Alphabétiquement     [«   »]
ἐνωμοτίας 1
ἐνώρα 1
ἐνωρῶμεν 1
ἐξ 35
ἓξ 4
ἐξαγαγόντες 1
ἐξαγαγὼν 1
Fréquences     [«    »]
35 γε
34 λέγουσι
34 πόλιν
35 ἐξ
35 ἦσαν
36 γενέσθαι
36 οὔνομα
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

ἐξ


Livre, Chapitre
[1, 37]   ὄμμασι ἔς τε ἀγορὴν καὶ  ἐξ   ἀγορῆς φοιτέοντα φαίνεσθαι; κοῖος μέν
[1, 111]   ἐπείτε δὲ ἀπονοστήσας ἐπέστη, οἷα  ἐξ   ἀέλπτου ἰδοῦσα γυνὴ εἴρετο
[1, 173]   οἱ Λύκιοι Τερμίλαι? ὡς δὲ  ἐξ   Ἀθηνέων Λύκος Πανδίονος, ἐξελασθεὶς
[1, 196]   ἔκειτο νόμος. ἐξῆν δὲ καὶ  ἐξ   ἄλλης ἐλθόντα κώμης τὸν βουλόμενον
[1, 92]   ἀπαρχήν? τὰ δὲ ἄλλα ἀναθήματα  ἐξ   ἀνδρὸς ἐγένετο οὐσίης ἐχθροῦ, ὅς
[1, 82]   σφέων καὶ γινομένων ἰσοπαλέων ὑπελείποντο  ἐξ   ἀνδρῶν ἑξακοσίων τρεῖς, Ἀργείων μὲν
[1, 0]   ἥδε, ὡς μήτε τὰ γενόμενα  ἐξ   ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται,
[1, 191]   ὡς ἐν κύρτῃ. νῦν δὲ  ἐξ   ἀπροσδοκήτου σφι παρέστησαν οἱ Πέρσαι.
[1, 75]   στρατοπέδῳ ποιῆσαι αὐτῷ τὸν ποταμὸν  ἐξ   ἀριστερῆς χειρὸς ῥέοντα τοῦ στρατοῦ
[1, 72]   Ἅλυς ποταμός, ὃς ῥέει  ἐξ   Ἀρμενίου ὄρεος διὰ Κιλίκων, μετὰ
[1, 180]   οὔνομα ἐστὶ Εὐφρήτης? ῥέει δὲ  ἐξ   Ἀρμενίων, ἐὼν μέγας καὶ βαθὺς
[1, 112]   αὐτὰ ποιέειν? ἐπιφοιτήσειν γὰρ κατασκόπους  ἐξ   Ἁρπάγου ἐποψομένους, ἀπολέεσθαί τε κάκιστα
[1, 9]   τὴν ἐμήν, μὴ τὶ τοι  ἐξ   αὐτῆς γένηται βλάβος. ἀρχήν γὰρ
[1, 108]   δὲ ἐφύλασσε βουλόμενος τὸ γενόμενον  ἐξ   αὐτῆς διαφθεῖραι? ἐκ γάρ οἱ
[1, 87]   ἐπικαλεόμενον, εἴ τί οἱ κεχαρισμένον  ἐξ   αὐτοῦ ἐδωρήθη, παραστῆναι καὶ ῥύσασθαι
[1, 50]   ἐγένετο, καταχεάμενος χρυσὸν ἄπλετον ἡμιπλίνθια  ἐξ   αὐτοῦ ἐξήλαυνε, ἐπὶ μὰν τὰ
[1, 56]   οὐδ? ὦν αὐτὸς οὐδὲ οἱ  ἐξ   αὐτοῦ παύσεσθαι κοτὲ τῆς ἀρχῆς.
[1, 9]   ἀπεμάχετο, ἀρρωδέων μὴ τί οἱ  ἐξ   αὐτῶν γένηται κακόν, δ?
[1, 89]   κατασχόντας χρήματα μεγάλα, τάδε τοὶ  ἐξ   αὐτῶν ἐπίδοξα γενέσθαι. ὃς ἂν
[1, 186]   ἐκ βάθεος περιεβάλετο, τοιήνδε δὲ  ἐξ   αὐτῶν παρενθήκην ἐποιήσατο. τῆς πόλιος
[1, 191]   τοιόνδε. τάξας τὴν στρατιὴν ἅπασαν  ἐξ   ἐμβολῆς τοῦ ποταμοῦ, τῇ ἐς
[1, 6]   καταστροφὴ ἐγένετο τῶν πολίων ἀλλ?  ἐξ   ἐπιδρομῆς ἁρπαγή. ~Ἡ δὲ ἡγεμονίη
[1, 62]   κομίσας καὶ χρήματα καὶ ἄνδρας.  ~ἐξ   Ἐρετρίης δὲ ὁρμηθέντες διὰ ἑνδεκάτου
[1, 146]   πολλὴ λέγειν? τῶν Ἄβαντες μὲν  ἐξ   Εὐβοίες εἰσὶ οὐκ ἐλαχίστη μοῖρα,
[1, 72]   ἔνθεν μὲν Συρίους Καππαδόκας ἀπέργει,  ἐξ   εὐωνύμου δὲ Παφλαγόνας. οὕτω
[1, 116]   εἴη παραδούς. δὲ  ἐξ   ἑωυτοῦ τε ἔφη γεγονέναι καὶ
[1, 15]   τούτου τε τυραννεύοντος Σαρδίων Κιμμέριοι  ἐξ   ἠθέων ὑπὸ Σκυθέων τῶν νομάδων
[1, 112]   τῆς Ἀστυάγεος θυγατρὸς παῖδα ὡς  ἐξ   ἡμέων ἐόντα τρέφωμεν. καὶ οὕτω
[1, 92]   ἦν γυναικὸς Ἀλυάττῃ, Πανταλέων δὲ  ἐξ   Ἰάδος. ἐπείτε δὲ δόντος τοῦ
[1, 160]   Πακτύην ἐς Χίον. ἐνθεῦτεν δὲ  ἐξ   ἱροῦ Ἀθηναίης πολιούχου ἀποσπασθεὶς ὑπὸ
[1, 188]   μέγας καὶ σιτίοισι εὖ ἐσκευασμένος  ἐξ   οἴκου καὶ προβάτοῖσι, καὶ δὴ
[1, 80]   μέγιστον, καλεόμενον δὲ Ἕρμον, ὃς  ἐξ   ὄρεος ἱροῦ μητρὸς Δινδυμήνης ῥέων
[1, 120]   παρακελευόμεθα. τὸν δὲ παῖδα τοῦτον  ἐξ   ὀφθαλμῶν ἀπόπεμψαι ἐς Πέρσας τε
[1, 108]   τε παραβάλῃ καὶ ἄλλους ἑλόμενος  ἐξ   ὑστέρης σοὶ αὐτῷ περιπέσῃς? λάβε
[1, 125]   ἀπὸ Μήδων. ἔστι δὲ τάδε,  ἐξ   ὧν ὧλλοι πάντες ἀρτέαται Πέρσαι,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005