Alphabétiquement     [«   »]
τοιούτῳ 5
τοιούτων 1
τοῖσί 1
τοῖσι 132
τοῖσιδε 10
τοιῶδε 1
τοιῷδε 3
Fréquences     [«    »]
128 ἐκ
108 ἦν
115 οὐ
132 τοῖσι
147 τῇ
159 ἐπὶ
162 ταῦτα
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

τοῖσι


Livre, Chapitre
[1, 141]   τὸν λόγον τοῖσι Ἴωσι καὶ  τοῖσι   Αἰολεῦσι τῶνδε εἵνεκα ἔλεξε, ὅτι
[1, 10]   Λυδοῖσι, σχεδὸν δὲ καὶ παρὰ  τοῖσι   ἄλλοισι βαρβάροισι καὶ ἄνδρα ὀφθῆναι
[1, 138]   οὗτος οὐ κατέρχεται οὐδὲ συμμίσγεται  τοῖσι   ἄλλοισι Πέρσῃσι? φασὶ δέ μιν
[1, 146]   τῇσι θυγατράσι, μή κοτε ὁμοσιτῆσαι  τοῖσι   ἀνδράσι μηδὲ οὐνόματι βῶσαι τὸν
[1, 207]   καλῶν μεγάλων ἀπαθέες. τούτοισι ὦν  τοῖσι   ἀνδράσι τῶν προβάτων ἀφειδέως πολλὰ
[1, 202]   τε καὶ τενάγεα ἐκδιδοῖ? ἐν  τοῖσι   ἀνθρώπους κατοικῆσθαι λέγουσι ἰχθῦς ὠμοὺς
[1, 91]   ὑπ? ἐκείνοισι καὶ ἔνερθε ἐὼν  τοῖσι   ἅπασι δεσποίνῃ τῇ ἑωυτοῦ συνοίκεε"
[1, 132]   τῷ βασιλέι? ἐν γὰρ δὴ  τοῖσι   ἅπασι Πέρσῃσι καὶ αὐτὸς γίνεται.
[1, 31]   λόγος. ἐούσης ὁρτῆς τῇ Ἥρῃ  τοῖσι   Ἀργείοισι ἔδεε πάντως τὴν μητέρα
[1, 171]   περὶ τοῖσι αὐχέσι τε καὶ  τοῖσι   ἀριστεροῖσι ὤμοισι περικείμενοι. μετὰ δὲ
[1, 194]   πάντα σκύτινα. ἐπεὰν γὰρ ἐν  τοῖσι   Ἀρμενίοισι τοῖσι κατύπερθε Ἀσσυρίων οἰκημένοισι
[1, 95]   οὗτοι περὶ τῆς ἐλευθερίης μαχεσάμενοι  τοῖσι   Ἀσσυρίοισι ἐγένοντο ἄνδρες ἀγαθοί, καὶ
[1, 184]   ἄλλοι ἐγένοντο βασιλέες, τῶν ἐν  τοῖσι   Ἀσσυρίοισι λόγοισι μνήμην ποιήσομαι, οἳ
[1, 141]   Σάρδις παρὰ Κῦρον, ἐθέλοντες ἐπὶ  τοῖσι   αὐτοῖσι εἶναι τοῖσι καὶ Κροίσῳ
[1, 171]   χρᾶσθαι, τελαμῶσι σκυτίνοισι οἰηκίζοντες, περὶ  τοῖσι   αὐχέσι τε καὶ τοῖσι ἀριστεροῖσι
[1, 199]   δὴ αἴσχιστος τῶν νόμων ἐστὶ  τοῖσι   Βαβυλωνίοισι ὅδε? δεῖ πᾶσαν γυναῖκα
[1, 200]   τούτῳ νόμος. ~νόμοι μὲν δὴ  τοῖσι   Βαβυλωνίοισι οὗτοι κατεστᾶσι? εἰσὶ δὲ
[1, 30]   Κροῖσον. ἀπικόμενος δὲ ἐξεινίζετο ἐν  τοῖσι   βασιληίοισι ὑπὸ τοῦ Κροίσου? μετὰ
[1, 172]   τε ἄλλων ἀνθρώπων καὶ Καρῶν.  τοῖσι   γὰρ κάλλιστον ἐστὶ κατ? ἡλικίην
[1, 53]   τῳ νηῷ τοῦ Ἰσμηνίου Ἀπόλλωνος.  ~τοῖσι   δὲ ἄγειν μέλλουσι τῶν Λυδῶν
[1, 26]   ἐδύνατο μέζονας παρευρίσκειν, μέζονα ἐπαιτιώμενος,  τοῖσι   δὲ αὐτῶν καὶ φαῦλα ἐπιφέρων.
[1, 143]   σκέπῃ τοῦ φόβου, ὅρκιον ποιησάμενοι,  τοῖσι   δὲ αὐτῶν νησιώτῃσι ἦν δεινὸν
[1, 19]   θεὸν ἐπειρέσθαι περὶ τῆς νούσου.  τοῖσι   δὲ Πυθίη ἀπικομένοισι ἐς
[1, 82]   καὶ δὴ καὶ ἐς Λακεδαίμονα.  τοῖσι   δὲ καὶ αὐτοῖσι τοῖσι Σπαρτιήτῃσι
[1, 141]   ἐπ? οἷσί περ Λυδός.  τοῖσι   δὲ λοιποῖσι Ἴωσι ἔδοξε κοινῷ
[1, 18]   πατρὸς τὸν πόλεμον προσεῖχε ἐντεταμένως.  τοῖσι   δὲ Μιλησίοισι οὐδαμοὶ Ἰώνων τὸν
[1, 105]   ἐκ ταύτης τῆς Συρίης ἐόντες.  τοῖσι   δὲ τῶν Σκυθέων συλήσασι τὸ
[1, 116]   ἅμα τε λέγων ταῦτα ἐσήμαινε  τοῖσι   δορυφόροισι λαμβάνειν αὐτόν. δὲ
[1, 90]   αἰνέσας δὲ πολλά, καὶ ἐντειλάμενος  τοῖσι   δορυφόροισι τὰ Κροῖσος ὑπεθήκατο ἐπιτελέειν,
[1, 214]   συμπεσόντας τῇσι αἰχμῇσί τε καὶ  τοῖσι   ἐγχειριδίοισι συνέχεσθαι. χρόνον τε δὴ
[1, 24]   τῇ σκευῇ πάσῃ στάντα ἐν  τοῖσι   ἑδωλίοισι ἀεῖσαι? ἀείσας δὲ ὑπεδέκετο
[1, 24]   λαβόντα τὴν κιθάρην, στάντα ἐν  τοῖσι   ἑδωλίοισι διεξελθεῖν νόμον τὸν ὄρθιον,
[1, 155]   δὲ σφέας κιθῶνάς τε ὑποδύνειν  τοῖσι   εἵμασι καὶ κοθόρνους ὑποδέεσθαι, πρόειπε
[1, 90]   καὶ εἰ ἀχαρίστοισι νόμος εἶναι  τοῖσι   Ἑλληνικοῖσι θεοῖσι. ~ἀπικομένοισι δὲ τοῖσι
[1, 3]   οὕτω δὴ ἁρπάσαντος αὐτοῦ Ἑλένην,  τοῖσι   Ἕλλησι δόξαι πρῶτον πέμψαντας ἀγγέλους
[1, 35]   κάθαρσις τοῖσι Λυδοῖσι καὶ  τοῖσι   Ἕλλησι. ἐπείτε δὲ τὰ νομιζόμενα
[1, 198]   ἐν μέλιτι, θρῆνοι δὲ παραπλήσιοι  τοῖσι   ἐν Αἰγύπτῳ. ὁσάκις δ? ἂν
[1, 92]   ἴσα τε σταθμὸν καὶ ὅμοια  τοῖσι   ἐν Δελφοῖσι τὰ μέν νυν
[1, 8]   ἐκ τῶν μανθάνειν δεῖ? ἐν  τοῖσι   ἓν τόδε ἐστί, σκοπέειν τινὰ
[1, 18]   πέντε τῶν ἐτέων τὰ ἑπόμενα  τοῖσι   ἓξ Ἀλυάττης Σαδυάττεω ἐπολέμεε,
[1, 56]   αἰδεῖσθαι κακός εἶναι. ~τούτοισι ἐλθοῦσι  τοῖσι   ἔπεσι Κροῖσος πολλόν τι
[1, 24]   δὲ ὑπεδέκετο ἑωυτὸν κατεργάσασθαι. καὶ  τοῖσι   ἐσελθεῖν γὰρ ἡδονὴν εἰ μέλλοιεν
[1, 153]   οὐκ ἔδεισά κω ἄνδρας τοιούτους,  τοῖσι   ἐστι χῶρος ἐν μέση τῇ
[1, 91]   τοῦτο ἐπιστάσθω Κροῖσος ὡς ὕστερον  τοῖσι   ἔτεσι τούτοισι ἁλοὺς τῆς πεπρωμένης.
[1, 31]   εὔχετο Κλεόβι τε καὶ Βίτωνι  τοῖσι   ἑωυτῆς τέκνοισι, οἵ μιν ἐτίμησαν
[1, 62]   τε ἐκ τῶν δήμων προσέρρεον,  τοῖσι   τυραννὶς πρὸ ἐλευθερίης ἦν
[1, 153]   τὸν συλλεγόμενοι ἀλλήλους ὀμνύντες ἐξαπατῶσι?  τοῖσι,   ἢν ἐγὼ ὑγιαίνω, οὐ τὰ
[1, 78]   τῶν ἐξηγητέων Τελμησσέων. ἀπικομένοισι δὲ  τοῖσι   θεοπρόποισι καὶ μαθοῦσι πρὸς Τελμησσέων
[1, 67]   κέοιτο Ὀρέστης. εἰρωτῶσι δὲ ταῦτα  τοῖσι   θεοπρόποισι λέγει Πυθίη τάδε.
[1, 118]   γὰρ τοῦ παιδὸς μέλλω θύειν  τοῖσι   θεῶν τιμὴ αὕτη προσκέεται) πάρισθί
[1, 159]   εἰπεῖν ὦναξ, αὐτὸς μὲν οὕτω  τοῖσι   ἱκέτῃσι βοηθέεις, Κυμαίους δὲ κελεύεις
[1, 36]   κυνηγέσιον πᾶν συμπέμψω, καὶ διακελεύσομαι  τοῖσι   ἰοῦσι εἶναι ὡς προθυμοτάτοισι συνεξελεῖν
[1, 146]   Εὐβοίες εἰσὶ οὐκ ἐλαχίστη μοῖρα,  τοῖσι   Ἰωνίης μέτα οὐδὲ τοῦ οὐνόματος
[1, 141]   Κῦρος μὲν τοῦτον τὸν λόγον  τοῖσι   Ἴωσι καὶ τοῖσι Αἰολεῦσι τῶνδε
[1, 74]   τῇ ἡμέρης Θαλῆς Μιλήσιος  τοῖσι   Ἴωσι προηγόρευσε ἔσεσθαι, οὖρον προθέμενος
[1, 125]   τούτων Πασαργάδαι εἰσὶ ἄριστοι, ἐν  τοῖσι   καὶ Ἀχαιμενίδαι εἰσὶ φρήτρη, ἔνθεν
[1, 203]   ἀπ? ὕλης ἀγρίης ζώοντα? ἐν  τοῖσι   καὶ δένδρεα φύλλα τοιῆσδε ἰδέης
[1, 141]   ἐθέλοντες ἐπὶ τοῖσι αὐτοῖσι εἶναι  τοῖσι   καὶ Κροίσῳ ἦσαν κατήκοοι.
[1, 171]   δὲ ἐόντες ἄλλου ἔθνεος ὁμόγλωσσοι  τοῖσι   Καρσὶ ἐγένοντο, τούτοισι δὲ οὐ
[1, 171]   Λυδοῖσι μέτεστι ὡς κασιγνήτοισι ἐοῦσι  τοῖσι   Καρσί? τὸν γὰρ Λυδὸν καὶ
[1, 59]   οὔτε θέσμια μεταλλάξας, ἐπί τε  τοῖσι   κατεστεῶσι ἔνεμε τὴν πόλιν κοσμέων
[1, 181]   τε καὶ θῶκοι ἀμπαυστήριοι, ἐν  τοῖσι   κατίζοντες ἀμπαύονται οἱ ἀναβαίνοντες. ἐν
[1, 194]   ἐπεὰν γὰρ ἐν τοῖσι Ἀρμενίοισι  τοῖσι   κατύπερθε Ἀσσυρίων οἰκημένοισι νομέας ἰτέης
[1, 51]   Δελφούς, καὶ τάδε ἄλλα ἅμα  τοῖσι,   κρητῆρας δύο μεγάθεϊ μεγάλους, χρύσεον
[1, 192]   μεγάλαι, τῶν ἄλλων ἐοῦσαι ἀτελέες,  τοῖσι   κυσὶ προσετετάχατο σιτία παρέχειν. τοιαῦτα
[1, 186]   μέσην κου μάλιστα τὴν πόλιν  τοῖσι   λίθοισι τοὺς ὠρύξατο οἰκοδόμεε γέφυραν,
[1, 103]   πάντα ὁμοίως ἀναπεφυρμένα. οὗτος  τοῖσι   Λυδοῖσι ἐστὶ μαχεσάμενος ὅτε νὺξ
[1, 49]   οὐκ ἔχω εἰπεῖν τι  τοῖσι   Λυδοῖσι ἔχρησε ποιήσασι περὶ τὸ
[1, 91]   τοῖσι Ἑλληνικοῖσι θεοῖσι. ~ἀπικομένοισι δὲ  τοῖσι   Λυδοῖσι καὶ λέγουσι τὰ ἐντεταλμένα
[1, 35]   ἔστι δὲ παραπλησίη κάθαρσις  τοῖσι   Λυδοῖσι καὶ τοῖσι Ἕλλησι. ἐπείτε
[1, 74]   τοὺς Σκύθας ἐξαιτέοντι Κυαξάρῃ, πόλεμος  τοῖσι   Λυδοῖσι καὶ τοῖσι Μήδοισι ἐγεγόνεε
[1, 91]   ταῦτα μὲν Πυθίη ὑπεκρίνατο  τοῖσι   Λυδοῖσι, οἳ δὲ ἀνήνεικαν ἐς
[1, 10]   τίσεσθαι τὸν Κανδαύλεα. παρὰ γὰρ  τοῖσι   Λυδοῖσι, σχεδὸν δὲ καὶ παρὰ
[1, 47]   ἐπὶ Πέρσας στρατεύεσθαι. ~ἐντειλάμενος δὲ  τοῖσι   Λυδοῖσι τάδε ἀπέπεμπε ἐς τὴν
[1, 90]   εἰρωτᾶν εἰ οὔ τι ἐπαισχύνεται  τοῖσι   μαντηίοισι ἐπαείρας Κροῖσον στρατεύεσθαι ἐπὶ
[1, 194]   ὄνος ζωὸς ἔνεστι, ἐν δὲ  τοῖσι   μέζοσι πλεῦνες. ἐπεὰν ὦν ἀπίκωνται
[1, 119]   ἄλλοι δαιτυμόνες καὶ Ἅρπαγος,  τοῖσι   μὲν ἄλλοισι καὶ αὐτῷ Ἀστυάγεϊ
[1, 81]   τεῖχος ἐπολιορκέοντο ὑπὸ τῶν Περσέων.  ~τοῖσι   μὲν δὴ κατεστήκεε πολιορκίη. Κροῖσος
[1, 193]   οὐ ποιήσομαι, εὖ εἰδὼς ὅτι  τοῖσι   μὴ ἀπιγμένοισι ἐς τὴν Βαβυλωνίην
[1, 74]   Κυαξάρῃ, πόλεμος τοῖσι Λυδοῖσι καὶ  τοῖσι   Μήδοισι ἐγεγόνεε ἐπ? ἔτεα πέντε,
[1, 96]   ἐς τυραννίδα περιῆλθον. ἀνὴρ ἐν  τοῖσι   Μήδοισι ἐγένετο σοφὸς τῷ οὔνομα
[1, 95]   τὰ ἄλλα ἔθνεα ἐποίεε τὠυτὸ  τοῖσι   Μήδοισι. ~ἐόντων δὲ αὐτονόμων πάντων
[1, 130]   τε καὶ Κῦρος ἐπαναστάντες  τοῖσι   Μήδοισι ἦρχον τὸ ἀπὸ τούτου
[1, 27]   ἐνθεῦτεν ἐπενόεε νέας ποιησάμενος ἐπιχειρέειν  τοῖσι   νησιώτῃσι. ἐόντων δέ οἱ πάντων
[1, 144]   ἐτίθεσαν τὸ πάλαι τρίποδας χαλκέους  τοῖσι   νικῶσι, καὶ τούτους χρῆν τοὺς
[1, 57]   οἰκεόντων, οἳ ὅμουροι κοτὲ ἦσαν  τοῖσι   νῦν Δωριεῦσι καλεομένοισι οἴκεον δὲ
[1, 57]   δὲ χρεόν ἐστι τεκμαιρόμενον λέγειν  τοῖσι   νῦν ἔτι ἐοῦσι Πελασγῶν τῶν
[1, 171]   καί σφι τριξὰ ἐξευρήματα ἐγένετο,  τοῖσι   οἱ Ἕλληνες ἐχρήσαντο? καὶ γὰρ
[1, 175]   Πηδασέες οἰκέοντες ὑπὲρ Ἁλικαρνησσοῦ μεσόγαιαν?  τοῖσι   ὅκως τι μέλλοι ἀνεπιτήδεον ἔσεσθαι,
[1, 108]   ἰδὼν δὲ τοῦτο καὶ ὑπερθέμενος  τοῖσι   ὀνειροπόλοισι, μετεπέμψατο ἐκ τῶν Περσέων
[1, 107]   πᾶσαν. ὑπερθέμενος δὲ τῶν Μάγων  τοῖσι   ὀνειροπόλοισι τὸ ἐνύπνιον, ἐφοβήθη παρ?
[1, 75]   δι? αἰτίην τὴν ἐγὼ ἐν  τοῖσι   ὀπίσω λόγοισι σημανέω? τὰ Κροῖσος
[1, 61]   δὲ ἐς Ἐρέτριαν ἐβουλεύετο ἅμα  τοῖσι   παισί. Ἱππίεω δὲ γνώμῃ νικήσαντος
[1, 132]   ἐγγίνεται ἀρᾶσθαι ἀγαθά, δὲ  τοῖσι   πᾶσι Πέρσῃσι κατεύχεται εὖ γίνεσθαι
[1, 172]   ὥς σφι ἀπέδοξε, ἔδοξέ δὲ  τοῖσι   πατρίοισι μοῦνον, χέασθαι θεοῖσι, ἐνδύντες
[1, 97]   οἱ λυσιτελέειν τῶν ἑωυτοῦ ἐξημεληκότα  τοῖσι   πέλας δι? ἡμέρης δικάζειν. ἐούσης
[1, 128]   ἐξαγαγὼν δὲ τούτους καὶ συμβαλὼν  τοῖσι   Πέρῃσι ἑσσώθη, καὶ αὐτός τε
[1, 175]   ἀνεπιτήδεον ἔσεσθαι, αὐτοῖσί τε καὶ  τοῖσι   περιοίκοισι, ἱρείη τῆς Ἀθηναίης
[1, 132]   Πέρσαι δὲ Μίτραν. ~θυσίη δὲ  τοῖσι   Πέρσῃσι περὶ τοὺς εἰρημένους θεοὺς
[1, 122]   οὔνομα τοῦτο, ἵνα θειοτέρως δοκέῃ  τοῖσι   Πέρσῃσι περιεῖναί σφι παῖς,
[1, 80]   ἀποθορόντες ἀπὸ τῶν ἵππων πεζοὶ  τοῖσι   Πέρσῃσι συνέβαλλον. χρόνῳ δὲ πεσόντων
[1, 127]   ὡς δὲ οἱ Μῆδοι στρατευσάμενοι  τοῖσι   Πέρσῃσι συνέμισγον, οἳ μέν τινὲς
[1, 89]   τι οἱ ἐνορῴη ἐν  τοῖσι   ποιευμένοισι. δὲ εἶπε ἐπείτε
[1, 131]   νόμῳ ποιευμένους ἱδρύεσθαι, ἀλλὰ καὶ  τοῖσι   ποιεῦσι μωρίην ἐπιφέρουσι, ὡς μὲν
[1, 186]   ἐς δέον ἐδόκεε γεγονέναι καὶ  τοῖσι   πολιήτῃσι γέφυρα ἦν κατεσκευασμένη. ~ἡ
[1, 37]   φοιτέοντα φαίνεσθαι; κοῖος μέν τις  τοῖσι   πολιήτῃσι δόξω εἶναι, κοῖος δέ
[1, 74]   ἐγεγόνεε ἐπ? ἔτεα πέντε, ἐν  τοῖσι   πολλάκις μὲν οἱ Μῆδοι τοὺς
[1, 203]   ἀνθρώπων εἶναι ἐμφανέα κατὰ περ  τοῖσι   προβάτοισι. ~τὰ μὲν δὴ πρὸς
[1, 98]   ἕτερος τοῦ ἑτέρου κύκλος  τοῖσι   προμαχεῶσι μούνοισι ἐστι ὑψηλότερος. τὸ
[1, 119]   Ἁρπάγου καὶ κάρτα ἡσθῆναι, παρέφερον  τοῖσι   προσέκειτο τὴν κεφαλὴν τοῦ παιδὸς
[1, 60]   τότε γε οὗτοι ἐν Ἀθηναίοισι  τοῖσι   πρώτοισι λεγομένοισι εἶναι Ἑλλήνων σοφίην
[1, 106]   μέν, βασιλεύσας τεσσεράκοντα ἔτεα σὺν  τοῖσι   Σκύθαι ἦρξαν, τελευτᾷ. ~ἐκδέκεται δὲ
[1, 104]   ἐνθαῦτα οἱ μὲν Μῆδοι συμβαλόντες  τοῖσι   Σκύθῃσι καὶ ἑσσωθέντες τῇ μάχῃ
[1, 83]   Θυρέῃσι καταχρήσασθαι ἑωυτόν. ~τοιούτων δὲ  τοῖσι   Σπαρτιήτῃσι ἐνεστεώτων πρηγμάτων ἧκε
[1, 82]   Λακεδαίμονα. τοῖσι δὲ καὶ αὐτοῖσι  τοῖσι   Σπαρτιήτῃσι κατ? αὐτὸν τοῦτον τὸν
[1, 61]   ὡς εἶχε καταλλάσσετο τὴν ἔχθρην  τοῖσι   στασιώτῃσι. μαθὼν δὲ Πεισίστρατος
[1, 134]   γὰρ τοῦ προσαγορεύειν ἀλλήλους φιλέουσι  τοῖσι   στόμασι? ἢν δὲ οὕτερος
[1, 139]   τὰ οὐνόματά σφι ἐόντα ὅμοια  τοῖσι   σώμασι καὶ τῇ μεγαλοπρεπείῃ τελευτῶσι
[1, 151]   καὶ Τενεδίοισι, κατά περ Ἰώνων  τοῖσι   τὰς νήσους ἔχουσι, ἦν δεινὸν
[1, 27]   παύσασθαι τῆς ναυπηγίης. καὶ οὕτω  τοῖσι   τὰς νήσους οἰκημένοισι Ἴωσι ξεινίην
[1, 214]   αἵματος ἀνθρωπηίου Τόμυρις ἐδίζητο ἐν  τοῖσι   τεθνεῶσι τῶν Περσέων τὸν Κύρου
[1, 105]   ἱρὸν τὸ ἐν Ἀσκάλωνι καὶ  τοῖσι   τούτων αἰεὶ ἐκγόνοισι ἐνέσκηψε
[1, 18]   ποιέων ἐπολέμεε ἔτεα ἕνδεκα, ἐν  τοῖσι   τρώματα μεγάλα διφάσια Μιλησίων ἐγένετο,
[1, 5]   τοκέας οὕτω δὴ ἐθελοντὴν αὐτὴν  τοῖσι   Φοίνιξι συνεκπλῶσαι, ὡς ἂν μὴ
[1, 166]   τῇ ναυμαχίῃ Καδμείη τις νίκη  τοῖσι   Φωκαιεῦσι ἐγένετο? αἱ μὲν γὰρ
[1, 164]   συναρμοσμένων. ~τὸ μὲν δὴ τεῖχος  τοῖσι   Φωκαιεῦσι τρόπῳ τοιῶδε ἐξεποιήθη.
[1, 18]   γὰρ δὴ πρότερον οἱ Μιλήσιοι  τοῖσι   Χίοισι τὸν πρὸς Ἐρυθραίους πόλεμον
[1, 41]   χρεόν ἐστι ἰέναι ἔνθα ἀπολαμπρυνέαι  τοῖσι   χρεόν πατρώιόν τε γάρ τοι
[1, 34]   δοράτια καὶ τά τοιαῦτα πάντα  τοῖσι   χρέωνται ἐς πόλεμον ἄνθρωποι, ἐκ
[1, 47]   λοιπὸν χρόνον ἑκατοστῇ ἡμέρῃ χρᾶσθαι  τοῖσι   χρηστηρίοισι, ἐπειρωτῶντας τι ποιέων
[1, 53]   Λυδοὶ ἀνέθεσαν τὰ ἀναθήματα, ἐχρέωντο  τοῖσι   χρηστηρίοισι λέγοντες Κροῖσος Λυδῶν
[1, 54]   ἐπύθετο Κροῖσος, ὑπερήσθη τε  τοῖσι   χρηστηρίοισι, πάγχυ τε ἐλπίσας καταλύσειν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005