Alphabétiquement     [«   »]
γυνή 7
γῶν 1
γωνίης 1
δ 51
δαίμονα 1
δαιμόνων 1
δαίμοσί 1
Fréquences     [«    »]
49 αὐτοῦ
45 ἐπείτε
47 οὗτος
51 δ
51 νυν
52 τοῦτον
53 ἀπὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

δ


Livre, Chapitre
[1, 134]   νήφοντες προβουλεύσωνται, μεθυσκόμενοι ἐπιδιαγινώσκουσι. ~ἐντυγχάνοντες  δ?   ἀλλήλοισι ἐν τῇσι ὁδοῖσι, τῷδε
[1, 169]   ἀνεχόμενοι ἐξέλιπον τὰς πατρίδας? οἱ  δ?   ἄλλοι Ἴωνες πλὴν Μιλησίων διὰ
[1, 8]   ὅκως ἐκείνην θεήσεαι γυμνήν"  δ?   ἀμβώσας εἶπε δέσποτα, τίνα λέγεις
[1, 155]   τά περ ἐνόεε ἔλεγε,  δ?   ἀμείβετο τοῖσιδε, δείσας μὴ ἀναστάτους
[1, 9]   ἐξ αὐτῶν γένηται κακόν,  δ?   ἀμείβετο τοῖσιδε. θάρσεε, Γύγη, καὶ
[1, 2]   βασιλέος τὴν θυγατέρα Εὐρώπην. εἴησαν  δ?   ἄν οὗτοι Κρῆτες. ταῦτα μὲν
[1, 133]   τὰ σπουδαιέστατα τῶν πρηγμάτων? τὸ  δ?   ἂν ἅδῃ σφι βουλευομένοισι, τοῦτο
[1, 32]   ἄλλου δὲ ἐνδεές ἐστι? ὃς  δ?   ἂν αὐτῶν πλεῖστα ἔχων διατελέῃ
[1, 47]   βασιλεὺς Κροῖσος Ἀλυάττεω? ἅσσα  δ?   ἂν ἕκαστα τῶν χρηστηρίων θεσπίσῃ,
[1, 198]   παραπλήσιοι τοῖσι ἐν Αἰγύπτῳ. ὁσάκις  δ?   ἂν μιχθῇ γυναικὶ τῇ ἑωυτοῦ
[1, 133]   ἢν δὲμὴ ἅδῃ, μετιεῖσι. τὰ  δ?   ἂν νήφοντες προβουλεύσωνται, μεθυσκόμενοι ἐπιδιαγινώσκουσι.
[1, 82]   ὥστε τριηκοσίους ἑκατέρων μαχέσασθαι, ὁκότεροι  δ?   ἂν περιγένωνται, τούτων εἶναι τὸν
[1, 191]   ἐκ τοῦ Κύρου ποιεύμενον, οἳ  δ?   ἂν περιιδόντες τοὺς Πέρσας ἐσελθεῖν
[1, 32]   ὄλβιος κεκλῆσθαι ἄξιος ἐστί? πρὶν  δ?   ἂν τελευτήσῃ, ἐπισχεῖν, μηδὲ καλέειν
[1, 196]   μὲν οὐδὲν ἐδέοντο χρηστοῦ, οἳ  δ?   ἂν χρήματά τε καὶ αἰσχίονας
[1, 111]   ἀπικνέεται ἐς τὴν ἔπαυλιν. τῷ  δ?   ἄρα καὶ αὐτῷ γυνή,
[1, 164]   στρατιὴν ἀπὸ τοῦ τείχεος.  δ?   Ἅρπαγος ἔφη εἰδέναι μὲν εὖ
[1, 187]   πολιήτῃσι γέφυρα ἦν κατεσκευασμένη. ~ἡ  δ?   αὐτὴ αὕτη βασίλεια καὶ ἀπάτην
[1, 159]   μὲν ταῦτα ἐπειρώτα,  δ?   αὖτις τὸν αὐτόν σφι χρησμὸν
[1, 65]   νῦν κατεστεῶτα κόσμον Σπαρτιήτῃσι. ὡς  δ?   αὐτοὶ Λακεδαιμόνιοι λέγουσι, Λυκοῦργον ἐπιτροπεύσαντα
[1, 155]   εἵμασι καὶ κοθόρνους ὑποδέεσθαι, πρόειπε  δ?   αὐτοῖσι κιθαρίζειν τε καὶ ψάλλειν
[1, 98]   ἔνεστι καὶ οἱ θησαυροί. τὸ  δ?   αὐτῶν μέγιστον ἐστὶ τεῖχος κατὰ
[1, 215]   καὶ μασχαλιστῆρας, χρυσῷ κοσμέονται. ὣς  δ?   αὕτως τῶν ἵππων τὰ μὲν
[1, 207]   γνώμας ἐμὲ σοὶ ἀποφαίνεσθαι? εἰ  δ?   ἔγνωκας ὅτι ἄνθρωπος καὶ σὺ
[1, 97]   λέγοντες περὶ τῶν κατηκόντων. ὡς  δ?   ἐγὼ δοκέω, μάλιστα ἔλεγον οἱ
[1, 214]   τὸν ἐμὸν ἑλὼν δόλῳ? σὲ  δ?   ἐγώ, κατά περ ἠπείλησα, αἵματος
[1, 47]   ἑξαμέτρῳ τόνῳ λέγει τάδε. οἶδα  δ?   ἐγὼ ψάμμου τ? ἀριθμὸν καὶ
[1, 109]   καὶ ἅπαις ἔρσενος γόνου? εἰ  δ?   ἐθελήσει τούτου τελευτήσαντος ἐς τὴν
[1, 31]   πάγχυ δευτερεῖα γῶν οἴσεσθαι.  δ?   εἶπε Κλέοβίν τε καὶ Βίτωνα.
[1, 216]   τοῦ Ἀράξεω ποταμοῦ παραγίνονται? γαλακτοπόται  δ?   εἰσί. θεῶν δὲ μοῦνον ἥλιον
[1, 96]   τὸ ἄδικον πολέμιον ἐστί. οἱ  δ?   ἐκ τῆς αὐτῆς κώμης Μῆδοι
[1, 98]   καταινέουσι βασιλέα σφίσι εἶναι.  δ?   ἐκέλευε αὐτοὺς οἰκία τε ἑωυτῷ
[1, 5]   τῷ ναυκλήρῳ τῆς νέος? ἐπεὶ  δ?   ἔμαθε ἔγκυος ἐοῦσα, αἰδεομένη τοὺς
[1, 9]   τῆς ἀνοιγομένης θύρης στήσω. μετὰ  δ?   ἐμὲ ἐσελθόντα παρέσται καὶ
[1, 92]   δ? ἐξαπόλωλε τῶν ἀναθημάτων? τὰ  δ?   ἐν Βραγχίδῃσι τῇσι Μιλησίων ἀναθήματα
[1, 120]   πρὸς Περσέων, ἐόντες ξεῖνοι? σέο  δ?   ἐνεστεῶτος βασιλέος, ἐόντος πολιήτεω, καὶ
[1, 92]   ἐς ἐμὲ ἦν περιεόντα, τὰ  δ?   ἐξαπόλωλε τῶν ἀναθημάτων? τὰ δ?
[1, 98]   καὶ μᾶλλόν τι ἐπετηδεύθη. κύκλων  δ?   ἐόντων τῶν συναπάντων ἑπτά, ἐν
[1, 34]   μιν αἰχμῇ σιδηρέῃ βληθέντα.  δ?   ἐπείτε ἐξηγέρθη καὶ ἑωυτῷ λόγον
[1, 47]   χαλκὸς μὲν ὑπέστρωται, χαλκὸν  δ?   ἐπιέσται. ~ταῦτα οἱ Λυδοὶ θεσπισάσης
[1, 210]   γεγονὼς ὅστις τοὶ ἐπιβουλεύσειε, εἰ  δ?   ἐστί, ἀπόλοιτο ὡς τάχιστα? ὃς
[1, 211]   πολλοὺς μὲν σφέων ἐφόνευσαν, πολλῷ  δ?   ἔτι πλεῦνας ἐζώγρησαν καὶ ἄλλους
[1, 135]   πολλὰς μὲν κουριδίας γυναῖκας, πολλῷ  δ?   ἔτι πλεῦνας παλλακὰς κτῶνται. ~ἀνδραγαθίη
[1, 123]   Κύρου τῇσι ἑωυτοῦ ὁμοιούμενος. πρὸ  δ?   ἔτι τούτου τάδε οἱ κατέργαστο?
[1, 136]   ἀνὰ πᾶν ἔτος. τὸ πολλὸν  δ?   ἡγέαται ἰσχυρὸν εἶναι. παιδεύουσι δὲ
[1, 206]   διάβαινε ἐς τὴν ἡμετέρην? εἰ  δ?   ἡμέας βούλεαι ἐσδέξασθαι μᾶλλον ἐς
[1, 32]   εἶπε ξεῖνε Ἀθηναῖε,  δ?   ἡμετέρη εὐδαιμονίη οὕτω τοι ἀπέρριπται
[1, 96]   τῷ οὔνομα ἦν Δηιόκης, παῖς  δ?   ἦν Φραόρτεω. οὗτος Δηιόκης
[1, 62]   ἑξαμέτρῳ τόνῳ τάδε λέγων? ἔρριπται  δ?   βόλος, τὸ δὲ δίκτυον
[1, 62]   τὸ δὲ δίκτυον ἐκπεπέτασται, θύννοι  δ?   οἰμήσουσι σεληναίης διὰ νυκτός" ~ὃ
[1, 139]   οὐνόματα, οὐ τὰ μὲν τὰ  δ?   οὔ, ἀλλὰ πάντα ὁμοίως. ~ταῦτα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005