Alphabétiquement     [«   »]
65
4
2
ἡ 106
1
4
11
Fréquences     [«    »]
106 εἶναι
100 οὐκ
100 σφι
106 ἡ
107 πρὸς
108 ἦν
115 οὐ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I


Livre, Chapitre
[1, 60]   ἀγαθῷ νόῳ Πεισίστρατον, τὸν αὐτὴ     Ἀηθναίη τιμήσασα ἀνθρώπων μάλιστα κατάγει
[1, 193]   Βαβυλωνίη χώρη πᾶσα, κατά περ     Αἰγυπτίη, κατατέτμηται ἐς διώρυχας? καὶ
[1, 84]   ἀπότομός τε γὰρ ἐστι\ ταύτῃ     ἀκρόπολις καὶ ἄμαχος? τῇ οὐδὲ
[1, 119]   καὶ μεγάλα ποιησάμενος ὅτι τε     ἁμαρτὰς οἱ ἐς δέον ἐγεγόνεε
[1, 192]   δυνάμι τῆς ἄλλης Ἀσίης. καὶ     ἀρχὴ τῆς χώρης ταύτης, τὴν
[1, 192]   λοιπὴ πᾶσα Ἀσίη. οὕτω τριτημορίη     Ἀσσυρίη χώρη τῇ δυνάμι τῆς
[1, 46]   τοῦ παιδὸς ἐστερημένος. μετὰ δὲ     Ἀστυάγεος τοῦ Κυαξάρεω ἡγεμονίη καταιρεθεῖσα
[1, 179]   θρόμβους ἀσφάλτου ἀναδιδοῖ πολλούς, ἔνθεν     ἄσφαλτος ἐς τὸ ἐν Βαβυλῶνι
[1, 202]   καὶ ἔξω στηλέων θάλασσα     Ἀτλαντὶς καλεομένη καὶ Ἐρυθρὴ
[1, 180]   τεῖχος ἐκομίσθη. ~ἐτετείχιστο μέν νυν     Βαβυλὼν τρόπῳ τοιῷδε, ἔστι δὲ
[1, 192]   τοὺς τέσσερας μῆνας τρέφει μιν     Βαβυλωνίη χωρῇ, τοὺς δὲ ὀκτὼ
[1, 11]   ἐώθεε γὰρ καὶ πρόσθε, ὅκως     βασίλεια καλέοι, φοιτᾶν. ὡς δὲ
[1, 187]   θήκας ἀνέῳγες" αὕτη μέν νυν     βασίλεια τοιαύτη τις λέγεται γενέσθαι.
[1, 187]   μέχρι οὗ ἐς Δαρεῖον περιῆλθε     βασιληίη? Δαρείῳ δὲ καὶ δεινὸν
[1, 193]   χερσί τε καὶ κηλωνηίοισι ἀρδόμενος.     γὰρ Βαβυλωνίη χώρη πᾶσα, κατά
[1, 204]   καὶ ἐποτρύνοντα ἦν, πρῶτον μὲν     γένεσις, τὸ δοκέειν πλέον τι
[1, 179]   ἵνα τε ἐκ τῆς τάφρου     γῆ ἀναισιμώθη, καὶ τὸ τεῖχος
[1, 111]   ἐπέστη, οἷα ἐξ ἀέλπτου ἰδοῦσα     γυνὴ εἴρετο προτέρη τι
[1, 111]   τῷ δ? ἄρα καὶ αὐτῷ     γυνή, ἐπίτεξ ἐοῦσα πᾶσαν ἡμέρην,
[1, 10]   κοίτην, ὑπεκδὺς ἐχώρεε ἔξω, καὶ     γυνὴ ἐπορᾷ μιν ἐξιόντα. μαθοῦσὰ
[1, 10]   μετὰ ταῦτα αὐτίκα παρῆν καὶ     γυνή. ἐσελθοῦσαν δὲ καὶ τιθεῖσαν
[1, 9]   δ? ἐμὲ ἐσελθόντα παρέσται καὶ     γυνὴ ἐμὴ ἐς κοῖτον.
[1, 113]   πρὸς τὰ παρεόντα εὖ λέγειν     γυνή, καὶ αὐτίκα ἐποίεε ταῦτα?
[1, 61]   μέν νυν πρῶτα ἔκρυπτε ταῦτα     γυνή, μετὰ δὲ εἴτε ἱστορεύσῃ
[1, 112]   ἄρα τὸν ἄνδρα, δευτέρα λέγει     γυνὴ τάδε. ἐπεὶ τοίνυν οὐ
[1, 11]   δὲ Γύγης ἀπίκετο, ἔλεγε     γυνὴ τάδε. νῦν τοί δυῶν
[1, 113]   τούτων Κῦρον ὀνομασθέντα παραλαβοῦσα ἔτρεφε     γυνὴ τοῦ βουκόλου, οὔνομα ἄλλο
[1, 198]   θυμίημα καταγιζόμενον ἵζει, ἑτέρωθι δὲ     γυνὴ τὠυτὸ τοῦτο ποιέει, ὄρθρου
[1, 187]   τοῖσι πολιήτῃσι γέφυρα ἦν κατεσκευασμένη.  ~ἡ   δ? αὐτὴ αὕτη βασίλεια καὶ
[1, 32]   σπερχθεὶς εἶπε ξεῖνε Ἀθηναῖε,     δ? ἡμετέρη εὐδαιμονίη οὕτω τοι
[1, 110]   ὑψηλή τε καὶ ἴδῃσι συνηρεφής,     δὲ ἄλλη Μηδικὴ χωρῇ ἐστὶ
[1, 192]   προσήιε ἑκάστης ἡμέρης ἀρτάβη μεστή.     δὲ ἀρτάβη, μέτρον ἐὸν Περσικόν,
[1, 165]   μὴ αἳ μὲν ἐμπόριον γένωνται,     δὲ αὐτῶν νῆσος ἀποκληισθῇ τούτου
[1, 210]   μὲν τελευτήσειν αὐτοῦ ταύτῃ μέλλοι,     δὲ βασιληίη αὐτοῦ περιχωρέοι ἐς
[1, 193]   ἄρχοντι τῆς Βαβυλῶνος ὑπῆρχε ἐόντα.  ~ἡ   δὲ γῆ τῶν Ἀσσυρίων ὕεται
[1, 111]   τοῦ τόκου τῆς γυναικὸς ἀρρωδέων,     δὲ γυνὴ τι οὐκ
[1, 185]   ἀνὰ τὸ πεδίον πᾶν πελαγίζειν.  ~ἡ   δὲ δὴ δεύτερον γενομένη ταύτης
[1, 203]   Ἐρυθρὴ μία ἐοῦσα τυγχάνει.  ~ἡ   δὲ Κασπίη ἐστὶ ἑτέρη ἐπ?
[1, 202]   καθαροῦ ἐς τὴν Κασπίην θάλασσαν.     δὲ Κασπίη θάλασσα ἐστὶ ἐπ?
[1, 79]   ἀνδρηιότερον οὔτε ἀλκιμώτερον τοῦ Λυδίου.     δὲ μάχη σφέων ἦν ἀπ?
[1, 31]   μητέρα αὐτῶν, οἵων τέκνων ἐκύρησε?     δὲ μήτηρ περιχαρής ἐοῦσα τῷ
[1, 142]   οἰκέαται, Σάμον τε καὶ Χίον,     δὲ μία ἐν τῇ ἠπείρῳ
[1, 148]   ἐξαραιρημένος ὑπὸ Ἰώνων Ποσειδέωνι Ἑλικωνίῳ.     δὲ Μυκάλη ἐστὶ τῆς ἠπείρου
[1, 76]   Καππαδοκίης ἐς τὴν Πτερίην καλεομένην     δὲ Πτερίη ἐστὶ τῆς χώρης
[1, 85]   Δελφοὺς περὶ αὐτοῦ ἐπεπόμφεε χρησομένους.     δὲ Πυθίη οἱ εἶπε τάδε.
[1, 55]   οἱ πολυχρόνιος ἔσται μουναρχίη.     δὲ Πυθίη οἱ χρᾷ τάδε.
[1, 167]   ἔπεμπον βουλόμενοι ἀκέσασθαι τὴν ἁμαρτάδα.     δὲ Πυθίη σφέας ἐκέλευσε ποιέειν
[1, 67]   κατύπερθε τῷ πολέμῳ Τεγεητέων γενοίατο.     δὲ Πυθίη σφι ἔχρησε τὰ
[1, 66]   ἐπὶ πάσῃ τῇ Ἀρκάδων χωρῇ.     δὲ Πυθίη σφι χρᾷ τάδε.
[1, 174]   Δελφοὺς θεοπρόπους ἐπειρησομένους τὸ ἀντίξοον.     δὲ Πυθίη σφι, ὡς αὐτοὶ
[1, 205]   λόγῳ θέλων γυναῖκα ἣν ἔχειν.     δὲ Τόμυρις συνιεῖσα οὐκ αὐτήν
[1, 208]   αὐτὸν καὶ εὖ ποιέειν, ἢν     διάβασις ἐπὶ Μασσαγέτας μὴ
[1, 22]   πυνθάνομαι, δι? οὐδὲν ἄλλο ἐγένετο     διαλλαγή. ἐλπίζων γὰρ Ἀλυάττης
[1, 129]   παιδὸς ἐθοίνησε, τι εἴη     ἐκείνου δουλοσύνη ἀντὶ τῆς βασιληίης.
[1, 80]   ἀνέστρεφον, διέφθαρτό τε τῷ Κροίσῳ     ἐλπίς. οὐ μέντοι οἵ γε
[1, 9]   ἐσελθόντα παρέσται καὶ γυνὴ     ἐμὴ ἐς κοῖτον. κεῖται δὲ
[1, 202]   γὰρ Ἕλληνὲς ναυτίλλονται πᾶσα καὶ     ἔξω στηλέων θάλασσα Ἀτλαντὶς
[1, 208]   εὖ ποιέειν, ἢν διάβασις     ἐπὶ Μασσαγέτας μὴ ὀρθωθῇ, ταῦτα
[1, 11]   ἐμέ ἐπεδέξατο γυμνήν, ὑπνωμένῳ δὲ     ἐπιχείρησις ἔσται" ~ὡς δὲ ἤρτυσαν
[1, 202]   θάλασσα Ἀτλαντὶς καλεομένη καὶ     Ἐρυθρὴ μία ἐοῦσα τυγχάνει. ~ἡ
[1, 32]   διηκοσιέων καὶ ἑξακισχιλιέων καὶ δισμυριέων,     ἑτέρη αὐτέων τῇ ἑτέρῃ ἡμέρῃ
[1, 204]   τι εἶναι ἀνθρώπου, δευτέρα δὲ     εὐτυχίη κατὰ τοὺς πολέμους
[1, 32]   δυνατὸς ἐκείνῳ ἐνεῖκαι, ταῦτα δὲ     εὐτυχίη οἱ ἀπερύκει, ἄπηρος δὲ
[1, 103]   Λυδοῖσι ἐστὶ μαχεσάμενος ὅτε νὺξ     ἡμέρη ἐγένετό σφι μαχομένοισι, καὶ
[1, 175]   αὐτοῖσί τε καὶ τοῖσι περιοίκοισι,     ἱρείη τῆς Ἀθηναίης πώγωνα μέγαν
[1, 35]   μιν ἐκάθηρε. ἔστι δὲ παραπλησίη     κάθαρσις τοῖσι Λυδοῖσι καὶ τοῖσι
[1, 174]   ἀπέργει, τὰ δὲ πρὸς νότον     κατὰ Σύμην τε καὶ Ρόδον
[1, 204]   ἀνθρώπου, δευτέρα δὲ εὐτυχίη     κατὰ τοὺς πολέμους γενομένη? ὅκῃ
[1, 174]   πᾶσά σφι ἐγίνετο? τῇ γὰρ     Κνιδίη χώρη ἐς τὴν ἤπειρον
[1, 93]   τοῦ Κροίσου πατρὸς σῆμα, τοῦ     κρηπὶς μὲν ἐστὶ λίθων μεγάλων,
[1, 82]   ἐν τῇ ἠπείρῳ χώρῇ καὶ     Κυθηρίη νῆσος καὶ αἱ λοιπαὶ
[1, 122]   ἐν τῷ λόγῳ τὰ πάντα     Κυνώ. οἱ δὲ τοκέες παραλαβόντες
[1, 192]   τοὺς δὲ ὀκτὼ τῶν μηνῶν     λοιπὴ πᾶσα Ἀσίη. οὕτω τριτημορίη
[1, 93]   τοσαῦτα εἰρήσθω. ~θώματα δὲ γῆ  ἡ)   Λυδίη ἐς συγγραφὴν οὐ μάλα
[1, 39]   οὐ πρὸς ἄνδρας ἡμῖν γίνεται     μάχη, μέτες με" ~ἀμείβεται Κροῖσος
[1, 193]   Αἰγυπτίη, κατατέτμηται ἐς διώρυχας? καὶ     μεγίστη τῶν διωρύχων ἐστὶ νηυσιπέρητος,
[1, 93]   ποιέουσαι? ἐκδιδοῦσι δὲ αὐταὶ ἑωυτάς.     μὲν δὴ περίοδος τοῦ σήματός
[1, 184]   δὲ δὴ καὶ γυναῖκες δύο.     μὲν πρότερον ἄρξασα, τῆς ὕστερον
[1, 196]   πριάμενον, ἀλλ? ἐγγυητὰς χρῆν καταστήσαντα     μὲν συνοικήσειν αὐτῇ, οὕτω ἀπάγεσθαι.
[1, 74]   ἐν τῷ δὴ καὶ ἐγένετο     μεταβολή. οἱ δὲ Λυδοί τε
[1, 82]   οἱ Λακεδαιμόνιοι. ἦν δὲ καὶ     μέχρι Μαλέων πρὸς ἑσπέρην
[1, 110]   τοῦ Εὐξείνου? ταύτῃ μὲν γὰρ     Μηδικὴ χωρῇ πρὸς Σασπείρων ὀρεινή
[1, 31]   τῆς ἁμάξης δέ σφι ὠχέετο     μήτηρ? σταδίους δὲ πέντε καὶ
[1, 55]   χρηστηριαζόμενος, εἴ οἱ πολυχρόνιος ἔσται     μουναρχίη. δὲ Πυθίη οἱ
[1, 11]   ἐκ τοῦ αὐτοῦ μὲν χωρίου     ὁρμή ἔσται ὅθεν περ καὶ
[1, 209]   δέ οἱ ἐδόκεε μεγάλη εἶναι     ὄψις, καλέσας Ὑστάσπεα καὶ ἀπολαβὼν
[1, 84]   περιήνεικε τὸν λέοντα τὸν οἱ     παλλακὴ ἔτεκε, Τελμησσέων δικασάντων ὡς
[1, 163]   δὲ ἀφειδέως? καὶ γὰρ καὶ     περίοδος τοῦ τείχεος οὐκ ὀλίγοι
[1, 68]   Λακεδαιμόνιοι? ἤδη δέ σφι καὶ     πολλὴ τῆς Πελοποννήσου ἦν κατεστραμμένη.
[1, 182]   περ ἐν Πατάροισι τῆς Λυκίης     πρόμαντις τοῦ θεοῦ, ἐπεὰν γένηται?
[1, 82]   δὲ καὶ μέχρι Μαλέων     πρὸς ἑσπέρην Ἀργείων, τε
[1, 19]   περὶ τῆς νούσου. τοῖσι δὲ     Πυθίη ἀπικομένοισι ἐς Δελφοὺς οὐκ
[1, 47]   θεῷ καὶ ἐπειρώτων τὸ ἐντεταλμένον,     Πυθίη ἐν ἑξαμέτρῳ τόνῳ λέγει
[1, 167]   μαθόντες ὡς τὸν Κύρνον σφι     Πυθίη ἔχρησε κτίσαι ἥρων ἐόντα,
[1, 65]   ἐσήιε ἐς τὸ μέγαρον, εὐθὺς     Πυθίη λέγει τάδε. ἥκεις
[1, 67]   δὲ ταῦτα τοῖσι θεοπρόποισι λέγει     Πυθίη τάδε. ἔστι τις Ἀρκαδίης
[1, 91]   τῇ ἑωυτοῦ συνοίκεε" ταῦτα μὲν     Πυθίη ὑπεκρίνατο τοῖσι Λυδοῖσι, οἳ
[1, 13]   οὕτω Γύγης. τοσόνδε μέντοι εἶπε     Πυθίη, ὡς Ἡρακλείδῃσι τίσις ἥξει
[1, 153]   λόγῳ ποιησάμενος τὴν πρώτην εἶναι.     τε γὰρ Βαβυλών οἱ ἦν
[1, 206]   οἱ τοῦτον τὸν πόνον πέμψασα     Τόμυρις κήρυκα ἔλεγε τάδε.
[1, 62]   ἐκ τῶν δήμων προσέρρεον, τοῖσι     τυραννὶς πρὸ ἐλευθερίης ἦν ἀσπαστότερον.
[1, 109]   ἐς τὴν θυγατέρα ταύτην ἀναβῆναι     τυραννίς, τῆς νῦν τὸν υἱὸν
[1, 191]   ἐπὶ τὴν λίμνην, τά περ     τῶν Βαβυλωνίων βασίλεια ἐποίησε κατά
[1, 116]   προσφέρεσθαι ἐδόκεε ἐς ἑωυτὸν καὶ     ὑπόκρισις ἐλευθερωτέρη εἶναι, τε
[1, 123]   Κῦρον κύων ἐξέθρεψε. ~ἐνθεῦτεν μὲν     φάτις αὕτη κεχώρηκε. Κύρῳ δὲ
[1, 149]   αἵδε δὲ αἱ Αἰολίδες, Κύμη     Φρικωνὶς καλεομένη, Λήρισαι, Νέον τεῖχος,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005