Alphabétiquement     [«   »]
σφέτερον 1
σφετέρους 1
σφέων 13
σφι 100
σφισι 1
σφίσι 14
σφρηγῖδα 1
Fréquences     [«    »]
100 κατὰ
100 οὐκ
93 τὰς
100 σφι
106 εἶναι
106
107 πρὸς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

σφι


Livre, Chapitre
[1, 166]   οἷαι τε ἐγίνοντο αἱ νέες  σφι   ἄγειν, καὶ ἔπειτα ἀπέντες τὴν
[1, 146]   οὐνόματος οὐδέν, Μινύαι δὲ Ὀρχομένιοί  σφι   ἀναμεμίχαται καὶ Καδμεῖοι καὶ Δρύοπες
[1, 61]   ἀπίκοντο ἐκ Πελοποννήσου, καὶ Νάξιός  σφι   ἀνὴρ ἀπιγμένος ἐθελοντής, τῷ οὔνομα
[1, 172]   σφι ἱρῶν ξεινικῶν, μετέπειτα ὥς  σφι   ἀπέδοξε, ἔδοξέ δὲ τοῖσι πατρίοισι
[1, 133]   Ἕλληνας σιτεομένους πεινῶντας παύεσθαι, ὅτι  σφι   ἀπὸ δείπνου παραφορέεται οὐδὲν λόγου
[1, 196]   ἔχειν σκῆπτρον. ~αὕτη μὲν δή  σφι   ἄρτισις περὶ τὸ σῶμα ἐστί?
[1, 86]   ἐς λόγους ἐλθεῖν" ὡς δέ  σφι   ἄσημα ἔφραζε, πάλιν ἐπειρώτων τὰ
[1, 31]   ἐς τὸ ἱρόν, οἱ δέ  σφι   βόες ἐκ τοῦ ἀγροῦ οὐ
[1, 133]   πρηγμάτων? τὸ δ? ἂν ἅδῃ  σφι   βουλευομένοισι, τοῦτο τῇ ὑστεραίῃ νήφουσι
[1, 2]   μὲν δὴ ἴσα πρὸς ἴσα  σφι   γενέσθαι, μετὰ δὲ ταῦτα Ἕλληνας
[1, 170]   δῆμοι εἶεν? οὗτοι μὲν δή  σφι   γνώμας τοιάσδε ἀπεδέξαντο. ~Ἅρπαγος δὲ
[1, 93]   ἐπὶ τοῦ σήματος ἄνω, καί  σφι   γράμματα ἐνεκεκόλαπτο τὰ ἕκαστοι ἐξεργάσαντο,
[1, 185]   ποταμὸν ῥέοντα πρότερον ἰθύν, ὅς  σφι   διὰ τῆς πόλιος μέσης ῥέει,
[1, 2]   ἐκεῖνοι Ἰοῦς τῆς Ἀργείης ἔδοσάν  σφι   δίκας τῆς ἁρπαγῆς? οὐδὲ ὤν
[1, 99]   λυπεοίατο καὶ ἐπιβουλεύοιεν, ἀλλ? ἑτεροῖός  σφι   δοκέοι εἶναι μὴ ὁρῶσι. ~ἐπείτε
[1, 22]   μετὰ δὲ τε διαλλαγή  σφι   ἐγένετο ἐπ? τε ξείνους
[1, 174]   χώρην ποιῆσαι. ἐντὸς δὲ πᾶσά  σφι   ἐγίνετο? τῇ γὰρ Κνιδίη
[1, 30]   ἦσαν καλοί τε κἀγαθοί, καί  σφι   εἶδε ἅπασι τέκνα ἐκγενόμενα καὶ
[1, 126]   προτεραίῃ εἶχον τὰ παρεόντα  σφι   εἴη αἱρετώτερα. οἳ δὲ ἔφασαν
[1, 115]   αὐτῶν ἐστήσαντο βασιλέα? ἐδόκεον γὰρ  σφι   εἶναι ἐς τοῦτο ἐπιτηδεότατος. οἱ
[1, 216]   καὶ ἰχθύων? οἳ δὲ ἄφθονοί  σφι   ἐκ τοῦ Ἀράξεω ποταμοῦ παραγίνονται?
[1, 122]   ὅτεῳ τρόπῳ περιγένοιτο. δέ  σφι   ἔλεγε, φὰς πρὸ τοῦ μὲν
[1, 198]   ἥντινα νοῦσον ἔχει. ~ταφαὶ δέ  σφι   ἐν μέλιτι, θρῆνοι δὲ παραπλήσιοι
[1, 170]   καὶ ἄρχοντας ἄλλων? μένουσι δέ  σφι   ἐν τῇ Ἰωνίῃ οὐκ ἔφη
[1, 165]   πόλιν. μετὰ δέ, ὡς τοῦτο  σφι   ἐξέργαστο, ἐποιήσαντο ἰσχυρὰς κατάρας τῷ
[1, 197]   δὲ παρεξελθεῖν τὸν κάμνοντα οὔ  σφι   ἔξεστι, πρὶν ἂν ἐπείρηται ἥντινα
[1, 202]   σιτέεσθαι τὴν χειμερινήν. ἄλλα δέ  σφι   ἐξευρῆσθαι δένδρεα καρποὺς τοιούσδε τινὰς
[1, 61]   εἰπεῖν, χρόνος διέφυ καὶ πάντα  σφι   ἐξήρτυτο ἐς τὴν κάτοδον? καὶ
[1, 139]   ἡμέας μέντοι οὔ? τὰ οὐνόματά  σφι   ἐόντα ὅμοια τοῖσι σώμασι καὶ
[1, 191]   μανθάνειν ἑαλωκότας, ἀλλὰ τυχεῖν γάρ  σφι   ἐοῦσαν ὁρτήν, χορεύειν τε τοῦτον
[1, 74]   νυκτομαχίην τινὰ ἐποιήσαντο? διαφέρουσι δέ  σφι   ἐπὶ ἴσης τὸν πόλεμον τῷ
[1, 202]   καρποὺς δὲ ἀπὸ δενδρέων ἐξευρημένους  σφι   ἐς φορβὴν κατατίθεσθαι ὡραίους, καὶ
[1, 215]   χρέωνται οὐδέν? οὐδὲ γὰρ οὐδέ  σφι   ἐστὶ ἐν τῇ χωρῇ,
[1, 153]   ἀγορῇσι οὐδὲν ἐώθασι χρᾶσθαι, οὐδέ  σφι   ἐστὶ τὸ παράπαν ἀγορή. μετὰ
[1, 170]   τῇ εἰ ἐπείθοντο, παρεῖχε ἂν  σφι   εὐδαιμονέειν Ἑλλήνων μάλιστα? ὃς ἐκέλευε
[1, 67]   Τεγεητέων γενοίατο. δὲ Πυθίη  σφι   ἔχρησε τὰ Ὀρέστεω τοῦ Ἀγαμέμνονος
[1, 167]   Ποσειδωνιήτεω μαθόντες ὡς τὸν Κύρνον  σφι   Πυθίη ἔχρησε κτίσαι ἥρων
[1, 83]   τοῦ κήρυκος, ὁρμέατο βοηθέειν. καί  σφι   ἤδη παρεσκευασμένοισι καὶ νεῶν ἐουσέων
[1, 1]   νεὸς ὠνέεσθαι τῶν φορτίων τῶν  σφι   ἦν θυμός μάλιστα? καὶ τοὺς
[1, 196]   μέν νυν κάλλιστος νόμος οὗτός  σφι   ἦν, οὐ μέντοι νῦν γε
[1, 94]   τὰ ἐσθεμένους τὰ πάντα ὅσα  σφι   ἦν χρηστὰ ἐπίπλοα, ἀποπλέειν κατὰ
[1, 172]   γυναιξὶ καὶ παισί. ἱδρυθέντων δέ  σφι   ἱρῶν ξεινικῶν, μετέπειτα ὥς σφι
[1, 68]   ἐγίνοντο οἱ Λακεδαιμόνιοι? ἤδη δέ  σφι   καὶ πολλὴ τῆς Πελοποννήσου
[1, 74]   καὶ Λαβύνητος Βαβυλώνιος. οὗτοί  σφι   καὶ τὸ ὅρκιον οἱ σπεύσαντες
[1, 126]   μὲν γὰρ προτέρην ἡμέρην πάντα  σφι   κακὰ ἔχειν, τὴν δὲ τότε
[1, 23]   δὴ λέγουσι Κορίνθιοι ὁμολογέουσι δέ  σφι   Λέσβιοι) ἐν τῷ βίῳ θῶμα
[1, 141]   ἀκούσας αὐτῶν τὰ προΐσχοντο ἔλεξέ  σφι   λόγον, ἄνδρα φὰς αὐλητὴν ἰδόντα
[1, 103]   ὅτε νὺξ ἡμέρη ἐγένετό  σφι   μαχομένοισι, καὶ τὴν Ἅλυος
[1, 167]   ἔτι ἐπιτελέουσι? καὶ γὰρ ἐναγίζουσί  σφι   μεγάλως καὶ ἀγῶνα γυμνικὸν καὶ
[1, 152]   οὔ κως ἐσήκουον, ἀλλ? ἀπέδοξέ  σφι   μὴ τιμωρέειν Ἴωσι. οἳ μὲν
[1, 3]   τοὺς δέ προϊσχομένων ταῦτα, προφέρειν  σφι   Μηδείης τὴν ἁρπαγήν, ὡς οὐ
[1, 166]   ἐγένετο? αἱ μὲν γὰρ τεσσεράκοντά  σφι   νέες διεφθάρησαν, αἱ δὲ εἴκοσι
[1, 216]   κατευωχέονται. ταῦτα μὲν τὰ ὀλβιώτατά  σφι   νενόμισται, τὸν δὲ νούσῳ τελευτήσαντα
[1, 178]   ὀνομαστότατον καὶ ἰσχυρότατον καὶ ἔνθα  σφι   Νίνου ἀναστάτου γενομένης τὰ βασιλήια
[1, 195]   τι? ἄνευ γὰρ ἐπισήμου οὔ  σφι   νόμος ἐστὶ ἔχειν σκῆπτρον. ~αὕτη
[1, 132]   ἄνευ γὰρ δὴ Μάγου οὔ  σφι   νόμος ἐστὶ θυσίας ποιέεσθαι. ἐπισχὼν
[1, 197]   ~δεύτερος δὲ σοφίῃ ὅδε ἄλλος  σφι   νόμος κατέστηκε? τοὺς κάμνοντας ἐς
[1, 122]   θειοτέρως δοκέῃ τοῖσι Πέρσῃσι περιεῖναί  σφι   παῖς, κατέβαλον φάτιν ὡς
[1, 193]   τὸν φοινίκων, ἵνα πεπαίνῃ τε  σφι   ψὴν τὴν βάλανον ἐσδύνων
[1, 199]   τὸ ἱρὸν ἑστᾶσι? θεραπηίη δέ  σφι   ὄπισθε ἕπεται πολλή. αἱ δὲ
[1, 89]   τῷ Διί. καὶ σύ τέ  σφι   οὐκ ἀπεχθήσεαι βίῃ ἀπαιρεόμενος τὰ
[1, 133]   οἴνῳ δὲ κάρτα προσκέαται, καί  σφι   οὐκ ἐμέσαι ἔξεστι, οὐκὶ οὐρῆσαι
[1, 66]   αὐτίκα καὶ εὐθηνήθησαν, καὶ δή  σφι   οὐκέτι ἀπέχρα ἡσυχίην ἄγειν, ἀλλὰ
[1, 24]   Ἀρίονα ἐς ἀπορίην παραιτήσασθαι, ἐπειδή  σφι   οὕτω δοκέοι, περιιδεῖν αὐτὸν ἐν
[1, 3]   δίκας οὐδὲ ἐκδόντες ἀπαιτεόντων βουλοίατό  σφι   παρ? ἄλλων δίκας γίνεσθαι. ~Μέχρι
[1, 73]   περὶ πολλοῦ ποιεόμενος αὐτούς, παῖδάς  σφι   παρέδωκε τὴν γλῶσσάν τε ἐκμαθεῖν
[1, 191]   κύρτῃ. νῦν δὲ ἐξ ἀπροσδοκήτου  σφι   παρέστησαν οἱ Πέρσαι. ὑπὸ δὲ
[1, 164]   ἐκεῖνοι μέλλοιεν ποιέειν, ὅμως δὲ  σφι   παριέναι βουλεύσασθαι. ἐν ὦν
[1, 155]   δεινοί τοι ἔωσι? ἄπειπε μέν  σφι   πέμψας ὅπλα ἀρήια μὴ ἐκτῆσθαι,
[1, 138]   ἑωυτοῦ παιδὸς ἀποθνήσκειν. ~ἅσσα δέ  σφι   ποιέειν οὐκ ἔξεστι, ταῦτα οὐδὲ
[1, 31]   ἐς τὸ ἱρόν. ταῦτα δέ  σφι   ποιήσασι καὶ ὀφθεῖσι ὑπὸ τῆς
[1, 61]   δωτίνας ἐκ τῶν πολίων αἵτινές  σφι   προαιδέοντό κού τι. πολλῶν δὲ
[1, 126]   Περσέων τὸν προκείμενον ἄεθλον, δεύτερα  σφι   προεῖπε ἐς τὴν ὑστεραίην παρεῖναι
[1, 206]   συναγείρας δὲ τούτους ἐς μέσον  σφι   προετίθεε τὸ πρῆγμα, συμβουλευόμενος ὁκότερα
[1, 24]   συνέντα τοῦτο λίσσεσθαι, χρήματα μὲν  σφι   προϊέντα, ψυχὴν δὲ παραιτεόμενον. οὔκων
[1, 216]   μίσγεται ἀδεῶς. οὖρος δὲ ἡλικίης  σφι   πρόκειται ἄλλος μὲν οὐδείς? ἐπεὰν
[1, 29]   ἔτεα χρήσεσθαι νόμοισι τοὺς ἄν  σφι   Σόλων θῆται. ~αὐτῶν δὴ ὦν
[1, 62]   ἐν δὲ τούτῳ τῷ χώρῳ  σφι   στρατοπεδευομένοισι οἵ τε ἐκ τοῦ
[1, 37]   τοῦ Κροίσου τόν γε παῖδά  σφι   συμπέμψειν, λέγει πρὸς αὐτὸν
[1, 1]   ἡμέρῃ ἀπ? ἧς ἀπίκοντο, ἐξεμπολημένων  σφι   σχεδόν πάντων, ἐλθεῖν ἐπὶ τὴν
[1, 214]   ἀλλήλους τοξεύειν, μετὰ δὲ ὥς  σφι   τὰ βέλεα ἐξετετόξευτο, συμπεσόντας τῇσι
[1, 141]   μὲν δὴ ὀργῇ ἐχόμενος ἔλεγέ  σφι   τάδε? Ἴωνες δὲ ὡς ἤκουσαν
[1, 36]   τοῦ ὀνείρου τὰ ἔπεα ἔλεγέ  σφι   τάδε. παιδὸς μὲν πέρι τοῦ
[1, 130]   ὑστέρῳ μέντοι χρόνῳ μετεμέλησέ τέ  σφι   ταῦτα ποιήσασι καὶ ἀπέστησαν ἀπὸ
[1, 158]   θεοῖσι μέλλοιεν χαριεῖσθαι. ἐπειρωτῶσι δέ  σφι   ταῦτα χρηστήριον ἐγένετο ἐκδιδόναι Πακτύην
[1, 24]   ἐὼν ἡλικίην πέντε καὶ ἐπιφανῆναί  σφι   τὸν Ἀρίονα ὥσπερ ἔχων ἐξεπήδησε?
[1, 126]   σταδίους εἴκοσι πάντῃ, τοῦτον  σφι   τὸν χῶρον προεῖπε ἐξημερῶσαι ἐν
[1, 175]   Ἀθηναίης πώγωνα μέγαν ἴσχε. τρὶς  σφι   τοῦτο ἐγένετο. οὗτοι τῶν περὶ
[1, 171]   τὸν χρόνον μακρῷ μάλιστα. καί  σφι   τριξὰ ἐξευρήματα ἐγένετο, τοῖσι οἱ
[1, 106]   οἱ Σκύθαι, καὶ τὰ πάντα  σφι   ὑπό τε ὕβριος καὶ ὀλιγωρίης
[1, 193]   τῶν σησάμων ποιεῦντες. εἰσὶ δέ  σφι   φοίνικες πεφυκότες ἀνὰ πᾶν τὸ
[1, 165]   Πέρσαι. ~οἱ δὲ Φωκαιέες, ἐπείτε  σφι   Χῖοι τὰς νήσους τὰς Οἰνούσσας
[1, 66]   Ἀρκάδων χωρῇ. δὲ Πυθίη  σφι   χρᾷ τάδε. Ἀρκαδίην μ? αἰτεῖς?
[1, 163]   παρ? αὐτῶν ὡς αὔξοιτο, ἐδίδου  σφι   χρήματα τεῖχος περιβαλέσθαι τὴν πόλιν,
[1, 159]   δ? αὖτις τὸν αὐτόν  σφι   χρησμὸν ἔφαινε, κελεύων ἐκδιδόναι Πακτύην
[1, 82]   Ἀργείων μηδένα, μηδὲ τὰς γυναῖκάς  σφι   χρυσοφορήσειν, πρὶν Θυρέας ἀνασώσωνται. Λακεδαιμόνιοι
[1, 139]   ποταμοὺς μάλιστα. ~καὶ τόδε ἄλλο  σφι   ὧδε συμπέπτωκε γίνεσθαι, τὸ Πέρσας
[1, 69]   Θόρνακι ἵδρυται Ἀπόλλωνος? Κροῖσος δέ  σφι   ὠνεομένοισι ἔδωκε δωτίνην. ~τούτων τε
[1, 174]   τὸ ἀντίξοον. δὲ Πυθίη  σφι,   ὡς αὐτοὶ Κνίδιοι λέγουσι, χρᾷ
[1, 31]   ἅμαξαν, ἐπὶ τῆς ἁμάξης δέ  σφι   ὠχέετο μήτηρ? σταδίους δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005