Alphabétiquement     [«   »]
Κῦρον 22
Κῦρόν 2
Κῦρός 1
Κῦρος 59
Κύρου 26
κύρτῃ 1
Κύρῳ 15
Fréquences     [«    »]
56 εἰ
58 ἐστὶ
55 νῦν
59 Κῦρος
61 περὶ
62 ἑωυτοῦ
62 μέν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

Κῦρος


Livre, Chapitre
[1, 204]   γενομένη? ὅκῃ γὰρ ἰθύσειε στρατεύεσθαι  Κῦρος,   ἀμήχανον ἦν ἐκεῖνο τὸ ἔθνος
[1, 77]   ὑστεραίῃ οὐκ ἐπειρᾶτο ἐπιὼν  Κῦρος,   ἀπήλαυνε ἐς τὰς Σάρδις ἐν
[1, 130]   ἐς ἐτελεύτησε. Οὕτω δὴ  Κῦρος   γενόμενός τε καὶ τραφεὶς καὶ
[1, 76]   οὐδὲν ἐόντας αἰτίους ἀναστάτους ἐποίησε.  Κῦρος   δὲ ἀγείρας τὸν ἑωυτοῦ στρατὸν
[1, 190]   λόγον εἶχον τῆς πολιορκίης οὐδένα,  Κῦρος   δὲ ἀπορίῃσι ἐνείχετο, ἅτε χρόνου
[1, 79]   Σάρδις τε καὶ αὐτὸν Κροῖσον.  ~Κῦρος   δὲ αὐτίκα ἀπελαύνοντος Κροίσου μετὰ
[1, 88]   γενέσθαι" ~ὅ μὲν ταῦτα ἔλεγε,  Κῦρος   δὲ αὐτὸν λύσας κατεῖσέ τε
[1, 90]   οἱ τῷ θεῷ τοῦτο ὀνειδίσαι.  Κῦρος   δὲ γελάσας εἶπε καὶ τούτου
[1, 90]   εὖ ποιεῦντας νόμος ἐστί οἱ"  Κῦρος   δὲ εἴρετο τι οἱ
[1, 156]   ἀποστάντες ἀπὸ τῶν Περσέων ἀπόλωνται.  Κῦρος   δὲ ἡσθεὶς τῇ ὑποθήκῃ καὶ
[1, 208]   δὴ ἐξανεχώρεε κατὰ ὑπέσχετο πρῶτα?  Κῦρος   δὲ Κροῖσον ἐς τὰς χεῖρας
[1, 205]   Μασαγετέων βασιληίην, ἀπείπατο τὴν πρόσοδον.  Κῦρος   δὲ μετὰ τοῦτο, ὥς οἱ
[1, 208]   μεγάλων" ~γνῶμαι μὲν αὗται συνέστασαν?  Κῦρος   δὲ μετεὶς τὴν προτέρην γνώμην,
[1, 88]   σιγᾶν ἐν τῷ παρεόντι χρή;  Κῦρος   δέ μιν θαρσέοντα ἐκέλευε λέγειν
[1, 211]   φυλάξων Κύρῳ τὸν παῖδα Δαρεῖον,  Κῦρος   δὲ προελθὼν ἀπὸ τοῦ Ἀράξεω
[1, 76]   Ἴωνες μέν νυν οὐκ ἐπείθοντο.  Κῦρος   δὲ ὡς ἀπίκετο καὶ ἀντεστρατοπεδεύσατο
[1, 209]   ἐπεὶ ὦν δὴ ἐξηγέρθη  Κῦρος,   ἐδίδου λόγον ἑωυτῷ περὶ τῆς
[1, 155]   δὲ κατ? ὁδὸν ταῦτα  Κῦρος   εἶπε πρὸς Κροῖσον τάδε. Κροῖσε,
[1, 154]   στρατηγόν. ~ὡς δὲ ἀπήλασε  Κῦρος   ἐκ τῶν Σαρδίων, τοὺς Λυδοὺς
[1, 127]   ἄγγελον ἐκάλεε αὐτόν. δὲ  Κῦρος   ἐκέλευε τὸν ἄγγελον ἀπαγγέλλειν ὅτι
[1, 77]   κοτε ἄρα ἀγωνισάμενος οὕτω παραπλησίως  Κῦρος   ἐλάσῃ ἐπὶ Σάρδις. ~ταῦτα ἐπιλεγομένῳ
[1, 205]   ἦν οὔνομα. ταύτην πέμπων  Κῦρος   ἐμνᾶτο τῷ λόγῳ θέλων γυναῖκα
[1, 209]   τῇ χωρῇ τοιήνδε? ἐδόκεε  Κῦρος   ἐν τῷ ὕπνῳ ὁρᾶν τῶν
[1, 75]   ~τοῦτον δὴ ὦν τὸν Ἀστυάγεα  Κῦρος   ἐόντα ἑωυτοῦ μητροπάτορα καταστρεψάμενος ἔσχε
[1, 189]   ποταμὸν ὡς διαβαίνειν ἐπειρᾶτο  Κῦρος   ἐόντα νηυσιπέρητον, ἐνθαῦτά οἱ τῶν
[1, 130]   οἱ Πέρσαι τε καὶ  Κῦρος   ἐπαναστάντες τοῖσι Μήδοισι ἦρχον τὸ
[1, 178]   καὶ ἀξιαπηγητότατα ἐστί, τούτων ἐπιμνήσομαι.  ~Κῦρος   ἐπείτε τὰ πάντα τῆς ἠπείρου
[1, 188]   λέγεται γενέσθαι. ~ὁ δὲ δὴ  Κῦρος   ἐπὶ ταύτης τῆς γυναικὸς τὸν
[1, 141]   πρὸς μούνους γὰρ τούτους ὅρκιον  Κῦρος   ἐποιήσατο ἐπ? οἷσί περ
[1, 190]   δὲ τὸν Γύνδην ποταμὸν ἐτίσατο  Κῦρος   ἐς τριηκοσίας καὶ ἑξήκοντα διώρυχάς
[1, 204]   οἱ Μασσαγέται, ἐπ? οὓς  Κῦρος   ἔσχε προθυμίην στρατεύσασθαι. πολλά τε
[1, 191]   τὴν λίμνην, ἐποίεε καὶ  Κῦρος   ἕτερα τοιαῦτα? τὸν γὰρ ποταμὸν
[1, 125]   κατὰ τάχος" ~ἀκούσας ταῦτα  Κῦρος   ἐφρόντιζε ὅτεῳ τρόπῳ σοφωτάτῳ Πέρσας
[1, 126]   ἔχοντες τὸ προειρημένον, ἐνθαῦτα  Κῦρος,   ἦν γάρ τις χῶρος τῆς
[1, 130]   τούτου τῆς Ἀσίης. Ἀστυάγεα δὲ  Κῦρος   κακὸν οὐδὲν ἄλλο ποιήσας εἶχε
[1, 108]   Ἀστυάγης, ὡς ἐγένετο  Κῦρος,   καλέσας Ἅρπαγον ἄνδρα οἰκήιον καὶ
[1, 126]   δείπνου ἦσαν, εἴρετο σφέας  Κῦρος   κότερα τὰ τῇ προτεραίῃ εἶχον
[1, 210]   καταστήσεις τὸν παῖδα ἐς ἔλεγχον"  ~Κῦρος   μὲν δοκέων οἱ Δαρεῖον ἐπιβουλεύειν
[1, 213]   καὶ ἄπληστον ἐόντα αἵματος κορέσω"  ~Κῦρος   μὲν ἐπέων οὐδένα τούτων ἀνενειχθέντων
[1, 125]   ὑμῖν παρεῖναι ἕκαστον ἔχοντα δρέπανον.  Κῦρος   μὲν ταῦτα προηγόρευσε. ἔστι δὲ
[1, 141]   ἐμέο αὐλέοντος ἠθέλετε ἐκβαίνειν ὀρχεόμενοι"  Κῦρος   μὲν τοῦτον τὸν λόγον τοῖσι
[1, 73]   μὲν γαμβρὸν Μήδων δὲ βασιλέα,  Κῦρος   Καμβύσεω καταστρεψάμενος εἶχε, γενόμενον
[1, 214]   τελευτᾷ? Τόμυρις δέ, ὥς οἱ  Κῦρος   οὐκ ἐσήκουσε, συλλέξασα πᾶσαν τὴν
[1, 91]   συνέλαβε. ἦν γὰρ δὴ  Κῦρος   οὗτος ἡμίονος? ἐκ γὰρ δυῶν
[1, 177]   τὰ δὲ ἄνω αὐτῆς αὐτὸς  Κῦρος,   πᾶν ἔθνος καταστρεφόμενος καὶ οὐδὲν
[1, 126]   ποίμνας καὶ τὰ βουκόλια  Κῦρος   πάντα τοῦ πατρὸς συναλίσας ἐς
[1, 124]   ὦν ἐπιτελέα ἐγίνετο καὶ  Κῦρος   παραλαβὼν τὸν λαγὸν ἀνέσχισε? εὑρὼν
[1, 126]   δὲ τοῦτο τὸ ἔπος  Κῦρος   παρεγύμνου τὸν πάντα λόγον, λέγων
[1, 189]   ἐλαύνῃ ἑκάστοτε. ~ἐπείτε δὲ  Κῦρος   πορευόμενος ἐπὶ τὴν Βαβυλῶνα ἐγίνετο
[1, 202]   τε καὶ τριηκοσίας διέλαβε  Κῦρος,   στόμασι δὲ ἐξερεύγεται τεσσεράκοντα, τῶν
[1, 125]   καὶ τὰ μὲν αὐτῶν  Κῦρος   συνάλισε καὶ ἀνέπεισε ἀπίστασθαι ἀπὸ
[1, 206]   ποίεε. ταῦτα δὲ ἀκούσας  Κῦρος   συνεκάλεσε Περσέων τοὺς πρώτους, συναγείρας
[1, 153]   τοὺς πάντας Ἕλληνας ἀπέρριψε  Κῦρος   τὰ ἔπεα, ὅτι ἀγορὰς στησάμενοι
[1, 214]   διεφθάρη καὶ δὴ καὶ αὐτὸς  Κῦρος   τελευτᾷ, βασιλεύσας τὰ πάντα ἑνὸς
[1, 84]   τεσσερεσκαιδεκάτη ἐγένετο ἡμέρη πολιορκεομένῳ Κροίσῳ,  Κῦρος   τῇ στρατιῇ τῇ ἑωυτοῦ διαπέμψας
[1, 114]   πειθομένων δὲ τῶν παίδων  Κῦρος   τὸν παῖδα τρηχέως κάρτα περιέσπε
[1, 189]   δὴ ἐχαλέπαινε τῷ ποταμῷ  Κῦρος   τοῦτο ὑβρίσαντι, καί οἱ ἐπηπείλησε
[1, 90]   ἑκόντες προήσουσι" ~ταῦτα ἀκούων  Κῦρος   ὑπερήδετο, ὥς οἱ ἐδόκεε εὖ
[1, 80]   κατὰ Φωκαίην πόλιν) ἐνθαῦτα  Κῦρος   ὡς εἶδε τοὺς Λυδοὺς ἐς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005