Alphabétiquement     [«   »]
αὐτονόμων 1
αὐτός 6
αὐτὸς 33
αὐτοῦ 49
αὐτούς 3
αὐτοὺς 17
αὐτοχειρίῃ 2
Fréquences     [«    »]
45 ἐπείτε
47 οὗτος
44 τούτων
49 αὐτοῦ
51 δ
51 νυν
52 τοῦτον
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

αὐτοῦ


Livre, Chapitre
[1, 15]   ἀλλ? οὐδὲν γὰρ μέγα ἀπ?  αὐτοῦ   ἄλλο ἔργον ἐγένετο βασιλεύσαντος δυῶν
[1, 144]   τοῦ ἱροῦ μὴ ἐκφέρειν ἀλλ?  αὐτοῦ   ἀνατιθέναι τῷ θεῷ. ἀνὴρ ὦν
[1, 26]   δὴ οἱ Ἐφέσιοι πολιορκεόμενοι ὑπ?  αὐτοῦ   ἀνέθεσαν τὴν πόλιν τῇ Ἀρτέμιδι,
[1, 108]   ὅτι μέλλοι τῆς θυγατρὸς  αὐτοῦ   γόνος βασιλεύσειν ἀντὶ ἐκείνου. ταῦτα
[1, 80]   ὁρέων οὔτε τὴν ὀδμὴν ὀσφραινόμενος.  αὐτοῦ   δὴ ὦν τούτου εἵνεκεν ἐσεσόφιστο,
[1, 208]   ἑλόμενος, προηγόρευε Τομύρι ἐξαναχωρέειν ὡς  αὐτοῦ   διαβησομένου ἐπ? ἐκείνην. μὲν
[1, 87]   εἴ τί οἱ κεχαρισμένον ἐξ  αὐτοῦ   ἐδωρήθη, παραστῆναι καὶ ῥύσασθαι αὐτὸν
[1, 3]   ἐκείνους διδόναι. οὕτω δὴ ἁρπάσαντος  αὐτοῦ   Ἑλένην, τοῖσι Ἕλλησι δόξαι πρῶτον
[1, 50]   καταχεάμενος χρυσὸν ἄπλετον ἡμιπλίνθια ἐξ  αὐτοῦ   ἐξήλαυνε, ἐπὶ μὰν τὰ μακρότερα
[1, 55]   παρέλαβε τοῦ μαντείου ἀληθείην, ἐνεφορέετο  αὐτοῦ.   ἐπειρώτα δὲ τάδε χρηστηριαζόμενος, εἴ
[1, 208]   τὸν ποταμὸν καὶ στρατὸς  αὐτοῦ.   ~ἐπείτε δὲ ἐπεραιώθη τὸν Ἀράξεα,
[1, 85]   δὴ καὶ ἐς Δελφοὺς περὶ  αὐτοῦ   ἐπεπόμφεε χρησομένους. δὲ Πυθίη
[1, 186]   μνημόσυνον τόδε ἄλλο ἀπὸ τοῦ  αὐτοῦ   ἔργου ἐλίπετο? ἐτάμνετο λίθους περιμήκεας,
[1, 92]   ἕλκων διέφθειρε, τὴν δὲ οὐσίην  αὐτοῦ   ἔτι πρότερον κατιρώσας τότε τρόπῳ
[1, 192]   τρισὶ Ἀττικῇσι, ἵπποι δὲ οἱ  αὐτοῦ   ἦσαν ἰδίῃ, πάρεξ τῶν πολεμιστηρίων,
[1, 116]   παιδὸς τὸν Ἀστυάγεα ἐσήιε ἀνάγνωσις  αὐτοῦ,   καὶ οἱ τε χαρακτὴρ
[1, 113]   βουκόλος, τῶν τινα προβοσκῶν φύλακον  αὐτοῦ   καταλιπών, ἐλθὼν δὲ ἐς τοῦ
[1, 59]   τοῦ δήμου φυλακῆς τινος πρὸς  αὐτοῦ   κυρῆσαι, πρότερον εὐδοκιμήσας ἐν τῇ
[1, 141]   ὅτι δὴ οἱ Ἴωνες πρότερον  αὐτοῦ   Κύρου δεηθέντος δι? ἀγγέλων ἀπίστασθαι
[1, 94]   καὶ ἐπὶ μὲν τῇ μένειν  αὐτοῦ   λαγχανούσῃ τῶν μοιρέων ἑωυτὸν τὸν
[1, 132]   πάντα τὰ κρέα. διαθέντος δὲ  αὐτοῦ   Μάγος ἀνὴρ παρεστεὼς ἐπαείδει θεογονίην,
[1, 11]   δὲ ὑπολαβοῦσα ἔφη ἐκ τοῦ  αὐτοῦ   μὲν χωρίου ὁρμή ἔσται
[1, 143]   οὔνομα ἔθεντο Πανιώνιον, ἐβουλεύσαντο δὲ  αὐτοῦ   μεταδοῦναι μηδαμοῖσι ἄλλοισι Ἰώνων οὐδ?
[1, 82]   Σπάρτην τῶν οἱ συλλοχιτέων διεφθαρμένων,  αὐτοῦ   μιν ἐν τῇσι Θυρέῃσι καταχρήσασθαι
[1, 77]   μαχεσάμενον στρατὸν Πέρσῃσι, ὃς ἦν  αὐτοῦ   ξεινικός, πάντα ἀπεὶς διεσκέδασε οὐδαμὰ
[1, 102]   εἴκοσι ἔτεα, καὶ στρατὸς  αὐτοῦ   πολλός. ~Φραόρτεω δὲ τελευτήσαντος
[1, 173]   τε Σαρπηδόνα καὶ τοὺς στασιώτας  αὐτοῦ,   οἳ δὲ ἀπωσθέντες ἀπίκοντο τῆς
[1, 80]   οὐκ ἀνέχεται οὔτε τὴν ἰδέην  αὐτοῦ   ὁρέων οὔτε τὴν ὀδμὴν ὀσφραινόμενος.
[1, 56]   ὦν αὐτὸς οὐδὲ οἱ ἐξ  αὐτοῦ   παύσεσθαι κοτὲ τῆς ἀρχῆς. μετὰ
[1, 124]   δοκέω πάντα ἐκμεμαθηκέναι, σέο τε  αὐτοῦ   περὶ ὡς ἐπρήχθη, καὶ οἷα
[1, 210]   ταύτῃ μέλλοι, δὲ βασιληίη  αὐτοῦ   περιχωρέοι ἐς Δαρεῖον. ἀμείβεται δὴ
[1, 185]   ὀρύσσουσα, εὖρος δὲ τὸ περίμετρον  αὐτοῦ   ποιεῦσα εἴκοσί τε καὶ τετρακοσίων
[1, 80]   τε καὶ ψιλὸν διὰ δὲ  αὐτοῦ   ποταμοὶ ῥέοντες καὶ ἄλλοι καὶ
[1, 59]   τέρας ἐγένετο μέγα? θύσαντος γὰρ  αὐτοῦ   τὰ ἱρὰ οἱ λέβητες ἐπεστεῶτες
[1, 121]   τὸν βουκόλον καὶ τὴν γυναῖκα  αὐτοῦ"   ~ταῦτα εἶπας Ἀστυάγης ἀποπέμπει
[1, 159]   ἐν τῷ νηῷ. ποιέοντος δὲ  αὐτοῦ   ταῦτα λέγεται φωνὴν ἐκ τοῦ
[1, 189]   ὅμως μέντοι τὴν θερείην πᾶσαν  αὐτοῦ   ταύτῃ διέτριψαν ἐργαζόμενοι. ~ὡς δὲ
[1, 214]   δὴ πολλὴ τῆς Περσικῆς στρατιῆς  αὐτοῦ   ταύτῃ διεφθάρη καὶ δὴ καὶ
[1, 210]   προέφαινε ὡς αὐτὸς μὲν τελευτήσειν  αὐτοῦ   ταύτῃ μέλλοι, δὲ βασιληίη
[1, 192]   βασιλέι τῷ μεγάλῳ ἐς τροφὴν  αὐτοῦ   τε καὶ τῆς στρατιῆς διαραίρηται,
[1, 36]   κακὸν οὐδέν, ἔπασχον δὲ πρὸς  αὐτοῦ.   τέλος δὲ ἀπικόμενοι παρὰ τὸν
[1, 50]   σταθμὸν ἕβδομον ἡμιτάλαντον? ἀπετάκη γὰρ  αὐτοῦ   τέταρτον ἡμιτάλαντον. ~ἐπιτελέσας δὲ
[1, 30]   μιν Ἀθηναῖοι δημοσίῃ τε ἔθαψαν  αὐτοῦ   τῇ περ ἔπεσε καὶ ἐτίμησαν
[1, 214]   νέκυν, ὡς δὲ εὗρε, ἐναπῆκε  αὐτοῦ   τὴν κεφαλὴν ἐς τὸν ἀσκόν,
[1, 52]   ἀπέπεμψε, τῷ δὲ Ἀμφιάρεῳ, πυθόμενος  αὐτοῦ   τήν τε ἀρετὴν καὶ τὴν
[1, 193]   οὐ κατὰ περ ἐν Αἰγύπτῳ  αὐτοῦ   τοῦ ποταμοῦ ἀναβαίνοντος ἐς τὰς
[1, 96]   τῆς αὐτῆς κώμης Μῆδοι ὁρῶντες  αὐτοῦ   τοὺς τρόπους δικαστήν μιν ἑωυτῶν
[1, 155]   τις πατέρα ἀποκτείνας τῶν παίδων  αὐτοῦ   φείσατο? ὡς δὲ καὶ ἐγὼ
[1, 109]   δεῖ μέντοι τῶν τινα Ἀστυάγεος  αὐτοῦ   φονέα γενέσθαι καὶ μὴ τῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005