Alphabétiquement     [«   »]
ἐπειρωτῶντας 1
ἐπειρωτῶσι 1
ἔπειτα 8
ἐπείτε 45
ἐπεῖχέ 1
ἐπεῖχε 1
ἐπεκηρυκεύετο 2
Fréquences     [«    »]
44 ἐγὼ
43 πρότερον
44 τούτων
45 ἐπείτε
47 οὗτος
49 αὐτοῦ
51 δ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

ἐπείτε


Livre, Chapitre
[1, 70]   οἱ μὲν Λακεδαιμόνιοι λέγουσι ὡς  ἐπείτε   ἀγόμενος ἐς τὰς Σάρδις
[1, 202]   καρποὺς τοιούσδε τινὰς φέροντα, τοὺς  ἐπείτε   ἂν ἐς τὠυτὸ συνέλθωσι κατὰ
[1, 200]   εἰ μὴ ἰχθὺς μοῦνον, τοὺς  ἐπείτε   ἂν θηρεύσαντες αὐήνωσι πρὸς ἥλιον,
[1, 105]   προσωτέρω μὴ πορεύεσθαι. οἳ δὲ  ἐπείτε   ἀναχωρέοντες ὀπίσω ἐγένοντο τῆς Συρίης
[1, 196]   μηδ? εἰς ἑτέραν πόλιν ἄγωνται)  ἐπείτε   γὰρ ἁλόντες ἐκακώθησαν καὶ οἰκοφθορήθησαν,
[1, 48]   οἱ ἐξευρήκεε τὰ αὐτὸς ἐποίησε.  ἐπείτε   γὰρ δὴ διέπεμψε παρὰ τὰ
[1, 55]   Κροῖσος ἐχρηστηριάζετο τὸ τρίτον?  ἐπείτε   γὰρ δὴ παρέλαβε τοῦ μαντείου
[1, 168]   δὲ τούτοισι καὶ Τήιοι ἐποίησαν.  ἐπείτε   γὰρ σφέων εἷλε χώματι τὸ
[1, 186]   αὕτη δὲ καὶ τοῦτο προεῖδε.  ἐπείτε   γὰρ ὤρυσσε τὸ ἔλυτρον τῇ
[1, 54]   συνεβούλευόν οἱ ἐξευρόντα φίλους προσθέσθαι.  ~ἐπείτε   δὲ ἀνενειχθέντα τὰ θεοπρόπια ἐπύθετο
[1, 126]   Πέρσας κατακλίνας ἐς λειμῶνα εὐώχεε.  ἐπείτε   δὲ ἀπὸ δείπνου ἦσαν, εἴρετο
[1, 111]   Ἅρπαγος μεταπέμψαιτο αὐτῆς τὸν ἄνδρα.  ἐπείτε   δὲ ἀπονοστήσας ἐπέστη, οἷα ἐξ
[1, 92]   Ἀλυάττῃ, Πανταλέων δὲ ἐξ Ἰάδος.  ἐπείτε   δὲ δόντος τοῦ πατρὸς ἐκράτησε
[1, 209]   ποταμὸν καὶ στρατὸς αὐτοῦ.  ~ἐπείτε   δὲ ἐπεραιώθη τὸν Ἀράξεα, νυκτὸς
[1, 62]   ἔσχε Μαραθῶνα, λόγον οὐδένα εἶχον?  ἐπείτε   δὲ ἐπύθοντο ἐκ τοῦ Μαραθῶνος
[1, 166]   ἀερθέντες ἐκ τῶν Οἰνουσσέων ἔπλεον.  ~ἐπείτε   δὲ ἐς τὴν Κύρνον ἀπίκοντο,
[1, 189]   ἕπονται, ὅκῃ ἂν ἐλαύνῃ ἑκάστοτε.  ~ἐπείτε   δὲ Κῦρος πορευόμενος ἐπὶ
[1, 185]   τὰ χείλεα τοῦ ποταμοῦ παραχέουσα.  ἐπείτε   δέ οἱ ὀρώρυκτο, λίθους ἀγαγομένη
[1, 94]   ἐπ? ἔτεα δυῶν δέοντα εἴκοσι.  ἐπείτε   δὲ οὐκ ἀνιέναι τὸ κακὸν
[1, 115]   τε βουκόλον καὶ τὸν παῖδα.  ἐπείτε   δὲ παρῆσαν ἀμφότεροι, βλέψας πρὸς
[1, 117]   ἢν μὴ τάδε ἐπιτελέα ποιήσῃ.  ἐπείτε   δὲ ποιήσαντος τούτου τὰ κελευόμενα
[1, 35]   τοῖσι Λυδοῖσι καὶ τοῖσι Ἕλλησι.  ἐπείτε   δὲ τὰ νομιζόμενα ἐποίησε
[1, 100]   σφι δοκέοι εἶναι μὴ ὁρῶσι.  ~ἐπείτε   δὲ ταῦτα διεκόσμησε καὶ ἐκράτυνε
[1, 119]   εὔτυκα δὲ ποιησάμενος εἶχε ἕτοιμα.  ἐπείτε   δὲ τῆς ὥρης γινομένης τοῦ
[1, 76]   πορευόμενοι διέβησαν αὐτόν; ~Κροῖσος δὲ  ἐπείτε   διαβὰς σὺν τῷ στρατῷ ἀπίκετο
[1, 58]   ~τὸ δὲ Ἑλληνικὸν γλώσσῃ μὲν  ἐπείτε   ἐγένετο αἰεί κοτε τῇ αὐτῇ
[1, 105]   δὲ ἤισαν ἐπ? Αἴγυπτον. καὶ  ἐπείτε   ἐγένοντο ἐν τῇ Παλαιστίνῃ Συρίῃ,
[1, 74]   Λυδοί τε καὶ οἱ Μῆδοι  ἐπείτε   εἶδον νύκτα ἀντὶ ἡμέρης γενομένην,
[1, 34]   αἰχμῇ σιδηρέῃ βληθέντα. δ?  ἐπείτε   ἐξηγέρθη καὶ ἑωυτῷ λόγον ἔδωκε,
[1, 83]   βοηθέειν πολιορκεομένῳ. οἳ δὲ ὅμως,  ἐπείτε   ἐπύθοντο τοῦ κήρυκος, ὁρμέατο βοηθέειν.
[1, 96]   πρότερον περιπίπτοντες ἀδίκοισι γνώμῃσι, τότε  ἐπείτε   ἤκουσαν ἄσμενοι, ἐφοίτων παρὰ τὸν
[1, 15]   μέν νυν στρατιὴν καὶ οὗτος  ἐπείτε   ἦρξε ἔς τε Μίλητον καὶ
[1, 45]   γενόμενος φονεὺς δὲ τοῦ καθήραντος,  ἐπείτε   ἡσυχίη τῶν ἀνθρώπων ἐγένετο περὶ
[1, 75]   ἐς τὰ ἀρχαῖα ἐσβάλλοι? ὥστε  ἐπείτε   καὶ ἐσχίσθη τάχιστα ποταμός,
[1, 50]   τάλαντα δέκα. οὗτος λέων,  ἐπείτε   κατεκαίετο ἐν Δελφοῖσι νηός,
[1, 89]   τοῖσι ποιευμένοισι. δὲ εἶπε  ἐπείτε   με θεοὶ ἔδωκαν δοῦλον σοί,
[1, 114]   κάρτα περιέσπε μαστιγέων. δὲ  ἐπείτε   μετείθη τάχιστα, ὡς γε δὴ
[1, 43]   εἵνεκεν προσδόκα τοι ἀπονοστήσειν" ~τοιούτοισι  ἐπείτε   οὗτος ἀμείψατο Κροῖσον, ἤισαν μετὰ
[1, 117]   ἀλλὰ λέγει τάδε. βασιλεῦ,  ἐπείτε   παρέλαβον τὸ παιδίον, ἐβούλευον σκοπέων
[1, 42]   ἂν ἶσχον ἐμεωυτόν. νῦν δέ,  ἐπείτε   σὺ σπεύδεις καὶ δεῖ τοί
[1, 165]   οἱ Πέρσαι. ~οἱ δὲ Φωκαιέες,  ἐπείτε   σφι Χῖοι τὰς νήσους τὰς
[1, 178]   ἀξιαπηγητότατα ἐστί, τούτων ἐπιμνήσομαι. ~Κῦρος  ἐπείτε   τὰ πάντα τῆς ἠπείρου ὑποχείρια
[1, 27]   τί δοκέεις εὔχεσθαι ἄλλο ἤ,  ἐπείτε   τάχιστα ἐπύθοντό σε μέλλοντα ἐπὶ
[1, 70]   αὐτοὶ δὲ Σάμιοι λέγουσι ὡς  ἐπείτε   ὑστέρησαν οἱ ἄγοντες τῶν Λακεδαιμονίων
[1, 39]   ποιέεις? νῦν δὲ ὑπὸ αἰχμῆς.  ἐπείτε   ὦν οὐ πρὸς ἄνδρας ἡμῖν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005