Alphabétiquement     [«   »]
πέρην 1
Πέρῃσι 1
πέρι 6
περὶ 61
Περίανδρον 2
Περίανδρος 2
Περιάνδρῳ 1
Fréquences     [«    »]
56 εἰ
58 ἐστὶ
59 Κῦρος
61 περὶ
62 ἑωυτοῦ
62 μέν
62 ὑπὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

περὶ


Livre, Chapitre
[1, 24]   κληθέντας ἱστορέεσθαι εἴ τι λέγοιεν  περὶ   Ἀρίονος. φαμένων δὲ ἐκείνων ὡς
[1, 185]   ὀρώρυκτο, λίθους ἀγαγομένη κρηπῖδα κύκλῳ  περὶ   αὐτὴν ἤλασε. ἐποίεε δὲ ἀμφότερα
[1, 85]   καὶ δὴ καὶ ἐς Δελφοὺς  περὶ   αὐτοῦ ἐπεπόμφεε χρησομένους. δὲ
[1, 140]   ὁμοίως. ~ταῦτα μὲν ἀτρεκέως ἔχω  περὶ   αὐτῶν εἰδὼς εἰπεῖν? τάδε μέντοι
[1, 94]   λέγουσι καὶ Τυρσηνίην ἀποικίσαι, ὧδε  περὶ   αὐτῶν λέγοντες. ἐπὶ Ἄτυος τοῦ
[1, 5]   ἔχθρης τῆς ἐς τοὺς Ἕλληνας.  περὶ   δὲ τῆς Ἰοῦς οὐκ ὁμολογέουσι
[1, 88]   ὁρέων καὶ αὐτὸς καὶ οἱ  περὶ   ἐκεῖνον ἐόντες πάντες. δὲ
[1, 39]   τοι, ἰδόντι γε ὄψιν τοιαύτην,  περὶ   ἐμὲ φυλακὴν ἔχειν? τὸ δὲ
[1, 157]   οἱ δὲ Κυμαῖοι ἔγνωσαν συμβουλῆς  περὶ   ἐς θεὸν ἀνοῖσαι τὸν ἐν
[1, 99]   τοῦτό γε αἰσχρόν. ταῦτα δὲ  περὶ   ἑωυτὸν ἐσέμνυνε τῶνδε εἵνεκεν, ὅκως
[1, 91]   τὸ τελευταῖον χρηστηριαζομένῳ εἶπε Λοξίης  περὶ   ἡμιόνου, οὐδὲ τοῦτο συνέλαβε. ἦν
[1, 198]   γυναικὶ τῇ ἑωυτοῦ ἀνὴρ Βαβυλώνιος,  περὶ   θυμίημα καταγιζόμενον ἵζει, ἑτέρωθι δὲ
[1, 159]   ἀπόλησθε, ὡς μὴ τὸ λοιπὸν  περὶ   ἱκετέων ἐκδόσιος ἔλθητε ἐπὶ τὸ
[1, 24]   ἐκείνων ὡς εἴη τε σῶς  περὶ   Ἰταλίην καί μιν εὖ πρήσσοντα
[1, 185]   τε ποταμὸς βραδύτερος εἴη  περὶ   καμπὰς πολλὰς ἀγνύμενος, καὶ οἱ
[1, 175]   σφι τοῦτο ἐγένετο. οὗτοι τῶν  περὶ   Καρίην ἀνδρῶν μοῦνοί τε ἀντέσχον
[1, 215]   τὰ πάντα χρέωνται, ὅσα δὲ  περὶ   κεφαλὴν καὶ ζωστῆρας καὶ μασχαλιστῆρας,
[1, 95]   οἱ μὴ βουλόμενοι σεμνοῦν τὰ  περὶ   Κῦρον ἀλλὰ τὸν ἐόντα λέγειν
[1, 95]   λόγον, κατὰ ταῦτα γράψω, ἐπιστάμενος  περὶ   Κύρου καὶ τριφασίας ἄλλας λόγων
[1, 92]   ἀνέθηκε ἐς τὰ εἴρηται. καὶ  περὶ   μὲν ἀναθημάτων τοσαῦτα εἰρήσθω. ~θώματα
[1, 5]   καὶ Φοίνικες λέγουσι? ἐγὼ δὲ  περὶ   μὲν τούτων οὐκ ἔρχομαι ἐρέων
[1, 158]   ἀληθέως, ἐς τὸ δεύτερον  περὶ   Πακτύεω ἐπειρησόμενοι ἤισαν ἄλλοι θεοπρόποι,
[1, 158]   ἐς τοὺς Βραγχίδας θεοπρόπους εἰρώτευν  περὶ   Πακτύην ὁκοῖόν τι ποιέοντες θεοῖσι
[1, 181]   δὲ ἐς αὐτοὺς ἔξωθεν κύκλῳ  περὶ   πάντας τοὺς πύργους ἔχουσα πεποίηται.
[1, 120]   βασιλεῦ, καὶ αὐτοῖσι ἡμῖν  περὶ   πολλοῦ ἐστι κατορθοῦσθαι ἀρχὴν τὴν
[1, 73]   ὡς ἐόντας ἱκέτας? ὥστε δὲ  περὶ   πολλοῦ ποιεόμενος αὐτούς, παῖδάς σφι
[1, 78]   οὐδὲν κω εἰδότες τῶν ἦν  περὶ   Σάρδις τε καὶ αὐτὸν Κροῖσον.
[1, 210]   παῖδα τὸν ἐμὸν νεώτερα βουλεύειν  περὶ   σέο, ἐγώ τοι παραδίδωμι χρᾶσθαι
[1, 30]   ξεῖνε Ἀθηναῖε, παρ? ἡμέας γὰρ  περὶ   σέο λόγος ἀπῖκται πολλὸς καὶ
[1, 191]   ὑπὸ τῶν ταύτῃ οἰκημένων, τῶν  περὶ   τὰ ἔσχατα τῆς πόλιος ἑαλωκότων
[1, 99]   Δηιόκης ἑωυτῷ τε ἐτείχεε καὶ  περὶ   τὰ ἑωυτοῦ οἰκία, τὸν δὲ
[1, 215]   αὕτως τῶν ἵππων τὰ μὲν  περὶ   τὰ στέρνα χαλκέους θώρηκας περιβάλλουσι,
[1, 186]   ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ καὶ τὰ  περὶ   τὴν γέφυραν ἐκεκόσμητο, τὸν Εὐφρήτην
[1, 27]   Κροίσου εἴ τι εἴη νεώτερον  περὶ   τὴν Ἑλλάδα, εἰπόντα τάδε καταπαῦσαι
[1, 212]   ~ἣ δὲ πυθομένη τά τε  περὶ   τὴν στρατιὴν γεγονότα καὶ τὰ
[1, 173]   βάρβαροι) διενειχθέντων δὲ ἐν Κρήτῃ  περὶ   τῆς βασιληίης τῶν Εὐρώπης παίδων
[1, 95]   ἤρξαντο ἀπίστασθαι, καὶ κως οὗτοι  περὶ   τῆς ἐλευθερίης μαχεσάμενοι τοῖσι Ἀσσυρίοισι
[1, 169]   ἐκλιπόντες, καὶ ἄνδρες ἐγένοντο ἀγαθοὶ  περὶ   τῆς ἑωυτοῦ ἕκαστος μαχόμενοι, ἑσσωθέντες
[1, 197]   ὦν πρὸς τὸν κάμνοντα συμβουλεύουσι  περὶ   τῆς νούσου, εἴ τις καὶ
[1, 19]   ἔδοξε πέμψαντα τὸν θεὸν ἐπειρέσθαι  περὶ   τῆς νούσου. τοῖσι δὲ
[1, 209]   Κῦρος, ἐδίδου λόγον ἑωυτῷ  περὶ   τῆς ὄψιος. ὡς δέ οἱ
[1, 199]   ἐν τεμένεϊ Ἀφροδίτης κατέαται στέφανον  περὶ   τῇσι κεφαλῇσι ἔχουσαι θώμιγγος πολλαὶ
[1, 144]   ἀλλὰ καὶ σφέων αὐτῶν τοὺς  περὶ   τὸ ἱρόν ἀνομήσαντας ἐξεκλήισαν τῆς
[1, 49]   τι τοῖσι Λυδοῖσι ἔχρησε ποιήσασι  περὶ   τὸ ἱρὸν τὰ νομιζόμενα οὐ
[1, 45]   ἐπείτε ἡσυχίη τῶν ἀνθρώπων ἐγένετο  περὶ   τὸ σῆμα, συγγινωσκόμενος ἀνθρώπων εἶναι
[1, 196]   ~αὕτη μὲν δή σφι ἄρτισις  περὶ   τὸ σῶμα ἐστί? νόμοι δὲ
[1, 70]   χάλκεον ζῳδίων τε ἔξωθεν πλήσαντες  περὶ   τὸ χεῖλος καὶ μεγάθεϊ τριηκοσίους
[1, 171]   ἀσπίσι χρᾶσθαι, τελαμῶσι σκυτίνοισι οἰηκίζοντες,  περὶ   τοῖσι αὐχέσι τε καὶ τοῖσι
[1, 66]   ἐμὲ ἦσαν σόαι ἐν Τεγέῃ  περὶ   τὸν νηὸν τῆς Ἀλέης Ἀθηναίης
[1, 212]   τὴν στρατιὴν γεγονότα καὶ τὰ  περὶ   τὸν παῖδα, πέμπουσα κήρυκα παρὰ
[1, 140]   κρυπτόμενα λέγεται καὶ οὐ σαφηνέως  περὶ   τοῦ ἀποθανόντος, ὡς οὐ πρότερον
[1, 8]   σε δοκέω πείθεσθαι μοι λέγοντι  περὶ   τοῦ εἴδεος τῆς γυναικός ὦτα
[1, 40]   τῇ με νικᾷς γνώμην ἀποφαίνων  περὶ   τοῦ ἐνυπνίου. ὡς ὦν νενικημένος
[1, 117]   μιν. οὕτω ἔσχε βασιλεῦ  περὶ   τοῦ πρήγματος τούτου, καὶ τοιούτῳ
[1, 207]   εὐτυχέειν. ἤδη ὦν ἔχω γνώμην  περὶ   τοῦ προκειμένου πρήγματος τὰ ἔμπαλιν
[1, 132]   Μίτραν. ~θυσίη δὲ τοῖσι Πέρσῃσι  περὶ   τοὺς εἰρημένους θεοὺς ἥδε κατέστηκε?
[1, 174]   τοῦ σώματος καὶ μάλιστα τὰ  περὶ   τοὺς ὀφθαλμοὺς θραυομένης τῆς πέτρης,
[1, 215]   χαλκέους θώρηκας περιβάλλουσι, τὰ δὲ  περὶ   τοὺς χαλινοὺς καὶ στόμια καὶ
[1, 97]   καὶ ἐδίδοσαν σφίσι λόγον, λέγοντες  περὶ   τῶν κατηκόντων. ὡς δ? ἐγὼ
[1, 82]   συνεπεπτώκεε ἔρις ἐοῦσα πρὸς Ἀργείους  περὶ   χώρου καλεομένου Θυρέης? τὰς γὰρ
[1, 124]   πάντα ἐκμεμαθηκέναι, σέο τε αὐτοῦ  περὶ   ὡς ἐπρήχθη, καὶ οἷα ἐγὼ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005