Alphabétiquement     [«   »]
προπεπυσμένος 1
προποιήσαντος 1
προρρίζους 1
πρὸς 107
πρός 3
προσάγει 1
προσαγορεύειν 1
Fréquences     [«    »]
106 εἶναι
106
100 σφι
107 πρὸς
108 ἦν
115 οὐ
128 ἐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

πρὸς


Livre, Chapitre
[1, 77]   τὸ ὅρκιον ἐποιήσατο γὰρ καὶ  πρὸς   Ἄμασιν βασιλεύοντα Αἰγύπτου συμμαχίην πρότερον
[1, 39]   ὑπὸ αἰχμῆς. ἐπείτε ὦν οὐ  πρὸς   ἄνδρας ἡμῖν γίνεται μάχη,
[1, 167]   Ὑέλη καλέεται? ἔκτισαν δὲ ταύτην  πρὸς   ἀνδρὸς Ποσειδωνιήτεω μαθόντες ὡς τὸν
[1, 82]   τὸν χρόνον συνεπεπτώκεε ἔρις ἐοῦσα  πρὸς   Ἀργείους περὶ χώρου καλεομένου Θυρέης?
[1, 63]   δὲ οἱ ἐκ τοῦ ἄστεος  πρὸς   ἄριστον τετραμμένοι ἦσαν δὴ τηνικαῦτα,
[1, 148]   ἐστὶ τῆς Μυκάλης χῶρος ἱρὸς  πρὸς   ἄρκτον τετραμμένος, κοινῇ ἐξαραιρημένος ὑπὸ
[1, 207]   ἰδόμενοι ἀγαθὰ πολλὰ τρέψονταί τε  πρὸς   αὐτὰ καὶ ἡμῖν τὸ ἐνθεῦτεν
[1, 45]   κακῷ οἰκηίῳ τοσούτῳ καὶ λέγει  πρὸς   αὐτόν ἔχω ξεῖνε παρὰ
[1, 109]   Ἀστυάγεος ῥηθέντα λόγον. δὲ  πρὸς   αὐτὸν λέγει νῦν ὦν τί
[1, 37]   γε παῖδά σφι συμπέμψειν, λέγει  πρὸς   αὐτὸν νεηνίης τάδε.
[1, 59]   τε τοῦ δήμου φυλακῆς τινος  πρὸς   αὐτοῦ κυρῆσαι, πρότερον εὐδοκιμήσας ἐν
[1, 36]   μὲν κακὸν οὐδέν, ἔπασχον δὲ  πρὸς   αὐτοῦ. τέλος δὲ ἀπικόμενοι παρὰ
[1, 72]   δὲ τούτους καὶ ῥέων ἄνω  πρὸς   βορέην ἄνεμον ἔνθεν μὲν Συρίους
[1, 6]   Συρίων τε καὶ Παφλαγόνων ἐξιεῖ  πρὸς   βορέην ἄνεμον ἐς τὸν Εὔξεινον
[1, 174]   περιρρόου τὰ μὲν γὰρ αὐτῆς  πρὸς   βορέην ἄνεμον Κεραμεικὸς κόλπος
[1, 110]   εἶχε οὗτος δὴ βουκόλος,  πρὸς   βορέω τε ἀνέμου τῶν Ἀγβατάνων
[1, 111]   χρυσῷ τε καὶ εἵμασι κεκοσμημένον,  πρὸς   δὲ καὶ κλαυθμὸν κατεστεῶτα ἐμφανέα
[1, 207]   τῷ στρατοπέδῳ τῷ ἡμετέρῳ δαῖτα,  πρὸς   δὲ καὶ κρητῆρας ἀφειδέως οἴνου
[1, 164]   καὶ γυναῖκας καὶ ἔπιπλα πάντα,  πρὸς   δὲ καὶ τὰ ἀγάλματα τὰ
[1, 51]   τῆς Κροίσου εἰκόνα λέγουσι εἶναι.  πρὸς   δὲ καὶ τῆς ἑωυτοῦ γυναικὸς
[1, 126]   ὡς δεξόμενος τὸν Περσέων στρατόν,  πρὸς   δὲ οἴνῳ τε καὶ σιτίοισι
[1, 71]   ὅσα ἔχουσι, χώρην ἔχοντες τρηχέαν.  πρὸς   δὲ οὐκ οἴνῳ διαχρέωνται ἀλλὰ
[1, 165]   τῷ ὑπολειπομένῳ ἑωυτῶν τοῦ στόλου,  πρὸς   δὲ ταύτῃσι καὶ μύδρον σιδήρεον
[1, 41]   κακοῦργοι ἐπὶ δηλήσι φανέωσι ὑμῖν.  πρὸς   δὲ τούτῳ καὶ σέ τοι
[1, 156]   τὰ Κροῖσος ὑπετίθετο, καὶ  πρὸς   ἐξανδραποδίσασθαι τοὺς ἄλλους πάντας οἳ
[1, 97]   τε χωρῇ εὐνομήσεται καὶ αὐτοὶ  πρὸς   ἔργα τρεψόμεθα, οὐδὲ ὑπ? ἀνομίης
[1, 18]   οἱ Μιλήσιοι τοῖσι Χίοισι τὸν  πρὸς   Ἐρυθραίους πόλεμον συνδιήνεικαν. ~τῷ δὲ
[1, 82]   καὶ μέχρι Μαλέων  πρὸς   ἑσπέρην Ἀργείων, τε ἐν
[1, 204]   τοῖσι προβάτοισι. ~τὰ μὲν δὴ  πρὸς   ἑσπέρην τῆς θαλάσσης ταύτης τῆς
[1, 75]   καὶ ἀπικομένου χρησμοῦ κιβδήλου, ἐλπίσας  πρὸς   ἑωυτοῦ τὸν χρησμὸν εἶναι, ἐστρατεύετο
[1, 148]   Μυκάλη ἐστὶ τῆς ἠπείρου ἄκρη  πρὸς   ζέφυρον ἄνεμον κατήκουσα Σάμῳ καταντίον,
[1, 200]   τοὺς ἐπείτε ἂν θηρεύσαντες αὐήνωσι  πρὸς   ἥλιον, ποιεῦσι τάδε? ἐσβάλλουσι ἐς
[1, 193]   μεγίστη τῶν διωρύχων ἐστὶ νηυσιπέρητος,  πρὸς   ἥλιον τετραμμένη τὸν χειμερινόν, ἐσέχει
[1, 204]   Καύκασος ἀπέργει, τὰ δὲ  πρὸς   ἠῶ τε καὶ ἥλιον ἀνατέλλοντα
[1, 201]   εἶναι καὶ ἄλκιμον, οἰκημένον δὲ  πρὸς   ἠῶ τε καὶ ἡλίου ἀνατολάς,
[1, 22]   ἐκεῖνα κῆρυξ καὶ εἶπας  πρὸς   Θρασύβουλον τοῦ Λυδοῦ τὰς ἐντολὰς
[1, 2]   Κρῆτες. ταῦτα μὲν δὴ ἴσα  πρὸς   ἴσα σφι γενέσθαι, μετὰ δὲ
[1, 90]   τὰ Κροῖσος ὑπεθήκατο ἐπιτελέειν, εἶπε  πρὸς   Κροῖσον τάδε. Κροῖσε, ἀναρτημένου σεῦ
[1, 155]   ὁδὸν ταῦτα Κῦρος εἶπε  πρὸς   Κροῖσον τάδε. Κροῖσε, τί ἔσται
[1, 73]   περιέσπε ἀεικείῃ. οἳ δὲ ταῦτα  πρὸς   Κυαξάρεω παθόντες, ὥστε ἀνάξια σφέων
[1, 63]   ἄριστον μετεξέτεροι αὐτῶν οἳ μὲν  πρὸς   κύβους οἳ δὲ πρὸς ὕπνον.
[1, 77]   Αἰγύπτου συμμαχίην πρότερον περ  πρὸς   Λακεδαιμονίους) μεταπεμψάμενος δὲ καὶ Βαβυλωνίους
[1, 61]   Πεισίστρατος κατὰ τὴν ὁμολογίην τὴν  πρὸς   Μεγακλέα γενομένην γαμέει τοῦ Μεγακλέος
[1, 59]   κυρῆσαι, πρότερον εὐδοκιμήσας ἐν τῇ  πρὸς   Μεγαρέας γενομένῃ στρατηγίῃ, Νίσαιάν τε
[1, 142]   μὲν αὐτέων πρώτη κέεται πόλις  πρὸς   μεσαμβρίην, μετὰ δὲ Μυοῦς τε
[1, 25]   ~Ἀλυάττης δὲ Λυδὸς τὸν  πρὸς   Μιλησίους πόλεμον διενείκας μετέπειτα τελευτᾷ,
[1, 22]   νούσου ἀνέστη. κατὰ μέν τὸν  πρὸς   Μιλησίους τε καὶ Θρασύβουλον πόλεμον
[1, 141]   Πανιώνιον οἱ ἄλλοι, πλὴν Μιλησίων?  πρὸς   μούνους γὰρ τούτους ὅρκιον Κῦρος
[1, 174]   Κεραμεικὸς κόλπος ἀπέργει, τὰ δὲ  πρὸς   νότον κατὰ Σύμην τε
[1, 47]   τῶν χρηστηρίων ἐθέσπισε, οὐ λέγεται  πρὸς   οὐδαμῶν? ἐν δὲ Δελφοῖσι ὡς
[1, 120]   τε καὶ λόγου οὐδενὸς γινόμεθα  πρὸς   Περσέων, ἐόντες ξεῖνοι? σέο δ?
[1, 159]   Λυδός, φεύγων θάνατον βίαιον  πρὸς   Περσέων? οἳ δέ μιν ἐξαιτέονται,
[1, 176]   στρατόν, ἐπεξιόντες καὶ μαχόμενοι ὀλίγοι  πρὸς   πολλοὺς ἀρετᾶς ἀπεδείκνυντο, ἑσσωθέντες δὲ
[1, 110]   μὲν γὰρ Μηδικὴ χωρῇ  πρὸς   Σασπείρων ὀρεινή ἐστι κάρτα καὶ
[1, 117]   ποιήσω κατὰ νόον, καὶ ἐγὼ  πρὸς   σὲ γινόμενος ἀναμάρτητος μήτε θυγατρὶ
[1, 88]   εἶπε βασιλεῦ, κότερον λέγειν  πρὸς   σὲ τὰ νοέων τυγχάνω
[1, 124]   ἀποστάντες ἀπ? ἐκείνου καὶ γενόμενοι  πρὸς   σέο Ἀστυάγεα καταιρέειν πειρήσονται. ὡς
[1, 120]   ἄρχομεν τὸ μέρος καὶ τιμὰς  πρὸς   σέο μεγάλας ἔχομεν. οὕτω ὦν
[1, 145]   μέρεα, Πελλήνη μέν γε πρώτη  πρὸς   Σικυῶνος, μετὰ δὲ Αἴγειρα καὶ
[1, 144]   τὸν νόμον κατηλόγησε, φέρων δὲ  πρὸς   τὰ ἑωυτοῦ οἰκία προσεπασσάλευσε τὸν
[1, 113]   ~κάρτα τε ἔδοξε τῷ, βουκόλῳ  πρὸς   τὰ παρεόντα εὖ λέγειν
[1, 162]   ποιήσειε, τὸ ἐνθεῦτεν χώματα χῶν  πρὸς   τὰ τείχεα ἐπόρθεε. πρώτῃ δὲ
[1, 159]   κεραΐζεις; Ἀριστόδικον δὲ οὐκ ἀπορήσαντα  πρὸς   ταῦτα εἰπεῖν ὦναξ, αὐτὸς μὲν
[1, 159]   ἔφαινε, κελεύων ἐκδιδόναι Πακτύην Πέρσῃσι.  πρὸς   ταῦτα Ἀριστόδικος ἐκ προνοίης
[1, 120]   τῷ ἐμῷ καὶ ὑμῖν" εἶπαν  πρὸς   ταῦτα οἱ Μάγοι βασιλεῦ,
[1, 165]   αὐτῶν νῆσος ἀποκληισθῇ τούτου εἵνεκα,  πρὸς   ταῦτα οἱ Φωκαίες ἐστέλλοντο ἐς
[1, 91]   ἀρχὴν αὐτὸν καταλύσειν. τὸν δὲ  πρὸς   ταῦτα χρῆν εὖ μέλλοντα βουλεύεσθαι
[1, 64]   κατεστρέψατο πολέμῳ καὶ ἐπέτρεψε Λυγδάμι)  πρὸς   τε ἔτι τούτοισι τὴν νῆσον
[1, 65]   ἄλλους πολέμους εὐτυχέοντες οἱ Λακεδαιμόνιοι  πρὸς   Τεγεήτας μούνους προσέπταιον. τὸ δὲ
[1, 78]   δὲ τοῖσι θεοπρόποισι καὶ μαθοῦσι  πρὸς   Τελμησσέων τὸ θέλει σημαίνειν τὸ
[1, 142]   πρὸς τὴν ἠῶ οὔτε τὰ  πρὸς   τὴν ἑσπέρην, τὰ μὲν ὑπὸ
[1, 203]   ὀκτὼ ἡμερέων. καὶ τὰ μὲν  πρὸς   τὴν ἑσπέρην φέροντα τῆς θαλάσσης
[1, 73]   εἵνεκα, καὶ γῆς ἱμέρῳ προσκτήσασθαι  πρὸς   τὴν ἑωυτοῦ μοῖραν βουλόμενος, καὶ
[1, 142]   οὔτε τὰ κάτω οὔτε τὰ  πρὸς   τὴν ἠῶ οὔτε τὰ πρὸς
[1, 80]   προσέταξε τῆς ἄλλης στρατιῆς προϊέναι  πρὸς   τὴν Κροίσου ἵππον, τῇ δὲ
[1, 129]   καὶ δὴ καὶ εἴρετό μιν  πρὸς   τὸ ἑωυτοῦ δεῖπνον, τὸ μιν
[1, 82]   νεκροὺς καὶ προσφορήσας τὰ ὅπλα  πρὸς   τὸ ἑωυτοῦ στρατόπεδον ἐν τῇ
[1, 199]   ἐπὶ ζευγέων ἐν καμάρῃσι ἐλάσασαι  πρὸς   τὸ ἱρὸν ἑστᾶσι? θεραπηίη δέ
[1, 172]   εἶναι. προσκεχωρήκασι δὲ γλῶσσαν μὲν  πρὸς   τὸ Καρικὸν ἔθνος, οἱ
[1, 172]   Καρικὸν ἔθνος, οἱ Κᾶρες  πρὸς   τὸ Καυνικόν τοῦτο γὰρ οὐκ
[1, 20]   κατειπεῖν, ὅκως ἄν τι προειδὼς  πρὸς   τὸ παρεὸν βουλεύηται. ~Μιλήσιοι μέν
[1, 159]   τοῦ ἀδύτου γενέσθαι φέρουσαν μὲν  πρὸς   τὸν Ἀριστόδικον, λέγουσαν δὲ τάδε
[1, 8]   γὰρ Κανδαύλῃ γενέσθαι κακῶς) ἔλεγε  πρὸς   τὸν Γύγην τοιάδε. Γύγη, οὐ
[1, 197]   δὴ χρέωνται ἰητροῖσι. προσιόντες ὦν  πρὸς   τὸν κάμνοντα συμβουλεύουσι περὶ τῆς
[1, 115]   ἐπείτε δὲ παρῆσαν ἀμφότεροι, βλέψας  πρὸς   τὸν Κῦρον Ἀστυάγης ἔφη
[1, 94]   οἰκηιοῦνται Λυδοί. ποιέειν δὲ ὧδε  πρὸς   τὸν λιμὸν ἐξευρόντας, τὴν μὲν
[1, 114]   περιημέκτεε, κατελθὼν δὲ ἐς πόλιν  πρὸς   τὸν πατέρα ἀποικτίζετο τῶν ὑπὸ
[1, 68]   καὶ φράζων τὴν ἑωυτοῦ συμφορὴν  πρὸς   τὸν χαλκέα ἐμισθοῦτο παρ? οὐκ
[1, 118]   μέν, κατά περ ἤκουσε αὐτὸς  πρὸς   τοῦ βουκόλου τὸ πρῆγμα, πάλιν
[1, 114]   κω ἦν τοῦτο τοὔνομα) ἀλλὰ  πρὸς   τοῦ βουκόλου τοῦ Ἀστυάγεος παιδός.
[1, 110]   τε ἀνέμου τῶν Ἀγβατάνων καὶ  πρὸς   τοῦ πόντου τοῦ Εὐξείνου? ταύτῃ
[1, 84]   τε καὶ ἀπότομον? ἔστι δὲ  πρὸς   τοῦ Τμώλου τετραμμένον τῆς πόλιος.
[1, 30]   ἐπεγένετο? γενομένης γὰρ Ἀθηναίοισι μάχης  πρὸς   τοὺς ἀστυγείτονας ἐν Ἐλευσῖνι, βοηθήσας
[1, 89]   τῇσι πύλῃσι φυλάκους, οἳ λεγόντων  πρὸς   τοὺς ἐκφέροντας τὰ χρήματα ἀπαιρεόμενοι
[1, 141]   δὲ παλλομένους εἰπεῖν ἄρα αὐτὸν  πρὸς   τοὺς ἰχθῦς παύεσθέ μοι ὀρχεόμενοι,
[1, 127]   λόγου μετέσχον, οἳ δὲ αὐτομόλεον  πρὸς   τοὺς Πέρσας, οἱ δὲ πλεῖστοι
[1, 68]   γὰρ τοῦτον τὸν χρόνον ἐπιμιξίης  πρὸς   τοὺς Τεγεήτας, ἐλθὼν ἐς χαλκήιον
[1, 67]   πόλεμον συνεχέως αἰεὶ κακῶς ἀέθλεον  πρὸς   τοὺς Τεγεήτας, κατὰ δὲ τὸν
[1, 74]   τὰ πέρ τε Ἕλληνες, καὶ  πρὸς   τούτοισι, ἐπεὰν τοὺς βραχίονας ἐπιτάμωνται
[1, 32]   κακῶν, εὔπαις, εὐειδής. εἰ δὲ  πρὸς   τούτοισι ἔτι τελευτήσῃ τὸν βίον
[1, 179]   τρισὶ δακτύλοισι. ~δεῖ δή με  πρὸς   τούτοισι ἔτι φράσαι ἵνα τε
[1, 65]   Λυκόοργε" οἳ μὲν δή τινες  πρὸς   τούτοισι λέγουσι καὶ φράσαι αὐτῷ
[1, 77]   δὲ καὶ Βαβυλωνίους καὶ γὰρ  πρὸς   τούτους αὐτῷ ἐπεποίητο συμμαχίη, ἐτυράννευε
[1, 31]   βίος τε ἀρκέων ὑπῆν, καὶ  πρὸς   τούτῳ ῥώμη σώματος τοιήδε? ἀεθλοφόροι
[1, 96]   ταῦτα ἔπαινον εἶχε οὐκ ὀλίγον  πρὸς   τῶν πολιητέων, οὕτω ὥστε πυνθανόμενοι
[1, 63]   μὲν πρὸς κύβους οἳ δὲ  πρὸς   ὕπνον. οἱ δὲ ἀμφὶ Πεισίστρατον
[1, 38]   ὑπὸ γὰρ αἰχμῆς σιδηρέης ἀπολέεσθαι.  πρὸς   ὧν τὴν ὄψιν ταύτην τόν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005