Alphabétiquement     [«   »]
ζῶσάν 1
ζωστῆρας 1
5
ἢ 65
2
4
106
Fréquences     [«    »]
63 οἳ
63 τι
62 ὑπὸ
65 ἢ
65 Κροῖσος
65 πάντα
65 τάδε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I


Livre, Chapitre
[1, 195]   μῆλον ῥόδον κρίνον     αἰετὸς ἄλλο τι? ἄνευ
[1, 195]   ῥόδον κρίνον αἰετὸς     ἄλλο τι? ἄνευ γὰρ ἐπισήμου
[1, 197]   αὐτὸς ποιήσας ἐξέφυγε ὁμοίην νοῦσον     ἄλλον εἶδε ἐκφυγόντα. σιγῇ δὲ
[1, 197]   ὁκοῖον ἂν ἔχῃ κάμνων     ἄλλον εἶδε παθόντα, ταῦτα προσιόντες
[1, 39]   ὀδόντος τοι εἶπε τελευτήσειν με,     ἄλλου τευ τι τούτῳ
[1, 5]   οὐκ ἔρχομαι ἐρέων ὡς οὕτω     ἄλλως κως ταῦτα ἐγένετο, τὸν
[1, 156]   ὑπετίθετο, αἱρετώτερα ταῦτα εὑρίσκων Λυδοῖσι     ἀνδραποδισθέντας πρηθῆναι σφέας, ἐπιστάμενος ὅτι
[1, 65]   δίζω σε θεὸν μαντεύσομαι     ἄνθρωπον. ἀλλ? ἔτι καὶ μᾶλλον
[1, 127]   ὅτι πρότερον ἥξοι παρ? ἐκεῖνον     Ἀστυάγης αὐτὸς βουλήσεται. ἀκούσας δὲ
[1, 24]   τούτοισι, ἀλλὰ κελεύειν τοὺς πορθμέας     αὐτὸν διαχρᾶσθαί μιν, ὡς ἂν
[1, 11]   τὴν βασιληίην ἔχε τὴν Λυδῶν,     αὐτόν σε αὐτίκα οὕτω ἀποθνήσκειν
[1, 11]   προκειμένην τὸν δεσπότεα ἀπολλύναι     αὐτὸν ὑπ? ἄλλων ἀπόλλυσθαι? αἱρέεται
[1, 92]   οὐσίης ἐχθροῦ, ὅς οἱ πρὶν     βασιλεῦσαι ἀντιστασιώτης κατεστήκεε, συσπεύδων Πανταλέοντι
[1, 11]   δίδωμί αἵρεσιν, ὁκοτέρην βούλεαι τραπέσθαι.     γὰρ Κανδαύλεα ἀποκτείνας ἐμέ τε
[1, 164]   τι χαλκὸς λίθος     γραφὴ ἦν, τὰ δὲ ἄλλα
[1, 35]   μοι ἐγένεο; τίνα τε ἀνδρῶν     γυναικῶν ἐφόνευσας; δὲ ἀμείβετο
[1, 206]   τῇσιδε χρᾶσθαι, ἀλλὰ πάντως μᾶλλον     δι? ἡσυχίης εἶναι? σὺ δὴ
[1, 170]   γενομένη, χρηστὴ δὲ καὶ πρὶν     διαφθαρῆναι Ἰωνίην Θάλεω ἀνδρὸς Μιλησίου
[1, 196]   παρθένων ἀνίστη ἂν τὴν ἀμορφεστάτην,     εἴ τις αὐτέων ἔμπηρος εἴη,
[1, 126]   ὅσον τε ἐπὶ ὀκτωκαίδεκα σταδίους     εἴκοσι πάντῃ, τοῦτον σφι τὸν
[1, 193]   χρέωνται δὲ οὐδὲν ἐλαίῳ ἀλλ?     ἐκ τῶν σησάμων ποιεῦντες. εἰσὶ
[1, 24]   ἂν ταφῆς ἐν γῇ τύχῃ,     ἐκπηδᾶν ἐς τὴν θάλασσαν τὴν
[1, 1]   διατίθεσθαι τὸν φόρτον. πέμπτῃ δὲ     ἕκτῃ ἡμέρῃ ἀπ? ἧς ἀπίκοντο,
[1, 191]   Βαβυλῶνα. εἰ μέν νυν προεπύθοντο     ἔμαθον οἱ Βαβυλώνιοι τὸ ἐκ
[1, 31]   ἄμεινον εἴη ἀνθρώπῳ τεθνάναι μᾶλλον     ζώειν. Ἀργεῖοι μὲν γὰρ περιστάντες
[1, 146]   Ἴωνες εἰσὶ τῶν ἄλλων Ἰώνων     κάλλιόν τι γεγόνασι, μωρίη πολλὴ
[1, 12]   ἀλλ? ἔδεε αὐτὸν ἀπολωλέναι     Κανδαύλεα) εἵπετο ἐς τὸν θάλαμον
[1, 24]   Τάραντος, πιστεύοντα δὲ οὐδαμοῖσι μᾶλλον     Κορινθίοισι μισθώσασθαι πλοῖον ἀνδρῶν Κορινθίων.
[1, 195]   πεποιημένον μῆλον ῥόδον     κρίνον αἰετὸς ἄλλο
[1, 140]   νέκυς πρὶν ἂν ὑπ? ὄρνιθος     κυνὸς ἑλκυσθῇ. Μάγους μὲν γὰρ
[1, 109]   κτείνει δι? ἐμεῦ, ἄλλο τι     λείπεται τὸ ἐνθεῦτεν ἐμοὶ κινδύνων
[1, 138]   ἂν δὲ τῶν ἀστῶν λέπρην     λεύκην ἔχῃ, ἐς πόλιν οὗτος
[1, 164]   ἀναθήματα, χωρὶς τι χαλκὸς     λίθος γραφὴ ἦν, τὰ
[1, 37]   μέτες ἰέναι ἐπὶ τὴν θήρην,     λόγῳ ἀνάπεισον ὅκως μοι ἀμείνω
[1, 37]   ἀνδρὶ συνοικέειν; ἐμὲ ὦν σὺ     μέτες ἰέναι ἐπὶ τὴν θήρην,
[1, 195]   ἑκάστῳ δὲ σκήπτρῳ ἔπεστι πεποιημένον     μῆλον ῥόδον κρίνον
[1, 137]   ταῦτα ἀνευρεθῆναι ἤτοι ὑποβολιμαῖα ἐόντα     μοιχίδια? οὐ γὰρ δή φασι
[1, 109]   παραφρονήσει τε καὶ μανέεται κάκιον     νῦν μαίνεται, οὔ οἱ ἔγωγε
[1, 77]   συμβαλὼν στρατὸς πολλὸν ἐλάσσων     Κύρου) τοῦτο μεμφθείς, ὡς
[1, 172]   μὲν πρὸς τὸ Καρικὸν ἔθνος,     οἱ Κᾶρες πρὸς τὸ Καυνικόν
[1, 78]   ἐξεγένετο Κροίσῳ ἀπαγγεῖλαι? πρὶν γὰρ     ὀπίσω σφέας ἀναπλῶσαι ἐς τὰς
[1, 130]   καὶ ἑκατὸν δυῶν δέοντα, πάρεξ     ὅσον οἱ Σκύθαι ἦρχον. ὑστέρῳ
[1, 49]   οὐδὲ τοῦτο λέγεται) ἄλλο γε     ὅτι καὶ τοῦτο ἐνόμισε μαντήιον
[1, 94]   παραπλησίοισι χρέωνται καὶ Ἕλληνές, χωρὶς     ὅτι τὰ θήλεα τέκνα καταπορνεύουσι,
[1, 86]   τι μᾶλλον ἐς ἑωυτὸν λέγων     οὐκ ἐς ἅπαν τὸ ἀνθρώπινον
[1, 207]   τοῦ προκειμένου πρήγματος τὰ ἔμπαλιν     οὗτοι. εἰ γὰρ ἐθελήσομεν ἐσδέξασθαι
[1, 173]   πρῶτος αὐτῶν γυναῖκα ξείνην     παλλακὴν ἔχῃ, ἄτιμα τὰ τέκνα
[1, 155]   Λυδῶν τὸν μὲν πλέον τι     πατέρα ἐόντα σὲ λαβὼν ἄγω,
[1, 136]   τοξεύειν καὶ ἀληθίζεσθαι. πρὶν δὲ     πενταέτης γένηται, οὐκ ἀπικνέεται ἐς
[1, 72]   Σύριοι οὗτοι τὸ μὲν πρότερον     Πέρσας ἄρξαι Μήδων κατήκοοι, τότε
[1, 129]   τεῷ περιβαλεῖν τοῦτο τὸ ἀγαθὸν     Περσέων. νῦν δὲ Μήδους μὲν
[1, 97]   πολλῷ μᾶλλον ἀνὰ τὰς κώμας     πρότερον ἦν, συνελέχθησαν οἱ Μῆδοι
[1, 195]   σκήπτρῳ ἔπεστι πεποιημένον μῆλον     ῥόδον κρίνον αἰετὸς
[1, 11]   τὸν ταῦτα βουλεύσαντα δεῖ ἀπόλλυσθαι,     σε τὸν ἐμὲ γυμνήν θεησάμενον
[1, 88]   πρὸς σὲ τὰ νοέων τυγχάνω     σιγᾶν ἐν τῷ παρεόντι χρή;
[1, 4]   ἄρξαι στρατεύεσθαι ἐς τὴν Ἀσίην     σφέας ἐς τὴν Εὐρώπην. τὸ
[1, 126]   κότερα τὰ τῇ προτεραίῃ εἶχον     τὰ παρεόντα σφι εἴη αἱρετώτερα.
[1, 30]   Κροίσου? μετὰ δὲ ἡμέρῃ τρίτῃ     τετάρτῃ κελεύσαντος Κροίσου τὸν Σόλωνα
[1, 91]   ἐπειρέσθαι πέμψαντα κότερα τὴν ἑωυτοῦ     τὴν Κύρου λέγοι ἀρχήν. οὐ
[1, 79]   τάχιστα ἐπὶ τὰς Σάρδις, πρὶν     τὸ δεύτερον ἁλισθῆναι τῶν Λυδῶν
[1, 11]   ἀλλ? ὥρα ἀναγκαίην ἀληθέως προκειμένην     τὸν δεσπότεα ἀπολλύναι αὐτὸν
[1, 165]   πρὶν ἐς Φωκαίην ἥξειν πρὶν     τὸν μύδρον τοῦτον ἀναφανῆναι. στελλομένων
[1, 19]   Δελφοὺς οὐκ ἔφη χρήσειν πρὶν     τὸν νηὸν τῆς Ἀθηναίης ἀνορθώσωσι,
[1, 22]   τῆς Μιλήτου τοὺς ἐναντίους λόγους     ὡς αὐτὸς κατεδόκεε. μετὰ δὲ
[1, 79]   παρὰ δόξαν ἔσχε τὰ πρήγματα     ὡς αὐτὸς κατεδόκεε, ὅμως τοὺς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005