Alphabétiquement     [«   »]
Μιλυάδα 1
Μιλύαι 1
Μιλυάς 1
μιν 69
Μινύαι 1
Μίνω 3
Μίνως 2
Fréquences     [«    »]
69 ἂν
67 αὐτῶν
66 μετὰ
69 μιν
70 ὦν
75 δέ
78 οὕτω
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

μιν


Livre, Chapitre
[1, 30]   τῶν πολεμίων ἀπέθανε κάλλιστα, καί  μιν   Ἀθηναῖοι δημοσίῃ τε ἔθαψαν αὐτοῦ
[1, 34]   Κροίσῳ ὄνειρος, ὡς ἀπολέει  μιν   αἰχμῇ σιδηρέῃ βληθέντα. δ?
[1, 35]   καὶ ἐστερημένος πάντων" Κροῖσος δέ  μιν   ἀμείβετο τοῖσιδε? ἀνδρῶν τε φίλων
[1, 11]   λεγόμενα, μετὰ δὲ ἱκέτευε μὴ  μιν   ἀναγκαίῃ ἐνδέειν διακρῖναι τοιαύτην αἵρεσιν.
[1, 128]   τῶν Μάγων τοὺς ὀνειροπόλους, οἵ  μιν   ἀνέγνωσαν μετεῖναι τὸν Κῦρον, τούτους
[1, 44]   συντεταραγμένος μᾶλλον τι ἐδεινολογέετο ὅτι  μιν   ἀπέκτεινε τὸν αὐτὸς φόνου ἐκάθηρε?
[1, 129]   δὴ δικαίως εἶναι. Ἀστυάγης δέ  μιν   ἀπέφαινε τῷ λόγῳ σκαιότατόν τε
[1, 189]   καί οἱ ἐπηπείλησε οὕτω δή  μιν   ἀσθενέα ποιήσειν ὥστε τοῦ λοιποῦ
[1, 111]   καὶ Καμβύσεω τοῦ Κύρου, καί  μιν   Ἀστυάγης ἐντέλλεται ἀποκτεῖναι. νῦν τε
[1, 178]   ἡμεῖς ἴδμεν. τάφρος μὲν πρῶτά  μιν   βαθέα τε καὶ εὐρέα καὶ
[1, 13]   ἤν μὲν τὸ χρηστήριον ἀνέλῃ  μιν   βασιλέα εἶναι Λυδῶν, τόν δὲ
[1, 86]   πυρήν, βουλόμενος εἰδέναι εἴ τίς  μιν   δαιμόνων ῥύσεται τοῦ μὴ ζῶντα
[1, 51]   ὑπὸ Δελφῶν Θεοφανίοισι. φασὶ δὲ  μιν   Δελφοὶ Θεοδώρου τοῦ Σαμίου ἔργον
[1, 190]   ἐς τριηκοσίας καὶ ἑξήκοντα διώρυχάς  μιν   διαλαβών, καὶ τὸ δεύτερον ἔαρ
[1, 123]   τὸν λαγὸν Κύρῳ ἐπειπεῖν αὐτοχειρίῃ  μιν   διελεῖν καὶ μηδένα οἱ ταῦτα
[1, 119]   ἔχειν τῆς βορῆς, Ἀστυάγης εἴρετό  μιν   εἰ ἡσθείη τι τῇ θοίνῃ.
[1, 153]   ταῦτα ἑωυτῷ προαγορεύουσι? πυνθανόμενον δέ  μιν   εἰπεῖν ἄνθρωποι Λακεδαιμόνιοι καὶ κόσοι
[1, 35]   καθαρσίου ἐδέετο κυρῆσαι, Κροῖσος δέ  μιν   ἐκάθηρε. ἔστι δὲ παραπλησίη
[1, 12]   τὸν θάλαμον τῇ γυναικί, καί  μιν   ἐκείνη, ἐγχειρίδιον δοῦσα, κατακρύπτει ὑπὸ
[1, 129]   πρὸς τὸ ἑωυτοῦ δεῖπνον, τὸ  μιν   ἐκεῖνος σαρξὶ τοῦ παιδὸς ἐθοίνησε,
[1, 59]   ὡς ἐκπεφευγὼς τοὺς ἐχθρούς, οἵ  μιν   ἐλαύνοντα ἐς ἀγρὸν ἠθέλησαν ἀπολέσαι
[1, 82]   τῶν οἱ συλλοχιτέων διεφθαρμένων, αὐτοῦ  μιν   ἐν τῇσι Θυρέῃσι καταχρήσασθαι ἑωυτόν.
[1, 159]   βίαιον πρὸς Περσέων? οἳ δέ  μιν   ἐξαιτέονται, προεῖναι Κυμαίους κελεύοντες. ἡμεῖς
[1, 36]   κύνας συμπέμψαι ἡμῖν, ὡς ἄν  μιν   ἐξέλωμεν ἐκ τῆς χώρης" οἳ
[1, 10]   ἔξω, καὶ γυνὴ ἐπορᾷ  μιν   ἐξιόντα. μαθοῦσὰ δὲ τὸ ποιηθέν
[1, 127]   Ἅρπαγον ἀπέδεξε, λήθην ποιεύμενος τά  μιν   ἐόργεε. ὡς δὲ οἱ Μῆδοι
[1, 120]   παῖς καὶ περίεστι, καί  μιν   ἐπ? ἀγροῦ διαιτώμενον οἱ ἐκ
[1, 114]   ἐς αὑτὸν τοιόνδε γενόμενον ἐξέφηνέ  μιν.   ἔπαιζε ἐν τῇ κώμῃ ταύτῃ
[1, 117]   τῷδε κατὰ τάδε ἐντειλάμενος, θεῖναὶ  μιν   ἐς ἔρημον ὄρος καὶ παραμένοντα
[1, 24]   τελευτῶντος δὲ τοῦ νόμου ῥῖψαί  μιν   ἐς τὴν θάλασσαν ἑωυτὸν ὡς
[1, 70]   ἰδιώτας δὲ ἄνδρας πριαμένους ἀναθεῖναί  μιν   ἐς τὸ Ἥραιον. τάχα δὲ
[1, 138]   τοῖσι ἄλλοισι Πέρσῃσι? φασὶ δέ  μιν   ἐς τὸν ἥλιον ἁμαρτόντα τι
[1, 122]   ἀποπέμπει τὸν Κῦρον. νοστήσαντα δέ  μιν   ἐς τοῦ Καμβύσεω τὰ οἰκία
[1, 31]   Βίτωνι τοῖσι ἑωυτῆς τέκνοισι, οἵ  μιν   ἐτίμησαν μεγάλως, τὴν θεὸν δοῦναι
[1, 24]   τε σῶς περὶ Ἰταλίην καί  μιν   εὖ πρήσσοντα λίποιεν ἐν Τάραντι,
[1, 189]   ὥστε τοῦ λοιποῦ καὶ γυναῖκας  μιν   εὐπετέως τὸ γόνυ οὐ βρεχούσας
[1, 96]   ὁρῶντες αὐτοῦ τοὺς τρόπους δικαστήν  μιν   ἑωυτῶν αἱρέοντο. δὲ δή,
[1, 192]   ἐνιαυτὸν τοὺς τέσσερας μῆνας τρέφει  μιν   Βαβυλωνίη χωρῇ, τοὺς δὲ
[1, 88]   τῷ παρεόντι χρή; Κῦρος δέ  μιν   θαρσέοντα ἐκέλευε λέγειν τι
[1, 216]   προσήκοντές οἱ πάντες συνελθόντες θύουσί  μιν   καὶ ἄλλα πρόβατα ἅμα αὐτῷ,
[1, 204]   προθυμίην στρατεύσασθαι. πολλά τε γάρ  μιν   καὶ μεγάλα τὰ ἐπαείροντα καὶ
[1, 109]   πολλῶν δὲ εἵνεκα οὐ φονεύσω  μιν,   καὶ ὅτι αὐτῷ μοι συγγενής
[1, 53]   στρατεύηται ἐπὶ Πέρσας, μεγάλην ἀρχὴν  μιν   καταλύσειν? τοὺς δὲ Ἑλλήνων δυνατωτάτους
[1, 45]   Κροίσῳ προτείνων τὰς χεῖρας, ἐπικατασφάξαι  μιν   κελεύων τῷ νεκρῷ, λέγων τήν
[1, 199]   μέγα τί οἱ δώσεις ὥς  μιν   λάμψεαι. ὅσσαι μέν νυν εἴδεός
[1, 132]   κρέα καὶ χρᾶται τι  μιν   λόγος αἱρέει. ~ἡμέρην δὲ ἁπασέων
[1, 156]   ἀξιόχρεον πρόφασιν προτείνῃ, οὐκ ἀναπείσει  μιν   μεταβουλεύσασθαι, ἀρρωδέων δὲ μὴ καὶ
[1, 205]   δὲ Τόμυρις συνιεῖσα οὐκ αὐτήν  μιν   μνώμενον ἀλλὰ τὴν Μασαγετέων βασιληίην,
[1, 117]   οἱ παρῆν Ἅρπαγος, εἴρετό  μιν   Ἀστυάγης Ἅρπαγε, τέῳ δὴ
[1, 112]   ἀνδρὸς ἐχρήιζε μηδεμιῇ τέχνῃ ἐκθεῖναί  μιν.   δὲ οὐκ ἔφη οἷός
[1, 48]   τῶν μὲν δὴ οὐδὲν προσίετό  μιν?   δὲ ὡς τὸ ἐκ
[1, 68]   ὀρέων τὸ ποιεόμενον. μαθὼν, δέ  μιν   χαλκεὺς ἀποθωμάζοντα εἶπε παυσάμενος
[1, 213]   βασιλείης Τομύριος παῖς Σπαργαπίσης, ὥς  μιν   τε οἶνος ἀνῆκε καὶ
[1, 93]   σῆμα χῶμα γῆς. ἐξεργάσαντο δέ  μιν   οἱ ἀγοραῖοι ἄνθρωποι καὶ οἱ
[1, 183]   πηχέων χρύσεος στερεός? ἐγὼ μέν  μιν   οὐκ εἶδον, τὰ δὲ λέγεται
[1, 116]   ἔτι παρ? ἑωυτῷ. Ἀστυάγης δὲ  μιν   οὐκ εὖ βουλεύεσθαι ἔφη ἐπιθυμέοντα
[1, 117]   εἶδον δι? ἐκείνων καὶ ἔθαψά  μιν.   οὕτω ἔσχε βασιλεῦ περὶ
[1, 60]   καὶ οἱ τοῦ Λυκούργου ἐξελαύνουσί  μιν.   οὕτω μὲν Πεισίστρατος ἔσχε τὸ
[1, 111]   γυνὴ εἴρετο προτέρη τι  μιν   οὕτω προθύμως Ἅρπαγος μετεπέμψατο.
[1, 9]   μηχανήσομαι οὕτω ὥστε μηδέ μαθεῖν  μιν   ὀφθεῖσαν ὑπὸ σεῦ. ἐγὼ γάρ
[1, 33]   κως οὔτε ἐχαρίζετο, οὔτε λόγου  μιν   ποιησάμενος οὐδενὸς ἀποπέμπεται, κάρτα δόξας
[1, 129]   ἔπεα, καὶ δὴ καὶ εἴρετό  μιν   πρὸς τὸ ἑωυτοῦ δεῖπνον, τὸ
[1, 129]   ἀντὶ τῆς βασιληίης. δέ  μιν   προσιδὼν ἀντείρετο εἰ ἑωυτοῦ ποιέεται
[1, 86]   ζωόντων ὄλβιον. ὡς δὲ ἄρα  μιν   προσστῆναι τοῦτο, ἀνενεικάμενόν τε καὶ
[1, 125]   βυβλίον καὶ ἐπιλεγόμενος ἔφη Ἀστυάγεά  μιν   στρατηγὸν Περσέων ἀποδεικνύναι. νῦν τε,
[1, 189]   ποταμὸν διαβαίνειν ἐπειρᾶτο, δέ  μιν   συμψήσας ὑποβρύχιον οἰχώκεε φέρων. κάρτα
[1, 30]   τε καὶ ὄλβια. θεησάμενον δέ  μιν   τὰ πάντα καὶ σκεψάμενον ὥς
[1, 34]   παιδὶ γυναῖκα, ἐωθότα δὲ στρατηγέειν  μιν   τῶν Λυδῶν οὐδαμῇ ἔτι ἐπὶ
[1, 24]   τοὺς πορθμέας αὐτὸν διαχρᾶσθαί  μιν,   ὡς ἂν ταφῆς ἐν γῇ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005