Alphabétiquement     [«   »]
Ταρτησσίων 1
Ταρτησσὸν 2
Ταρτησσοῦ 1
τὰς 93
τάς 4
τάσδε 2
τασσομένους 1
Fréquences     [«    »]
84 μὴ
78 οὕτω
90 τοῦτο
93 τὰς
100 κατὰ
100 οὐκ
100 σφι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

τὰς


Livre, Chapitre
[1, 114]   βασιλέος εἶναι, τῷ δὲ τινὶ  τὰς   ἀγγελίας φέρειν ἐδίδου γέρας, ὡς
[1, 191]   πυλίδας ἐχούσας καὶ αὐτοὶ ἐπὶ  τὰς   αἱμασιὰς ἀναβάντες τὰς παρὰ τὰ
[1, 82]   Κροίσου. ~ἔς τε δὴ ὦν  τὰς   ἄλλας ἔπεμπε συμμαχίας καὶ δὴ
[1, 196]   παρθένων καὶ οὕτω αἱ εὔμορφοι  τὰς   ἀμόρφους καὶ ἐμπήρους ἐξεδίδοσαν. ἐκδοῦναι
[1, 116]   αὐτόν. δὲ ἀγόμενος ἐς  τὰς   ἀνάγκας οὕτω δὴ ἔφαινε τὸν
[1, 193]   αὐτοῦ τοῦ ποταμοῦ ἀναβαίνοντος ἐς  τὰς   ἀρούρας, ἀλλὰ χερσί τε καὶ
[1, 171]   τέως δὲ ἄνευ ὀχάνων ἐφόρεον  τὰς   ἀσπίδας πάντες οἳ περ ἐώθεσαν
[1, 171]   εἰσὶ οἱ καταδέξαντες καὶ ἐπὶ  τὰς   ἀσπίδας τὰ σημήια ποιέεσθαι, καὶ
[1, 82]   Ἀργείους περὶ χώρου καλεομένου Θυρέης?  τὰς   γὰρ Θυρέας ταύτας ἐοῦσα τῆς
[1, 75]   εἶναι κω τοῦτον τὸν χρόνον  τὰς   γεφύρας ταύτας) λέγεται παρεόντα τὸν
[1, 166]   Ἀλαλίην ἀνέλαβον τὰ τέκνα καὶ  τὰς   γυναῖκας καὶ τὴν ἄλλην κτῆσιν
[1, 82]   θρέψειν κόμην Ἀργείων μηδένα, μηδὲ  τὰς   γυναῖκάς σφι χρυσοφορήσειν, πρὶν Θυρέας
[1, 170]   Τέων γὰρ μέσον εἶναι Ἰωνίης)  τὰς   δὲ ἄλλας πόλιας οἰκεομένας μηδὲν
[1, 194]   καλάμην πᾶσαν ἀπ? ὦν ἐκήρυξαν,  τὰς   δὲ διφθέρας ἐπισάξαντες ἐπὶ τοὺς
[1, 80]   συλλαμβανόμενος ἀμύνηται. ταῦτα μὲν παραίνεσε,  τὰς   δὲ καμήλους ἔταξε ἀντία τῆς
[1, 186]   τὴν διάβασιν ἐποιεῦντο οἱ Βαβυλώνιοι?  τὰς   δὲ νύκτας τὰ ξύλα ταῦτα
[1, 17]   μὴ εἶναι ἔργον τῇ στρατιῇ.  τὰς   δὲ οἰκίας οὐ κατέβαλλε
[1, 97]   γινομένου τοῦ ἐπιφοιτέοντος, οἷα πυνθανομένων  τὰς   δίκας ἀποβαίνειν κατὰ τὸ ἐόν,
[1, 100]   ἐσφερομένας ἐκπέμπεσκε. ταῦτα μὲν κατὰ  τὰς   δίκας ἐποίεε, τάδε δὲ ἄλλα
[1, 202]   περ Γύνδης τὸν ἐς  τὰς   διώρυχας τὰς ἑξήκοντά τε καὶ
[1, 186]   τὴν πόλιν καὶ τὰς καταβάσιας  τὰς   ἐκ τῶν πυλίδων ἐς τὸν
[1, 22]   εἶπας πρὸς Θρασύβουλον τοῦ Λυδοῦ  τὰς   ἐντολὰς ἀπῆλθε ἐς τὰς Σάρδις,
[1, 202]   Γύνδης τὸν ἐς τὰς διώρυχας  τὰς   ἑξήκοντά τε καὶ τριηκοσίας διέλαβε
[1, 75]   ὡς μὲν ἐγὼ λέγω, κατὰ  τὰς   ἐούσας γεφύρας διεβίβασε τὸν στρατόν,
[1, 59]   Πεισίστρατος ἦρχε Ἀθηναίων, οὔτε τιμὰς  τὰς   ἐούσας συνταράξας οὔτε θέσμια μεταλλάξας,
[1, 180]   τε ἄλλας καὶ τὰς ἐπικαρσίας  τὰς   ἐπὶ τὸν ποταμὸν ἐχούσας. κατὰ
[1, 180]   ἰθέας τάς τε ἄλλας καὶ  τὰς   ἐπικαρσίας τὰς ἐπὶ τὸν ποταμὸν
[1, 191]   κάκιστα? κατακληίσαντες γὰρ ἂν πάσας  τὰς   ἐς τὸν ποταμὸν πυλίδας ἐχούσας
[1, 100]   ἐκεῖνον ἐσπέμπεσκον, καὶ ἐκεῖνος διακρίνων  τὰς   ἐσφερομένας ἐκπέμπεσκε. ταῦτα μὲν κατὰ
[1, 196]   δὴ διεξέλθοι κῆρυξ πωλέων  τὰς   εὐειδεστάτας τῶν παρθένων ἀνίστη ἂν
[1, 66]   αὐτῶν ἐζωγρήθησαν, πέδας τε ἔχοντες  τὰς   ἐφέροντο αὐτοὶ καὶ σχοίνῳ διαμετρησάμενοι
[1, 51]   δειρῆς ἀνέθηκε Κροῖσος καὶ  τὰς   ζώνας. ~ταῦτα μὲν ἐς Δελφοὺς
[1, 192]   τῶν πολεμιστηρίων, οἱ μὲν ἀναβαίνοντες  τὰς   θηλέας ὀκτακόσιοι, αἱ δὲ βαινόμεναι
[1, 196]   Βαβυλωνίων ἐπίγαμοι, ὑπερβάλλοντες ἀλλήλους ἐξωνέοντο  τὰς   καλλιστευούσας? ὅσοι δὲ τοῦ δήμου
[1, 186]   ποταμοῦ κατὰ τὴν πόλιν καὶ  τὰς   καταβάσιας τὰς ἐκ τῶν πυλίδων
[1, 195]   τῇσι Βοιωτίῃσι ἐμβάσι. κομῶντες δὲ  τὰς   κεφαλὰς μίτρῃσι ἀναδέονται, μεμυρισμένοι πᾶν
[1, 82]   ἀπὸ τούτου τοῦ χρόνου κατακειράμενοι  τὰς   κεφαλάς, πρότερον ἐπάναγκες κομῶντες, ἐποιήσαντο
[1, 211]   Ἀράξεω ἡμέρης ὁδὸν ἐποίεε κατὰ  τὰς   Κροίσου ὑποθήκας. μετὰ δὲ ταῦτα
[1, 157]   πρῶτα μὲν τοὺς Λυδοὺς ἠνάγκασε  τὰς   Κύρου ἐντολὰς ἐπιτελέειν, ἐκ τούτου
[1, 123]   ἐπιτρεφόμενον ἐποιέετο σύμμαχον, τὰς πάθας  τὰς   Κύρου τῇσι ἑωυτοῦ ὁμοιούμενος. πρὸ
[1, 97]   ἀνομίης ἔτι πολλῷ μᾶλλον ἀνὰ  τὰς   κώμας πρότερον ἦν, συνελέχθησαν
[1, 138]   ἐξελαύνουσι ἐκ τῆς χώρης, καὶ  τὰς   λευκὰς περιστεράς, τὴν αὐτὴν αἰτίην
[1, 1]   Φοίνικας διακελευσαμένους ὁρμῆσαι ἐπ? αὐτάς.  τὰς   μὲν δὴ πλεῦνας τῶν γυναικῶν
[1, 153]   παράπαν ἀγορή. μετὰ ταῦτα ἐπιτρέψας  τὰς   μὲν Σάρδις Ταβάλῳ ἀνδρὶ Πέρσῃ,
[1, 173]   μητρόθεν καὶ τῆς μητρὸς ἀνανεμέεται  τὰς   μητέρας. καὶ ἢν μέν γε
[1, 171]   ὅκως Μίνως δέοιτο, ἐπλήρουν οἱ  τὰς   νέας. ἅτε δὴ Μίνω τε
[1, 169]   ἠπείρῳ Ἴωνας ἐχειρώσατο Ἅρπαγος, οἱ  τὰς   νήσους ἔχοντες Ἴωνες καταρρωδήσαντες ταῦτα
[1, 151]   κεχωρίδαται γὰρ αὗται. αἱ δὲ  τὰς   νήσους ἔχουσαι πέντε μὲν πόλιες
[1, 151]   Τενεδίοισι, κατά περ Ἰώνων τοῖσι  τὰς   νήσους ἔχουσι, ἦν δεινὸν οὐδέν?
[1, 27]   τῆς ναυπηγίης. καὶ οὕτω τοῖσι  τὰς   νήσους οἰκημένοισι Ἴωσι ξεινίην συνεθήκατο.
[1, 165]   δὲ Φωκαιέες, ἐπείτε σφι Χῖοι  τὰς   νήσους τὰς Οἰνούσσας καλεομένας οὐκ
[1, 171]   κατήκοοι καὶ καλεόμενοι Λέλεγες εἶχον  τὰς   νήσους, φόρον μὲν οὐδένα ὑποτελέοντες,
[1, 78]   δὲ αὐτῶν οἱ ἵπποι μετιέντες  τὰς   νομὰς νέμεσθαι φοιτέοντες κατήσθιον. ἰδόντι
[1, 110]   ὑπώρεαί εἰσὶ τῶν ὀρέων, ἔνθα  τὰς   νομὰς τῶν βοῶν εἶχε οὗτος
[1, 182]   δὲ γένηται τότε ὦν συγκατακληίεται  τὰς   νύκτας ἔσω ἐν τῷ νηῷ.
[1, 186]   τοῦδε εἵνεκα, ἵνα μὴ διαφοιτέοντες  τὰς   νύκτας κλέπτοιεν παρ? ἀλλήλων. ὡς
[1, 94]   αὐτοὶ Λυδοὶ καὶ τὰς παιγνίας  τὰς   νῦν σφίσι τε καὶ Ἕλλησι
[1, 180]   οἰκιέων τριωρόφων καὶ τετρωρόφων, κατατέτμηται  τὰς   ὁδοὺς ἰθέας τάς τε ἄλλας
[1, 165]   ἐπείτε σφι Χῖοι τὰς νήσους  τὰς   Οἰνούσσας καλεομένας οὐκ ἐβούλοντο ὠνευμένοισι
[1, 123]   δὲ ὁρέων ἐπιτρεφόμενον ἐποιέετο σύμμαχον,  τὰς   πάθας τὰς Κύρου τῇσι ἑωυτοῦ
[1, 94]   φασὶ δὲ αὐτοὶ Λυδοὶ καὶ  τὰς   παιγνίας τὰς νῦν σφίσι τε
[1, 191]   αὐτοὶ ἐπὶ τὰς αἱμασιὰς ἀναβάντες  τὰς   παρὰ τὰ χείλεα τοῦ ποταμοῦ
[1, 134]   δὲ οὕτερος ὑποδεέστερος ὀλίγῳ,  τὰς   παρειὰς φιλέονται? ἢν δὲ πολλῷ
[1, 169]   τὴν δουλοσύνην οὐκ ἀνεχόμενοι ἐξέλιπον  τὰς   πατρίδας? οἱ δ? ἄλλοι Ἴωνες
[1, 90]   θεῶν μάλιστα, ἐπειρέσθαι πέμψαντα τάσδε  τὰς   πέδας, εἰ ἐξαπατᾶν τοὺς εὖ
[1, 90]   Λυδῶν ἐς Δελφοὺς ἐνετέλλετο τιθέντας  τὰς   πέδας ἐπὶ τοῦ νηοῦ τὸν
[1, 90]   οἱ ἀκροθίνια τοιαῦτα γενέσθαι, δεικνύντας  τὰς   πέδας? ταῦτά τε ἐπειρωτᾶν, καὶ
[1, 164]   οἱ Φωκαιέες ἐν τούτῳ κατασπάσαντες  τὰς   πεντηκοντέρους, ἐσθέμενοι τέκνα καὶ γυναῖκας
[1, 76]   πόλιν καὶ ἠνδραποδίσατο, εἷλε δὲ  τὰς   περιοικίδας αὐτῆς πάσας, Συρίους τε
[1, 126]   τούτῳ τά τε αἰπόλια καὶ  τὰς   ποίμνας καὶ τὰ βουκόλια
[1, 141]   ὡς ἤκουσαν τούτων ἀνενειχθέντων ἐς  τὰς   πόλιας, τείχεά τε περιεβάλοντο ἕκαστοι
[1, 162]   ἀπίκετο ἐς τὴν Ἰωνίην, αἵρεε  τὰς   πόλιας χώμασι? ὅκως γὰρ τειχήρεας
[1, 150]   ὁρτὴν ἔξω τείχεος ποιευμένους Διονύσῳ,  τὰς   πύλας ἀποκληίσαντες ἔσχον τὴν πόλιν.
[1, 35]   παιδὸς τὸν γάμον, ἀπικνέεται ἐς  τὰς   Σάρδις ἀνὴρ συμφορῇ ἐχόμενος καὶ
[1, 77]   ἐπιὼν Κῦρος, ἀπήλαυνε ἐς  τὰς   Σάρδις ἐν νόῳ ἔχων παρακαλέσας
[1, 77]   ταῦτα φρονέων, ὡς ἀπίκετο ἐς  τὰς   Σάρδις, ἔπεμπε κήρυκας κατὰ τὰς
[1, 154]   ἑωυτῷ στρατεύεσθαι. ἐλάσας δὲ ἐπὶ  τὰς   Σάρδις ἐπολιόρκεε Τάβαλον ἀπεργμένον ἐν
[1, 78]   ὀπίσω σφέας ἀναπλῶσαι ἐς  τὰς   Σάρδις ἥλω Κροῖσος. Τελμησσέες
[1, 70]   λέγουσι ὡς ἐπείτε ἀγόμενος ἐς  τὰς   Σάρδις κρητὴρ ἐγίνετο κατὰ
[1, 79]   ἐλαύνειν ὡς δύναιτο τάχιστα ἐπὶ  τὰς   Σάρδις, πρὶν τὸ δεύτερον
[1, 43]   τὸ γεγονός, ἀπικόμενος δὲ ἐς  τὰς   Σάρδις τὴν τε μάχην καὶ
[1, 157]   δὲ Μῆδος ἐλάσας ἐπὶ  τὰς   Σάρδις τοῦ Κύρου στρατοῦ μοῖραν
[1, 155]   τοῖσιδε, δείσας μὴ ἀναστάτους ποιήσῃ  τὰς   Σάρδις. βασιλεῦ, τὰ μὲν
[1, 48]   Πυθίης συγγραψάμενοι οἴχοντο ἀπιόντες ἐς  τὰς   Σάρδις. ὡς δὲ καὶ ὧλλοι
[1, 22]   Λυδοῦ τὰς ἐντολὰς ἀπῆλθε ἐς  τὰς   Σάρδις, ὡς ἐγὼ πυνθάνομαι, δι?
[1, 207]   ὀπίσω φεύξονται ἀλλ? ἐπ? ἀρχὰς  τὰς   σὰς ἐλῶσι. νικῶν δὲ οὐ
[1, 81]   τοῦ τείχεος ἄλλους ἀγγέλους ἐς  τὰς   συμμαχίας. οἱ μὲν γὰρ πρότεροι
[1, 77]   τὰς Σάρδις, ἔπεμπε κήρυκας κατὰ  τὰς   συμμαχίας προερέοντας ἐς πέμπτον μῆνα
[1, 90]   ἑωυτοῦ διάνοιαν καὶ τῶν χρηστηρίων  τὰς   ὑποκρίσιας καὶ μάλιστα τὰ ἀναθήματα,
[1, 46]   ἰέναι, τοὺς δὲ ἐς Ἄβας  τὰς   Φωκέων, τοὺς δὲ ἐς Δωδώνην?
[1, 45]   νεκροῦ παρεδίδου ἑωυτὸν Κροίσῳ προτείνων  τὰς   χεῖρας, ἐπικατασφάξαι μιν κελεύων τῷ
[1, 208]   πρῶτα? Κῦρος δὲ Κροῖσον ἐς  τὰς   χεῖρας ἐσθεὶς τῷ ἑωυτοῦ παιδὶ
[1, 119]   κεφαλὴν τοῦ παιδὸς κατακεκαλυμμένην καὶ  τὰς   χεῖρας καὶ τοὺς πόδας, Ἅρπαγον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005