Alphabétiquement     [«   »]
πάντως 6
παρ 26
πάρα 1
παρὰ 39
παρά 1
παραβαίνειν 1
παραβάλῃ 1
Fréquences     [«    »]
38 ὅτι
37 τούτου
38
39 παρὰ
40 ἐπ
40 ἔτι
40 οὗτοι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

παρὰ


Livre, Chapitre
[1, 73]   δόντες δὲ τὴν ταχίστην κομίζεσθαι  παρὰ   Ἀλυάττεα τὸν Σαδυάττεω ἐς Σάρδις.
[1, 30]   Σόλων εἵνεκεν ἐς Αἴγυπτον ἀπίκετο  παρὰ   Ἄμασιν καὶ δὴ καὶ ἐς
[1, 46]   ἀπέπεμψε μαντευσόμενος Κροῖσος? Λιβύης δὲ  παρὰ   Ἄμμωνα ἀπέστελλε ἄλλους χρησομένους. διέπεμπε
[1, 165]   τὴν φυλακήν, ἐφρούρεε παραδεξαμένη  παρὰ   Ἁρπάγου τὴν πόλιν. μετὰ δέ,
[1, 99]   ἐστὶ καταστησάμενος, μήτε ἐσιέναι  παρὰ   βασιλέα μηδένα, δι? ἀγγέλων δὲ
[1, 10]   νοῶ ἔχουσα τίσεσθαι τὸν Κανδαύλεα.  παρὰ   γὰρ τοῖσι Λυδοῖσι, σχεδὸν δὲ
[1, 79]   ἀπορίην πολλὴν ἀπιγμένος, ὥς οἱ  παρὰ   δόξαν ἔσχε τὰ πρήγματα
[1, 30]   καὶ δὴ καὶ ἐς Σάρδις  παρὰ   Κροῖσον. ἀπικόμενος δὲ ἐξεινίζετο ἐν
[1, 141]   Περσέων, ἔπεμπον ἀγγέλους ἐς Σάρδις  παρὰ   Κῦρον, ἐθέλοντες ἐπὶ τοῖσι αὐτοῖσι
[1, 212]   περὶ τὸν παῖδα, πέμπουσα κήρυκα  παρὰ   Κῦρον ἔλεγε τάδε. ἄπληστε αἵματος
[1, 86]   δὲ αὐτὸν οἱ Πέρσαι ἤγαγον  παρὰ   Κῦρον. δὲ συννήσας πυρὴν
[1, 7]   πέντε τε καὶ πεντακόσια, παῖς  παρὰ   πατρὸς ἐκδεκόμενος τὴν ἀρχήν, μέχρι
[1, 24]   τὸν πολλὸν τοῦ χρόνου διατρίβοντα  παρὰ   Περιάνδρῳ ἐπιθυμῆσαι πλῶσαι ἐς Ἰταλίην
[1, 173]   Αἰγέος, ἀπίκετο ἐς τοὺς Τερμίλας  παρὰ   Σαρπηδόνα, οὕτω δὴ κατὰ τοῦ
[1, 45]   πρὸς αὐτόν ἔχω ξεῖνε  παρὰ   σεῦ πᾶσαν τὴν δίκην, ἐπειδὴ
[1, 120]   γὰρ ἔτι τὸ δεύτερον ἄρχει.  παρὰ   σμικρὰ γὰρ καὶ τῶν λογίων
[1, 188]   Χοάσπεω ποταμοῦ ἅμα ἄγεται τοῦ  παρὰ   Σοῦσα ῥέοντος, τοῦ μούνου πίνει
[1, 86]   τὸ ἀνθρώπινον καὶ μάλιστα τοὺς  παρὰ   σφίσι αὐτοῖσι ὀλβίους δοκέοντας εἶναι.
[1, 73]   σφέων αὐτῶν πεπονθότες, ἐβούλευσαν τῶν  παρὰ   σφίσι διδασκομένων παίδων ἕνα κατακόψαι,
[1, 94]   ἅμα δὲ ταύτας τε ἐξευρεθῆναι  παρὰ   σφίσι λέγουσι καὶ Τυρσηνίην ἀποικίσαι,
[1, 32]   ἐς τὸ δέον, μῆνες μὲν  παρὰ   τὰ ἑβδομήκοντα ἔτεα οἱ ἐμβόλιμοι
[1, 179]   τρόπον. ἐπάνω δὲ τοῦ τείχεος  παρὰ   τὰ ἔσχατα οἰκήματα μουνόκωλα ἔδειμαν,
[1, 191]   ἐπὶ τὰς αἱμασιὰς ἀναβάντες τὰς  παρὰ   τὰ χείλεα τοῦ ποταμοῦ ἐληλαμένας,
[1, 185]   ἐκ τούτου τοῦ ὀρύγματος ἀναισίμου  παρὰ   τὰ χείλεα τοῦ ποταμοῦ παραχέουσα.
[1, 48]   ἐποίησε. ἐπείτε γὰρ δὴ διέπεμψε  παρὰ   τὰ χρηστήρια τοὺς θεοπρόπους, φυλάξας
[1, 46]   Δωδώνην? οἳ δὲ τινὲς ἐπέμποντο  παρὰ   τε Ἀμφιάρεων καὶ παρὰ Τροφώνιον,
[1, 136]   ἐς ὄψιν τῷ πατρί, ἀλλὰ  παρὰ   τῇσι γυναιξὶ δίαιταν ἔχει. τοῦδε
[1, 10]   τοῖσι Λυδοῖσι, σχεδὸν δὲ καὶ  παρὰ   τοῖσι ἄλλοισι βαρβάροισι καὶ ἄνδρα
[1, 114]   Ἀρτεμβάρης ὀργῇ ὡς εἶχε ἐλθὼν  παρὰ   τὸν Ἀστυάγεα καὶ ἅμα ἀγόμενος
[1, 96]   τότε ἐπείτε ἤκουσαν ἄσμενοι, ἐφοίτων  παρὰ   τὸν Δηιόκεα καὶ αὐτοὶ δικασόμενοι,
[1, 36]   πρὸς αὐτοῦ. τέλος δὲ ἀπικόμενοι  παρὰ   τὸν Κροῖσον τῶν Μυσῶν ἄγγελοι
[1, 118]   μὲν τὸν σεωυτοῦ παῖδα ἀπόπεμψον  παρὰ   τὸν παῖδα τὸν νεήλυδα, τοῦτο
[1, 180]   ὁδὸν ἐν τῇ αἱμασιῇ τῇ  παρὰ   τὸν ποταμὸν πυλίδες ἐπῆσαν, ὅσαι
[1, 17]   ~ἐπολέμησε Μιλησίοισι, παραδεξάμενος τὸν πόλεμον  παρὰ   τοῦ πατρός. ἐπελαύνων γὰρ ἐπολιόρκεε
[1, 18]   ὡς καὶ πρότερον μοι δεδήλωται,  παρὰ   τοῦ πατρὸς τὸν πόλεμον προσεῖχε
[1, 7]   πᾶς οὗτος, πρότερον Μηίων καλεόμενος.  παρὰ   τούτων Ἡρακλεῖδαι ἐπιτραφθέντες ἔσχον τὴν
[1, 46]   ἐπέμποντο παρὰ τε Ἀμφιάρεων καὶ  παρὰ   Τροφώνιον, οἳ δὲ τῆς Μιλησίης
[1, 180]   δὲ ἀπὸ τούτου αἱ ἐπικαμπαὶ  παρὰ   χεῖλος ἑκάτερον τοῦ ποταμοῦ αἱμασιὴ
[1, 189]   ἕτερον ποταμὸν Τίγρην, δὲ  παρὰ   Ὦπιν πόλιν ῥέων ἐς τὴν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005