Alphabétiquement     [«   »]
τύχῃσι 1
τῶ 1
τῳ 2
τῷ 191
τῷδε 6
τῶν 336
τῶνδε 7
Fréquences     [«    »]
159 ἐπὶ
162 ταῦτα
187 τοὺς
191 τῷ
218 ὡς
223 δὴ
230 γὰρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

τῷ


Livre, Chapitre
[1, 144]   ἐξεκλήισαν τῆς μετοχῆς, ἐν γὰρ  τῷ   ἀγῶνι τοῦ Τριοπίου Ἀπόλλωνος ἐτίθεσαν
[1, 203]   ζῷα οὐκ ἐκπλύνεσθαι, ἀλλὰ συγκαταγηράσκειν  τῷ   ἄλλῳ εἰρίῳ κατὰ περ ἐνυφανθέντα
[1, 20]   μάλιστα, πυθόμενον τὸ χρηστήριον τὸ  τῷ   Ἀλυάττῃ γενόμενον, πέμψαντα ἄγγελον κατειπεῖν,
[1, 61]   τῇ ἑωυτῆς μητρί, δὲ  τῷ   ἀνδρί. ὀργῇ δὲ ὡς εἶχε
[1, 163]   εἴκοσι καὶ ἑκατόν. τούτῳ δὴ  τῷ   ἀνδρὶ προσφιλέες οἱ Φωκαιέες οὕτω
[1, 183]   ὑπὸ Χαλδαίων, ταῦτα λέγω. τούτῳ  τῷ   ἀνδριάντι Δαρεῖος μὲν Ὑστάσπεος
[1, 92]   Βοιωτῶν τρίπους χρύσεος, τὸν ἀνέθηκέ  τῷ   Ἀπόλλωνι τῷ Ἰσμηνίῳ, ἐν δὲ
[1, 5]   ἐς Αἴγυπτον, ἀλλ? ὡς ἐν  τῷ   Ἄργει ἐμίσγετο τῷ ναυκλήρῳ τῆς
[1, 119]   ἐπὶ κανέῳ κατακεκαλυμμένα, ὡς δὲ  τῷ   Ἁρπάγῳ ἐδόκεε ἅλις ἔχειν τῆς
[1, 118]   βουκόλου τὸ πρῆγμα, πάλιν ἀπηγέετο  τῷ   Ἁρπάγῳ, μετὰ δὲ ὣς οἱ
[1, 209]   τὴν Εὐρώπην ἐπισκιάζειν. Ὑστάσπεϊ δὲ  τῷ   Ἀρσάμεος ἐόντι ἀνδρὶ Ἀχαιμενίδῃ ἦν
[1, 192]   πολλόν τι κρατίστη, ὅκου Τριτανταίχμῃ  τῷ   Ἀρταβάζου ἐκ βασιλέος ἔχοντι τὸν
[1, 192]   προσετετάχατο σιτία παρέχειν. τοιαῦτα μὲν  τῷ   ἄρχοντι τῆς Βαβυλῶνος ὑπῆρχε ἐόντα.
[1, 60]   Πεισίστρατον κατάγει, καὶ οἱ ἐν  τῷ   ἄστεϊ πειθόμενοι τὴν γυναῖκα εἶναι
[1, 21]   μηχανᾶται τοιάδε? ὅσος ἦν ἐν  τῷ   ἄστεϊ σῖτος καὶ ἑωυτοῦ καὶ
[1, 128]   δὲ ὥπλισε τοὺς ὑπολειφθέντας ἐν  τῷ   ἄστεϊ τῶν Μήδων, νέους τε
[1, 129]   Μήδων ἀπέβαλε. ~ἐόντι δὲ αἰχμαλώτῳ  τῷ   Ἀστυάγεϊ προσστὰς Ἅρπαγος κατέχαιρέ
[1, 160]   ἐξέδοσαν δὲ οἱ Χῖοι ἐπὶ  τῷ   Ἀταρνέι μισθῷ? τοῦ δὲ Ἀταρνέος
[1, 171]   αὐτόχθονας ἠπειρώτας, καὶ τῷ οὐνόματι  τῷ   αὐτῷ αἰεὶ διαχρεωμένους τῷ περ
[1, 194]   ἐς τοὺς Ἀρμενίους, ἄλλα τρόπῳ  τῷ   αὐτῷ ποιεῦνται πλοῖα. ~τὰ μὲν
[1, 36]   εἶχε ἐν Κροίσου. ἐν δὲ  τῷ   αὐτῷ χρόνῳ τούτῳ ἐν τῷ
[1, 191]   ταῦτα παραινέσας ἀπήλαυνε αὐτὸς σὺν  τῷ   ἀχρηίῳ τοῦ στρατοῦ. ἀπικόμενος δὲ
[1, 132]   Πέρσῃσι κατεύχεται εὖ γίνεσθαι καὶ  τῷ   βασιλέι? ἐν γὰρ δὴ τοῖσι
[1, 163]   ἐς τὸν Ταρτησσὸν προσφιλέες ἐγένοντο  τῷ   βασιλέι τῶν Ταρτησσίων, τῷ οὔνομα
[1, 23]   ὁμολογέουσι δέ σφι Λέσβιοι) ἐν  τῷ   βίῳ θῶμα μέγιστον παραστῆναι, Ἀρίονα
[1, 113]   τὴν ψυχήν" ~κάρτα τε ἔδοξε  τῷ,   βουκόλῳ πρὸς τὰ παρεόντα εὖ
[1, 124]   σε οὐκ ἀπέκτεινα ἀλλὰ ἔδωκα  τῷ   βουκόλῳ. σύ νυν, ἢν βούλῃ
[1, 54]   ἀτελείην καὶ προεδρίην, καὶ ἐξεῖναι  τῷ   βουλομένῳ αὐτῶν γίνεσθαι Δελφὸν ἐς
[1, 212]   ἄπληστε αἵματος Κῦρε, μηδὲν ἐπαερθῇς  τῷ   γεγονότι τῷδε πρήγματι, εἰ ἀμπελίνῳ
[1, 8]   Δασκύλου ἀρεσκόμενος μάλιστα, τούτῳ  τῷ   Γύγῃ καὶ τὰ σπουδαιέστερα τῶν
[1, 111]   καὶ ἀπικνέεται ἐς τὴν ἔπαυλιν.  τῷ   δ? ἄρα καὶ αὐτῷ
[1, 52]   ~ταῦτα μὲν ἐς Δελφοὺς ἀπέπεμψε,  τῷ   δὲ Ἀμφιάρεῳ, πυθόμενος αὐτοῦ τήν
[1, 19]   τὸν πρὸς Ἐρυθραίους πόλεμον συνδιήνεικαν.  ~τῷ   δὲ δυωδεκάτῳ ἔτεϊ ληίου ἐμπιπραμένου
[1, 86]   τὸν μὲν δὴ ποιέειν ταῦτα?  τῷ   δὲ Κροίσῳ ἑστεῶτι ἐπὶ τῆς
[1, 66]   Λυκοῦργος. ~οὕτω μὲν μεταβαλόντες εὐνομήθησαν,  τῷ   δὲ Λυκούργῳ τελευτήσαντι ἱρὸν εἱσάμενοι
[1, 210]   οἱ Δαρεῖον ἐπιβουλεύειν ἔλεγε τάδε?  τῷ   δὲ δαίμων προέφαινε ὡς
[1, 199]   γὰρ ἱρὸν τοῦτο τὸ ἀργύριον.  τῷ   δὲ πρώτῳ ἐμβαλόντι ἕπεται οὐδὲ
[1, 114]   τινὰ αὐτῶν ὀφθαλμὸν βασιλέος εἶναι,  τῷ   δὲ τινὶ τὰς ἀγγελίας φέρειν
[1, 136]   ὃς ἂν πολλοὺς ἀποδέξῃ παῖδας?  τῷ   δὲ τοὺς πλείστους ἀποδεικνύντι δῶρα
[1, 74]   οὖρον προθέμενος ἐνιαυτὸν τοῦτον ἐν  τῷ   δὴ καὶ ἐγένετο μεταβολή.
[1, 23]   ἐτυράννευε δὲ Περίανδρος Κορίνθου?  τῷ   δὴ λέγουσι Κορίνθιοι ὁμολογέουσι δέ
[1, 80]   Κροίσῳ ἄχρηστον τὸ ἱππικόν,  τῷ   δή τι καὶ ἐπεῖχε ἐλλάμψεσθαι
[1, 16]   Ἀλυάττης. οὗτος δὲ Κυαξάρῃ τε  τῷ   Δηιόκεω ἀπογόνῳ ἐπολέμησε καὶ Μήδοισι,
[1, 60]   Ἑλλήνων σοφίην μηχανῶνται τοιάδε. ἐν  τῷ   δήμῳ τῷ Παιανιέι ἦν γυνὴ
[1, 89]   ὡς σφέα ἀναγκαίως ἔχει δεκατευθῆναι  τῷ   Διί. καὶ σύ τέ σφι
[1, 96]   τὴν Μηδικὴν ἐποίεε, ἐπιστάμενος ὅτι  τῷ   δικαίῳ τὸ ἄδικον πολέμιον ἐστί.
[1, 77]   ἐνένωτο τὸν χειμῶνα παρείς, ἅμα  τῷ   ἔαρι στρατεύειν ἐπὶ τοὺς Πέρσας.
[1, 92]   ἔτι πρότερον κατιρώσας τότε τρόπῳ  τῷ   εἰρημένῳ ἀνέθηκε ἐς τὰ εἴρηται.
[1, 61]   ~ἀπολαβὼν δὲ τὴν τυραννίδα τρόπῳ  τῷ   εἰρημένῳ Πεισίστρατος κατὰ τὴν
[1, 74]   σφι ἐπὶ ἴσης τὸν πόλεμον  τῷ   ἕκτῳ ἔτεϊ συμβολῆς γενομένης συνήνεικε
[1, 120]   μέλλει ἀσφαλέστατα εἶναι οἴκῳ τε  τῷ   ἐμῷ καὶ ὑμῖν" εἶπαν πρὸς
[1, 30]   Σόλων δὲ οὐδὲν ὑποθωπεύσας ἀλλὰ  τῷ   ἐόντι χρησάμενος λέγει βασιλεῦ,
[1, 27]   ἔχεις; κάρτα τε ἡσθῆναι Κροῖσον  τῷ   ἐπιλόγῳ καί οἱ, προσφυέως γὰρ
[1, 181]   τε καὶ ἰσχυρῷ, ἐν δὲ  τῷ   ἑτέρῳ Διὸς Βήλου ἱρὸν χαλκόπυλον,
[1, 113]   ἔθηκε ἐς τὸ ἄγγος ἐν  τῷ   ἔφερε τὸν ἕτερον? κοσμήσας δὲ
[1, 80]   Μήδου τοιόνδε? ὅσαι τῷ στρατῷ  τῷ   ἑωυτοῦ εἵποντο σιτοφόροι τε καὶ
[1, 208]   Κροῖσον ἐς τὰς χεῖρας ἐσθεὶς  τῷ   ἑωυτοῦ παιδὶ Καμβύσῃ, τῷ περ
[1, 207]   σκευάσαντας προθεῖναι ἐν τῷ στρατοπέδῳ  τῷ   ἡμετέρῳ δαῖτα, πρὸς δὲ καὶ
[1, 144]   μὴ ἐκφέρειν ἀλλ? αὐτοῦ ἀνατιθέναι  τῷ   θεῷ. ἀνὴρ ὦν Ἁλικαρνησσεύς, τῷ
[1, 47]   τὸ μέγαρον οἱ Λυδοὶ χρησόμενοι  τῷ   θεῷ καὶ ἐπειρώτων τὸ ἐντεταλμένον,
[1, 90]   κατέβαινε αὖτις παραιτεόμενος ἐπεῖναί οἱ  τῷ   θεῷ τοῦτο ὀνειδίσαι. Κῦρος δὲ
[1, 183]   τότε ἐπεὰν τὴν ὁρτὴν ἄγωσι  τῷ   θεῷ τούτῳ. ἦν δὲ ἐν
[1, 23]   ἦν Κυψέλου παῖς οὗτος  τῷ   Θρασυβούλῳ τὸ χρηστήριον μηνύσας? ἐτυράννευε
[1, 137]   ἀδικήματα ἐόντα τῶν ὑπουργημάτων, οὕτω  τῷ   θυμῷ χρᾶται. ἀποκτεῖναι δὲ οὐδένα
[1, 132]   μυρσίνῃ μάλιστα. ἑωυτῷ μὲν δὴ  τῷ   θύοντι ἰδίῃ μούνῳ οὔ οἱ
[1, 216]   θεῶν δὲ μοῦνον ἥλιον σέβονται,  τῷ   θύουσι ἵππους. νόος δὲ οὗτος
[1, 31]   καὶ εὐωχήθησαν, κατακοιμηθέντες ἐν αὐτῷ  τῷ   ἱρῷ οἱ νεηνίαι οὐκέτι ἀνέστησαν
[1, 92]   χρύσεος, τὸν ἀνέθηκέ τῷ Ἀπόλλωνι  τῷ   Ἰσμηνίῳ, ἐν δὲ Ἐφέσῳ αἵ
[1, 157]   αὐτόθι μαντήιον ἐκ παλαιοῦ ἱδρυμένον,  τῷ   Ἴωνές τε πάντες καὶ Αἰολέες
[1, 196]   ὅδε κατὰ γνώμην τὴν ἡμετέρην,  τῷ   καὶ Ἰλλυριῶν Ἐνετοὺς πυνθάνομαι χρᾶσθαι.
[1, 91]   οὐδ? ἐπανειρόμενος ἑωυτὸν αἴτιον ἀποφαινέτω?  τῷ   καὶ τὸ τελευταῖον χρηστηριαζομένῳ εἶπε
[1, 110]   ἀλλὰ τεῷ τρόπῳ περιποιήσῃς, ὀλέθρῳ  τῷ   κακίστῳ σε διαχρήσεσθαι. ἐπορᾶν δὲ
[1, 142]   οὐρανοῦ καὶ τῶν ὡρέων ἐν  τῷ   καλλίστῳ ἐτύγχανον ἱδρυσάμενοι πόλιας πάντων
[1, 108]   μέσου ἀνδρὸς Μήδου. ~συνοικεούσης δὲ  τῷ   Καμβύσῃ τῆς Μανδάνης, Ἀστυάγης
[1, 193]   ψῆνας γὰρ δὴ φέρουσι ἐν  τῷ   καρπῷ οἱ ἔρσενες κατά περ
[1, 67]   θεὸν ἐπειρησομένους τὸν χῶρον ἐν  τῷ   κέοιτο Ὀρέστης. εἰρωτῶσι δὲ ταῦτα
[1, 51]   μὲν χρύσεος κεῖται ἐν  τῷ   Κλαζομενίων θησαυρῷ, ἕλκων σταθμὸν εἴνατον
[1, 9]   σε ἐς τὸ οἴκημα ἐν  τῷ   κοιμώμεθα ὄπισθε τῆς ἀνοιγομένης θύρης
[1, 67]   ἐξίωσι ἐκ τῶν ἱππέων, Σπαρτιητέων  τῷ   κοινῷ διαπεμπομένους μὴ ἐλινύειν ἄλλους
[1, 50]   ἵδρυτο) καὶ νῦν κεῖται ἐν  τῷ   Κορινθίων θησαυρῷ, ἕλκων σταθμὸν ἕβδομον
[1, 51]   ἀργυρέους τέσσερας ἀπέπεμψε, οἳ ἐν  τῷ   Κορινθίων θησαυρῷ ἑστᾶσι, καὶ περιρραντήρια
[1, 14]   ἀνακέαται. ἑστᾶσι δὲ οὗτοι ἐν  τῷ   Κορινθίων θησαυρῷ, σταθμὸν ἔχοντες τριήκοντα
[1, 113]   ἔφερε τὸν ἕτερον? κοσμήσας δὲ  τῷ   κόσμῳ παντὶ τοῦ ἑτέρου παιδός,
[1, 80]   ὦν τούτου εἵνεκεν ἐσεσόφιστο, ἵνα  τῷ   Κροίσῳ ἄχρηστον τὸ ἱππικόν,
[1, 34]   κατὰ τὸν παῖδα. ἦσαν δὲ  τῷ   Κροίσῳ δύο παῖδες, τῶν οὕτερος
[1, 49]   μὲν δὴ ἐκ Δελφῶν οὕτω  τῷ,   Κροίσῳ ἐχρήσθη? κατὰ δὲ τὴν
[1, 80]   αὐτάς, ὀπίσω ἀνέστρεφον, διέφθαρτό τε  τῷ   Κροίσῳ ἐλπίς. οὐ μέντοι
[1, 34]   δὴ ὦν τὸν Ἄτυν σημαίνει  τῷ   Κροίσῳ ὄνειρος, ὡς ἀπολέει
[1, 33]   θεὸς προρρίζους ἀνέτρεψε" ~ταῦτα λέγων  τῷ   Κροίσῳ οὔ κως οὔτε ἐχαρίζετο,
[1, 43]   φήμην, ἔθεε δέ τις ἀγγελέων  τῷ   Κροίσῳ τὸ γεγονός, ἀπικόμενος δὲ
[1, 74]   δοῦναι τὴν θυγατέρα Ἀρύηνιν Ἀστυάγεϊ  τῷ   Κυαξάρεω παιδί? ἄνευ γὰρ ἀναγκαίης
[1, 128]   τάχιστα Ἀστυάγης, ἔφη ἀπειλέων  τῷ   Κύρῳ ἀλλ? οὐδ? ὣς Κῦρός
[1, 123]   καὶ ἐόντος ἑτοίμου, οὕτω δὴ  τῷ   Κύρῳ διαιτωμένῳ ἐν Πέρσῃσι βουλόμενος
[1, 75]   λόγοισι σημανέω? τὰ Κροῖσος ἐπιμεμφόμενος  τῷ   Κύρῳ ἔς τε τὰ χρηστήρια
[1, 201]   ἄρτου τρόπον ὀπτήσας. ~ὡς δὲ  τῷ   Κύρῳ καὶ τοῦτο τὸ ἔθνος
[1, 162]   Ἀστυάγης ἀνόμῳ τραπέζῃ ἔδαισε,  τῷ   Κύρῳ τὴν βασιληίην συγκατεργασάμενος. οὗτος
[1, 205]   ταύτην πέμπων Κῦρος ἐμνᾶτο  τῷ   λόγῳ θέλων γυναῖκα ἣν ἔχειν.
[1, 129]   εἶναι. Ἀστυάγης δέ μιν ἀπέφαινε  τῷ   λόγῳ σκαιότατόν τε καὶ ἀδικώτατον
[1, 122]   παντός, ἦν τέ οἱ ἐν  τῷ   λόγῳ τὰ πάντα Κυνώ.
[1, 59]   στάσιν? συλλέξας δὲ στασιώτας καὶ  τῷ   λόγῳ τῶν ὑπερακρίων προστὰς μηχανᾶται
[1, 32]   ἀνθρωπηίων πρηγμάτων πέρι. ἐν γὰρ  τῷ   μακρῷ χρόνῳ πολλὰ μὲν ἐστὶ
[1, 90]   τὰ ἀναθήματα, καὶ ὡς ἐπαερθεὶς  τῷ   μαντηίῳ ἐστρατεύσατο ἐπὶ Πέρσας? λέγων
[1, 192]   δὲ δὴ καὶ τῷδε. βασιλέι  τῷ   μεγάλῳ ἐς τροφὴν αὐτοῦ τε
[1, 181]   πόλιος ἐτετείχιστο ἐν μέσῳ ἐν  τῷ   μὲν τὰ βασιλήια περιβόλῳ μεγάλῳ
[1, 36]   τῷ αὐτῷ χρόνῳ τούτῳ ἐν  τῷ   Μυσίῳ Ὀλύμπῳ ὑὸς χρῆμα γίνεται
[1, 5]   ὡς ἐν τῷ Ἄργει ἐμίσγετο  τῷ   ναυκλήρῳ τῆς νέος? ἐπεὶ δ?
[1, 214]   ἐς τὸν ἀσκόν, λυμαινομένη δὲ  τῷ   νεκρῷ ἐπέλεγε τάδε? σὺ μὲν
[1, 45]   τὰς χεῖρας, ἐπικατασφάξαι μιν κελεύων  τῷ   νεκρῷ, λέγων τήν τε προτέρην
[1, 182]   συγκατακληίεται τὰς νύκτας ἔσω ἐν  τῷ   νηῷ. ~ἔστι δὲ τοῦ ἐν
[1, 181]   νηὸς ἔπεστι μέγας? ἐν δὲ  τῷ   νηῷ κλίνη μεγάλη κέεται εὖ
[1, 159]   ἦν νενοσσευμένα ὀρνίθων γένεα ἐν  τῷ   νηῷ. ποιέοντος δὲ αὐτοῦ ταῦτα
[1, 140]   καὶ πετεινά. καὶ ἀμφὶ μὲν  τῷ   νόμῳ τούτῳ ἐχέτω ὡς καὶ
[1, 87]   τοὺς πατέρας θάπτουσι, ἐν δὲ  τῷ   οἱ πατέρες τοὺς παῖδας. ἀλλὰ
[1, 202]   τῇ ὀσμῇ κατά περ Ἕλληνας  τῷ   οἴνῳ πλεῦνος δὲ ἐπιβαλλομένου τοῦ
[1, 143]   ἱρὸν ἱδρύσαντο ἐπὶ σφέων αὐτέων,  τῷ   οὔνομα ἔθεντο Πανιώνιον, ἐβουλεύσαντο δὲ
[1, 94]   τῇ ἀπαλλασσομένῃ τὸν ἑωυτοῦ παῖδα,  τῷ   οὔνομα εἶναι Τυρσηνόν. λαχόντας δὲ
[1, 180]   γὰρ μέσον αὐτῆς ποταμὸς διέργει,  τῷ   οὔνομα ἐστὶ Εὐφρήτης? ῥέει δὲ
[1, 175]   πρήγματα παρέσχον πλεῖστα, ὄρος τειχίσαντες  τῷ   οὔνομα ἐστὶ Λίδη. ~Πηδασέες μέν
[1, 144]   τῷ θεῷ. ἀνὴρ ὦν Ἁλικαρνησσεύς,  τῷ   οὔνομα ἦν Ἀγασικλέης, νικήσας τὸν
[1, 96]   ἐν τοῖσι Μήδοισι ἐγένετο σοφὸς  τῷ   οὔνομα ἦν Δηιόκης, παῖς δ?
[1, 107]   ὄψιν? δὲ Πέρσῃ διδοῖ  τῷ   οὔνομα ἦν Καμβύσης, τὸν εὕρισκε
[1, 152]   Σάρδις σφέων αὐτῶν τὸν δοκιμώτατον,  τῷ   οὔνομα ἦν Λακρίνης, ἀπερέοντα Κύρῳ
[1, 61]   Νάξιός σφι ἀνὴρ ἀπιγμένος ἐθελοντής,  τῷ   οὔνομα ἦν Λύγδαμις, προθυμίην πλείστην
[1, 110]   ἐπιτηδεοτάτας νέμοντα καὶ ὄρεα θηριωδέστατα?  τῷ   οὔνομα ἦν Μιτραδάτης, συνοίκεε δὲ
[1, 152]   πρὸ πάντων λέγειν τὸν Φωκαέα,  τῷ   οὔνομα ἦν Πύθερμος. δὲ
[1, 211]   βασιλείης Τομύριος παῖδα στρατηγέοντα Μασσαγετέων,  τῷ   οὔνομα ἦν Σπαργαπίσης. ~ἣ δὲ
[1, 84]   πεπαυμένων ἀνὴρ Μάρδος ἐπειρᾶτο προσβαίνων,  τῷ   οὔνομα ἦν Ὑροιάδης, κατὰ τοῦτο
[1, 163]   ἐγένοντο τῷ βασιλέι τῶν Ταρτησσίων,  τῷ   οὔνομα μὲν ἦν, Ἀργανθώνιος, ἐτυράννευσε
[1, 143]   μοι οἱ πολλοὶ αὐτῶν ἐπαισχύνεσθαι  τῷ   οὐνόματι? αἱ δὲ δυώδεκα πόλιες
[1, 171]   ἑωυτοὺς εἶναι αὐτόχθονας ἠπειρώτας, καὶ  τῷ   οὐνόματι τῷ αὐτῷ αἰεὶ διαχρεωμένους
[1, 60]   μηχανῶνται τοιάδε. ἐν τῷ δήμῳ  τῷ   Παιανιέι ἦν γυνὴ τῇ οὔνομα
[1, 34]   καταρρωδήσας τὸν ὄνειρον ἄγεται μὲν  τῷ   παιδὶ γυναῖκα, ἐωθότα δὲ στρατηγέειν
[1, 34]   συνένησε, μή τί οἱ κρεμάμενον  τῷ   παιδὶ ἐμπέσῃ. ~ἔχοντι δέ οἱ
[1, 115]   καὶ ἰδὼν Ἀστυάγης, θέλων τιμωρῆσαι  τῷ   παιδὶ τιμῆς τῆς Ἀρτεμβάρεος εἵνεκα,
[1, 113]   τίθει. ὡς δὲ τρίτη ἡμέρη  τῷ   παιδίῳ ἐκκειμένῳ ἐγένετο, ἤιε ἐς
[1, 97]   φίλοι οὐ γὰρ δὴ τρόπῳ  τῷ   παρεόντι χρεώμενοι δυνατοὶ εἰμὲν οἰκέειν
[1, 88]   νοέων τυγχάνω σιγᾶν ἐν  τῷ   παρεόντι χρή; Κῦρος δέ μιν
[1, 136]   γένηται, οὐκ ἀπικνέεται ἐς ὄψιν  τῷ   πατρί, ἀλλὰ παρὰ τῇσι γυναιξὶ
[1, 103]   ἐπὶ τὴν Νίνον, τιμωρέων τε  τῷ   πατρὶ καὶ τὴν πόλιν ταύτην
[1, 136]   ἢν ἀποθάνῃ τρεφόμενος, μηδεμίαν ἄσην  τῷ   πατρὶ προσβάλῃ. ~αἰνέω μέν νυν
[1, 192]   ἐτρέφετο ὥστε τέσσερες τῶν ἐν  τῷ   πεδίῳ κῶμαι μεγάλαι, τῶν ἄλλων
[1, 145]   καὶ Φαρέες καὶ Ὤλενος, ἐν  τῷ   Πεῖρος ποταμὸς μέγας ἐστί, καὶ
[1, 24]   ἀνδρῶν Κορινθίων. τοὺς δὲ ἐν  τῷ   πελάγεϊ ἐπιβουλεύειν τὸν Ἀρίονα ἐκβαλόντας
[1, 212]   τῷδε πρήγματι, εἰ ἀμπελίνῳ καρπῷ,  τῷ   περ αὐτοὶ ἐμπιπλάμενοι μαίνεσθε οὕτω
[1, 171]   οὐνόματι τῷ αὐτῷ αἰεὶ διαχρεωμένους  τῷ   περ νῦν. ἀποδείκνῦσι δὲ ἐν
[1, 208]   ἐσθεὶς τῷ ἑωυτοῦ παιδὶ Καμβύσῃ,  τῷ   περ τὴν βασιληίην ἐδίδου, καὶ
[1, 123]   δοὺς ἅτε θηρευτῇ τῶν οἰκετέων  τῷ   πιστοτάτῳ, ἀπέστελλε ἐς τοὺς Πέρσας,
[1, 67]   Λακεδαίμονι ἤδη οἱ Σπαρτιῆται κατυπέρτεροι  τῷ   πολέμῳ ἐγεγόνεσαν, τρόπῳ τοιῷδε γενόμενοι.
[1, 68]   ὅκως πειρῴατο ἀλλήλων, πολλῷ κατυπέρτεροι  τῷ   πολέμῳ ἐγίνοντο οἱ Λακεδαιμόνιοι? ἤδη
[1, 67]   τρόπῳ τοιῷδε γενόμενοι. ἐπειδὴ αἰεὶ  τῷ   πολέμῳ ἑσσοῦντο ὑπὸ Τεγεητέων, πέμψαντες
[1, 65]   μεγάλων πεφευγότας καὶ ἐόντας ἤδη  τῷ   πολέμῳ κατυπερτέρους Τεγεητέων. ἐπὶ γὰρ
[1, 67]   τίνα ἂν θεῶν ἱλασάμενοι κατύπερθε  τῷ   πολέμῳ Τεγεητέων γενοίατο. δὲ
[1, 171]   κατεστραμμένου γῆν πολλὴν καὶ εὐτυχέοντος  τῷ   πολέμῳ, τὸ Καρικὸν ἦν ἔθνος
[1, 189]   φέρων. κάρτα τε δὴ ἐχαλέπαινε  τῷ   ποταμῷ Κῦρος τοῦτο ὑβρίσαντι,
[1, 179]   ποταμὸς οὐ μέγας? Ἲς καὶ  τῷ   ποταμῷ τὸ οὔνομα? ἐσβάλλει δὲ
[1, 84]   τῇ ἑωυτοῦ διαπέμψας ἱππέας προεῖπε  τῷ   πρώτῳ ἐπιβάντι τοῦ τείχεος δῶρα
[1, 108]   Καμβύσῃ τῆς Μανδάνης, Ἀστυάγης  τῷ   πρώτῳ ἔτεϊ εἶδε ἄλλην ὄψιν,
[1, 181]   τὸ εὖρος, καὶ ἐπὶ τούτῳ  τῷ   πύργῳ ἄλλος πύργος ἐπιβέβηκε, καὶ
[1, 75]   λέγεται παρεόντα τὸν Θαλῆν ἐν  τῷ   στρατοπέδῳ ποιῆσαι αὐτῷ τὸν ποταμὸν
[1, 207]   κατακόψαντας καὶ σκευάσαντας προθεῖναι ἐν  τῷ   στρατοπέδῳ τῷ ἡμετέρῳ δαῖτα, πρὸς
[1, 174]   ἐπαύσαντο καὶ Ἁρπάγῳ ἐπιόντι σὺν  τῷ   στρατῷ ἀμαχητὶ σφέας αὐτοὺς παρέδοσαν.
[1, 76]   ~Κροῖσος δὲ ἐπείτε διαβὰς σὺν  τῷ   στρατῷ ἀπίκετο τῆς Καππαδοκίης ἐς
[1, 205]   ζευγνύων ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ διάβασιν  τῷ   στρατῷ, καὶ πύργους ἐπὶ πλοίων
[1, 161]   πεδίον πᾶν ἐπέδραμε ληίην ποιεύμενος  τῷ   στρατῷ, Μαγνησίην τε ὡσαύτως. μετὰ
[1, 191]   τῆς πόλιος ποταμός, προεῖπε  τῷ   στρατῷ, ὅταν διαβατὸν τὸ ῥέεθρον
[1, 80]   ὑποθεμένου ἀνδρὸς Μήδου τοιόνδε? ὅσαι  τῷ   στρατῷ τῷ ἑωυτοῦ εἵποντο σιτοφόροι
[1, 155]   Πακτύης γὰρ ἐστὶ ἀδικέων,  τῷ   σὺ ἐπέτρεψας Σάρδις, οὗτος δότω
[1, 207]   ἂν ὁρῶ σφάλμα ἐὸν οἴκῳ  τῷ   σῷ κατὰ δύναμιν ἀποτρέψειν? τὰ
[1, 216]   οὗτος τῆς θυσίης? τῶν θεῶν  τῷ   ταχίστῳ πάντων τῶν θνητῶν τὸ
[1, 118]   καὶ τὸ γεγονὸς ἔχει καλῶς?  τῷ   τε γὰρ πεποιημένῳ" ἔφη λέγων
[1, 31]   δὲ μήτηρ περιχαρής ἐοῦσα  τῷ   τε ἔργῳ καὶ τῇ φήμῃ,
[1, 143]   αἱ δὲ δυώδεκα πόλιες αὗται  τῷ   τε οὐνόματι ἠγάλλοντο καὶ ἱρὸν
[1, 186]   ὀπτῇσι κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον  τῷ   τείχεϊ, τοῦτο δὲ κατὰ μέσην
[1, 181]   ἀμπαύονται οἱ ἀναβαίνοντες. ἐν δὲ  τῷ   τελευταίῳ πύργῳ νηὸς ἔπεστι μέγας?
[1, 98]   τῶν συναπάντων ἑπτά, ἐν δὴ  τῷ   τελευταίῳ τὰ βασιλήια ἔνεστι καὶ
[1, 183]   θεῷ τούτῳ. ἦν δὲ ἐν  τῷ   τεμένεϊ τούτῳ ἔτι τὸν χρόνον
[1, 196]   λαβὼν συνοικέειν αὐτῇ, ἐς  τῷ   τὸ ἐλάχιστον ὑπισταμένῳ προσέκειτο. τὸ
[1, 20]   Περίανδρον τὸν Κυψέλου ἐόντα Θρασυβούλῳ  τῷ   τότε Μιλήτου τυραννεύοντι ξεῖνον ἐς
[1, 182]   γὰρ δὴ ἐκεῖθι κοιμᾶται ἐν  τῷ   τοῦ Διὸς τοῦ Θηβαιέος γυνή,
[1, 45]   τῶν αὐτὸς ᾔδεε βαρυσυμφορώτατος, ἐπικατασφάζει  τῷ   τύμβῳ ἑωυτόν. ~Κροῖσος δὲ ἐπὶ
[1, 179]   ὦν Ἲς ποταμὸς ἅμα  τῷ,   ὕδατι θρόμβους ἀσφάλτου ἀναδιδοῖ πολλούς,
[1, 38]   ἀλλά μοι ὄψις ὀνείρου ἐν  τῷ   ὕπνῳ ἐπιστᾶσα ἔφη σε ὀλιγοχρόνιον
[1, 209]   τοιήνδε? ἐδόκεε Κῦρος ἐν  τῷ   ὕπνῳ ὁρᾶν τῶν Ὑστάσπεος παίδων
[1, 107]   Μανδάνην? τὴν ἐδόκεε Ἀστυάγης ἐν  τῷ   ὕπνῳ οὐρῆσαι τοσοῦτον ὥστε πλῆσαι
[1, 165]   σφι ἐξέργαστο, ἐποιήσαντο ἰσχυρὰς κατάρας  τῷ   ὑπολειπομένῳ ἑωυτῶν τοῦ στόλου, πρὸς
[1, 126]   ἐμέο πείθεσθαι εἰσὶ ὑμῖν πόνοι  τῷ   χθιζῷ παραπλήσιοι ἀναρίθμητοι. νῦν ὦν
[1, 158]   ποιῆσαι ταῦτα Κυμαίους, ἀπιστέων τε  τῷ   χρησμῷ καὶ δοκέων τοὺς θεοπρόπους
[1, 73]   ἑωυτοῦ μοῖραν βουλόμενος, καὶ μάλιστα  τῷ   χρηστηρίῳ πίσυνος ἐὼν καὶ τίσασθαι
[1, 0]   μήτε τὰ γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων  τῷ   χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, μήτε ἔργα
[1, 51]   χρύσεόν τε καὶ ἀργύρεον, τῶν  τῷ   χρυσέῳ ἐπιγέγραπται Λακεδαιμονίων φαμένων εἶναι
[1, 62]   ἴσχουσι Μαραθῶνα. ἐν δὲ τούτῳ  τῷ   χώρῳ σφι στρατοπεδευομένοισι οἵ τε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005