Alphabétiquement     [«   »]
ἄπληστον 1
ἄπληστός 1
ἀπό 3
ἀπὸ 53
ἀποβαίνειν 1
ἀποβαλέεις 1
ἀποβάντα 1
Fréquences     [«    »]
51 δ
51 νυν
52 τοῦτον
53 ἀπὸ
53 αὐτὸν
53 οὔτε
55 νῦν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

ἀπὸ


Livre, Chapitre
[1, 179]   πόλις ἀπέχουσα ὀκτὼ ἡμερέων ὁδὸν  ἀπὸ   Βαβυλῶνος? Ἲς οὔνομα αὐτῇ. ἔνθα
[1, 147]   ἐστήσαντο οἳ μὲν αὐτῶν Λυκίους  ἀπὸ   Γλαύκου τοῦ Ἱππολόχου γεγονότας, οἳ
[1, 123]   ἐς τοὺς Πέρσας, ἐντειλάμενὸς οἱ  ἀπὸ   γλώσσης διδόντα τὸν λαγὸν Κύρῳ
[1, 130]   σφι ταῦτα ποιήσασι καὶ ἀπέστησαν  ἀπὸ   Δαρείου, ἀποστάντες δὲ ὀπίσω κατεστράφθησαν
[1, 71]   νομιζόμενος καὶ πρόσθε εἶναι σοφός,  ἀπὸ   δὲ ταύτης τῆς γνώμης καὶ
[1, 122]   βουκόλου τοῦ Ἀστυάγεος εἴη παῖς,  ἀπὸ   δὲ τῆς κεῖθεν ὁδοῦ τὸν
[1, 126]   ἐς λειμῶνα εὐώχεε. ἐπείτε δὲ  ἀπὸ   δείπνου ἦσαν, εἴρετο σφέας
[1, 133]   σιτεομένους πεινῶντας παύεσθαι, ὅτι σφι  ἀπὸ   δείπνου παραφορέεται οὐδὲν λόγου ἄξιον?
[1, 202]   θέρος ὀρύσσοντες παντοίας? καρποὺς δὲ  ἀπὸ   δενδρέων ἐξευρημένους σφι ἐς φορβὴν
[1, 134]   ἀντέχεσθαι, τοὺς δὲ ἑκαστάτω οἰκέοντας  ἀπὸ   ἑωυτῶν κακίστους εἶναι. ἐπὶ δὲ
[1, 147]   γεγονότας, οἳ δὲ Καύκωνας Πυλίους  ἀπὸ   Κόδρου τοῦ Μελάνθου, οἳ δὲ
[1, 16]   Ἀσίης ἐξήλασε, Σμύρνην τε τὴν  ἀπὸ   Κολοφῶνος κτισθεῖσαν εἷλε, ἐς Κλαζομενάς
[1, 76]   ἐς τοὺς Ἴωνας ἐπειρᾶτο σφέας  ἀπὸ   Κροίσου ἀπιστάναι. Ἴωνες μέν νυν
[1, 141]   δεηθέντος δι? ἀγγέλων ἀπίστασθαι σφέας  ἀπὸ   Κροίσου οὐκ ἐπείθοντο, τότε δὲ
[1, 216]   τυθῆναι. σπείρουσι δὲ οὐδέν, ἀλλ?  ἀπὸ   κτηνέων ζώουσι καὶ ἰχθύων? οἳ
[1, 16]   εἷλε, ἐς Κλαζομενάς τε ἐσέβαλε.  ἀπὸ   μέν νυν τούτων οὐκ ὡς
[1, 6]   ἐντός Ἅλυος ποταμοῦ, ὃς ῥέων  ἀπὸ   μεσαμβρίης μεταξὺ Συρίων τε καὶ
[1, 125]   Κῦρος συνάλισε καὶ ἀνέπεισε ἀπίστασθαι  ἀπὸ   Μήδων. ἔστι δὲ τάδε, ἐξ
[1, 136]   εἶναι. παιδεύουσι δὲ τοὺς παῖδας  ἀπὸ   πενταέτεος ἀρξάμενοι μέχρι εἰκοσαέτεος τρία
[1, 159]   τετολμήκαμεν ἐκδιδόναι, πρὶν ἂν τὸ  ἀπὸ   σεῦ ἡμῖν δηλωθῇ ἀτρεκέως ὁκότερα
[1, 64]   τῶν μὲν αὐτόθεν τῶν δὲ  ἀπὸ   Στρυμόνος ποταμοῦ συνιόντων, ὁμήρους τε
[1, 47]   ἂν ἡμέρης ὁρμηθέωσι ἐκ Σαρδίων,  ἀπὸ   ταύτης ἡμερολογέοντας τὸν λοιπὸν χρόνον
[1, 60]   τῇ οὔνομα ἦν Φύη, μέγαθος  ἀπὸ   τεσσέρων πηχέων ἀπολείπουσα τρεῖς δακτύλους
[1, 51]   καὶ τῆς ἑωυτοῦ γυναικὸς τὰ  ἀπὸ   τῆς δειρῆς ἀνέθηκε Κροῖσος
[1, 104]   Μηδικὴν χώρην ἀπίκοντο. ~ἔστι δὲ  ἀπὸ   τῆς λίμνης τῆς Μαιήτιδος ἐπὶ
[1, 209]   Εὐρώπην ἐπισκιάζειν. οὔκων ἐστὶ μηχανὴ  ἀπὸ   τῆς ὄψιος ταύτης οὐδεμία τὸ
[1, 87]   καὶ ἀνὴρ ἀγαθός, καταβιβάσαντα αὐτὸν  ἀπὸ   τῆς πυρῆς εἰρέσθαι τάδε. Κροῖσε,
[1, 185]   καὶ νῦν οἳ ἂν κομίζωνται  ἀπὸ   τῆσδε τῆς θαλάσσης ἐς Βαβυλῶνα,
[1, 211]   παῖδα Δαρεῖον, Κῦρος δὲ προελθὼν  ἀπὸ   τοῦ Ἀράξεω ἡμέρης ὁδὸν ἐποίεε
[1, 186]   τῇ λίμνῃ, μνημόσυνον τόδε ἄλλο  ἀπὸ   τοῦ αὐτοῦ ἔργου ἐλίπετο? ἐτάμνετο
[1, 9]   παρέξει τοι θεήσασθαι. ἐπεὰν δέ  ἀπὸ   τοῦ θρόνου στείχῃ ἐπὶ τὴν
[1, 58]   ἐμοὶ καταφαίνεται εἶναι? ἀποσχισθὲν μέντοι  ἀπὸ   τοῦ Πελασγικοῦ ἐόν ἀσθενές, ἀπό
[1, 185]   ἔλυτρον λίμνῃ, ὀλίγον τι παρατείνουσα  ἀπὸ   τοῦ ποταμοῦ, βάθος μὲν ἐς
[1, 206]   ἄπες, σὺ δὲ ἡμέων ἀναχωρησάντων  ἀπὸ   τοῦ ποταμοῦ τριῶν ἡμερέων ὁδὸν
[1, 146]   πολλὰ ἀναμεμίχαται? οἱ δὲ αὐτῶν  ἀπὸ   τοῦ πρυτανηίου τοῦ Ἀθηναίων ὁρμηθέντες
[1, 164]   ἐν ὦν Ἅρπαγος  ἀπὸ   τοῦ τείχεος ἀπήγαγε τὴν, στρατιήν,
[1, 164]   ἀπαγαγεῖν ἐκεῖνον ἐκέλευον τὴν στρατιὴν  ἀπὸ   τοῦ τείχεος. δ? Ἅρπαγος
[1, 188]   προβάτοῖσι, καὶ δὴ καὶ ὕδωρ  ἀπὸ   τοῦ Χοάσπεω ποταμοῦ ἅμα ἄγεται
[1, 180]   τὸν ποταμὸν ἐλήλαται? τὸ δὲ  ἀπὸ   τούτου αἱ ἐπικαμπαὶ παρὰ χεῖλος
[1, 4]   Ἀσίην τὴν Πριάμου δύναμιν κατελεῖν.  ἀπὸ   τούτου αἰεὶ ἡγήσασθαι τὸ Ἑλληνικὸν
[1, 4]   εἶναι παρ? ἀλλήλων, τὸ δὲ  ἀπὸ   τούτου Ἕλληνας δὴ μεγάλως αἰτίους
[1, 82]   οὐ γὰρ κομῶντες πρὸ τούτου  ἀπὸ   τούτου κομᾶν. τὸν δὲ ἕνα
[1, 130]   ἐπαναστάντες τοῖσι Μήδοισι ἦρχον τὸ  ἀπὸ   τούτου τῆς Ἀσίης. Ἀστυάγεα δὲ
[1, 82]   ἐνίκων Λακεδαιμόνιοι. Ἀργεῖοι μέν νυν  ἀπὸ   τούτου τοῦ χρόνου κατακειράμενοι τὰς
[1, 68]   οἴχετο φέρων ἐς Σπάρτην. καὶ  ἀπὸ   τούτου τοῦ χρόνου, ὅκως πειρῴατο
[1, 143]   οἱ Πέρσαι ναυβάται. ἀπεσχίσθησαν δὲ  ἀπὸ   τῶν ἄλλων Ἰώνων οὗτοι κατ?
[1, 196]   τὸ δὲ ἂν χρυσίον ἐγίνετο  ἀπὸ   τῶν εὐειδέων παρθένων καὶ οὕτω
[1, 50]   ἐν Δελφοῖσι νηός, κατέπεσε  ἀπὸ   τῶν ἡμιπλινθίων ἐπὶ γὰρ τούτοισι
[1, 80]   ὡς ἔμαθον τὸ γινόμενον, ἀποθορόντες  ἀπὸ   τῶν ἵππων πεζοὶ τοῖσι Πέρσῃσι
[1, 173]   οὐδαμοῖσι ἄλλοισι συμφέρονται ἀνθρώπων? καλέουσι  ἀπὸ   τῶν μητέρων ἑωυτοὺς καὶ οὐκὶ
[1, 173]   τῶν μητέρων ἑωυτοὺς καὶ οὐκὶ  ἀπὸ   τῶν πατέρων? εἰρομένου δὲ ἑτέρου
[1, 156]   ἢν τὸ παρεὸν ὑπεκδράμωσι, ἀποστάντες  ἀπὸ   τῶν Περσέων ἀπόλωνται. Κῦρος δὲ
[1, 148]   Σάμῳ καταντίον, ἐς τὴν συλλεγόμενοι  ἀπὸ   τῶν πολίων Ἴωνες ἄγεσκον ὁρτὴν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005