Alphabétiquement     [«   »]
αὐτόχθονας 1
αὐτόχθονες 1
αὐτῷ 28
αὐτῶν 67
αὕτως 1
αὐχέσι 1
αὐχὴν 1
Fréquences     [«    »]
66 μετὰ
65 πάντα
65 τάδε
67 αὐτῶν
69 ἂν
69 μιν
70 ὦν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

αὐτῶν


Livre, Chapitre
[1, 29]   χρόνον ἐτύγχανον ἐόντες, ὡς ἕκαστος  αὐτῶν   ἀπικνέοιτο, καὶ δὴ καὶ Σόλων
[1, 146]   ἔθνεα πολλὰ ἀναμεμίχαται? οἱ δὲ  αὐτῶν   ἀπὸ τοῦ πρυτανηίου τοῦ Ἀθηναίων
[1, 200]   καὶ ὃς μὲν ἂν βούληται  αὐτῶν   ἅτε μᾶζαν μαξάμενος ἔχει,
[1, 46]   μεγάλους γενέσθαι τοὺς Πέρσας, καταλαβεῖν  αὐτῶν   αὐξανομένην τὴν δύναμιν. μετὰ ὦν
[1, 107]   ὀνειροπόλοισι τὸ ἐνύπνιον, ἐφοβήθη παρ?  αὐτῶν   αὐτὰ ἕκαστα μαθών. μετὰ δὲ
[1, 97]   τὴν χώρην, φέρε στήσωμεν ἡμέων  αὐτῶν   βασιλέα? καὶ οὕτω τε
[1, 133]   προτίθεσθαι? ἐν τῇ οἱ εὐδαίμονες  αὐτῶν   βοῦν καὶ ἵππον καὶ κάμηλον
[1, 5]   μεγάλα ἦν, τὰ πολλὰ σμικρὰ  αὐτῶν   γέγονε? τὰ δὲ ἐπ? ἐμεῦ
[1, 9]   ἀρρωδέων μὴ τί οἱ ἐξ  αὐτῶν   γένηται κακόν, δ? ἀμείβετο
[1, 54]   προεδρίην, καὶ ἐξεῖναι τῷ βουλομένῳ  αὐτῶν   γίνεσθαι Δελφὸν ἐς τὸν αἰεὶ
[1, 173]   ἀνὴρ ἀστὸς καὶ πρῶτος  αὐτῶν   γυναῖκα ξείνην παλλακὴν ἔχῃ,
[1, 30]   τοὺς ἄν σφι Σόλων θῆται.  ~αὐτῶν   δὴ ὦν τούτων καὶ τῆς
[1, 114]   βουκόλου ἐπίκλησιν παῖδα. δὲ  αὐτῶν   διέταξε τοὺς μὲν οἰκίας οἰκοδομέειν,
[1, 94]   βιάζεσθαι οὕτω δὴ τὸν βασιλέα  αὐτῶν   δύο μοίρας διελόντα Λυδῶν πάντων
[1, 66]   ἑσσωθέντες δὲ τῇ συμβολῇ, ὅσοι  αὐτῶν   ἐζωγρήθησαν, πέδας τε ἔχοντες τὰς
[1, 140]   ~ταῦτα μὲν ἀτρεκέως ἔχω περὶ  αὐτῶν   εἰδὼς εἰπεῖν? τάδε μέντοι ὡς
[1, 127]   Πέρσῃσι συνέμισγον, οἳ μέν τινὲς  αὐτῶν   ἐμάχοντο, ὅσοι μὴ τοῦ λόγου
[1, 94]   δίζησθαι, ἄλλον δὲ ἄλλο ἐπιμηχανᾶσθαι  αὐτῶν.   ἐξευρεθῆναι δὴ ὦν τότε καὶ
[1, 143]   νῦν φαίνονταί μοι οἱ πολλοὶ  αὐτῶν   ἐπαισχύνεσθαι τῷ οὐνόματι? αἱ δὲ
[1, 165]   μύδρον τοῦτον ἀναφανῆναι. στελλομένων δὲ  αὐτῶν   ἐπὶ τὴν Κύρνον, ὑπερημίσεας τῶν
[1, 89]   χρήματα μεγάλα, τάδε τοὶ ἐξ  αὐτῶν   ἐπίδοξα γενέσθαι. ὃς ἂν αὐτῶν
[1, 167]   τοιούτῳ μόρῳ διεχρήσαντο, οἱ δὲ  αὐτῶν   ἐς τὸ Ρήγιον καταφυγόντες ἐνθεῦτεν
[1, 115]   καὶ ὅδε ἦν, παίζοντες σφέων  αὐτῶν   ἐστήσαντο βασιλέα? ἐδόκεον γὰρ σφι
[1, 104]   ἓν τὸ διὰ μέσου ἔθνος  αὐτῶν   ἐστι, Σάσπειρες, τοῦτο δὲ παραμειβομένοισι
[1, 31]   Ἀργείοισι ἔδεε πάντως τὴν μητέρα  αὐτῶν   ζεύγεϊ κομισθῆναι ἐς τὸ ἱρόν,
[1, 86]   ἐπειρώτων τὰ λεγόμενα. λιπαρεόντων δὲ  αὐτῶν   καὶ ὄχλον παρεχόντων, ἔλεγε δὴ
[1, 194]   καὶ ἐλάσσω? τὰ δὲ μέγιστα  αὐτῶν   καὶ πεντακισχιλίων ταλάντων γόμον ἔχει.
[1, 26]   παρευρίσκειν, μέζονα ἐπαιτιώμενος, τοῖσι δὲ  αὐτῶν   καὶ φαῦλα ἐπιφέρων. ~ὡς δὲ
[1, 193]   πᾶν τὸ πεδίον, οἱ πλεῦνες  αὐτῶν   καρποφόροι, ἐκ τῶν καὶ σιτία
[1, 94]   καὶ Τυρσηνίην ἀποικίσαι, ὧδε περὶ  αὐτῶν   λέγοντες. ἐπὶ Ἄτυος τοῦ Μάνεω
[1, 13]   Λυδοί τε καί οἱ βασιλέες  αὐτῶν   λόγον οὐδένα ἐποιεῦντο, πρὶν δὴ
[1, 147]   βασιλέας δὲ ἐστήσαντο οἳ μὲν  αὐτῶν   Λυκίους ἀπὸ Γλαύκου τοῦ Ἱππολόχου
[1, 98]   καὶ οἱ θησαυροί. τὸ δ?  αὐτῶν   μέγιστον ἐστὶ τεῖχος κατὰ τὸν
[1, 145]   ἐν Πελοποννήσῳ οἴκεον, δυώδεκα ἦν  αὐτῶν   μέρεα, κατά περ νῦν Ἀχαιῶν
[1, 64]   τῇ μάχη ἐπεπτώκεσαν, οἳ δὲ  αὐτῶν   μετ? Ἀλκμεωνιδέων ἔφευγον ἐκ τῆς
[1, 95]   εἴκοσι καὶ πεντακόσια, πρῶτοι ἀπ?  αὐτῶν   Μῆδοι ἤρξαντο ἀπίστασθαι, καὶ κως
[1, 143]   φόβου, ὅρκιον ποιησάμενοι, τοῖσι δὲ  αὐτῶν   νησιώτῃσι ἦν δεινὸν οὐδέν? οὔτε
[1, 165]   μὲν ἐμπόριον γένωνται, δὲ  αὐτῶν   νῆσος ἀποκληισθῇ τούτου εἵνεκα, πρὸς
[1, 125]   συχνὰ γένεα, καὶ τὰ μὲν  αὐτῶν   Κῦρος συνάλισε καὶ ἀνέπεισε
[1, 78]   πᾶν ὀφίων ἐνεπλήσθη? φανέντων δὲ  αὐτῶν   οἱ ἵπποι μετιέντες τὰς νομὰς
[1, 63]   καὶ μετὰ τὸ ἄριστον μετεξέτεροι  αὐτῶν   οἳ μὲν πρὸς κύβους οἳ
[1, 31]   αἱ δὲ Ἀργεῖαι τὴν μητέρα  αὐτῶν,   οἵων τέκνων ἐκύρησε? δὲ
[1, 152]   Ἑλλάδος μηδεμίαν πόλιν σιναμωρέειν, ὡς  αὐτῶν   οὐ περιοψομένων. ~ταῦτα εἰπόντος τοῦ
[1, 114]   εἶναι, τὸν δέ κου τινὰ  αὐτῶν   ὀφθαλμὸν βασιλέος εἶναι, τῷ δὲ
[1, 186]   βάθεος περιεβάλετο, τοιήνδε δὲ ἐξ  αὐτῶν   παρενθήκην ἐποιήσατο. τῆς πόλιος ἐούσης
[1, 200]   Βαβυλωνίοισι οὗτοι κατεστᾶσι? εἰσὶ δὲ  αὐτῶν   πατριαὶ τρεῖς αἳ οὐδὲν ἄλλο
[1, 119]   τε καὶ λαβεῖν τὸ βούλεται  αὐτῶν.   πειθόμενος δὲ Ἅρπαγος καὶ
[1, 73]   Κυαξάρεω παθόντες, ὥστε ἀνάξια σφέων  αὐτῶν   πεπονθότες, ἐβούλευσαν τῶν παρὰ σφίσι
[1, 32]   ἐνδεές ἐστι? ὃς δ? ἂν  αὐτῶν   πλεῖστα ἔχων διατελέῃ καὶ ἔπειτα
[1, 89]   αὐτῶν ἐπίδοξα γενέσθαι. ὃς ἂν  αὐτῶν   πλεῖστα κατάσχῃ, τοῦτον προσδέκεσθαί τοι
[1, 177]   οὐδὲν παριείς. τὰ μέν νυν  αὐτῶν   πλέω παρήσομεν? τὰ δὲ οἱ
[1, 135]   παισὶ μίσγονται. γαμέουσι δὲ ἕκαστος  αὐτῶν   πολλὰς μὲν κουριδίας γυναῖκας, πολλῷ
[1, 167]   Τυρσηνῶν οἱ Ἀγυλλαῖοι) ἔλαχόν τε  αὐτῶν   πολλῷ πλείστους καὶ τούτους ἐξαγαγόντες
[1, 173]   Σόλυμοι ἐκαλέοντο. ἕως μὲν δὴ  αὐτῶν   Σαρπηδὼν ἦρχε, οἳ δὲ ἐκαλέοντο
[1, 133]   ἐν καμίνοισι, οἱ δὲ πένητες  αὐτῶν   τὰ λεπτὰ τῶν προβάτων προτιθέαται.
[1, 141]   ἦσαν κατήκοοι. δὲ ἀκούσας  αὐτῶν   τὰ προΐσχοντο ἔλεξέ σφι λόγον,
[1, 126]   οἳ δὲ ἔφασαν πολλὸν εἶναι  αὐτῶν   τὸ μέσον? τὴν μὲν γὰρ
[1, 165]   ἐς τὴν Φωκαίην. οἳ δὲ  αὐτῶν   τὸ ὅρκιον ἐφύλασσον, ἀερθέντες ἐκ
[1, 54]   ἐς Πυθὼ Δελφοὺς δωρέεται, πυθόμενος  αὐτῶν   τὸ πλῆθος, κατ? ἄνδρα δύο
[1, 152]   Φώκαιαν ἔπεμπον ἐς Σάρδις σφέων  αὐτῶν   τὸν δοκιμώτατον, τῷ οὔνομα ἦν
[1, 94]   οὔνομα εἶναι Τυρσηνόν. λαχόντας δὲ  αὐτῶν   τοὺς ἑτέρους ἐξιέναι ἐκ τῆς
[1, 144]   Τριοπικὸν ἱρόν, ἀλλὰ καὶ σφέων  αὐτῶν   τοὺς περὶ τὸ ἱρόν ἀνομήσαντας
[1, 50]   πᾶσι προεῖπε θύειν πάντα τινὰ  αὐτῶν   τούτῳ τι ἔχοι ἕκαστος.
[1, 187]   χρᾶσθαι, καὶ χρημάτων κειμένων καὶ  αὐτῶν   τῶν γραμμάτων ἐπικαλεομένων, μὴ οὐ
[1, 105]   Σκυθέων παρεξελθόντων ἀσινέων, ὀλίγοι τινὲς  αὐτῶν   ὑπολειφθέντες ἐσύλησαν τῆς οὐρανίης Ἀφροδίτης
[1, 163]   δὲ πυθόμενος τὸν Μῆδον παρ?  αὐτῶν   ὡς αὔξοιτο, ἐδίδου σφι χρήματα
[1, 127]   τε ὥπλισε πάντας, καὶ στρατηγὸν  αὐτῶν   ὥστε θεοβλαβὴς ἐὼν Ἅρπαγον ἀπέδεξε,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005