Alphabétiquement     [«   »]
εἶχέ 1
εἶχε 17
εἶχον 8
ἐκ 128
ἔκ 1
ἐκάθηρα 1
ἐκάθηρε 2
Fréquences     [«    »]
108 ἦν
115 οὐ
107 πρὸς
128 ἐκ
132 τοῖσι
147 τῇ
159 ἐπὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

ἐκ


Livre, Chapitre
[1, 186]   τὰ πρήγματα. ~ταῦτα μὲν δὴ  ἐκ   βάθεος περιεβάλετο, τοιήνδε δὲ ἐξ
[1, 192]   κρατίστη, ὅκου Τριτανταίχμῃ τῷ Ἀρταβάζου  ἐκ   βασιλέος ἔχοντι τὸν νομὸν τοῦτον
[1, 91]   δὴ Κῦρος οὗτος ἡμίονος?  ἐκ   γὰρ δυῶν οὐκ ὁμοεθνέων ἐγεγόνεε,
[1, 108]   τὸ γενόμενον ἐξ αὐτῆς διαφθεῖραι?  ἐκ   γάρ οἱ τῆς ὄψιος οἱ
[1, 87]   μὲν δακρύοντα ἐπικαλέεσθαι τὸν θεόν,  ἐκ   δὲ αἰθρίης τε καὶ νηνεμίης
[1, 193]   πλάτος γίνεται τεσσέρων εὐπετέως δακτύλων.  ἐκ   δὲ κέγχρου καὶ σησάμου ὅσον
[1, 56]   Ὄλυμπον χώρην, καλεομένην δὲ Ἱστιαιῶτιν?  ἐκ   δὲ τῆς Ἱστιαιώτιδος ὡς ἐξανέστη
[1, 104]   Κόλχους τριήκοντα ἡμερέων εὐζώνῳ ὁδός,  ἐκ   δὲ τῆς Κολχίδος οὐ πολλὸν
[1, 72]   μὲν ἐν δεξιῇ ἔχει ῥέων,  ἐκ   δὲ τοῦ ἑτέρου Φρύγας? παραμειβόμενος
[1, 48]   μιν? δὲ ὡς τὸ  ἐκ   Δελφῶν ἤκουσε, αὐτίκα προσεύχετό τε
[1, 49]   ἐπίθημα ἐπιθείς. ~τὰ μὲν δὴ  ἐκ   Δελφῶν οὕτω τῷ, Κροίσῳ ἐχρήσθη?
[1, 75]   χειρὸς ῥέοντα τοῦ στρατοῦ καὶ  ἐκ   δεξιῆς ῥέειν, ποιῆσαι δὲ ὧδε?
[1, 194]   ξύλων ποιεῦνται τὰ πλοῖα ἀλλ?  ἐκ   διφθερέων. ἐπεὰν δὲ τοὺς ὄνους
[1, 7]   ἔσχον τὴν ἀρχήν ἐκ θεοπροπίου,  ἐκ   δούλης τε τῆς Ἰαρδάνου γεγονότες
[1, 72]   πάντα τῆς Ἀσίης τὰ κάτω  ἐκ   θαλάσσης τῆς ἀντίον Κύπρου ἐς
[1, 165]   Κύρνῳ εἴκοσι ἔτεσι πρότερον τούτων  ἐκ   θεοπροπίου ἀνεστήσαντο πόλιν, τῇ οὔνομα
[1, 7]   Ἡρακλεῖδαι ἐπιτραφθέντες ἔσχον τὴν ἀρχήν  ἐκ   θεοπροπίου, ἐκ δούλης τε τῆς
[1, 34]   ~μετὰ δὲ Σόλωνα οἰχόμενον ἔλαβέ  ἐκ   θεοῦ νέμεσις μεγάλη Κροῖσον, ὡς
[1, 117]   παῖδα κατεχρήσαο τόν τοι παρέδωκα  ἐκ   θυγατρὸς γεγονότα τῆς ἐμῆς;
[1, 92]   οὐκ ὁμομήτριος? Κροῖσος μὲν γὰρ  ἐκ   Καείρης ἦν γυναικὸς Ἀλυάττῃ, Πανταλέων
[1, 65]   Κροῖσος κατέχοντα, τοὺς δὲ Λακεδαιμονίους  ἐκ   κακῶν τε μεγάλων πεφευγότας καὶ
[1, 65]   μὲν ἑωυτοῦ βασιλεύοντος δὲ Σπαρτιητέων,  ἐκ   Κρήτης ἀγαγέσθαι ταῦτα. ὡς γὰρ
[1, 173]   τοιούτοισι χρέωνται, οἱ δὲ Λύκιοι  ἐκ   Κρήτης τὠρχαῖον γεγόνασι τὴν γὰρ
[1, 172]   δοκέειν ἐμοὶ εἰσί, αὐτοὶ μέντοι  ἐκ   Κρήτης φασὶ εἶναι. προσκεχωρήκασι δὲ
[1, 69]   γὰρ τινὲς αὐτοὺς εὐεργεσίαι εἶχον  ἐκ   Κροίσου πρότερον ἔτι γεγονυῖαι. πέμψαντες
[1, 68]   πᾶν τὸ πρῆγμα. οἳ δὲ  ἐκ   λόγου πλαστοῦ ἐπενείκαντὲς οἱ αἰτίην
[1, 62]   οἱ ἀμφὶ Πεισίστρατον, ὡς ὁρμηθέντες  ἐκ   Μαραθῶνος ἤισαν ἐπὶ τὸ ἄστυ,
[1, 202]   δὲ Ἀράξης ποταμὸς ῥέει μὲν  ἐκ   Ματιηνῶν, ὅθεν περ Γύνδης
[1, 185]   ἦσαν καὶ τὰ σύντομα τῆς  ἐκ   Μήδων ὁδοῦ, ἵνα μὴ ἐπιμισγόμενοι
[1, 60]   οἳ δὲ ἐξελάσαντες Πεισίστρατον αὖτις  ἐκ   νέης ἐπ? ἀλλήλοισι ἐστασίασαν. περιελαυνόμενος
[1, 194]   διὰ γὰρ ταῦτα καὶ οὐκ  ἐκ   ξύλων ποιεῦνται τὰ πλοῖα ἀλλ?
[1, 157]   Βραγχίδῃσι? ἦν γὰρ αὐτόθι μαντήιον  ἐκ   παλαιοῦ ἱδρυμένον, τῷ Ἴωνές τε
[1, 60]   εὑρίσκω, μακρῷ, ἐπεί γε ἀπεκρίθη  ἐκ   παλαιτέρου τοῦ βαρβάρου ἔθνεος τὸ
[1, 159]   ~ἀπικομένων δὲ ἐς Βραγχίδας ἐχρηστηριάζετο  ἐκ   πάντων Ἀριστόδικος ἐπειρωτῶν τάδε. ὦναξ,
[1, 98]   χώρης, καὶ δορυφόρους αὐτῷ ἐπιτρέπουσι  ἐκ   πάντων Μήδων καταλέξασθαι. δὲ
[1, 70]   τὴν συμμαχίην ἐδέξαντο, καὶ ὅτι  ἐκ   πάντων σφέας προκρίνας Ἑλλήνων αἱρέετο
[1, 134]   προσκυνέει τὸν ἕτερον. τιμῶσι δὲ  ἐκ   πάντων τοὺς ἄγχιστα ἑωυτῶν οἰκέοντας
[1, 196]   πωλέεσκε, πρῶτα μὲν τὴν εὐειδεστάτην  ἐκ   πασέων? μετὰ δέ, ὅκως αὕτη
[1, 181]   τὴν ἂν θεὸς ἕληται  ἐκ   πασέων, ὡς λέγουσι οἱ Χαλδαῖοι
[1, 61]   καὶ γὰρ Ἀργεῖοι μισθωτοὶ ἀπίκοντο  ἐκ   Πελοποννήσου, καὶ Νάξιός σφι ἀνὴρ
[1, 86]   τοῦτο, ἀνενεικάμενόν τε καὶ ἀναστενάξαντα  ἐκ   πολλῆς ἡσυχίης ἐς τρὶς ὀνομάσαι
[1, 159]   Πέρσῃσι. πρὸς ταῦτα Ἀριστόδικος  ἐκ   προνοίης ἐποίεε τάδε? περιιὼν τὸν
[1, 120]   καὶ ἐβασίλευσε παῖς μὴ  ἐκ   προνοίης τινός, θάρσεέ τε τούτου
[1, 47]   ἀπ? ἧς ἂν ἡμέρης ὁρμηθέωσι  ἐκ   Σαρδίων, ἀπὸ ταύτης ἡμερολογέοντας τὸν
[1, 24]   Κόρινθον ἀπικέσθαι. ὁρμᾶσθαι μέν νυν  ἐκ   Τάραντος, πιστεύοντα δὲ οὐδαμοῖσι μᾶλλον
[1, 105]   Κυθήροισι Φοίνικές εἰσὶ οἱ ἱδρυσάμενοι  ἐκ   ταύτης τῆς Συρίης ἐόντες. τοῖσι
[1, 16]   ἐπολέμησε καὶ Μήδοισι, Κιμμερίους τε  ἐκ   τῆς Ἀσίης ἐξήλασε, Σμύρνην τε
[1, 4]   ἡρπάζοντο. σφέας μὲν δὴ τοὺς  ἐκ   τῆς Ἀσίης λέγουσι Πέρσαι ἁρπαζομενέων
[1, 96]   ἄδικον πολέμιον ἐστί. οἱ δ?  ἐκ   τῆς αὐτῆς κώμης Μῆδοι ὁρῶντες
[1, 56]   ἐς τὴν Δρυοπίδα μετέβη καὶ  ἐκ   τῆς Δρυοπίδος οὕτω ἐς Πελοπόννησον
[1, 3]   Πριάμου, ἀκηκοότα ταῦτα, ἐθελῆσαί οἱ  ἐκ   τῆς Ἑλλάδος δι? ἁρπαγῆς γενέσθαι
[1, 29]   πλούτῳ ἄλλοι τε οἱ πάντες  ἐκ   τῆς Ἑλλάδος σοφισταί, οἳ τοῦτον
[1, 82]   τοὺς ἐκείνων νεκρούς? τέλος δὲ  ἐκ   τῆς ἔριδος συμπεσόντες ἐμάχοντο, πεσόντων
[1, 103]   ἐς τὴν Ἀσίην Κιμμερίους ἐκβαλόντες  ἐκ   τῆς Εὐρώπης, τούτοισι δὲ ἐπισπόμενοι
[1, 50]   τι ἔχοι ἕκαστος. ὡς δὲ  ἐκ   τῆς θυσίης ἐγένετο, καταχεάμενος χρυσὸν
[1, 120]   μιν ἐπ? ἀγροῦ διαιτώμενον οἱ  ἐκ   τῆς κώμης παῖδες ἐστήσαντο βασιλέα.
[1, 115]   σὺν δίκῃ. οἱ γάρ με  ἐκ   τῆς κώμης παῖδες, τῶν καὶ
[1, 186]   ποταμὸν ἐς τὰ ἀρχαῖα ῥέεθρα  ἐκ   τῆς λίμνης ἐξήγαγε, καὶ οὕτω
[1, 22]   κακοῦ, ἤκουε τοῦ κήρυκος νοστήσαντος  ἐκ   τῆς Μιλήτου τοὺς ἐναντίους λόγους
[1, 61]   Ἀλκμεωνιδέων, οὐ βουλόμενός οἱ γενέσθαι  ἐκ   τῆς νεογάμου γυναικὸς τέκνα ἐμίσγετό
[1, 22]   ἐν τῇ Ἀσσησῷ, αὐτός τε  ἐκ   τῆς νούσου ἀνέστη. κατὰ μέν
[1, 157]   ἑωυτόν. ~ὃ μὲν δὴ ταῦτα  ἐκ   τῆς ὁδοῦ ἐντειλάμενος ἀπήλαυνε ἐς
[1, 64]   δὲ αὐτῶν μετ? Ἀλκμεωνιδέων ἔφευγον  ἐκ   τῆς οἰκηίης. ~τοὺς μέν νυν
[1, 150]   ἄνδρας στάσι ἑσσωθέντας καὶ ἐκπεσόντας  ἐκ   τῆς πατρίδος ὑπεδέξαντο. μετὰ δὲ
[1, 144]   μὴ Σμυρναῖοι) ~κατά περ οἱ  ἐκ   τῆς πενταπόλιος νῦν χώρης Δωριέες,
[1, 191]   πόλιος τάξας ἑτέρους, τῇ ἐξιεῖ  ἐκ   τῆς πόλιος ποταμός, προεῖπε
[1, 24]   τοῦ ἀρίστου ἀνθρώπων ἀοιδοῦ, ἀναχωρῆσαι  ἐκ   τῆς πρύμνης ἐς μέσην νέα.
[1, 179]   τούτοισι ἔτι φράσαι ἵνα τε  ἐκ   τῆς τάφρου γῆ ἀναισιμώθη,
[1, 174]   δὴ Τριόπιον καλέεται, ἀργμένης δὲ  ἐκ   τῆς Χερσονήσου τῆς Βυβασσίης, ἐούσης
[1, 94]   μόνῃ τὴν δὲ ἐπὶ ἐξόδῳ  ἐκ   τῆς χώρης, καὶ ἐπὶ μὲν
[1, 138]   λαμβανόμενον ὑπὸ τουτέων πολλοὶ ἐξελαύνουσι  ἐκ   τῆς χώρης, καὶ τὰς λευκὰς
[1, 94]   δὲ αὐτῶν τοὺς ἑτέρους ἐξιέναι  ἐκ   τῆς χώρης καταβῆναι ἐς Σμύρνην
[1, 36]   ἡμῖν, ὡς ἄν μιν ἐξέλωμεν  ἐκ   τῆς χώρης" οἳ μὲν δὴ
[1, 36]   προθυμοτάτοισι συνεξελεῖν ὑμῖν τὸ θηρίον  ἐκ   τῆς χώρης" ~ταῦτα ἀμείψατο? ἀποχρεωμένων
[1, 160]   τῶν πάντων ἱρῶν τὰ πάντα  ἐκ   τῆς χώρης ταύτης γινόμενα. ~Χῖοι
[1, 61]   τὰ ποιεύμενα ἐπ? ἑωυτῷ ἀπαλλάσσετο  ἐκ   τῆς χώρης τὸ παράπαν, ἀπικόμενος
[1, 212]   ἀποδούς μοι τὸν παῖδα ἄπιθι  ἐκ   τῆσδε τῆς χώρης ἀζήμιος, Μασσαγετέων
[1, 31]   ἱρόν, οἱ δέ σφι βόες  ἐκ   τοῦ ἀγροῦ οὐ παρεγίνοντο ἐν
[1, 159]   δὲ αὐτοῦ ταῦτα λέγεται φωνὴν  ἐκ   τοῦ ἀδύτου γενέσθαι φέρουσαν μὲν
[1, 10]   ἐξιόντα. μαθοῦσὰ δὲ τὸ ποιηθέν  ἐκ   τοῦ ἀνδρὸς οὔτε ἀνέβωσε αἰσχυνθεῖσα
[1, 216]   ἰχθύων? οἳ δὲ ἄφθονοί σφι  ἐκ   τοῦ Ἀράξεω ποταμοῦ παραγίνονται? γαλακτοπόται
[1, 62]   δὴ συνηλίζοντο, Ἀθηναίων δὲ οἱ  ἐκ   τοῦ ἄστεος, ἕως μὲν Πεισίστρατος
[1, 63]   τὴν στρατιήν. Ἀθηναῖοι δὲ οἱ  ἐκ   τοῦ ἄστεος πρὸς ἄριστον τετραμμένοι
[1, 62]   χώρῳ σφι στρατοπεδευομένοισι οἵ τε  ἐκ   τοῦ ἄστεος στασιῶται ἀπίκοντο ἄλλοι
[1, 160]   ὀλίγος γινόμενος, ὅτε Χίων οὐδεὶς  ἐκ   τοῦ Ἀταρνέος τούτου οὔτε οὐλὰς
[1, 11]   αὐτῷ" δὲ ὑπολαβοῦσα ἔφη  ἐκ   τοῦ αὐτοῦ μὲν χωρίου
[1, 205]   ἐλάσας ἐπὶ τὸν Ἀράξεα ἐποιέετο  ἐκ   τοῦ ἐμφανέος ἐπὶ τοὺς Μασσαγέτας
[1, 13]   δὲ τὴν βασιληίην καὶ ἐκρατύνθη  ἐκ   τοῦ ἐν Δελφοῖσι χρηστηρίου. ὡς
[1, 186]   πρότερον βασιλέων ὅκως τις ἐθέλοι  ἐκ   τοῦ ἑτέρου φάρσεος ἐς τοὔτερον
[1, 193]   ἐσέχει δὲ ἐς ἄλλον ποταμὸν  ἐκ   τοῦ Εὐφρήτεω, ἐς τὸν Τίγρην,
[1, 144]   καὶ τούτους χρῆν τοὺς λαμβάνοντας  ἐκ   τοῦ ἱροῦ μὴ ἐκφέρειν ἀλλ?
[1, 114]   γὰρ δὴ ἐποίησε τὸ προσταχθὲν  ἐκ   τοῦ Κύρου, ἐκέλευε αὐτὸν τοὺς
[1, 191]   ἔμαθον οἱ Βαβυλώνιοι τὸ  ἐκ   τοῦ Κύρου ποιεύμενον, οἳ δ?
[1, 62]   οὐδένα εἶχον? ἐπείτε δὲ ἐπύθοντο  ἐκ   τοῦ Μαραθῶνος αὐτὸν πορεύεσθαι ἐπὶ
[1, 159]   τολμᾷς ποιέειν; τοὺς ἱκέτας μου  ἐκ   τοῦ νηοῦ κεραΐζεις; Ἀριστόδικον δὲ
[1, 26]   τὴν πόλιν τῇ Ἀρτέμιδι, ἐξάψαντες  ἐκ   τοῦ νηοῦ σχοινίον ἐς τὸ
[1, 36]   γίνεται μέγα? ὁρμώμενος δὲ οὗτος  ἐκ   τοῦ ὄρεος τούτου τὰ τῶν
[1, 179]   τάφρον ἐπλίνθευον τὴν γῆν τὴν  ἐκ   τοῦ ὀρύγματος ἐκφερομένην, ἑλκύσαντες δὲ
[1, 87]   ἐδωρήθη, παραστῆναι καὶ ῥύσασθαι αὐτὸν  ἐκ   τοῦ παρεόντος κακοῦ. τὸν μὲν
[1, 59]   στασιαζόντων τῶν παράλων καὶ τῶν  ἐκ   τοῦ πεδίου Ἀθηναίων, καὶ τῶν
[1, 59]   Μεγακλέος τοῦ Ἀλκμέωνος, τῶν δὲ  ἐκ   τοῦ πεδίου Λυκούργου Ἀριστολαΐδεω, καταφρονήσας
[1, 193]   σίτου ἐστὶ τοῦτο? ἀρδόμενον μέντοι  ἐκ   τοῦ ποταμοῦ ἁδρύνεταί τε τὸ
[1, 81]   μακρὸν ἔσεσθαι τὴν πολιορκίην ἔπεμπε  ἐκ   τοῦ τείχεος ἄλλους ἀγγέλους ἐς
[1, 93]   καὶ ἄλλη χώρη, πάρεξ τοῦ  ἐκ   τοῦ Τμώλου καταφερομένου ψήγματος. ἓν
[1, 157]   ἠνάγκασε τὰς Κύρου ἐντολὰς ἐπιτελέειν,  ἐκ   τούτου δὲ κελευσμοσύνης Λυδοὶ τὴν
[1, 185]   σταδίων? τὸν δὲ ὀρυσσόμενον χοῦν  ἐκ   τούτου τοῦ ὀρύγματος ἀναισίμου παρὰ
[1, 64]   ὅσον ἔποψις τοῦ ἱροῦ εἶχε,  ἐκ   τούτου τοῦ χώρου παντὸς ἐξορύξας
[1, 108]   ἄλλην ὄψιν, ἐδόκεε δέ οἱ  ἐκ   τῶν αἰδοίων τῆς θυγατρὸς ταύτης
[1, 34]   τοῖσι χρέωνται ἐς πόλεμον ἄνθρωποι,  ἐκ   τῶν ἀνδρεώνων ἐκκομίσας ἐς τοὺς
[1, 75]   ταύτῃ κατὰ τὴν διώρυχα ἐκτραπόμενος  ἐκ   τῶν ἀρχαίων ῥεέθρων, καὶ αὖτις
[1, 213]   ἵνα ἦν κακοῦ, δεηθεὶς Κύρου  ἐκ   τῶν δεσμῶν λυθῆναι ἔτυχε, ὡς
[1, 62]   ἄστεος στασιῶται ἀπίκοντο ἄλλοι τε  ἐκ   τῶν δήμων προσέρρεον, τοῖσι
[1, 67]   ἀγαθοεργοὶ εἰσὶ τῶν ἀστῶν, ἐξιόντες  ἐκ   τῶν ἱππέων αἰεὶ οἱ πρεσβύτατοι,
[1, 67]   τὸν ἐνιαυτόν, τὸν ἂν ἐξίωσι  ἐκ   τῶν ἱππέων, Σπαρτιητέων τῷ κοινῷ
[1, 193]   πεδίον, οἱ πλεῦνες αὐτῶν καρποφόροι,  ἐκ   τῶν καὶ σιτία καὶ οἶνον
[1, 64]   τούτοισι τὴν νῆσον Δῆλον καθήρας  ἐκ   τῶν λογίων καθήρας δὲ ὧδε?
[1, 8]   δὲ τὰ καλὰ ἀνθρώποισι ἐξεύρηται,  ἐκ   τῶν μανθάνειν δεῖ? ἐν τοῖσι
[1, 32]   γίνονται τριήκοντα πέντε, ἡμέραι δὲ  ἐκ   τῶν μηνῶν τούτων χίλιαι πεντήκοντα.
[1, 160]   γὰρ ὡς ἔμαθον ταῦτα πρησσόμενα  ἐκ   τῶν Μυτιληναίων, πέμψαντες πλοῖον ἐς
[1, 171]   Δωριέες τε καὶ Ἴωνες ἐξανέστησαν  ἐκ   τῶν νήσων, καὶ οὕτω ἐς
[1, 171]   μὲν ἀπιγμένοι ἐς τὴν ἤπειρον  ἐκ   τῶν νήσων. τὸ γὰρ παλαιὸν
[1, 165]   αὐτῶν τὸ ὅρκιον ἐφύλασσον, ἀερθέντες  ἐκ   τῶν Οἰνουσσέων ἔπλεον. ~ἐπείτε δὲ
[1, 108]   καὶ ὑπερθέμενος τοῖσι ὀνειροπόλοισι, μετεπέμψατο  ἐκ   τῶν Περσέων τὴν θυγατέρα ἐπίτεκα
[1, 61]   τὴν τυραννίδα, ἐνθαῦτα ἤγειρον δωτίνας  ἐκ   τῶν πολίων αἵτινές σφι προαιδέοντό
[1, 186]   πόλιν καὶ τὰς καταβάσιας τὰς  ἐκ   τῶν πυλίδων ἐς τὸν ποταμὸν
[1, 154]   τὸν χρυσὸν ἔχων πάντα τὸν  ἐκ   τῶν Σαρδίων, ἐπικούρους τε ἐμισθοῦτο
[1, 154]   ~ὡς δὲ ἀπήλασε Κῦρος  ἐκ   τῶν Σαρδίων, τοὺς Λυδοὺς ἀπέστησε
[1, 193]   δὲ οὐδὲν ἐλαίῳ ἀλλ?  ἐκ   τῶν σησάμων ποιεῦντες. εἰσὶ δέ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005