[1, 28]   ἐντὸς Ἅλυος ποταμοῦ οἰκημένων? πλὴν  γὰρ   Κιλίκων καὶ Λυκίων τοὺς ἄλλους
[1, 6]   πάντες Ἕλληνες ἦσαν ἐλεύθεροι? τὸ  γὰρ   Κιμμερίων στράτευμα τὸ ἐπὶ τὴν
[1, 82]   ἐναντία τούτων ἔθεντο νόμον? οὐ  γὰρ   κομῶντες πρὸ τούτου ἀπὸ τούτου
[1, 59]   ἐγένοντο Πεισιστράτου, κορυνηφόροι δέ? ξύλων  γὰρ   κορύνας ἔχοντες εἵποντό οἱ ὄπισθε.
[1, 173]   ἐκ Κρήτης τὠρχαῖον γεγόνασι τὴν  γὰρ   Κρήτην εἶχον τὸ παλαιὸν πᾶσαν
[1, 75]   οἱ Μιλήσιος διεβίβασε. ἀπορέοντος  γὰρ   Κροίσου ὅκως οἱ διαβήσεται τὸν
[1, 73]   Σάρδις. ταῦτα καὶ ἐγένετο. καὶ  γὰρ   Κυαξάρης καὶ οἱ παρεόντες δαιτυμόνες
[1, 110]   δὲ τὴν Μηδικὴν Σπακώ? τὴν  γὰρ   κύνα καλέουσι σπάκα Μῆδοι. αἱ
[1, 214]   οὕτω τοῦτο γενόμενον. πρῶτα μὲν  γὰρ   λέγεται αὐτοὺς διαστάντας ἐς ἀλλήλους
[1, 65]   τῷ πολέμῳ κατυπερτέρους Τεγεητέων. ἐπὶ  γὰρ   Λέοντος βασιλεύοντος καὶ Ἡγησικλέος ἐν
[1, 171]   κασιγνήτοισι ἐοῦσι τοῖσι Καρσί? τὸν  γὰρ   Λυδὸν καὶ τὸν Μυσὸν λέγουσι
[1, 2]   τῆς δευτέρης ἀδικίης γενέσθαι? καταπλώσαντας  γὰρ   μακρῇ νηί ἐς Αἶάν τε
[1, 15]   τὸ ἄστυ εἷλε? ἀλλ? οὐδὲν  γὰρ   μέγα ἀπ? αὐτοῦ ἄλλο ἔργον
[1, 29]   ἦσαν αὐτὸ ποιῆσαι Ἀθηναῖοι? ὁρκίοισι  γὰρ   μεγάλοισι κατείχοντο δέκα ἔτεα χρήσεσθαι
[1, 180]   δύο φάρσεα τῆς πόλιος. τὸ  γὰρ   μέσον αὐτῆς ποταμὸς διέργει, τῷ
[1, 170]   δὲ εἶναι ἐν Τέῳ Τέων  γὰρ   μέσον εἶναι Ἰωνίης) τὰς δὲ
[1, 215]   δὲ εἰσὶ καὶ ἄνιπποι ἀμφοτέρων  γὰρ   μετέχουσι) καὶ τοξόται τε καὶ
[1, 143]   Ἰωνικὸν καὶ λόγου ἐλαχίστου? ὅτι  γὰρ   μὴ Ἀθῆναι, ἦν οὐδὲν ἄλλο
[1, 199]   μέγαθος ἐστὶ ὅσον ὦν? οὐ  γὰρ   μὴ ἀπώσηται? οὐ γάρ οἱ
[1, 38]   ἐμῆς σε ζόης διακλέψαι. εἷς  γὰρ   μοι μοῦνος τυγχάνεις ἐὼν παῖς?
[1, 155]   ἄριστον ἐξανδραποδίσασθαι σφέας. ὁμοίως  γὰρ   μοι νῦν γε φαίνομαι πεποιηκέναι
[1, 147]   πλὴν Ἐφεσίων καὶ Κολοφωνίων? οὗτοι  γὰρ   μοῦνοι Ἰώνων οὐκ ἄγουσι Ἀπατούρια,
[1, 173]   ἐς γῆν τὴν Μιλυάδα? τὴν  γὰρ   νῦν Λύκιοι νέμονται, αὕτη τὸ
[1, 22]   ἄλλο ἐγένετο διαλλαγή. ἐλπίζων  γὰρ   Ἀλυάττης σιτοδείην τε εἶναι
[1, 7]   Ἀλκαίου τοῦ Ἡρακλέος. Ἄγρων μὲν  γὰρ   Νίνου τοῦ Βήλου τοῦ
[1, 176]   καὶ τὴν Καῦνον ἔσχε? καὶ  γὰρ   οἱ Καύνιοι τοὺς Λυκίους ἐμιμήσαντο
[1, 69]   Κροίσου πρότερον ἔτι γεγονυῖαι. πέμψαντες  γὰρ   οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐς Σάρδις χρυσὸν
[1, 91]   οὐκ ὀρθῶς Κροῖσος μέμφεται. προηγόρευε  γὰρ   οἱ Λοξίης, ἢν στρατεύηται ἐπὶ
[1, 97]   οὔτ? ἔφη δίκαν ἔτι? οὐ  γὰρ   οἱ λυσιτελέειν τῶν ἑωυτοῦ ἐξημεληκότα
[1, 119]   ἐσελθὼν δὲ τὴν ταχίστην, ἦν  γὰρ   οἱ παῖς εἷς μοῦνος ἔτεα
[1, 153]   τε καὶ πρήσι χρέωνται? αὐτοὶ  γὰρ   οἱ Πέρσαι ἀγορῇσι οὐδὲν ἐώθασι
[1, 75]   τοῦτο μὲν οὐ προσίεμαι? κῶς  γὰρ   ὀπίσω πορευόμενοι διέβησαν αὐτόν; ~Κροῖσος
[1, 215]   οὐδ? ἀργύρῳ χρέωνται οὐδέν? οὐδὲ  γὰρ   οὐδέ σφι ἐστὶ ἐν τῇ
[1, 198]   γενομένου λοῦνται καὶ ἀμφότεροι? ἄγγεος  γὰρ   οὐδενὸς ἅψονται πρὶν ἂν λούσωνται.
[1, 172]   Κᾶρες πρὸς τὸ Καυνικόν τοῦτο  γὰρ   οὐκ ἔχω ἀτρεκέως διακρῖναι) νόμοισι
[1, 29]   ἀναγκασθῇ, λῦσαι τῶν ἔθετο. αὐτοὶ  γὰρ   οὐκ οἷοί τε ἦσαν αὐτὸ
[1, 72]   κατήκοοι, τότε δὲ Κύρου.  γὰρ   οὖρος ἦν τῆς τε Μηδικῆς
[1, 124]   τις δοκίμων ἄλλος Μήδων? πρῶτοι  γὰρ   οὗτοι ἀποστάντες ἀπ? ἐκείνου καὶ
[1, 87]   θεὸς ἐπαείρας ἐμὲ στρατεύεσθαι. οὐδεὶς  γὰρ   οὕτω ἀνόητος ἐστὶ ὅστις πόλεμον
[1, 171]   ἤπειρον ἐκ τῶν νήσων. τὸ  γὰρ   παλαιὸν ἐόντες Μίνω κατήκοοι καὶ
[1, 118]   γεγονὸς ἔχει καλῶς? τῷ τε  γὰρ   πεποιημένῳ" ἔφη λέγων ἐς τὸν
[1, 30]   τάδε. ξεῖνε Ἀθηναῖε, παρ? ἡμέας  γὰρ   περὶ σέο λόγος ἀπῖκται πολλὸς
[1, 147]   οἳ δὲ καὶ συναμφοτέρους. ἀλλὰ  γὰρ   περιέχονται τοῦ οὐνόματος μᾶλλόν τι
[1, 31]   μᾶλλον ζώειν. Ἀργεῖοι μὲν  γὰρ   περιστάντες ἐμακάριζον τῶν νεηνιέων τὴν
[1, 191]   Κῦρος ἕτερα τοιαῦτα? τὸν  γὰρ   ποταμὸν διώρυχι ἐσαγαγὼν ἐς τὴν
[1, 77]   μεταπεμψάμενος δὲ καὶ Βαβυλωνίους καὶ  γὰρ   πρὸς τούτους αὐτῷ ἐπεποίητο συμμαχίη,
[1, 199]   θώμιγγος πολλαὶ γυναῖκες? αἳ μὲν  γὰρ   προσέρχονται, αἳ δὲ ἀπέρχονται. σχοινοτενέες
[1, 126]   αὐτῶν τὸ μέσον? τὴν μὲν  γὰρ   προτέρην ἡμέρην πάντα σφι κακὰ
[1, 81]   ἐς τὰς συμμαχίας. οἱ μὲν  γὰρ   πρότεροι διεπέμποντο ἐς πέμπτον μῆνα
[1, 155]   τῶν νῦν ἑστεώτων. τὰ μὲν  γὰρ   πρότερον ἐγώ τε ἔπρηξα καὶ
[1, 69]   τὸν Ἕλληνα φίλον προσθέσθαι, ὑμέας  γὰρ   πυνθάνομαι προεστάναι τῆς Ἑλλάδος, ὑμέας
[1, 8]   τὸν Γύγην τοιάδε. Γύγη, οὐ  γὰρ   σε δοκέω πείθεσθαι μοι λέγοντι
[1, 216]   ταύτῃσι δὲ ἐπίκοινα χρέωνται? τὸ  γὰρ   Σκύθας φασὶ Ἕλληνες ποιέειν, οὐ
[1, 42]   ἤια ἐς ἄεθλον τοιόνδε? οὔτε  γὰρ   συμφορῇ τοιῇδε κεχρημένον οἰκός ἐστι
[1, 168]   τούτοισι καὶ Τήιοι ἐποίησαν. ἐπείτε  γὰρ   σφέων εἷλε χώματι τὸ τεῖχος
[1, 149]   Αἰολέων πόλιες αἱ ἀρχαῖαι? μία  γὰρ   σφέων παρελύθη Σμύρνη ὑπὸ Ἰώνων?
[1, 115]   σφέων αὐτῶν ἐστήσαντο βασιλέα? ἐδόκεον  γὰρ   σφι εἶναι ἐς τοῦτο ἐπιτηδεότατος.
[1, 142]   ἀνθρώπων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν? οὔτε  γὰρ   τὰ ἄνω αὐτῆς χωρία τὠυτὸ
[1, 50]   Δελφοῖσι θεὸν ἱλάσκετο? κτήνεά τε  γὰρ   τὰ θύσιμα πάντα τρισχίλια ἔθυσε,
[1, 194]   ὑπὸ τάχεος τοῦ ποταμοῦ? διὰ  γὰρ   ταῦτα καὶ οὐκ ἐκ ξύλων
[1, 64]   καὶ καταστήσας ἐς Νάξον καὶ  γὰρ   ταύτην Πεισίστρατος κατεστρέψατο πολέμῳ
[1, 112]   κακῶς βεβουλευμένα ἔσται? τε  γὰρ   τεθνεὼς βασιληίης ταφῆς κυρήσει καὶ
[1, 162]   αἵρεε τὰς πόλιας χώμασι? ὅκως  γὰρ   τειχήρεας ποιήσειε, τὸ ἐνθεῦτεν χώματα
[1, 166]   τοῖσι Φωκαιεῦσι ἐγένετο? αἱ μὲν  γὰρ   τεσσεράκοντά σφι νέες διεφθάρησαν, αἱ
[1, 165]   Φωκαίες ἐστέλλοντο ἐς Κύρνον? ἐν  γὰρ   τῇ Κύρνῳ εἴκοσι ἔτεσι πρότερον
[1, 87]   πρὸ εἰρήνης αἱρέεται? ἐν μὲν  γὰρ   τῇ οἱ παῖδες τοὺς πατέρας
[1, 124]   σεωυτοῦ φονέα τῖσαι. κατὰ μὲν  γὰρ   τὴν τούτου προθυμίην τέθνηκας, τὸ
[1, 69]   ξεινίης πέρι καὶ συμμαχίης? καὶ  γὰρ   τινὲς αὐτοὺς εὐεργεσίαι εἶχον ἐκ
[1, 105]   ὅσα ταύτης τῆς θεοῦ? καὶ  γὰρ   τὸ ἐν Κύπρῳ ἱρὸν ἐνθεῦτεν
[1, 5]   μεγάλα ἄστεα ἀνθρώπων ἐπεξιών. τὰ  γὰρ   τὸ πάλαι μεγάλα ἦν, τὰ
[1, 51]   εἶναι, καὶ ἐγὼ δοκέω? οὐ  γὰρ   τὸ συντυχὸν φαίνεταί μοι ἔργον
[1, 10]   ἔχουσα τίσεσθαι τὸν Κανδαύλεα. παρὰ  γὰρ   τοῖσι Λυδοῖσι, σχεδὸν δὲ καὶ
[1, 73]   θέλων ὑπὲρ Ἀστυάγεος Κῦρον. Ἀστυάγεα  γὰρ   τὸν Κυαξάρεω, ἐόντα Κροίσου μὲν
[1, 79]   καὶ ἐποίεε κατὰ τάχος? ἐλάσας  γὰρ   τὸν στρατὸν ἐς τὴν Λυδίην
[1, 118]   τὸν νεήλυδα, τοῦτο δὲ σῶστρα  γὰρ   τοῦ παιδὸς μέλλω θύειν τοῖσι
[1, 134]   ὅμοιοί εἰσὶ οἱ συντυγχάνοντες? ἀντὶ  γὰρ   τοῦ προσαγορεύειν ἀλλήλους φιλέουσι τοῖσι
[1, 183]   τὰ τέλεα τῶν προβάτων? ἐπὶ  γὰρ   τοῦ χρυσέου βωμοῦ οὐκ ἔξεστι
[1, 166]   αἱ περιεοῦσαι ἦσαν ἄχρηστοι? ἀπεστράφατο  γὰρ   τοὺς ἐμβόλους. καταπλώσαντες δὲ ἐς
[1, 27]   λέγειν ἐκεῖνον ἀληθέα εἰπεῖν αἲ  γὰρ   τοῦτο θεοὶ ποιήσειαν ἐπὶ νόον
[1, 50]   κατέπεσε ἀπὸ τῶν ἡμιπλινθίων ἐπὶ  γὰρ   τούτοισι ἵδρυτο) καὶ νῦν κεῖται
[1, 68]   συντυχίῃ χρησάμενος καὶ σοφίῃ. ἐούσης  γὰρ   τοῦτον τὸν χρόνον ἐπιμιξίης πρὸς
[1, 141]   ἄλλοι, πλὴν Μιλησίων? πρὸς μούνους  γὰρ   τούτους ὅρκιον Κῦρος ἐποιήσατο ἐπ?
[1, 199]   δυνάμεναι τὸν νόμον ἐκπλῆσαι? καὶ  γὰρ   τριέτεα καὶ τετραέτεα μετεξέτεραι χρόνον
[1, 8]   τοῦ εἴδεος τῆς γυναικός ὦτα  γὰρ   τυγχάνει ἀνθρώποισι ἐόντα ἀπιστότερα ὀφθαλμῶν)
[1, 144]   ἀνομήσαντας ἐξεκλήισαν τῆς μετοχῆς, ἐν  γὰρ   τῷ ἀγῶνι τοῦ Τριοπίου Ἀπόλλωνος
[1, 32]   ἐπειρωτᾷς ἀνθρωπηίων πρηγμάτων πέρι. ἐν  γὰρ   τῷ μακρῷ χρόνῳ πολλὰ μὲν
[1, 71]   μάθε ὅσα ἀγαθὰ ἀποβαλέεις? γευσάμενοι  γὰρ   τῶν ἡμετέρων ἀγαθῶν περιέξονται οὐδὲ
[1, 85]   ἁλισκομένου δὴ τοῦ τείχεος, ἤιε  γὰρ   τῶν τις Περσέων ἀλλογνώσας Κροῖσον
[1, 51]   γωνίης, χωρέων ἀμφορέας ἑξακοσίους? ἐπικίρναται  γὰρ   ὑπὸ Δελφῶν Θεοφανίοισι. φασὶ δὲ
[1, 39]   τὴν σὺ φοβέαι; εἰ μὲν  γὰρ   ὑπὸ ὀδόντος τοι εἶπε τελευτήσειν
[1, 143]   νησιώτῃσι ἦν δεινὸν οὐδέν? οὔτε  γὰρ   Φοίνικες ἦσαν κω Περσέων κατήκοοι
[1, 106]   ὀλιγωρίης ἀνάστατα ἦν? χωρὶς μὲν  γὰρ   φόρον ἔπρησσον παρ? ἑκάστων τὸν
[1, 182]   τοῦ θεοῦ, ἐπεὰν γένηται? οὐ  γὰρ   ὦν αἰεί ἐστι χρηστήριον αὐτόθι?
[1, 49]   τὸ ἱρὸν τὰ νομιζόμενα οὐ  γὰρ   ὦν οὐδὲ τοῦτο λέγεται) ἄλλο
[1, 94]   τὰ εἴδεα, πλὴν πεσσῶν τούτων  γὰρ   ὦν τὴν ἐξεύρεσιν οὐκ οἰκηιοῦνται
[1, 186]   δὲ καὶ τοῦτο προεῖδε. ἐπείτε  γὰρ   ὤρυσσε τὸ ἔλυτρον τῇ λίμνῃ,
[1, 122]   τὴν ἑωυτοῦ πάθην? ἐπίστασθαι μὲν  γὰρ   ὡς βουκόλου τοῦ Ἀστυάγεος εἴη
[1, 160]   ἀτρεκέως? οὐ γὰρ ἐτελεώθη. Κυμαῖοι  γὰρ   ὡς ἔμαθον ταῦτα πρησσόμενα ἐκ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005