Alphabétiquement     [«   »]
ταχὺ 1
ταχύς 1
τέ 5
τε 412
Τεγέῃ 2
Τεγέη 1
Τεγέην 2
Fréquences     [«    »]
393 ἐς
378 τὴν
367 τὸν
412 τε
1123 δὲ
1170 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

τε


Livre, Chapitre
[1, 37]   τέοισί με χρὴ ὄμμασι ἔς  τε   ἀγορὴν καὶ ἐξ ἀγορῆς φοιτέοντα
[1, 45]   Κροῖσος δὲ τούτων ἀκούσας τόν  τε   Ἄδρηστον κατοικτείρει, καίπερ ἐὼν ἐν
[1, 163]   πρῶτοι Ἑλλήνων ἐχρήσαντο, καὶ τὸν  τε   Ἀδρίην καὶ τὴν Τυρσηνίην καὶ
[1, 93]   πολλὸν μέγιστον παρέχεται χωρὶς τῶν  τε   Αἰγυπτίων ἔργων καὶ τῶν Βαβυλωνίων?
[1, 126]   λελουμένους. ἐν δὲ τούτῳ τά  τε   αἰπόλια καὶ τὰς ποίμνας καὶ
[1, 103]   διέταξε χωρὶς ἑκάστους εἶναι, τούς  τε   αἰχμοφόρους καὶ τοὺς τοξοφόρους καὶ
[1, 0]   βαρβάροισι ἀποδεχθέντα, ἀκλεᾶ γένηται, τά  τε   ἄλλα καὶ δι? ἣν αἰτίην
[1, 193]   τοὺς συκέων τρόπον θεραπεύουσι τά  τε   ἄλλα καὶ φοινίκων τοὺς ἔρσενας
[1, 174]   οἱ ἐργαζόμενοι τοῦ οἰκότος τά  τε   ἄλλα τοῦ σώματος καὶ μάλιστα
[1, 180]   κατατέτμηται τὰς ὁδοὺς ἰθέας τάς  τε   ἄλλας καὶ τὰς ἐπικαρσίας τὰς
[1, 1]   Αἰγύπτιά τε καὶ Ἀσσύρια τῇ  τε   ἄλλῃ ἐσαπικνέεσθαι καὶ δὴ καὶ
[1, 119]   γινομένης τοῦ δείπνου παρῆσαν οἵ  τε   ἄλλοι δαιτυμόνες καὶ Ἅρπαγος,
[1, 172]   δὲ χρέωνται κεχωρισμένοισι πολλὸν τῶν  τε   ἄλλων ἀνθρώπων καὶ Καρῶν. τοῖσι
[1, 140]   Μάγοι δὲ κεχωρίδαται πολλὸν τῶν  τε   ἄλλων ἀνθρώπων καὶ τῶν ἐν
[1, 153]   ἀπήλαυνε αὐτὸς ἐς Ἀγβάτανα, Κροῖσόν  τε   ἅμα ἀγόμενος καὶ τοὺς Ἴωνας
[1, 46]   οἳ δὲ τινὲς ἐπέμποντο παρὰ  τε   Ἀμφιάρεων καὶ παρὰ Τροφώνιον, οἳ
[1, 31]   τούτῳ ῥώμη σώματος τοιήδε? ἀεθλοφόροι  τε   ἀμφότεροι ὁμοίως ἦσαν, καὶ δὴ
[1, 42]   οὔτε τὸ βούλεσθαι πάρα, πολλαχῇ  τε   ἂν ἶσχον ἐμεωυτόν. νῦν δέ,
[1, 84]   ἐβάλετο? τότε δὲ δὴ αὐτός  τε   ἀναβεβήκεε καὶ κατ? αὐτὸν ἄλλοι
[1, 51]   τῶν γε περιρραντηρίων οὐδέτερον. ἄλλα  τε   ἀναθήματα οὐκ ἐπίσημα πολλὰ ἀπέπεμψε
[1, 35]   ἥκων ἐπίστιός μοι ἐγένεο; τίνα  τε   ἀνδρῶν γυναικῶν ἐφόνευσας;
[1, 110]   δὴ βουκόλος, πρὸς βορέω  τε   ἀνέμου τῶν Ἀγβατάνων καὶ πρὸς
[1, 202]   μεθύσκεσθαι, ἐς ἐς ὄρχησίν  τε   ἀνίστασθαι καὶ ἐς ἀοιδὴν ἀπικνέεσθαι.
[1, 175]   τῶν περὶ Καρίην ἀνδρῶν μοῦνοί  τε   ἀντέσχον χρόνον Ἁρπάγῳ καὶ πρήγματα
[1, 22]   εἶναι καὶ συμμάχους, καὶ δύο  τε   ἀντὶ ἑνὸς νηοὺς τῇ Ἀθηναίῃ
[1, 53]   εἶναι μοῦνα ἐν ἀνθρώποισι, ὑμῖν  τε   ἄξια δῶρα ἔδωκε τῶν ἐξευρημάτων,
[1, 170]   ἀπαλλαχθέντας σφέας δουλοσύνης εὐδαιμονήσειν, νήσων  τε   ἁπασέων μεγίστην νεμομένους καὶ ἄρχοντας
[1, 185]   καὶ οὐκ ἀτρεμίζουσαν, ἀλλ? ἄλλα  τε   ἀραιρημένα ἄστεα αὐτοῖσι, ἐν δὲ
[1, 25]   οἰκίης ταύτης ἐς Δελφοὺς κρητῆρά  τε   ἀργύρεον μέγαν καὶ ὑποκρητηρίδιον σιδήρεον
[1, 51]   μοι ἔργον εἶναι. καὶ πίθους  τε   ἀργυρέους τέσσερας ἀπέπεμψε, οἳ ἐν
[1, 52]   δὲ Ἀμφιάρεῳ, πυθόμενος αὐτοῦ τήν  τε   ἀρετὴν καὶ τὴν πάθην, ἀνέθηκε
[1, 31]   γὰρ ἐοῦσι γένος Ἀργείοισι βίος  τε   ἀρκέων ὑπῆν, καὶ πρὸς τούτῳ
[1, 91]   κατὰ μὲν δὴ τὴν Κροίσου  τε   ἀρχὴν καὶ Ἰωνίης τὴν πρώτην
[1, 131]   καὶ τῇ Οὐρανίῃ θύειν, παρά  τε   Ἀσσυρίων μαθόντες καὶ Ἀραβίων. καλέουσι
[1, 128]   τοῖσι Πέρῃσι ἑσσώθη, καὶ αὐτός  τε   Ἀστυάγης ἐζωγρήθη καὶ τοὺς ἐξήγαγε
[1, 9]   ἐπὶ τὴν εὐνήν κατὰ νώτου  τε   αὐτῆς γένῃ, σοὶ μελέτω τὸ
[1, 208]   καὶ πολλὰ ἐντειλάμενὸς οἱ τιμᾶν  τε   αὐτὸν καὶ εὖ ποιέειν, ἢν
[1, 124]   πάλαι δοκέω πάντα ἐκμεμαθηκέναι, σέο  τε   αὐτοῦ περὶ ὡς ἐπρήχθη, καὶ
[1, 86]   ἀποφλαυρίσειε οἷα δὴ εἶπας, ὥς  τε   αὐτῷ πάντα ἀποβεβήκοι τῇ περ
[1, 167]   δὲ Τυρσηνῶν οἱ Ἀγυλλαῖοι) ἔλαχόν  τε   αὐτῶν πολλῷ πλείστους καὶ τούτους
[1, 99]   ἀγγέλων δὲ πάντα χρᾶσθαι, ὁρᾶσθαι  τε   βασιλέα ὑπὸ μηδενός, πρός τε
[1, 92]   Ἰσμηνίῳ, ἐν δὲ Ἐφέσῳ αἵ  τε   βόες αἱ χρύσεαι καὶ τῶν
[1, 115]   τῆς Ἀρτεμβάρεος εἵνεκα, μετεπέμπετο τόν  τε   βουκόλον καὶ τὸν παῖδα. ἐπείτε
[1, 38]   ὧν τὴν ὄψιν ταύτην τόν  τε   γάμον τοι τοῦτον ἔσπευσα καὶ
[1, 98]   δὴ ταῦτα οἱ Μῆδοι. οἰκοδομέουσί  τε   γὰρ αὐτῷ οἰκία μεγάλα τε
[1, 153]   ποιησάμενος τὴν πρώτην εἶναι.  τε   γὰρ Βαβυλών οἱ ἦν ἐμπόδιος
[1, 126]   ἐμέο πειθόμενοι γίνεσθε ἐλεύθεροι. αὐτός  τε   γὰρ δοκέω θείῃ τύχῃ γεγονὼς
[1, 36]   γὰρ ἂν ὑμῖν συμπέμψαιμι? νεόγαμός  τε   γὰρ ἐστὶ καὶ ταῦτά οἱ
[1, 84]   τοῦτο μὴ ἁλῷ κοτέ. ἀπότομός  τε   γὰρ ἐστι\ ταύτῃ ἀκρόπολις
[1, 204]   Κῦρος ἔσχε προθυμίην στρατεύσασθαι. πολλά  τε   γάρ μιν καὶ μεγάλα τὰ
[1, 118]   τὸ γεγονὸς ἔχει καλῶς? τῷ  τε   γὰρ πεποιημένῳ" ἔφη λέγων ἐς
[1, 50]   ἐν Δελφοῖσι θεὸν ἱλάσκετο? κτήνεά  τε   γὰρ τὰ θύσιμα πάντα τρισχίλια
[1, 112]   ἡμῖν κακῶς βεβουλευμένα ἔσται?  τε   γὰρ τεθνεὼς βασιληίης ταφῆς κυρήσει
[1, 41]   ἔνθα ἀπολαμπρυνέαι τοῖσι χρεόν πατρώιόν  τε   γάρ τοι ἐστὶ καὶ προσέτι
[1, 176]   συνήλισαν ἐς τὴν ἀκρόπολιν τάς  τε   γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα καὶ
[1, 92]   Δελφοῖσι τὰ μέν νυν ἔς  τε   Δελφοὺς καὶ ἐς τοῦ Ἀμφιάρεω
[1, 17]   χώρην ἑστάναι? δὲ τὰ  τε   δένδρεα καὶ τὸν καρπὸν τὸν
[1, 214]   καὶ τοῖσι ἐγχειριδίοισι συνέχεσθαι. χρόνον  τε   δὴ ἐπὶ πολλὸν συνεστάναι μαχομένους
[1, 189]   συμψήσας ὑποβρύχιον οἰχώκεε φέρων. κάρτα  τε   δὴ ἐχαλέπαινε τῷ ποταμῷ
[1, 214]   δὲ οἱ Μασσαγέται περιεγένοντο,  τε   δὴ πολλὴ τῆς Περσικῆς στρατιῆς
[1, 86]   ζόης. ~οἱ δὲ Πέρσαι τάς  τε   δὴ Σάρδις ἔσχον καὶ αὐτὸν
[1, 191]   ταύτῃ ἐς τὴν πόλιν. οὕτω  τε   δὴ τάξας καὶ κατὰ ταῦτα
[1, 13]   ἐς Ἡρακλείδας τὴν ἀρχήν. ἀνεῖλέ  τε   δὴ τὸ χρηστήριον καὶ ἐβασίλευσε
[1, 77]   παρεῖναι ἐς χρόνον ῥητόν ἁλίσας  τε   δὴ τούτους καὶ τὴν ἑωυτοῦ
[1, 124]   οἱ ταῦτα ποιεῦντι παρεῖναι. ~ταῦτά  τε   δὴ ὦν ἐπιτελέα ἐγίνετο καὶ
[1, 82]   βοηθέειν ὡς πολιορκεομένου Κροίσου. ~ἔς  τε   δὴ ὦν τὰς ἄλλας ἔπεμπε
[1, 113]   ἑωυτοῦ δορυφόρων τοὺς πιστοτάτους εἶδέ  τε   διὰ τούτων καὶ ἔθαψε τοῦ
[1, 22]   αὐτὸς κατεδόκεε. μετὰ δὲ  τε   διαλλαγή σφι ἐγένετο ἐπ?
[1, 102]   δὴ στρατευσάμενος Φραόρτης αὐτός  τε   διεφθάρη, ἄρξας δύο καὶ εἴκοσι
[1, 100]   δίκαιον φυλάσσων χαλεπός? καὶ τάς  τε   δίκας γράφοντες ἔσω παρ? ἐκεῖνον
[1, 2]   ἐς τὴν Ἑλλάδα κήρυκα αἰτέειν  τε   δίκας τῆς ἁρπαγῆς καὶ ἀπαιτέειν
[1, 69]   θέλων γενέσθαι καὶ σύμμαχος ἄνευ  τε   δόλου καὶ ἀπάτης" Κροῖσος μὲν
[1, 194]   οἴνου πλέους. ἰθύνεται δὲ ὑπό  τε   δύο πλήκτρων καὶ δύο ἀνδρῶν
[1, 187]   λέγοντα τάδε? εἰ μὴ ἄπληστός  τε   ἔας χρημάτων καὶ αἰσχροκερδής, οὐκ
[1, 190]   δὲ ἀπορίῃσι ἐνείχετο, ἅτε χρόνου  τε   ἐγγινομένου συχνοῦ ἀνωτέρω τε οὐδὲν
[1, 88]   Κῦρος δὲ αὐτὸν λύσας κατεῖσέ  τε   ἐγγὺς ἑωυτοῦ καὶ κάρτα ἐν
[1, 91]   κατ? αὐτὸν Κροῖσον, οὐκ οἷόν  τε   ἐγίνετο παραγαγεῖν μοίρας. ὅσον δὲ
[1, 166]   τὴν ἄλλην κτῆσιν ὅσην οἷαι  τε   ἐγίνοντο αἱ νέες σφι ἄγειν,
[1, 67]   ὡς δὲ ἀνευρεῖν οὐκ οἷοί  τε   ἐγίνοντο τὴν θήκην τοῦ Ὀρέστεω
[1, 124]   στρατηλάτεε ἐπὶ Μήδους? καὶ ἤν  τε   ἐγὼ ὑπὸ Ἀστυάγεος ἀποδεχθέω στρατηγὸς
[1, 113]   οὐκ ἀπολέει τὴν ψυχήν" ~κάρτα  τε   ἔδοξε τῷ, βουκόλῳ πρὸς τὰ
[1, 66]   πλήθεϊ οὐκ ὀλίγων ἀνδρῶν, ἀνά  τε   ἔδραμον αὐτίκα καὶ εὐθηνήθησαν, καὶ
[1, 30]   κάλλιστα, καί μιν Ἀθηναῖοι δημοσίῃ  τε   ἔθαψαν αὐτοῦ τῇ περ ἔπεσε
[1, 146]   Πελασγοὶ καὶ Δωριέες Ἐπιδαύριοι, ἄλλα  τε   ἔθνεα πολλὰ ἀναμεμίχαται? οἱ δὲ
[1, 63]   ἁλισθεῖεν ἔτι οἱ Ἀθηναῖοι διεσκεδασμένοι  τε   εἶεν? ἀναβιβάσας τοὺς παῖδας ἐπὶ
[1, 111]   τὸ βρέφος, ὡς ἄρα Μανδάνης  τε   εἴη παῖς τῆς Ἀστυάγεος θυγατρὸς
[1, 15]   μνήμην ποιήσομαι. οὗτος δὲ Πριηνέας  τε   εἷλε ἐς Μίλητόν τε ἐσέβαλε,
[1, 152]   ἦν Πύθερμος. δὲ πορφύρεόν  τε   εἷμα περιβαλόμενος, ὡς ἂν πυνθανόμενοι
[1, 22]   ἐλπίζων γὰρ Ἀλυάττης σιτοδείην  τε   εἶναι ἰσχυρὴν ἐν τῇ Μιλήτῳ
[1, 117]   παραδίδωμι τὸ παιδίον, φὰς σέ  τε   εἶναι τὸν κελεύοντα ἀποκτεῖναι αὐτό.
[1, 16]   ἀπογόνῳ ἐπολέμησε καὶ Μήδοισι, Κιμμερίους  τε   ἐκ τῆς Ἀσίης ἐξήλασε, Σμύρνην
[1, 22]   Ἀλυάττης ἐν τῇ Ἀσσησῷ, αὐτός  τε   ἐκ τῆς νούσου ἀνέστη. κατὰ
[1, 179]   πρὸς τούτοισι ἔτι φράσαι ἵνα  τε   ἐκ τῆς τάφρου γῆ
[1, 62]   τῷ χώρῳ σφι στρατοπεδευομένοισι οἵ  τε   ἐκ τοῦ ἄστεος στασιῶται ἀπίκοντο
[1, 62]   τοῦ ἄστεος στασιῶται ἀπίκοντο ἄλλοι  τε   ἐκ τῶν δήμων προσέρρεον, τοῖσι
[1, 22]   ἐγένετο. ὡς γὰρ δὴ ἰδών  τε   ἐκεῖνα κῆρυξ καὶ εἶπας
[1, 99]   ὁρῶντες οἱ ὁμήλικες, ἐόντες σύντροφοί  τε   ἐκείνῳ καὶ οἰκίης οὐ φλαυροτέρης
[1, 73]   παῖδάς σφι παρέδωκε τὴν γλῶσσάν  τε   ἐκμαθεῖν καὶ τὴν τέχνην τῶν
[1, 3]   δόξαι πρῶτον πέμψαντας ἀγγέλους ἀπαιτέειν  τε   Ἑλένην καὶ δίκας τῆς ἁρπαγῆς
[1, 74]   ταῦτα τὰ ἔθνεα τὰ πέρ  τε   Ἕλληνες, καὶ πρὸς τούτοισι, ἐπεὰν
[1, 103]   ἀλκιμώτερος τῶν προγόνων, καὶ πρῶτός  τε   ἐλόχισε κατὰ τέλεα τοὺς ἐν
[1, 54]   ὑπερήσθη τε τοῖσι χρηστηρίοισι, πάγχυ  τε   ἐλπίσας καταλύσειν τὴν Κύρου βασιληίην,
[1, 59]   πρὸς Μεγαρέας γενομένῃ στρατηγίῃ, Νίσαιάν  τε   ἑλὼν καὶ ἄλλα ἀποδεξάμενος μεγάλα
[1, 154]   τὸν ἐκ τῶν Σαρδίων, ἐπικούρους  τε   ἐμισθοῦτο καὶ τοὺς ἐπιθαλασσίους ἀνθρώπους
[1, 46]   αὐτίκα ἀπεπειρᾶτο τῶν μαντείων τῶν  τε   ἐν Ἕλλησι καὶ τοῦ ἐν
[1, 86]   ἀνεβίβασε ἐπ? αὐτὴν τὸν Κροῖσόν  τε   ἐν πέδῃσι δεδεμένον καὶ δὶς
[1, 82]   πρὸς ἑσπέρην Ἀργείων,  τε   ἐν τῇ ἠπείρῳ χώρῇ καὶ
[1, 31]   τοῦ βίου ἀρίστη ἐπεγένετο, διέδεξέ  τε   ἐν τούτοισι θεὸς ὡς
[1, 94]   ἐξεύρημα γενέσθαι? ἅμα δὲ ταύτας  τε   ἐξευρεθῆναι παρὰ σφίσι λέγουσι καὶ
[1, 70]   δὲ ποιησάμενοι κρητῆρα χάλκεον ζῳδίων  τε   ἔξωθεν πλήσαντες περὶ τὸ χεῖλος
[1, 92]   ἐς τοῦ Ἀμφιάρεω ἀνέθηκε οἰκήιά  τε   ἐόντα καὶ τῶν πατρωίων χρημάτων
[1, 59]   οἱ λέβητες ἐπεστεῶτες καὶ κρεῶν  τε   ἐόντες ἔμπλεοι καὶ ὕδατος ἄνευ
[1, 199]   λάμψεαι. ὅσσαι μέν νυν εἴδεός  τε   ἐπαμμέναι εἰσὶ καὶ μεγάθεος, ταχὺ
[1, 74]   ἀντὶ ἡμέρης γενομένην, τῆς μάχης  τε   ἐπαύσαντο καὶ μᾶλλόν τι ἔσπευσαν
[1, 90]   γενέσθαι, δεικνύντας τὰς πέδας? ταῦτά  τε   ἐπειρωτᾶν, καὶ εἰ ἀχαρίστοισι νόμος
[1, 184]   μνήμην ποιήσομαι, οἳ τὰ τείχεά  τε   ἐπεκόσμησαν καὶ τὰ ἱρά, ἐν
[1, 126]   χῶρος τῆς Περσικῆς ἀκανθώδης ὅσον  τε   ἐπὶ ὀκτωκαίδεκα σταδίους εἴκοσι
[1, 174]   δὴ ὀλίγον τοῦτο, ἐὸν ὅσον  τε   ἐπὶ πέντε στάδια, ὤρυσσον οἱ
[1, 110]   τῶν Ἀστυάγεος τὸν ἠπίστατο νομάς  τε   ἐπιτηδεοτάτας νέμοντα καὶ ὄρεα θηριωδέστατα?
[1, 85]   πᾶν ἐς αὐτὸν ἐπεποιήκεε, ἄλλα  τε   ἐπιφραζόμενος, καὶ δὴ καὶ ἐς
[1, 50]   θύσιμα πάντα τρισχίλια ἔθυσε, κλίνας  τε   ἐπιχρύσους καὶ ἐπαργύρους καὶ φιάλας
[1, 155]   τὰ μὲν γὰρ πρότερον ἐγώ  τε   ἔπρηξα καὶ ἐγὼ κεφαλῇ ἀναμάξας
[1, 31]   δὲ μήτηρ περιχαρής ἐοῦσα τῷ  τε   ἔργῳ καὶ τῇ φήμῃ, στᾶσα
[1, 111]   δὲ εἶπε γύναι, εἶδόν  τε   ἐς πόλιν ἐλθὼν καὶ ἤκουσα
[1, 185]   καταπλέοντες τὸν Εὐφρήτην ποταμὸν τρίς  τε   ἐς τὴν αὐτὴν ταύτην κώμην
[1, 182]   λέγοντες, τὸν θεὸν αὐτὸν φοιτᾶν  τε   ἐς τὸν νηὸν καὶ ἀμπαύεσθαι
[1, 185]   ἐργάζετο τῆς χώρης τῇ αἵ  τε   ἐσβολαὶ ἦσαν καὶ τὰ σύντομα
[1, 16]   Κολοφῶνος κτισθεῖσαν εἷλε, ἐς Κλαζομενάς  τε   ἐσέβαλε. ἀπὸ μέν νυν τούτων
[1, 15]   Πριηνέας τε εἷλε ἐς Μίλητόν  τε   ἐσέβαλε, ἐπὶ τούτου τε τυραννεύοντος
[1, 194]   ποταμὸν γὰρ δὴ οὐκ οἷά  τε   ἐστὶ πλέειν οὐδενὶ τρόπῳ ὑπὸ
[1, 99]   μὲν δὴ Δηιόκης ἑωυτῷ  τε   ἐτείχεε καὶ περὶ τὰ ἑωυτοῦ
[1, 64]   πολέμῳ καὶ ἐπέτρεψε Λυγδάμι) πρὸς  τε   ἔτι τούτοισι τὴν νῆσον Δῆλον
[1, 116]   παραδούς. δὲ ἐξ ἑωυτοῦ  τε   ἔφη γεγονέναι καὶ τὴν τεκοῦσαν
[1, 125]   μιν στρατηγὸν Περσέων ἀποδεικνύναι. νῦν  τε,   ἔφη λέγων, Πέρσαι, προαγορεύω
[1, 79]   σφέων ἦν ἀπ? ἵππων, δόρατά  τε   ἐφόρεον μεγάλα, καὶ αὐτοὶ ἦσαν
[1, 66]   συμβολῇ, ὅσοι αὐτῶν ἐζωγρήθησαν, πέδας  τε   ἔχοντες τὰς ἐφέροντο αὐτοὶ καὶ
[1, 35]   εἴη, λέγων τάδε? ὤνθρωπε, τίς  τε   ἐὼν καὶ κόθεν τῆς Φρυγίης
[1, 119]   ἰδὼν δὲ οὔτε ἐξεπλάγη ἐντός  τε   ἑωυτοῦ γίνεται. εἴρετο δὲ αὐτὸν
[1, 98]   δ? ἐκέλευε αὐτοὺς οἰκία  τε   ἑωυτῷ ἄξια τῆς βασιληίης οἰκοδομῆσαι
[1, 205]   ἐπὶ τοὺς Μασσαγέτας στρατηίην, γεφύρας  τε   ζευγνύων ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ διάβασιν
[1, 119]   προσκυνήσας καὶ μεγάλα ποιησάμενος ὅτι  τε   ἁμαρτὰς οἱ ἐς δέον
[1, 84]   δὲ συχνῶν οὕτω δὴ Σάρδιές  τε   ἡλώκεσαν καὶ πᾶν τὸ ἄστυ
[1, 91]   Μήδων βασιλέος, δὲ Πέρσης  τε   ἦν καὶ ἀρχόμενος ὑπ? ἐκείνοισι
[1, 173]   οἳ δὲ ἐκαλέοντο τό πέρ  τε   ἠνείκαντο οὔνομα καὶ νυν ἔτι
[1, 29]   ἔθετο. αὐτοὶ γὰρ οὐκ οἷοί  τε   ἦσαν αὐτὸ ποιῆσαι Ἀθηναῖοι? ὁρκίοισι
[1, 27]   τοὺς σὺ δουλώσας ἔχεις; κάρτα  τε   ἡσθῆναι Κροῖσον τῷ ἐπιλόγῳ καί
[1, 120]   τοῦ ἐνυπνίου ἐς φαῦλον, αὐτοί  τε   θαρσέομεν καὶ σοὶ ἕτερα τοιαῦτα
[1, 69]   κατὰ τὸ χρηστήριον προσκαλέομαι φίλος  τε   θέλων γενέσθαι καὶ σύμμαχος ἄνευ
[1, 30]   εὖ ἡκούσης παῖδες ἦσαν καλοί  τε   κἀγαθοί, καί σφι εἶδε ἅπασι
[1, 88]   ἔτι τούτων μέτα? ἀλλὰ φέρουσί  τε   καὶ ἄγουσι τὰ σά" ~Κύρῳ
[1, 129]   μιν ἀπέφαινε τῷ λόγῳ σκαιότατόν  τε   καὶ ἀδικώτατον ἐόντα πάντων ἀνθρώπων,
[1, 153]   τὸ Βάκτριον ἔθνος καὶ Σάκαι  τε   καὶ Αἰγύπτιοι, ἐπ? οὓς ἐπεῖχέ
[1, 6]   φίλους προσεποιήσατο. κατεστρέψατο μὲν Ἴωνάς  τε   καὶ Αἰολέας καὶ Δωριέας τοὺς
[1, 26]   δὲ ἐν μέρεϊ ἑκάστοισι Ἰώνων  τε   καὶ Αἰολέων, ἄλλοισι ἄλλας αἰτίας
[1, 196]   χρηστοῦ, οἳ δ? ἂν χρήματά  τε   καὶ αἰσχίονας παρθένους ἐλάμβανον. ὡς
[1, 215]   ἀμφοτέρων γὰρ μετέχουσι) καὶ τοξόται  τε   καὶ αἰχμοφόροι, σαγάρις νομίζοντες ἔχειν.
[1, 119]   παιδὸς τοῦ ἑωυτοῦ, πλὴν κεφαλῆς  τε   καὶ ἄκρων χειρῶν τε καὶ
[1, 126]   μὲν ἐμέο πείθεσθαί ἔστι τάδε  τε   καὶ ἄλλα μυρία ἀγαθά, οὐδένα
[1, 93]   συγγραφὴν οὐ μάλα ἔχει, οἷά  τε   καὶ ἄλλη χώρη, πάρεξ τοῦ
[1, 69]   ἔπεμψε ἡμέας Κροῖσος Λυδῶν  τε   καὶ ἄλλων ἐθνέων βασιλεύς, λέγων
[1, 53]   χρηστηρίοισι λέγοντες Κροῖσος Λυδῶν  τε   καὶ ἄλλων ἐθνέων βασιλεύς, νομίσας
[1, 86]   ἄρα μιν προσστῆναι τοῦτο, ἀνενεικάμενόν  τε   καὶ ἀναστενάξαντα ἐκ πολλῆς ἡσυχίης
[1, 17]   καὶ πηκτίδων καὶ αὐλοῦ γυναικηίου  τε   καὶ ἀνδρηίου. ὡς δὲ ἐς
[1, 99]   πρός τε τούτοισι ἔτι γελᾶν  τε   καὶ ἀντίον πτύειν καὶ ἅπασι
[1, 12]   μετὰ ταῦτα ἀναπαυομένου Κανδαύλεω ὑπεκδύς  τε   καὶ ἀποκτείνας αὐτὸν ἔσχε καὶ
[1, 84]   κατηλόγησε τοῦτο ὡς ἐὸν ἄμαχόν  τε   καὶ ἀπότομον? ἔστι δὲ πρὸς
[1, 51]   καὶ περιρραντήρια δύο ἀνέθηκε, χρύσεόν  τε   καὶ ἀργύρεον, τῶν τῷ χρυσέῳ
[1, 67]   Κροῖσον χρόνον καὶ τὴν Ἀναξανδρίδεώ  τε   καὶ Ἀρίστωνος βασιληίην ἐν Λακεδαίμονι
[1, 1]   ἐπιθέσθαι, ἀπαγινέοντας δὲ φορτία Αἰγύπτιά  τε   καὶ Ἀσσύρια τῇ τε ἄλλῃ
[1, 78]   εἰδότες τῶν ἦν περὶ Σάρδις  τε   καὶ αὐτὸν Κροῖσον. ~Κῦρος δὲ
[1, 142]   τὰ δὲ ὑπὸ τοῦ θερμοῦ  τε   καὶ αὐχμώδεος. γλῶσσαν δὲ οὐ
[1, 28]   Χάλυβες, Παφλαγόνες, Θρήικες οἱ Θυνοί  τε   καὶ Βιθυνοί, Κᾶρες, Ἴωνες, Δωριέες,
[1, 31]   οἴσεσθαι. δ? εἶπε Κλέοβίν  τε   καὶ Βίτωνα. τούτοισι γὰρ ἐοῦσι
[1, 31]   ἀντίον τοῦ ἀγάλματος εὔχετο Κλεόβι  τε   καὶ Βίτωνι τοῖσι ἑωυτῆς τέκνοισι,
[1, 94]   χρηστὰ ἐπίπλοα, ἀποπλέειν κατὰ βίου  τε   καὶ γῆς ζήτησιν, ἐς
[1, 59]   ἐθνέων τὸ μὲν Ἀττικὸν κατεχόμενόν  τε   καὶ διεσπασμένον ἐπυνθάνετο Κροῖσος
[1, 96]   δή, οἷα μνώμενος ἀρχήν, ἰθύς  τε   καὶ δίκαιος ἦν, ποιέων τε
[1, 120]   οἱ Μάγοι εἰ μὲν περίεστί  τε   καὶ ἐβασίλευσε παῖς μὴ
[1, 7]   Ἡρακλέος, ἄρξαντες μὲν ἐπὶ δύο  τε   καὶ εἴκοσι γενεᾶς ἀνδρῶν ἔτεα
[1, 111]   ἦν. ἐθάμβεον δὲ ὁρέων χρυσῷ  τε   καὶ εἵμασι κεκοσμημένον, πρὸς δὲ
[1, 94]   τὰς παιγνίας τὰς νῦν σφίσι  τε   καὶ Ἕλλησι κατεστεώσας ἑωυτῶν ἐξεύρημα
[1, 124]   τέθνηκας, τὸ δὲ κατὰ θεούς  τε   καὶ ἐμὲ περίεις? τά σε
[1, 86]   ἑρμηνέων τὰ Κροῖσος εἶπε, μεταγνόντα  τε   καὶ ἐννώσαντα ὅτι καὶ αὐτὸς
[1, 78]   γῆς παῖδα, ἵππον δὲ πολέμιόν  τε   καὶ ἐπήλυδα. Τελμησσέες μέν νυν
[1, 27]   ἵππον συνωνέονται μυρίην, ἐς Σάρδις  τε   καὶ ἐπὶ σὲ ἐν νόῳ
[1, 134]   γὰρ δὴ τὸ ἔθνος ἄρχον  τε   καὶ ἐπιτροπεῦον. ~ξεινικὰ δὲ νόμαια
[1, 48]   ἐπινοήσας τὰ ἦν ἀμήχανον ἐξευρεῖν  τε   καὶ ἐπιφράσασθαι, χελώνην καὶ ἄρνα
[1, 17]   ἐνθεῦτεν ὁρμώμενοι τὴν γῆν σπείρειν  τε   καὶ ἐργάζεσθαι οἱ Μιλήσιοι, αὐτὸς
[1, 111]   τε καὶ κραυγανόμενον, κεκοσμημένον χρυσῷ  τε   καὶ ἐσθῆτι ποικίλῃ. Ἅρπαγος δὲ
[1, 44]   πεπονθὼς εἴη ἐκάλεε δὲ ἐπίστιόν  τε   καὶ ἑταιρήιον, τὸν αὐτὸν τοῦτον
[1, 59]   ἔνεμε τὴν πόλιν κοσμέων καλῶς  τε   καὶ εὖ. ~μετὰ δὲ οὐ
[1, 112]   ὡς εἶδε τὸ παιδίον μέγα  τε   καὶ εὐειδὲς ἐόν, δακρύσασα καὶ
[1, 178]   τάφρος μὲν πρῶτά μιν βαθέα  τε   καὶ εὐρέα καὶ πλέη ὕδατος
[1, 31]   δὲ τὴν εὐχὴν ὡς ἔθυσάν  τε   καὶ εὐωχήθησαν, κατακοιμηθέντες ἐν αὐτῷ
[1, 127]   Πέρσας, οἱ δὲ πλεῖστοι ἐθελοκάκεόν  τε   καὶ ἔφευγον. ~διαλυθέντος δὲ τοῦ
[1, 91]   ὅσον δὲ ἐνέδωκαν αὗται, ἤνυσέ  τε   καὶ ἐχαρίσατό οἱ? τρία γὰρ
[1, 204]   ἀπέργει, τὰ δὲ πρὸς ἠῶ  τε   καὶ ἥλιον ἀνατέλλοντα πεδίον ἐκδέκεται
[1, 201]   ἄλκιμον, οἰκημένον δὲ πρὸς ἠῶ  τε   καὶ ἡλίου ἀνατολάς, πέρην τοῦ
[1, 59]   προστὰς μηχανᾶται τοιάδε. τρωματίσας ἑωυτόν  τε   καὶ ἡμιόνους ἤλασε ἐς τὴν
[1, 22]   κατὰ μέν τὸν πρὸς Μιλησίους  τε   καὶ Θρασύβουλον πόλεμον Ἀλυάττῃ ὧδε
[1, 181]   κου τῆς ἀναβάσιος ἐστὶ καταγωγή  τε   καὶ θῶκοι ἀμπαυστήριοι, ἐν τοῖσι
[1, 0]   ἐξίτηλα γένηται, μήτε ἔργα μεγάλα  τε   καὶ θωμαστά, τὰ μὲν Ἕλλησι
[1, 110]   ὀρεινή ἐστι κάρτα καὶ ὑψηλή  τε   καὶ ἴδῃσι συνηρεφής, δὲ
[1, 88]   ἥσυχος ἦν? μετὰ δὲ ἐπιστραφείς  τε   καὶ ἰδόμενος τοὺς Πέρσας τὸ
[1, 98]   τε γὰρ αὐτῷ οἰκία μεγάλα  τε   καὶ ἰσχυρά, ἵνα αὐτὸς ἔφρασε
[1, 181]   μὲν τὰ βασιλήια περιβόλῳ μεγάλῳ  τε   καὶ ἰσχυρῷ, ἐν δὲ τῷ
[1, 171]   Κᾶρας χρόνῳ ὕστερον πολλῷ Δωριέες  τε   καὶ Ἴωνες ἐξανέστησαν ἐκ τῶν
[1, 85]   ἐπιόντα τὸν Πέρσην, ὑπὸ δέους  τε   καὶ κακοῦ ἔρρηξε φωνήν, εἶπε
[1, 121]   ~ἀκούσας ταῦτα Ἀστυάγης ἐχάρη  τε   καὶ καλέσας τὸν Κῦρον ἔλεγέ
[1, 144]   πέντε πόλιες, Λίνδος καὶ Ἰήλυσός  τε   καὶ Κάμειρος καὶ Κῶς τε
[1, 98]   τῶν Μήδων οἰκοδομέει τείχεα μεγάλα  τε   καὶ καρτερὰ ταῦτα τὰ νῦν
[1, 82]   πρότερον ἐπάναγκες κομῶντες, ἐποιήσαντο νόμον  τε   καὶ κατάρην μὴ πρότερον θρέψειν
[1, 129]   Ἀστυάγεϊ προσστὰς Ἅρπαγος κατέχαιρέ  τε   καὶ κατεκερτόμεε, καὶ ἄλλα λέγων
[1, 100]   ἀδικήματος ἐδικαίευ, καὶ οἱ κατάσκοποί  τε   καὶ κατήκοοι ἦσαν ἀνὰ πᾶσαν
[1, 193]   ἐς τὰς ἀρούρας, ἀλλὰ χερσί  τε   καὶ κηλωνηίοισι ἀρδόμενος. γὰρ
[1, 144]   τε καὶ Κάμειρος καὶ Κῶς  τε   καὶ Κνίδος ἐξεκλήισαν τῆς μετοχῆς
[1, 111]   ἐσῆλθον, ὁρέω παιδίον προκείμενον ἀσπαῖρόν  τε   καὶ κραυγανόμενον, κεκοσμημένον χρυσῷ τε
[1, 70]   τὸν κρητῆρα, ἐπυνθάνοντο δὲ Σάρδις  τε   καὶ Κροῖσον ἡλωκέναι, ἀπέδοντο τὸν
[1, 119]   Ἅρπαγον δὲ ἐκέλευον προσστάντες ἀποκαλύπτειν  τε   καὶ λαβεῖν τὸ βούλεται αὐτῶν.
[1, 24]   ἀρνέεσθαι. ταῦτα μέν νυν Κορίνθιοί  τε   καὶ Λέσβιοι λέγουσι, καὶ Ἀρίονος
[1, 105]   σφέας Αἰγύπτου βασιλεὺς ἀντιάσας δώροισί  τε   καὶ λιτῇσι ἀποτράπει τὸ προσωτέρω
[1, 115]   ἐπιτασσόμενα ἐπετέλεον, οὗτος δὲ ἀνηκούστεέ  τε   καὶ λόγον εἶχε οὐδένα, ἐς
[1, 120]   καὶ ἡμεῖς ἐόντες Μῆδοι δουλούμεθά  τε   καὶ λόγου οὐδενὸς γινόμεθα πρὸς
[1, 109]   ἐνετέλλετο Ἀστυάγης, οὐδ? εἰ παραφρονήσει  τε   καὶ μανέεται κάκιον νῦν
[1, 137]   ἀλλὰ λογισάμενος ἢν εὑρίσκῃ πλέω  τε   καὶ μέζω τὰ ἀδικήματα ἐόντα
[1, 106]   τούτων μὲν τοὺς πλεῦνας Κυαξάρης  τε   καὶ Μῆδοι ξεινίσαντες καὶ καταμεθύσαντες
[1, 121]   πέμψω. ἐλθὼν δὲ ἐκεῖ πατέρα  τε   καὶ μητέρα εὑρήσεις οὐ κατὰ
[1, 21]   Μίλητον βουλόμενος σπονδὰς ποιήσασθαι Θρασυβούλῳ  τε   καὶ Μιλησίοισι χρόνον ὅσον ἂν
[1, 173]   βασιληίης τῶν Εὐρώπης παίδων Σαρπηδόνος  τε   καὶ Μίνω, ὡς ἐπεκράτησε τῇ
[1, 186]   γέφυραν, δέουσα τοὺς λίθους σιδήρῳ  τε   καὶ μολύβδῳ. ἐπιτείνεσκε δὲ ἐπ?
[1, 87]   τὸν θεόν, ἐκ δὲ αἰθρίης  τε   καὶ νηνεμίης συνδραμεῖν ἐξαπίνης νέφεα
[1, 214]   τάδε? σὺ μὲν ἐμὲ ζῶσάν  τε   καὶ νικῶσάν σε μάχῃ ἀπώλεσας,
[1, 130]   δὲ ἐπὶ Ἀστυάγεος οἱ Πέρσαι  τε   καὶ Κῦρος ἐπαναστάντες τοῖσι
[1, 13]   Γύγεω. τούτου τοῦ ἔπεος Λυδοί  τε   καί οἱ βασιλέες αὐτῶν λόγον
[1, 74]   μεταβολή. οἱ δὲ Λυδοί  τε   καὶ οἱ Μῆδοι ἐπείτε εἶδον
[1, 165]   ὑπερημίσεας τῶν ἀστῶν ἔλαβε πόθος  τε   καὶ οἶκτος τῆς πόλιος καὶ
[1, 31]   Σόλων τὸν Κροῖσον εἴπας πολλά  τε   καὶ ὀλβία, ἐπειρώτα τίνα δεύτερον
[1, 30]   καὶ ἐπεδείκνυσαν πάντα ἐόντα μεγάλα  τε   καὶ ὄλβια. θεησάμενον δέ μιν
[1, 23]   ἀνθρώπων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν ποιήσαντά  τε   καὶ ὀνομάσαντα καὶ διδάξαντα ἐν
[1, 185]   τὴν Μήδων ὁρῶσα ἀρχὴν μεγάλην  τε   καὶ οὐκ ἀτρεμίζουσαν, ἀλλ? ἄλλα
[1, 140]   τοῦτο ποιεῦνται, κτείνοντες ὁμοίως μύρμηκάς  τε   καὶ ὄφις καὶ τἆλλα ἑρπετὰ
[1, 203]   παρεχόμενα εἶναι λέγεται, τὰ τρίβοντάς  τε   καὶ παραμίσγοντας ὕδωρ ζῷα ἑωυτοῖσι
[1, 6]   ῥέων ἀπὸ μεσαμβρίης μεταξὺ Συρίων  τε   καὶ Παφλαγόνων ἐξιεῖ πρὸς βορέην
[1, 7]   εἴκοσι γενεᾶς ἀνδρῶν ἔτεα πέντε  τε   καὶ πεντακόσια, παῖς παρὰ πατρὸς
[1, 211]   ὑποθήκας. μετὰ δὲ ταῦτα Κύρου  τε   καὶ Περσέων τοῦ καθαροῦ στρατοῦ
[1, 17]   στρατιήν? ἐστρατεύετο δὲ ὑπὸ συρίγγων  τε   καὶ πηκτίδων καὶ αὐλοῦ γυναικηίου
[1, 119]   κεφαλῆς τε καὶ ἄκρων χειρῶν  τε   καὶ ποδῶν, τἄλλα πάντα? ταῦτα
[1, 128]   τῷ ἄστεϊ τῶν Μήδων, νέους  τε   καὶ πρεσβύτας ἄνδρας. ἐξαγαγὼν δὲ
[1, 153]   ἔπεα, ὅτι ἀγορὰς στησάμενοι ὠνῇ  τε   καὶ πρήσι χρέωνται? αὐτοὶ γὰρ
[1, 142]   πρὸς μεσαμβρίην, μετὰ δὲ Μυοῦς  τε   καὶ Πριήνη. αὗται μὲν ἐν
[1, 22]   ἐς ἀλλήλους. ~ταῦτα δὲ ἐποίεέ  τε   καὶ προηγόρευε Θρασύβουλος τῶνδε εἵνεκεν,
[1, 48]   ἐκ Δελφῶν ἤκουσε, αὐτίκα προσεύχετό  τε   καὶ προσεδέξατο, νομίσας μοῦνον εἶναι
[1, 174]   πρὸς νότον κατὰ Σύμην  τε   καὶ Ρόδον θάλασσα) τὸ ὦν
[1, 131]   Δία καλέοντες? θύουσι δὲ ἡλίῳ  τε   καὶ σελήνῃ καὶ γῇ καὶ
[1, 24]   Περιάνδρῳ ἐπιθυμῆσαι πλῶσαι ἐς Ἰταλίην  τε   καὶ Σικελίην, ἐργασάμενον δὲ χρήματα
[1, 126]   Περσέων στρατόν, πρὸς δὲ οἴνῳ  τε   καὶ σιτίοισι ὡς ἐπιτηδεοτάτοισι. ἀπικομένους
[1, 80]   στρατῷ τῷ ἑωυτοῦ εἵποντο σιτοφόροι  τε   καὶ σκευοφόροι κάμηλοι, ταύτας πάσας
[1, 57]   Θεσσαλιῶτιν καλεομένην) καὶ τῶν Πλακίην  τε   καὶ Σκυλάκην Πελασγῶν οἰκησάντων ἐν
[1, 116]   χρεώμενος, καὶ κατέβαινε ἐς λιτάς  τε   καὶ συγγνώμην ἑωυτῷ κελεύων ἔχειν
[1, 32]   τὸ θεῖον πᾶν ἐὸν φθονερόν  τε   καὶ ταραχῶδες ἐπειρωτᾷς ἀνθρωπηίων πρηγμάτων
[1, 202]   πάντα πλὴν ἑνὸς ἐς ἕλεά  τε   καὶ τενάγεα ἐκδιδοῖ? ἐν τοῖσι
[1, 185]   τὸ περίμετρον αὐτοῦ ποιεῦσα εἴκοσί  τε   καὶ τετρακοσίων σταδίων? τὸν δὲ
[1, 209]   Ὕστασπες, παῖς σὸς ἐπιβουλεύων ἐμοί  τε   καὶ τῇ ἐμῇ ἀρχῇ ἑάλωκε.
[1, 11]   γὰρ Κανδαύλεα ἀποκτείνας ἐμέ  τε   καὶ τὴν βασιληίην ἔχε τὴν
[1, 71]   ἐς Καππαδοκίην, ἐλπίσας καταιρήσειν Κῦρόν  τε   καὶ τὴν Περσέων δύναμιν. παρασκευαζομένου
[1, 192]   τῷ μεγάλῳ ἐς τροφὴν αὐτοῦ  τε   καὶ τῆς στρατιῆς διαραίρηται, πάρεξ
[1, 35]   ἐποίησε Κροῖσος, ἐπυνθάνετο ὁκόθεν  τε   καὶ τίς εἴη, λέγων τάδε?
[1, 171]   σκυτίνοισι οἰηκίζοντες, περὶ τοῖσι αὐχέσι  τε   καὶ τοῖσι ἀριστεροῖσι ὤμοισι περικείμενοι.
[1, 214]   βέλεα ἐξετετόξευτο, συμπεσόντας τῇσι αἰχμῇσί  τε   καὶ τοῖσι ἐγχειριδίοισι συνέχεσθαι. χρόνον
[1, 175]   τι μέλλοι ἀνεπιτήδεον ἔσεσθαι, αὐτοῖσί  τε   καὶ τοῖσι περιοίκοισι, ἱρείη
[1, 56]   Ἕλληνος τὴν ὑπὸ τὴν Ὄσσαν  τε   καὶ τὸν Ὄλυμπον χώρην, καλεομένην
[1, 206]   γνῶμαι συνεξέπιπτον κελευόντων ἐσδέκεσθαι Τόμυρίν  τε   καὶ τὸν στρατὸν αὐτῆς ἐς
[1, 14]   ἀργύρου χρυσὸν ἄπλετον ἀνέθηκε ἄλλον  τε   καὶ τοῦ μάλιστα μνήμην ἄξιον
[1, 120]   ἐξ ὀφθαλμῶν ἀπόπεμψαι ἐς Πέρσας  τε   καὶ τοὺς γειναμένους" ~ἀκούσας ταῦτα
[1, 86]   καιόμενον πῦρ καὶ καταβιβάζειν Κροῖσόν  τε   καὶ τοὺς μετὰ Κροίσου. καὶ
[1, 130]   ἐτελεύτησε. Οὕτω δὴ Κῦρος γενόμενός  τε   καὶ τραφεὶς καὶ ἐβασίλευσε καὶ
[1, 202]   ἐς τὰς διώρυχας τὰς ἑξήκοντά  τε   καὶ τριηκοσίας διέλαβε Κῦρος,
[1, 142]   τὰ μὲν ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ  τε   καὶ ὑγροῦ πιεζόμενα, τὰ δὲ
[1, 179]   ἑκατόν, χάλκεαι πᾶσαι, καὶ σταθμοί  τε   καὶ ὑπέρθυρα ὡσαύτως. ἔστι δὲ
[1, 172]   γὰρ κάλλιστον ἐστὶ κατ? ἡλικίην  τε   καὶ φιλότητα εἰλαδὸν συγγίνεσθαι ἐς
[1, 5]   γένηται. ταῦτα μέν νυν Πέρσαι  τε   καὶ Φοίνικες λέγουσι? ἐγὼ δὲ
[1, 142]   δύο μὲν νήσους οἰκέαται, Σάμον  τε   καὶ Χίον, δὲ μία
[1, 82]   ἑξακοσίων τρεῖς, Ἀργείων μὲν Ἀλκήνωρ  τε   καὶ Χρομίος, Λακεδαιμονίων δὲ Ὀθρυάδης?
[1, 155]   ὑποδέεσθαι, πρόειπε δ? αὐτοῖσι κιθαρίζειν  τε   καὶ ψάλλειν καὶ καπηλεύειν παιδεύειν
[1, 80]   ἐστὶ τοῦ Σαρδιηνοῦ, ἐὸν μέγα  τε   καὶ ψιλὸν διὰ δὲ αὐτοῦ
[1, 112]   κατασκόπους ἐξ Ἁρπάγου ἐποψομένους, ἀπολέεσθαί  τε   κάκιστα ἢν μὴ σφεα ποιήσῃ.
[1, 167]   διαφθαρεισέων νεῶν τοὺς ἄνδρας οἱ  τε   Καρχηδόνιοι καὶ οἱ Τυρσηνοὶ διέλαχον,
[1, 86]   ἡμέρας πολιορκηθέντα, κατὰ τὸ χρηστήριόν  τε   καταπαύσαντα τὴν ἑωυτοῦ μεγάλην ἀρχήν.
[1, 87]   συνδραμεῖν ἐξαπίνης νέφεα καὶ χειμῶνά  τε   καταρραγῆναι καὶ ὗσαι ὕδατι λαβροτάτῳ,
[1, 171]   τὰς νέας. ἅτε δὴ Μίνω  τε   κατεστραμμένου γῆν πολλὴν καὶ εὐτυχέοντος
[1, 63]   τὰ ἐντεταλμένα ὑπὸ Πεισιστράτου, θαρσέειν  τε   κελεύοντες καὶ ἀπιέναι ἕκαστον ἐπὶ
[1, 119]   μάλιστα γεγονώς, τοῦτον ἐκπέμπεν ἰέναι  τε   κελεύων ἐς Ἀστυάγεος καὶ ποιέειν
[1, 153]   Πέρσῃ, τὸν δὲ χρυσὸν τόν  τε   Κροίσου καὶ τὸν τῶν ἄλλων
[1, 95]   ἐνθεῦτεν ἡμῖν λόγος τόν  τε   Κῦρον ὅστις ἐὼν τὴν Κροίσου
[1, 152]   μὲν ἐμοὶ δοκέει, κατασκόπους τῶν  τε   Κύρου πρηγμάτων καὶ Ἰωνίης. ἀπικόμενοι
[1, 116]   ἐς ἀνάγκας μεγάλας ἀπικνέεσθαι, ἅμα  τε   λέγων ταῦτα ἐσήμαινε τοῖσι δορυφόροισι
[1, 211]   Μασσαγετέων τριτημορὶς τοῦ στρατοῦ τούς  τε   λειφθέντας τῆς Κύρου στρατιῆς ἐφόνευε
[1, 18]   μεγάλα διφάσια Μιλησίων ἐγένετο, ἔν  τε   Λιμενηίῳ χώρης τῆς σφετέρης μαχεσαμένων
[1, 43]   δὲ ἐς τὰς Σάρδις τὴν  τε   μάχην καὶ τὸν τοῦ παιδὸς
[1, 65]   τοὺς δὲ Λακεδαιμονίους ἐκ κακῶν  τε   μεγάλων πεφευγότας καὶ ἐόντας ἤδη
[1, 72]   γὰρ οὖρος ἦν τῆς  τε   Μηδικῆς ἀρχῆς καὶ τῆς Λυδικῆς
[1, 108]   Ἅρπαγον ἄνδρα οἰκήιον καὶ πιστότατόν  τε   Μήδων καὶ πάντων ἐπίτροπον τῶν
[1, 15]   καὶ οὗτος ἐπείτε ἦρξε ἔς  τε   Μίλητον καὶ ἐς Σμύρνην, καὶ
[1, 43]   ἤισαν μετὰ ταῦτα ἐξηρτυμένοι λογάσι  τε   νεηνίῃσι καὶ κυσί. ἀπικόμενοι δὲ
[1, 106]   περ καὶ πρότερον, καὶ τήν  τε   Νίνον εἷλον ὡς δὲ εἷλον
[1, 22]   διαλλαγή σφι ἐγένετο ἐπ?  τε   ξείνους ἀλλήλοισι εἶναι καὶ συμμάχους,
[1, 74]   συμβιβάσαντες αὐτοὺς ἦσαν οἵδε, Συέννεσίς  τε   Κίλιξ καὶ Λαβύνητος
[1, 120]   δὲ ἀμείβεται αὐτοὺς τοῖσιδε. ἔστι  τε   παῖς καὶ περίεστι, καί
[1, 118]   ἐπαλιλλόγητο, κατέβαινε λέγων ὡς περίεστί  τε   παῖς καὶ τὸ γεγονὸς
[1, 111]   μιν Ἀστυάγης ἐντέλλεται ἀποκτεῖναι. νῦν  τε   ὅδε ἐστί" ~ἅμα δὲ ταῦτα
[1, 190]   ἐλαύνων ἀγχοῦ τῆς πόλιος, συνέβαλόν  τε   οἱ Βαβυλώνιοι καὶ ἑσσωθέντες τῇ
[1, 29]   ἐς Σάρδις ἀκμαζούσας πλούτῳ ἄλλοι  τε   οἱ πάντες ἐκ τῆς Ἑλλάδος
[1, 105]   θήλεαν νοῦσον? ὥστε ἅμα λέγουσί  τε   οἱ Σκύθαι διὰ τοῦτο σφέας
[1, 213]   παῖς Σπαργαπίσης, ὥς μιν  τε   οἶνος ἀνῆκε καὶ ἔμαθε ἵνα
[1, 215]   πιθανώτατος εἴρηται. ~Μασσαγέται δὲ ἐσθῆτά  τε   ὁμοίην τῇ Σκυθικῇ φορέουσι καὶ
[1, 88]   ἐν πολλῇ προμηθίῃ εἶχε, ἀπεθώμαζέ  τε   ὁρέων καὶ αὐτὸς καὶ οἱ
[1, 174]   ταῦτα τῆς Πυθίης χρησάσης τοῦ  τε   ὀρύγματος ἐπαύσαντο καὶ Ἁρπάγῳ ἐπιόντι
[1, 186]   παρ? ἀλλήλων. ὡς δὲ τό  τε   ὀρυχθὲν λίμνη πλήρης ἐγεγόνεε ὑπὸ
[1, 122]   ἐπιστάμενοι αὐτίκα τότε τελευτῆσαι, ἱστόρεόν  τε   ὅτεῳ τρόπῳ περιγένοιτο. δέ
[1, 57]   Πλακιηνοί, σφίσι δὲ ὁμόγλωσσοι? δηλοῦσί  τε   ὅτι τὸν ἠνείκαντο γλώσσης χαρακτῆρα
[1, 76]   τὰς περιοικίδας αὐτῆς πάσας, Συρίους  τε   οὐδὲν ἐόντας αἰτίους ἀναστάτους ἐποίησε.
[1, 190]   χρόνου τε ἐγγινομένου συχνοῦ ἀνωτέρω  τε   οὐδὲν τῶν πρηγμάτων προκοπτομένων. ~εἴτε
[1, 143]   δὲ δυώδεκα πόλιες αὗται τῷ  τε   οὐνόματι ἠγάλλοντο καὶ ἱρὸν ἱδρύσαντο
[1, 26]   τεῖχος. ἔστι δὲ μεταξὺ τῆς  τε   παλαιῆς πόλιος, τότε ἐπολιορκέετο,
[1, 62]   βοηθέουσι ἐπ? αὐτόν. καὶ οὗτοί  τε   πανστρατιῇ ἤισαν ἐπὶ τοὺς κατιόντας
[1, 21]   ἐπεὰν αὐτὸς σημήνῃ, τότε πίνειν  τε   πάντας καὶ κώμῳ χρᾶσθαι ἐς
[1, 157]   ἐκ παλαιοῦ ἱδρυμένον, τῷ Ἴωνές  τε   πάντες καὶ Αἰολέες ἐώθεσαν χρᾶσθαι.
[1, 135]   τοὺς Αἰγυπτίους θώρηκας? καὶ εὐπαθείας  τε   παντοδαπὰς πυνθανόμενοι ἐπιτηδεύουσι, καὶ δὴ
[1, 108]   προσθέω, μηδαμῶς παραχρήσῃ, μηδὲ ἐμέ  τε   παραβάλῃ καὶ ἄλλους ἑλόμενος ἐξ
[1, 24]   μέσην νέα. τὸν δὲ ἐνδύντα  τε   πᾶσαν τὴν σκευὴν καὶ λαβόντα
[1, 174]   τῆς Χερσονήσου τῆς Βυβασσίης, ἐούσης  τε   πάσης τῆς Κνιδίης πλὴν ὀλίγης
[1, 50]   μᾶλλον τι τούτοισι ἀνακτήσεσθαι? Λυδοῖσι  τε   πᾶσι προεῖπε θύειν πάντα τινὰ
[1, 212]   Σπαργαπίσης. ~ἣ δὲ πυθομένη τά  τε   περὶ τὴν στρατιὴν γεγονότα καὶ
[1, 141]   ἀνενειχθέντων ἐς τὰς πόλιας, τείχεά  τε   περιεβάλοντο ἕκαστοι καὶ συνελέγοντο ἐς
[1, 207]   ἐγὼ πυνθάνομαι, Μασσαγέται εἰσὶ ἀγαθῶν  τε   Περσικῶν ἄπειροι καὶ καλῶν μεγάλων
[1, 141]   ἐλπίδος, λαβεῖν ἀμφίβληστρον καὶ περιβαλεῖν  τε   πλῆθος πολλὸν τῶν ἰχθύων καὶ
[1, 117]   παιδίον, ἐβούλευον σκοπέων ὅκως σοί  τε   ποιήσω κατὰ νόον, καὶ ἐγὼ
[1, 37]   καὶ γενναιότατα ἡμῖν ἦν ἔς  τε   πολέμους καὶ ἐς ἄγρας φοιτέοντας
[1, 1]   ἐπὶ τὴν θάλασσαν γυναῖκας ἄλλας  τε   πολλάς καὶ δὴ καὶ τοῦ
[1, 64]   Ἀθήνας ἐρρίζωσε τὴν τυραννίδα ἐπικούροισί  τε   πολλοῖσι καὶ χρημάτων συνόδοισι, τῶν
[1, 177]   παρήσομεν? τὰ δὲ οἱ παρέσχε  τε   πόνον πλεῖστον καὶ ἀξιαπηγητότατα ἐστί,
[1, 185]   ἐποίεε δὲ ἀμφότερα ταῦτα, τόν  τε   ποταμὸν σκολιὸν καὶ τὸ ὄρυγμα
[1, 185]   ὄρυγμα πᾶν ἕλος, ὡς  τε   ποταμὸς βραδύτερος εἴη περὶ καμπὰς
[1, 207]   κεῖνοι ἰδόμενοι ἀγαθὰ πολλὰ τρέψονταί  τε   πρὸς αὐτὰ καὶ ἡμῖν τὸ
[1, 45]   κελεύων τῷ νεκρῷ, λέγων τήν  τε   προτέρην ἑωυτοῦ συμφορήν, καὶ ὡς
[1, 193]   τὰ δὲ φύλλα αὐτόθι τῶν  τε   πυρῶν καὶ τῶν κριθέων τὸ
[1, 173]   τῇ στάσι Μίνως, ἐξήλασε αὐτόν  τε   Σαρπηδόνα καὶ τοὺς στασιώτας αὐτοῦ,
[1, 40]   νενικημένος ὑπὸ σέο μεταγινώσκω, μετίημί  τε   σὲ ἰέναι ἐπὶ τὴν ἄγρην"
[1, 42]   ποιέειν εἰμὶ ἕτοιμος ταῦτα, παῖδα  τε   σόν, τὸν διακελεύεαι φυλάσσειν, ἀπήμονα
[1, 92]   Κροίσῳ, ὡς ἐγὼ πυνθάνομαι, ἴσα  τε   σταθμὸν καὶ ὅμοια τοῖσι ἐν
[1, 153]   καὶ Αἰγύπτιοι, ἐπ? οὓς ἐπεῖχέ  τε   στρατηλατέειν αὐτός, ἐπὶ δὲ Ἴωνας
[1, 65]   ἦσαν σχεδὸν πάντων Ἑλλήνων κατά  τε   σφέας αὐτοὺς καὶ ξείνοισι ἀπρόσμικτοι?
[1, 193]   βαλανηφόροισι τὸν φοινίκων, ἵνα πεπαίνῃ  τε   σφι ψὴν τὴν βάλανον
[1, 22]   κῆρυξ Σαρδιηνὸς ἰδών  τε   σωρὸν μέγαν σίτου κεχυμένον καὶ
[1, 24]   φαμένων δὲ ἐκείνων ὡς εἴη  τε   σῶς περὶ Ἰταλίην καί μιν
[1, 69]   φέροντας καὶ δεησομένους συμμαχίης, ἐντειλάμενός  τε   τὰ λέγειν χρῆν. οἳ δὲ
[1, 75]   Κροῖσος ἐπιμεμφόμενος τῷ Κύρῳ ἔς  τε   τὰ χρηστήρια ἔπεμπε εἰ στρατεύηται
[1, 154]   Λυδοὺς ἀπέστησε Πακτύης ἀπό  τε   Ταβάλου καὶ Κύρου, καταβὰς δὲ
[1, 96]   τε καὶ δίκαιος ἦν, ποιέων  τε   ταῦτα ἔπαινον εἶχε οὐκ ὀλίγον
[1, 122]   τῆς τοῦ βουκόλου γυναικός, ἤιέ  τε   ταύτην αἰνέων διὰ παντός, ἦν
[1, 35]   οὐδενὸς μένων ἐν ἡμετέρου, συμφορήν  τε   ταύτην ὡς κουφότατα φέρων κερδανέεις
[1, 213]   λυθῆναι ἔτυχε, ὡς δὲ ἐλύθη  τε   τάχιστα καὶ τῶν χειρῶν ἐκράτησε,
[1, 37]   μοι παριδὼν οὔτε ἀθυμίην νῦν  τε   τέοισί με χρὴ ὄμμασι ἔς
[1, 69]   θεοπρόπιον τὸ Κροίσῳ γενόμενον ἥσθησάν  τε   τῇ ἀπίξι τῶν Λυδῶν καὶ
[1, 60]   εἶναι αὐτὴν τὴν θεὸν προσεύχοντό  τε   τὴν ἄνθρωπον καὶ ἐδέκοντο Πεισίστρατον.
[1, 16]   ἐκ τῆς Ἀσίης ἐξήλασε, Σμύρνην  τε   τὴν ἀπὸ Κολοφῶνος κτισθεῖσαν εἷλε,
[1, 2]   γὰρ μακρῇ νηί ἐς Αἶάν  τε   τὴν Κολχίδα καὶ ἐπὶ Φᾶσιν
[1, 87]   καὶ ὗσαι ὕδατι λαβροτάτῳ, κατασβεσθῆναί  τε   τὴν πυρήν. οὕτω δὴ μαθόντα
[1, 88]   ἐργάζεται; δὲ εἶπε πόλιν  τε   τὴν σὴν διαρπάζει καὶ χρήματα
[1, 7]   ἀρχήν ἐκ θεοπροπίου, ἐκ δούλης  τε   τῆς Ἰαρδάνου γεγονότες καὶ Ἡρακλέος,
[1, 193]   μέντοι ἐκ τοῦ ποταμοῦ ἁδρύνεταί  τε   τὸ λήιον καὶ παραγίνεται
[1, 59]   συνταράξας οὔτε θέσμια μεταλλάξας, ἐπί  τε   τοῖσι κατεστεῶσι ἔνεμε τὴν πόλιν
[1, 54]   θεοπρόπια ἐπύθετο Κροῖσος, ὑπερήσθη  τε   τοῖσι χρηστηρίοισι, πάγχυ τε ἐλπίσας
[1, 121]   μητέρα εὑρήσεις οὐ κατὰ Μιτραδάτην  τε   τὸν βουκόλον καὶ τὴν γυναῖκα
[1, 120]   βασιλέος ὀνομασθέντος τοῦ παιδὸς ἐξήκειν  τε   τὸν ὄνειρον καί μοι τὸν
[1, 191]   τῶν Βαβυλωνίων βασίλεια ἐποίησε κατά  τε   τὸν ποταμὸν καὶ κατὰ τὴν
[1, 207]   τῆς ἀρχῆς τῆς Τομύριος. χωρίς  τε   τοῦ ἀπηγημένου αἰσχρὸν καὶ οὐκ
[1, 13]   ἦσαν, συνέβησαν ἐς τὠυτὸ οἳ  τε   τοῦ Γύγεω στασιῶται καί οἱ
[1, 59]   ἀγρὸν ἠθέλησαν ἀπολέσαι δῆθεν, ἐδέετό  τε   τοῦ δήμου φυλακῆς τινος πρὸς
[1, 60]   πολλὸν χρόνον τὠυτὸ φρονήσαντες οἵ  τε   τοῦ Μεγακλέος στασιῶται καὶ οἱ
[1, 188]   γυναικὸς τὸν παῖδα ἐστρατεύετο, ἔχοντά  τε   τοῦ πατρὸς τοῦ ἑωυτοῦ τοὔνομα
[1, 60]   διαφοιτέοντες ἔλεγον? αὐτίκα δὲ ἔς  τε   τοὺς δήμους φάτις ἀπίκετο ὡς
[1, 86]   ἐλάσσω, ζῶντα πυρὶ διδοίη, πρός  τε   τούτοισι δείσαντα τὴν τίσιν καὶ
[1, 102]   στρατευσάμενος ἐπὶ τοὺς Πέρσας πρώτοισί  τε   τούτοισι ἐπεθήκατο καὶ πρώτους Μήδων
[1, 99]   τε βασιλέα ὑπὸ μηδενός, πρός  τε   τούτοισι ἔτι γελᾶν τε καὶ
[1, 65]   καὶ τριηκάδας καὶ συσσίτια, πρός  τε   τούτοισι τοὺς ἐφόρους καὶ γέροντας
[1, 191]   γάρ σφι ἐοῦσαν ὁρτήν, χορεύειν  τε   τοῦτον τὸν χρόνον καὶ ἐν
[1, 120]   μὴ ἐκ προνοίης τινός, θάρσεέ  τε   τούτου εἵνεκα καὶ θυμὸν ἔχε
[1, 68]   ἄκμονα καὶ τὴν σφῦραν τόν  τε   τύπον καὶ τὸν ἀντίτυπον, τὸν
[1, 15]   Μίλητόν τε ἐσέβαλε, ἐπὶ τούτου  τε   τυραννεύοντος Σαρδίων Κιμμέριοι ἐξ ἠθέων
[1, 16]   δὲ Ἀλυάττης. οὗτος δὲ Κυαξάρῃ  τε   τῷ Δηιόκεω ἀπογόνῳ ἐπολέμησε καὶ
[1, 120]   τὰ μέλλει ἀσφαλέστατα εἶναι οἴκῳ  τε   τῷ ἐμῷ καὶ ὑμῖν" εἶπαν
[1, 80]   εἶδον αὐτάς, ὀπίσω ἀνέστρεφον, διέφθαρτό  τε   τῷ Κροίσῳ ἐλπίς. οὐ
[1, 103]   ἐστρατεύετο ἐπὶ τὴν Νίνον, τιμωρέων  τε   τῷ πατρὶ καὶ τὴν πόλιν
[1, 158]   μὴ ποιῆσαι ταῦτα Κυμαίους, ἀπιστέων  τε   τῷ χρησμῷ καὶ δοκέων τοὺς
[1, 160]   ἐπέσσετο καρποῦ τοῦ ἐνθεῦτεν, ἀπείχετο  τε   τῶν πάντων ἱρῶν τὰ πάντα
[1, 64]   ἀπὸ Στρυμόνος ποταμοῦ συνιόντων, ὁμήρους  τε   τῶν παραμεινάντων Ἀθηναίων καὶ μὴ
[1, 185]   σκολιοὶ ἐς τὴν Βαβυλῶνα, ἔκ  τε   τῶν πλόων ἐκδέκηται περίοδος τῆς
[1, 124]   τοι τὰ σὺ βούλεαι, ἤν  τε   τῶν τις δοκίμων ἄλλος Μήδων?
[1, 106]   καὶ τὰ πάντα σφι ὑπό  τε   ὕβριος καὶ ὀλιγωρίης ἀνάστατα ἦν?
[1, 35]   ἀδελφεὸν ἐμεωυτοῦ ἀέκων πάρειμι ἐξεληλαμένος  τε   ὑπὸ τοῦ πατρὸς καὶ ἐστερημένος
[1, 155]   ἐκτῆσθαι, κέλευε δὲ σφέας κιθῶνάς  τε   ὑποδύνειν τοῖσι εἵμασι καὶ κοθόρνους
[1, 69]   ἔπεμπε ἐς Σπάρτην ἀγγέλους δῶρά  τε   φέροντας καὶ δεησομένους συμμαχίης, ἐντειλάμενός
[1, 35]   δέ μιν ἀμείβετο τοῖσιδε? ἀνδρῶν  τε   φίλων τυγχάνεις ἔκγονος ἐὼν καὶ
[1, 116]   ἀνάγνωσις αὐτοῦ, καὶ οἱ  τε   χαρακτὴρ τοῦ προσώπου προσφέρεσθαι ἐδόκεε
[1, 116]   ὑπόκρισις ἐλευθερωτέρη εἶναι,  τε   χρόνος τῆς ἐκθέσιος τῇ ἡλικίῃ
[1, 52]   καὶ τὴν πάθην, ἀνέθηκε σάκος  τε   χρύσεον πᾶν ὁμοίως καὶ αἰχμὴν
[1, 66]   σέβονται μεγάλως. οἷα δὲ ἐν  τε   χώρῃ ἀγαθῇ καὶ πλήθεϊ οὐκ
[1, 97]   αὐτῶν βασιλέα? καὶ οὕτω  τε   χωρῇ εὐνομήσεται καὶ αὐτοὶ πρὸς
[1, 70]   σφι ὠνεομένοισι ἔδωκε δωτίνην. ~τούτων  τε   ὦν εἵνεκεν οἱ Λακεδαιμόνιοι τὴν
[1, 127]   δὲ ταῦτα Ἀστυάγης Μήδους  τε   ὥπλισε πάντας, καὶ στρατηγὸν αὐτῶν
[1, 161]   ληίην ποιεύμενος τῷ στρατῷ, Μαγνησίην  τε   ὡσαύτως. μετὰ δὲ ταῦτα αὐτίκα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005