Alphabétiquement     [«   »]
τῇσιδε 1
τί 12
τὶ 1
τι 63
τιάραν 1
Τίγρην 2
τίθει 1
Fréquences     [«    »]
62 μέν
63 οἳ
62 ὑπὸ
63 τι
65
65 Κροῖσος
65 πάντα
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

τι


Livre, Chapitre
[1, 119]   ἐς Ἀστυάγεος καὶ ποιέειν  τι   ἂν ἐκεῖνος κελεύῃ, αὐτὸς δὲ
[1, 195]   κρίνον αἰετὸς ἄλλο  τι?   ἄνευ γὰρ ἐπισήμου οὔ σφι
[1, 88]   μιν θαρσέοντα ἐκέλευε λέγειν  τι   βούλοιτο. δὲ αὐτὸν εἰρώτα
[1, 146]   τῶν ἄλλων Ἰώνων κάλλιόν  τι   γεγόνασι, μωρίη πολλὴ λέγειν? τῶν
[1, 193]   δὲ κέγχρου καὶ σησάμου ὅσον  τι   δένδρον μέγαθος γίνεται, ἐξεπιστάμενος μνήμην
[1, 163]   προσφιλέες οἱ Φωκαιέες οὕτω δή  τι   ἐγένοντο ὡς τὰ μὲν πρῶτα
[1, 44]   θανάτῳ τοῦ παιδὸς συντεταραγμένος μᾶλλον  τι   ἐδεινολογέετο ὅτι μιν ἀπέκτεινε τὸν
[1, 129]   σαρξὶ τοῦ παιδὸς ἐθοίνησε,  τι   εἴη ἐκείνου δουλοσύνη ἀντὶ
[1, 27]   τὸν Μυτιληναῖον, εἰρομένου Κροίσου εἴ  τι   εἴη νεώτερον περὶ τὴν Ἑλλάδα,
[1, 68]   ἐπὶ πήματι κείμενον, κατὰ τοιόνδε  τι   εἰκάζων, ὡς ἐπὶ κακῷ ἀνθρώπου
[1, 204]   γένεσις, τὸ δοκέειν πλέον  τι   εἶναι ἀνθρώπου, δευτέρα δὲ
[1, 60]   ἐσβιβάσαντες καὶ προδέξαντες σχῆμα οἷόν  τι   ἔμελλε εὐπρεπέστατον φανέεσθαι ἔχουσα, ἤλαυνον
[1, 89]   ἔδωκαν δοῦλον σοί, δικαιῶ, εἴ  τι   ἐνορέω πλέον, σημαίνειν σοί. Πέρσαι
[1, 120]   ἐστί. καὶ νῦν εἰ φοβερόν  τι   ἐνωρῶμεν, πᾶν ἂν σοὶ προεφράζομεν.
[1, 196]   γε διατελέει ἐών, ἄλλο δέ  τι   ἐξευρήκασι νεωστὶ γενέσθαι ἵνα μὴ
[1, 90]   τὸν οὐδὸν εἰρωτᾶν εἰ οὔ  τι   ἐπαισχύνεται τοῖσι μαντηίοισι ἐπαείρας Κροῖσον
[1, 98]   εἶναι, τὸ δὲ καὶ μᾶλλόν  τι   ἐπετηδεύθη. κύκλων δ? ἐόντων τῶν
[1, 185]   ἄνωθεν διώρυχας ὀρύξασα οὕτω δή  τι   ἐποίησε σκολιὸν ὥστε δὴ τρὶς
[1, 74]   μάχης τε ἐπαύσαντο καὶ μᾶλλόν  τι   ἔσπευσαν καὶ ἀμφότεροι εἰρήνην ἑωυτοῖσι
[1, 185]   θώματος μέγαθος καὶ ὕψος ὅσον  τι   ἐστί. κατύπερθε δὲ πολλῷ Βαβυλῶνος
[1, 50]   πάντα τινὰ αὐτῶν τούτῳ  τι   ἔχοι ἕκαστος. ὡς δὲ ἐκ
[1, 106]   φόρου ἥρπαζον περιελαύνοντες τοῦτο  τι   ἔχοιεν ἕκαστοι. καὶ τούτων μὲν
[1, 109]   υἱὸν κτείνει δι? ἐμεῦ, ἄλλο  τι   λείπεται τὸ ἐνθεῦτεν ἐμοὶ
[1, 155]   ἐγὼ Λυδῶν τὸν μὲν πλέον  τι   πατέρα ἐόντα σὲ λαβὼν
[1, 80]   τὸ ἱππικόν, τῷ δή  τι   καὶ ἐπεῖχε ἐλλάμψεσθαι Λυδός.
[1, 174]   ἐργαζομένων τῶν Κνιδίων, μᾶλλον γάρ  τι   καὶ θειότερον ἐφαίνοντο τιτρώσκεσθαι οἱ
[1, 113]   τοῦ βουκόλου, οὔνομα ἄλλο κού  τι   καὶ οὐ Κῦρον θεμένη. ~καὶ
[1, 96]   καὶ πρότερον δόκιμος καὶ μᾶλλόν  τι   καὶ προθυμότερον δικαιοσύνην ἐπιθέμενος ἤσκεε?
[1, 17]   αὐτὸς δὲ ἐκείνων ἐργαζομένων ἔχοι  τι   καὶ σίνεσθαι ἐσβάλλων. ~ταῦτα ποιέων
[1, 98]   ἐστι ὑψηλότερος. τὸ μέν κού  τι   καὶ τὸ χωρίον συμμαχέει κολωνὸς
[1, 192]   ἐστὶ ἁπασέων τῶν ἀρχέων πολλόν  τι   κρατίστη, ὅκου Τριτανταίχμῃ τῷ Ἀρταβάζου
[1, 24]   παρεῖναι αὐτούς, κληθέντας ἱστορέεσθαι εἴ  τι   λέγοιεν περὶ Ἀρίονος. φαμένων δὲ
[1, 56]   τοῖσι ἔπεσι Κροῖσος πολλόν  τι   μάλιστα πάντων ἥσθη, ἐλπίζων ἡμίονον
[1, 86]   τῇ περ ἐκεῖνος εἶπε, οὐδέν  τι   μᾶλλον ἐς ἑωυτὸν λέγων
[1, 146]   πόλιας ἐποιήσαντο? ἐπεὶ ὥς γέ  τι   μᾶλλον οὗτοι Ἴωνες εἰσὶ τῶν
[1, 175]   ὑπὲρ Ἁλικαρνησσοῦ μεσόγαιαν? τοῖσι ὅκως  τι   μέλλοι ἀνεπιτήδεον ἔσεσθαι, αὐτοῖσί τε
[1, 47]   συγγραψαμένους ἀναφέρειν παρ? ἑωυτόν.  τι   μέν νυν τὰ λοιπὰ τῶν
[1, 132]   τὰ κρέα καὶ χρᾶται  τι   μιν λόγος αἱρέει. ~ἡμέρην δὲ
[1, 111]   γυνὴ εἴρετο προτέρη  τι   μιν οὕτω προθύμως Ἅρπαγος μετεπέμψατο.
[1, 32]   τὸν αἰῶνα πύθωμαι. οὐ γάρ  τι   μέγα πλούσιος μᾶλλον τοῦ
[1, 89]   τοὺς ἄλλους, εἴρετο Κροῖσον  τι   οἱ ἐνορῴη ἐν τοῖσι ποιευμένοισι.
[1, 90]   οἱ" Κῦρος δὲ εἴρετο  τι   οἱ τοῦτο ἐπηγορέων παραιτέοιτο. Κροῖσος
[1, 111]   ἀρρωδέων, δὲ γυνὴ  τι   οὐκ ἐωθὼς Ἅρπαγος μεταπέμψαιτο
[1, 185]   Βαβυλῶνος ὤρυσσε ἔλυτρον λίμνῃ, ὀλίγον  τι   παρατείνουσα ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ, βάθος
[1, 133]   οὐδὲν λόγου ἄξιον? εἰ δέ  τι   παραφέροιτο, ἐσθίοντας ἂν οὐ παύεσθαι.
[1, 114]   δὴ ἀνάξια ἑωυτοῦ παθών, μᾶλλόν  τι   περιημέκτεε, κατελθὼν δὲ ἐς πόλιν
[1, 192]   κυνῶν δὲ Ἰνδικῶν τοσοῦτο δή  τι   πλῆθος ἐτρέφετο ὥστε τέσσερες τῶν
[1, 158]   θεοπρόπους εἰρώτευν περὶ Πακτύην ὁκοῖόν  τι   ποιέοντες θεοῖσι μέλλοιεν χαριεῖσθαι. ἐπειρωτῶσι
[1, 47]   χρᾶσθαι τοῖσι χρηστηρίοισι, ἐπειρωτῶντας  τι   ποιέων τυγχάνοι Λυδῶν βασιλεὺς
[1, 61]   πολίων αἵτινές σφι προαιδέοντό κού  τι.   πολλῶν δὲ μεγάλα παρασχόντων χρήματα,
[1, 20]   πέμψαντα ἄγγελον κατειπεῖν, ὅκως ἄν  τι   προειδὼς πρὸς τὸ παρεὸν βουλεύηται.
[1, 210]   παραδίδωμι χρᾶσθαι αὐτῷ τοῦτο  τι   σὺ βούλεαι" ~Ὑστάσπης μὲν τούτοισι
[1, 138]   μιν ἐς τὸν ἥλιον ἁμαρτόντα  τι   ταῦτα ἔχειν. ξεῖνον δὲ πάντα
[1, 119]   Ἀστυάγης εἴρετό μιν εἰ ἡσθείη  τι   τῇ θοίνῃ. φαμένου δὲ Ἁρπάγου
[1, 19]   ἐμπιπραμένου ὑπὸ τῆς στρατιῆς συνηνείχθη  τι   τοιόνδε γενέσθαι πρῆγμα? ὡς ἅφθη
[1, 49]   ὑπόκρισιν, οὐκ ἔχω εἰπεῖν  τι   τοῖσι Λυδοῖσι ἔχρησε ποιήσασι περὶ
[1, 50]   κατέκαιε, ἐλπίζων τὸν θεὸν μᾶλλον  τι   τούτοισι ἀνακτήσεσθαι? Λυδοῖσι τε πᾶσι
[1, 39]   με, ἄλλου τευ  τι   τούτῳ ἔοικε, χρῆν δή σε
[1, 147]   γὰρ περιέχονται τοῦ οὐνόματος μᾶλλόν  τι   τῶν ἄλλων Ἰώνων, ἔστωσαν δὴ
[1, 73]   Σκυθέων ἐπ? ἄγρην καὶ αἰεί  τι   φερόντων, καὶ κοτε συνήνεικε ἑλεῖν
[1, 46]   δὲ πειρώμενος τῶν μαντηίων  τι   φρονέοιεν, ὡς εἰ φρονέοντα τὴν
[1, 164]   τὰ ἄλλα ἀναθήματα, χωρὶς  τι   χαλκὸς λίθος γραφὴ
[1, 138]   φασὶ εἶναι τὸν ὀφείλοντα καί  τι   ψεῦδος λέγειν. ὃς ἂν δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005