Alphabétiquement     [«   »]
ἔμψυχον 1
ἐμῷ 1
ἐμῶν 1
ἐν 257
ἔν 1
ἕν 1
ἓν 10
Fréquences     [«    »]
230 γὰρ
223 δὴ
239 τῆς
257 ἐν
268 τὰ
317 τοῦ
321
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

ἐν


Livre, Chapitre
[1, 168]   τιμὰς νῦν ὑπὸ Τηίων τῶν  ἐν   Ἀβδήροισι ὡς ἥρως ἔχει. ~οὗτοὶ
[1, 188]   κάρτα ἅμαξαι τετράκυκλοι ἡμιόνεαι κομίζουσαι  ἐν   ἀγγηίοισι ἀργυρέοισι ἕπονται, ὅκῃ ἂν
[1, 60]   εἰ καὶ τότε γε οὗτοι  ἐν   Ἀθηναίοισι τοῖσι πρώτοισι λεγομένοισι εἶναι
[1, 193]   σῖτος, οὐ κατὰ περ  ἐν   Αἰγύπτῳ αὐτοῦ τοῦ ποταμοῦ ἀναβαίνοντος
[1, 140]   τε ἄλλων ἀνθρώπων καὶ τῶν  ἐν   Αἰγύπτῳ ἱρέων. οἳ μὲν γὰρ
[1, 198]   μέλιτι, θρῆνοι δὲ παραπλήσιοι τοῖσι  ἐν   Αἰγύπτῳ. ὁσάκις δ? ἂν μιχθῇ
[1, 86]   ἐπιλεξάμενον ὡς οὐδὲν εἴη τῶν  ἐν   ἀνθρώποισι ἀσφαλέως ἔχον, κελεύειν σβεννύναι
[1, 53]   νομίσας τάδε μαντήια εἶναι μοῦνα  ἐν   ἀνθρώποισι, ὑμῖν τε ἄξια δῶρα
[1, 66]   αἰτεῖς? οὐ τοι δώσω. πολλοὶ  ἐν   Ἀρκαδίῃ βαλανηφάγοι ἄνδρες ἔασιν, οἵ
[1, 111]   δὲ καὶ κλαυθμὸν κατεστεῶτα ἐμφανέα  ἐν   Ἁρπάγου. καὶ πρόκατε δὴ κατ?
[1, 105]   Σκυθέων συλήσασι τὸ ἱρὸν τὸ  ἐν   Ἀσκάλωνι καὶ τοῖσι τούτων αἰεὶ
[1, 105]   ἀναχωρέοντες ὀπίσω ἐγένοντο τῆς Συρίης  ἐν   Ἀσκάλωνι πόλι, τῶν πλεόνων Σκυθέων
[1, 19]   τὸν ἐνέπρησαν χώρης τῆς Μιλησίης  ἐν   Ἀσσησῷ. ~Δελφῶν οἶδα ἐγὼ οὕτω
[1, 207]   ἐς τὴν χώρην, ὅδε τοι  ἐν   αὐτῷ κίνδυνος ἔνι? ἑσσωθεὶς μὲν
[1, 202]   εἶναι τοῦ Ἴστρου? νήσους δὲ  ἐν   αὐτῷ Λέσβῳ μεγάθεα παραπλησίας συχνάς
[1, 124]   τὸν λαγὸν ἀνέσχισε? εὑρὼν δὲ  ἐν   αὐτῷ τὸ βυβλίον ἐνεὸν λαβὼν
[1, 31]   ἔθυσάν τε καὶ εὐωχήθησαν, κατακοιμηθέντες  ἐν   αὐτῷ τῷ ἱρῷ οἱ νεηνίαι
[1, 183]   τῷ νηῷ. ~ἔστι δὲ τοῦ  ἐν   Βαβύλῶνι ἱροῦ καὶ ἄλλος κάτω
[1, 179]   ἔνθεν ἄσφαλτος ἐς τὸ  ἐν   Βαβυλῶνι τεῖχος ἐκομίσθη. ~ἐτετείχιστο μέν
[1, 157]   περὶ ἐς θεὸν ἀνοῖσαι τὸν  ἐν   Βραγχίδῃσι? ἦν γὰρ αὐτόθι μαντήιον
[1, 92]   ἐξαπόλωλε τῶν ἀναθημάτων? τὰ δ?  ἐν   Βραγχίδῃσι τῇσι Μιλησίων ἀναθήματα Κροίσῳ,
[1, 132]   εὖ γίνεσθαι καὶ τῷ βασιλέι?  ἐν   γὰρ δὴ τοῖσι ἅπασι Πέρσῃσι
[1, 165]   οἱ Φωκαίες ἐστέλλοντο ἐς Κύρνον?  ἐν   γὰρ τῇ Κύρνῳ εἴκοσι ἔτεσι
[1, 144]   ἱρόν ἀνομήσαντας ἐξεκλήισαν τῆς μετοχῆς,  ἐν   γὰρ τῷ ἀγῶνι τοῦ Τριοπίου
[1, 32]   ταραχῶδες ἐπειρωτᾷς ἀνθρωπηίων πρηγμάτων πέρι.  ἐν   γὰρ τῷ μακρῷ χρόνῳ πολλὰ
[1, 24]   διαχρᾶσθαί μιν, ὡς ἂν ταφῆς  ἐν   γῇ τύχῃ, ἐκπηδᾶν ἐς
[1, 202]   μεγάθεα παραπλησίας συχνάς φασι εἶναι,  ἐν   δὲ αὐτῇσι ἀνθρώπους οἳ σιτέονται
[1, 47]   ἐθέσπισε, οὐ λέγεται πρὸς οὐδαμῶν?  ἐν   δὲ Δελφοῖσι ὡς ἐσῆλθον τάχιστα
[1, 184]   τε ἐπεκόσμησαν καὶ τὰ ἱρά,  ἐν   δὲ δὴ καὶ γυναῖκες δύο.
[1, 185]   ἄλλα τε ἀραιρημένα ἄστεα αὐτοῖσι,  ἐν   δὲ δὴ καὶ τὴν Νίνον,
[1, 192]   ἄλλοισι δηλώσω ὅση τις ἐστί,  ἐν   δὲ δὴ καὶ τῷδε. βασιλέι
[1, 92]   ἀνέθηκέ τῷ Ἀπόλλωνι τῷ Ἰσμηνίῳ,  ἐν   δὲ Ἐφέσῳ αἵ τε βόες
[1, 74]   δὲ οἱ Λυδοὶ τοὺς Μήδους,  ἐν   δὲ καὶ νυκτομαχίην τινὰ ἐποιήσαντο?
[1, 92]   καὶ τῶν κιόνων αἱ πολλαί,  ἐν   δὲ Προνηίης τῆς ἐν Δελφοῖσι
[1, 194]   δὲ πλοίῳ ὄνος ζωὸς ἔνεστι,  ἐν   δὲ τοῖσι μέζοσι πλεῦνες. ἐπεὰν
[1, 126]   ἐς τὴν ὑστεραίην παρεῖναι λελουμένους.  ἐν   δὲ τούτῳ τά τε αἰπόλια
[1, 62]   πρῶτον τῆς Ἀττικῆς ἴσχουσι Μαραθῶνα.  ἐν   δὲ τούτῳ τῷ χώρῳ σφι
[1, 36]   δὴ δίαιταν εἶχε ἐν Κροίσου.  ἐν   δὲ τῷ αὐτῷ χρόνῳ τούτῳ
[1, 181]   περιβόλῳ μεγάλῳ τε καὶ ἰσχυρῷ,  ἐν   δὲ τῷ ἑτέρῳ Διὸς Βήλου
[1, 181]   τελευταίῳ πύργῳ νηὸς ἔπεστι μέγας?  ἐν   δὲ τῷ νηῷ κλίνη μεγάλη
[1, 87]   οἱ παῖδες τοὺς πατέρας θάπτουσι,  ἐν   δὲ τῷ οἱ πατέρες τοὺς
[1, 181]   τοῖσι κατίζοντες ἀμπαύονται οἱ ἀναβαίνοντες.  ἐν   δὲ τῷ τελευταίῳ πύργῳ νηὸς
[1, 181]   τοῦ ἑτέρου τείχεος, στεινότερον δέ.  ἐν   δὲ φάρσεϊ ἑκατέρῳ τῆς πόλιος
[1, 25]   θέης ἄξιον διὰ πάντων τῶν  ἐν   Δελφοῖσι ἀναθημάτων, Γλαύκου τοῦ Χίου
[1, 92]   πολλαί, ἐν δὲ Προνηίης τῆς  ἐν   Δελφοῖσι ἀσπὶς χρυσέη μεγάλη. ταῦτα
[1, 66]   καταφρονήσαντες Ἀρκάδων κρέσσονες εἶναι ἐχρηστηριάζοντο  ἐν   Δελφοῖσι ἐπὶ πάσῃ τῇ Ἀρκάδων
[1, 50]   δὲ ταῦτα θυσίῃσι μεγάλῃσι τὸν  ἐν   Δελφοῖσι θεὸν ἱλάσκετο? κτήνεά τε
[1, 50]   λέων, ἐπείτε κατεκαίετο  ἐν   Δελφοῖσι νηός, κατέπεσε ἀπὸ τῶν
[1, 48]   νομίσας μοῦνον εἶναι μαντήιον τὸ  ἐν   Δελφοῖσι, ὅτι οἱ ἐξευρήκεε τὰ
[1, 14]   ἀργύρου ἀναθήματα, ἔστι οἱ πλεῖστα  ἐν   Δελφοῖσι, πάρεξ δὲ τοῦ ἀργύρου
[1, 92]   τε σταθμὸν καὶ ὅμοια τοῖσι  ἐν   Δελφοῖσι τὰ μέν νυν ἔς
[1, 13]   βασιληίην καὶ ἐκρατύνθη ἐκ τοῦ  ἐν   Δελφοῖσι χρηστηρίου. ὡς γὰρ δὴ
[1, 72]   Κιλίκων, μετὰ δὲ Ματιηνοὺς μὲν  ἐν   δεξιῇ ἔχει ῥέων, ἐκ δὲ
[1, 104]   κατύπερθε ὁδὸν πολλῷ μακροτέρην ἐκτραπόμενοι,  ἐν   δεξιῇ ἔχοντες τὸ Καυκάσιον ὄρος.
[1, 98]   δ? ἐόντων τῶν συναπάντων ἑπτά,  ἐν   δὴ τῷ τελευταίῳ τὰ βασιλήια
[1, 194]   καὶ πεντακισχιλίων ταλάντων γόμον ἔχει.  ἐν   ἑκάστῳ δὲ πλοίῳ ὄνος ζωὸς
[1, 118]   θυγατρὶ τῇ ἐμῇ διαβεβλημένος οὐκ  ἐν   ἐλαφρῷ ἐποιεύμην. ὡς ὦν τῆς
[1, 30]   Ἀθηναίοισι μάχης πρὸς τοὺς ἀστυγείτονας  ἐν   Ἐλευσῖνι, βοηθήσας καὶ τροπὴν ποιήσας
[1, 46]   ἀπεπειρᾶτο τῶν μαντείων τῶν τε  ἐν   Ἕλλησι καὶ τοῦ ἐν Λιβύῃ,
[1, 57]   τε καὶ Σκυλάκην Πελασγῶν οἰκησάντων  ἐν   Ἑλλησπόντῳ, οἳ σύνοικοι ἐγένοντο Ἀθηναίοισι,
[1, 47]   ἐπειρώτων τὸ ἐντεταλμένον, Πυθίη  ἐν   ἑξαμέτρῳ τόνῳ λέγει τάδε. οἶδα
[1, 62]   ἀνήρ, ὅς οἱ προσιὼν χρᾷ  ἐν   ἑξαμέτρῳ τόνῳ τάδε λέγων? ἔρριπται
[1, 106]   Νίνον εἷλον ὡς δὲ εἷλον  ἐν   ἑτέροισι λόγοισι δηλώσω) καὶ τοὺς
[1, 76]   ἰσχυρότατον, κατὰ Σινώπην πόλιν τὴν  ἐν   Εὐξείνῳ πόντῳ μάλιστά κῃ κειμένη)
[1, 191]   τε τοῦτον τὸν χρόνον καὶ  ἐν   εὐπαθείῃσι εἶναι, ἐς δὴ
[1, 22]   σίτου κεχυμένον καὶ τοὺς ἀνθρώπους  ἐν   εὐπαθείῃσι ἐόντας ἀγγείλῃ Ἀλυάττῃ? τὰ
[1, 203]   δὲ ἀνθρώπων πολλὰ καὶ παντοῖα  ἐν   ἑωυτῷ ἔχει Καύκασος, τὰ
[1, 85]   λώιον ἀμφὶς ἔμμεναι? αὐδήσει γὰρ  ἐν   ἤματι πρῶτον ἀνόλβῳ. ἁλισκομένου δὴ
[1, 126]   σφι τὸν χῶρον προεῖπε ἐξημερῶσαι  ἐν   ἡμέρῃ. ἐπιτελεσάντων δὲ τῶν Περσέων
[1, 35]   ἔνθα ἀμηχανήσεις χρήματος οὐδενὸς μένων  ἐν   ἡμετέρου, συμφορήν τε ταύτην ὡς
[1, 27]   φαίνεαι εὔξασθαι νησιώτας ἱππευομένους λαβεῖν  ἐν   ἠπείρῳ, οἰκότα ἐλπίζων. νησιώτας δὲ
[1, 27]   ναυπηγέεσθαι νέας, λαβεῖν ἀρώμενοι Λυδούς  ἐν   θαλάσσῃ, ἵνα ὓπερ τῶν ἐν
[1, 52]   ἀμφότερα ἐς ἐμὲ ἦν κείμενα  ἐν   Θήβῃσι καὶ Θηβέων ἐν τῳ
[1, 182]   ἐπὶ τῆς κλίνης, κατά περ  ἐν   Θήβῃσι τῇσι Αἰγυπτίῃσι κατὰ τὸν
[1, 69]   τοῦτο τὸ νῦν τῆς Λακωνικῆς  ἐν   Θόρνακι ἵδρυται Ἀπόλλωνος? Κροῖσος δέ
[1, 68]   χαλκήιον ἐθηεῖτο σίδηρον ἐξελαυνόμενον, καὶ  ἐν   θώματι ἦν ὀρέων τὸ ποιεόμενον.
[1, 12]   κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον γενόμενος  ἐν   ἰάμβῳ τριμέτρῳ ἐπεμνήσθη. ~ἔσχε δὲ
[1, 145]   ἀείναος ἐστί, ἀπ? ὅτευ  ἐν   Ἰταλίῃ ποταμὸς τὸ οὔνομα ἔσχε,
[1, 168]   ~Φωκαίης μέν νυν πέρι τῆς  ἐν   Ἰωνίῃ οὕτω ἔσχε παραπλήσια δὲ
[1, 86]   ἐπὶ τῆς πυρῆς ἐσελθεῖν, καίπερ  ἐν   κακῷ ἐόντι τοσούτῳ, τὸ τοῦ
[1, 45]   τε Ἄδρηστον κατοικτείρει, καίπερ ἐὼν  ἐν   κακῷ οἰκηίῳ τοσούτῳ καὶ λέγει
[1, 199]   οἷα πλούτῳ ὑπερφρονέουσαι, ἐπὶ ζευγέων  ἐν   καμάρῃσι ἐλάσασαι πρὸς τὸ ἱρὸν
[1, 179]   δὲ πλίνθους ἱκανὰς ὤπτησαν αὐτὰς  ἐν   καμίνοισι? μετὰ δὲ τέλματι χρεώμενοι
[1, 133]   καὶ ὄνον προτιθέαται ὅλους ὀπτοὺς  ἐν   καμίνοισι, οἱ δὲ πένητες αὐτῶν
[1, 23]   τε καὶ ὀνομάσαντα καὶ διδάξαντα  ἐν   Κορίνθῳ. ~τοῦτον τὸν Ἀρίονα λέγουσι,
[1, 173]   παλαιὸν πᾶσαν βάρβαροι) διενειχθέντων δὲ  ἐν   Κρήτῃ περὶ τῆς βασιληίης τῶν
[1, 36]   ~ὃ μὲν δὴ δίαιταν εἶχε  ἐν   Κροίσου. ἐν δὲ τῷ αὐτῷ
[1, 105]   αὐτοὶ Κύπριοι λέγουσι, καὶ τὸ  ἐν   Κυθήροισι Φοίνικές εἰσὶ οἱ ἱδρυσάμενοι
[1, 105]   τῆς θεοῦ? καὶ γὰρ τὸ  ἐν   Κύπρῳ ἱρὸν ἐνθεῦτεν ἐγένετο, ὡς
[1, 191]   ἐληλαμένας, ἔλαβον ἂν σφέας ὡς  ἐν   κύρτῃ. νῦν δὲ ἐξ ἀπροσδοκήτου
[1, 67]   Ἀναξανδρίδεώ τε καὶ Ἀρίστωνος βασιληίην  ἐν   Λακεδαίμονι ἤδη οἱ Σπαρτιῆται κατυπέρτεροι
[1, 48]   ἄρνα κατακόψας ὁμοῦ ἧψε αὐτὸς  ἐν   λέβητι χαλκέῳ, χάλκεον ἐπίθημα ἐπιθείς.
[1, 46]   τε ἐν Ἕλλησι καὶ τοῦ  ἐν   Λιβύῃ, διαπέμψας ἄλλους ἄλλῃ, τοὺς
[1, 71]   γνώμης καὶ τὸ κάρτα οὔνομα  ἐν   Λυδοῖσι ἔχων, συνεβούλευσε Κροίσῳ τάδε?
[1, 18]   χώρης τῆς σφετέρης μαχεσαμένων καὶ  ἐν   Μαιάνδρου πεδίῳ. τὰ μέν νυν
[1, 189]   ποταμῷ, τοῦ αἱ μὲν πηγαὶ  ἐν   Ματιηνοῖσι ὄρεσι, ῥέει δὲ διὰ
[1, 198]   νοῦσον ἔχει. ~ταφαὶ δέ σφι  ἐν   μέλιτι, θρῆνοι δὲ παραπλήσιοι τοῖσι
[1, 92]   καὶ οὐ τὰ εἰρημένα μοῦνα.  ἐν   μὲν γὰρ Θήβῃσι τῇσι Βοιωτῶν
[1, 87]   ὅστις πόλεμον πρὸ εἰρήνης αἱρέεται?  ἐν   μὲν γὰρ τῇ οἱ παῖδες
[1, 26]   ἐπεχείρησε Κροῖσος, μετὰ δὲ  ἐν   μέρεϊ ἑκάστοισι Ἰώνων τε καὶ
[1, 153]   ἄνδρας τοιούτους, τοῖσι ἐστι χῶρος  ἐν   μέση τῇ πόλι ἀποδεδεγμένος ἐς
[1, 181]   δύο σταδίων πάντῃ, ἐὸν τετράγωνον.  ἐν   μέσῳ δὲ τοῦ ἱροῦ πύργος
[1, 181]   φάρσεϊ ἑκατέρῳ τῆς πόλιος ἐτετείχιστο  ἐν   μέσῳ ἐν τῷ μὲν τὰ
[1, 114]   ἐὼν Ἀρτεμβάρεος παῖς ἀνδρὸς δοκίμου  ἐν   Μήδοισι, οὐ γὰρ δὴ ἐποίησε
[1, 147]   συνοίκεον. ~ταῦτα δὲ ἦν γινόμενα  ἐν   Μιλήτῳ. βασιλέας δὲ ἐστήσαντο οἳ
[1, 171]   τῷ περ νῦν. ἀποδείκνῦσι δὲ  ἐν   Μυλάσοισι Διὸς Καρίου ἱρὸν ἀρχαῖον,
[1, 131]   καὶ νηοὺς καὶ βωμοὺς οὐκ  ἐν   νόμῳ ποιευμένους ἱδρύεσθαι, ἀλλὰ καὶ
[1, 109]   λέγει νῦν ὦν τί σοὶ  ἐν   νόῳ ἐστὶ ποιέειν; δὲ
[1, 27]   Σάρδις τε καὶ ἐπὶ σὲ  ἐν   νόῳ ἔχοντες στρατεύεσθαι" Κροῖσον δὲ
[1, 10]   ἀνέβωσε αἰσχυνθεῖσα οὔτε ἔδοξε μαθεῖν,  ἐν   νοῶ ἔχουσα τίσεσθαι τὸν Κανδαύλεα.
[1, 86]   ἑπτὰ Λυδῶν παρ? αὐτὸν παῖδας,  ἐν   νόῳ ἔχων εἴτε δὴ ἀκροθίνια
[1, 77]   Κῦρος, ἀπήλαυνε ἐς τὰς Σάρδις  ἐν   νόῳ ἔχων παρακαλέσας μὲν Αἰγυπτίους
[1, 114]   ἔπαιζε δὲ μετ? ἄλλων ἡλίκων  ἐν   ὁδῷ. καὶ οἱ παῖδες παίζοντες
[1, 13]   ἐποιεῦντο τὸ Κανδαύλεω πάθος καὶ  ἐν   ὅπλοισι ἦσαν, συνέβησαν ἐς τὠυτὸ
[1, 174]   πέντε στάδια, ὤρυσσον οἱ Κνίδιοι  ἐν   ὅσῳ Ἅρπαγος τὴν Ἰωνίην κατεστρέφετο,
[1, 153]   ἅμα ἀγόμενος καὶ τοὺς Ἴωνας  ἐν   οὐδενὶ λόγῳ ποιησάμενος τὴν πρώτην
[1, 182]   ὁμιλίην φοιτᾶν? καὶ κατά περ  ἐν   Πατάροισι τῆς Λυκίης πρόμαντις
[1, 86]   ἐπ? αὐτὴν τὸν Κροῖσόν τε  ἐν   πέδῃσι δεδεμένον καὶ δὶς ἑπτὰ
[1, 178]   τοιαύτη δή τις πόλις. κέεται  ἐν   πεδίῳ μεγάλῳ, μέγαθος ἐοῦσα μέτωπον
[1, 145]   τοῦδε εἵνεκα, ὅτι καὶ ὅτε  ἐν   Πελοποννήσῳ οἴκεον, δυώδεκα ἦν αὐτῶν
[1, 46]   ~Κροῖσος δὲ ἐπὶ δύο ἔτεα  ἐν   πένθεϊ μεγάλῳ κατῆστο τοῦ παιδὸς
[1, 123]   οὕτω δὴ τῷ Κύρῳ διαιτωμένῳ  ἐν   Πέρσῃσι βουλόμενος Ἅρπαγος δηλῶσαι τὴν
[1, 209]   μάλιστα ἔτεα, καὶ οὗτος κατελέλειπτο  ἐν   Πέρσῃσι? οὐ γὰρ εἶχέ κω
[1, 56]   ὡς ἐξανέστη ὑπὸ Καδμείων, οἴκεε  ἐν   Πίνδῳ Μακεδνὸν καλεόμενον? ἐνθεῦτεν δὲ
[1, 88]   τε ἐγγὺς ἑωυτοῦ καὶ κάρτα  ἐν   πολλῇ προμηθίῃ εἶχε, ἀπεθώμαζέ τε
[1, 70]   Κροῖσον ἡλωκέναι, ἀπέδοντο τὸν κρητῆρα  ἐν   Σάμῳ, ἰδιώτας δὲ ἄνδρας πριαμένους
[1, 157]   ἔτι ἐόντας τοὺς ἀμφὶ Πακτύην  ἐν   Σάρδισι, πρῶτα μὲν τοὺς Λυδοὺς
[1, 143]   Ἰώνων οἱ Μιλήσιοι μὲν ἦσαν  ἐν   σκέπῃ τοῦ φόβου, ὅρκιον ποιησάμενοι,
[1, 65]   γὰρ Λέοντος βασιλεύοντος καὶ Ἡγησικλέος  ἐν   Σπάρτῃ τοὺς ἄλλους πολέμους εὐτυχέοντες
[1, 24]   καί μιν εὖ πρήσσοντα λίποιεν  ἐν   Τάραντι, τριήκοντα? ὃς δὴ Ἑλλήνων
[1, 133]   τιμᾶν νομίζουσι τῇ ἕκαστος ἐγένετο.  ἐν   ταύτῃ δὲ πλέω δαῖτα τῶν
[1, 66]   εἱσάμενοι σέβονται μεγάλως. οἷα δὲ  ἐν   τε χώρῃ ἀγαθῇ καὶ πλήθεϊ
[1, 68]   ὦν τῶν ἀνδρῶν Λίχης ἀνεῦρε  ἐν   Τεγέῃ καὶ συντυχίῃ χρησάμενος καὶ
[1, 66]   καὶ ἐς ἐμὲ ἦσαν σόαι  ἐν   Τεγέῃ περὶ τὸν νηὸν τῆς
[1, 31]   οἱ νεηνίαι οὐκέτι ἀνέστησαν ἀλλ?  ἐν   τέλεϊ τούτῳ ἔσχοντο. Ἀργεῖοι δὲ
[1, 199]   αἱ δὲ πλεῦνες ποιεῦσι ὧδε?  ἐν   τεμένεϊ Ἀφροδίτης κατέαται στέφανον περὶ
[1, 151]   Ἀρίσβαν ἠνδραπόδισαν Μηθυμναῖοι ἐόντας ὁμαίμους)  ἐν   Τενέδῳ δὲ μία οἴκηται πόλις,
[1, 170]   Ἴωνας ἐκτῆσθαι, τὸ δὲ εἶναι  ἐν   Τέῳ Τέων γὰρ μέσον εἶναι
[1, 180]   κατὰ δὴ ὦν ἑκάστην ὁδὸν  ἐν   τῇ αἱμασιῇ τῇ παρὰ τὸν
[1, 154]   τὰς Σάρδις ἐπολιόρκεε Τάβαλον ἀπεργμένον  ἐν   τῇ ἀκροπόλι. ~πυθόμενος δὲ κατ?
[1, 16]   ἄλλα δὲ ἔργα ἀπεδέξατο ἐὼν  ἐν   τῇ ἀρχῇ ἀξιαπηγητότατα τάδε. ~ἐπολέμησε
[1, 27]   ἐπιφέρων. ~ὡς δὲ ἄρα οἱ  ἐν   τῇ Ἀσίῃ Ἕλληνες κατεστράφατο ἐς
[1, 103]   τε ἐλόχισε κατὰ τέλεα τοὺς  ἐν   τῇ, Ἀσίῃ καὶ πρῶτος διέταξε
[1, 79]   τοῦτον τὸν χρόνον ἔθνος οὐδὲν  ἐν   τῇ Ἀσίῃ οὔτε ἀνδρηιότερον οὔτε
[1, 6]   καὶ Αἰολέας καὶ Δωριέας τοὺς  ἐν   τῇ Ἀσίῃ, φίλους δὲ προσεποιήσατο
[1, 22]   τῇ Ἀθηναίῃ οἰκοδόμησε Ἀλυάττης  ἐν   τῇ Ἀσσησῷ, αὐτός τε ἐκ
[1, 185]   ἐς τῶν τινα κωμέων τῶν  ἐν   τῇ Ἀσσυρίῃ ἀπικνέεται ῥέων? τῇ
[1, 17]   τρόπῳ τοιῷδε? ὅκως μὲν εἴη  ἐν   τῇ γῇ καρπὸς ἁδρός, τηνικαῦτα
[1, 17]   δένδρεα καὶ τὸν καρπὸν τὸν  ἐν   τῇ γῇ ὅκως διαφθείρειε, ἀπαλλάσσετο
[1, 92]   ~Κροίσῳ δὲ ἐστὶ ἄλλα ἀναθήματα  ἐν   τῇ Ἑλλάδι πολλὰ καὶ οὐ
[1, 96]   κατοικημένων τῶν Μήδων κατὰ κώμας,  ἐν   τῇ ἑωυτοῦ ἐὼν καὶ πρότερον
[1, 199]   ἱζομένην ἐς ἱρὸν Ἀφροδίτης ἅπαξ  ἐν   τῇ ζόῃ μιχθῆναι ἀνδρὶ ξείνῳ.
[1, 142]   καὶ Χίον, δὲ μία  ἐν   τῇ ἠπείρῳ ἵδρυται, Ἐρυθραί. Χῖοι
[1, 169]   Ἰωνίη ἐδεδούλωτο. ὡς δὲ τοὺς  ἐν   τῇ ἠπείρῳ Ἴωνας ἐχειρώσατο Ἅρπαγος,
[1, 27]   ἐν θαλάσσῃ, ἵνα ὓπερ τῶν  ἐν   τῇ ἠπείρῳ οἰκημένων Ἑλλήνων τίσωνταί
[1, 149]   γὰρ καὶ αὗται δυώδεκα αἱ  ἐν   τῆ ἠπείρῳ. οὗτοι δὲ οἱ
[1, 82]   πρὸς ἑσπέρην Ἀργείων, τε  ἐν   τῇ ἠπείρῳ χώρῇ καὶ
[1, 114]   ἔπαιζε ἐν τῇ κώμῃ ταύτῃ  ἐν   τῇ ἦσαν καὶ αἱ βουκολίαι
[1, 141]   ἄνδρα φὰς αὐλητὴν ἰδόντα ἰχθῦς  ἐν   τῇ θαλάσσῃ αὐλέειν, δοκέοντα σφέας
[1, 151]   ἠπειρώτιδες Αἰολίδες πόλιες, ἔξω τῶν  ἐν   τῇ Ἴδῃ οἰκημενέων? κεχωρίδαται γὰρ
[1, 170]   ἄρχοντας ἄλλων? μένουσι δέ σφι  ἐν   τῇ Ἰωνίῃ οὐκ ἔφη ἐνορᾶν
[1, 142]   τε καὶ Πριήνη. αὗται μὲν  ἐν   τῇ Καρίῃ κατοίκηνται κατὰ ταὐτὰ
[1, 145]   μετὰ δὲ Αἴγειρα καὶ Αἰγαί,  ἐν   τῇ Κρᾶθις ποταμὸς ἀείναος ἐστί,
[1, 114]   τοιόνδε γενόμενον ἐξέφηνέ μιν. ἔπαιζε  ἐν   τῇ κώμῃ ταύτῃ ἐν τῇ
[1, 151]   Λέσβον νέμονται τὴν γὰρ ἕκτην  ἐν   τῇ Λέσβῳ οἰκημένην Ἀρίσβαν ἠνδραπόδισαν
[1, 142]   ταὐτὰ διαλεγόμεναι σφίσι, αἵδε δὲ  ἐν   τῇ Λυδίῃ, Ἔφεσος Κολοφὼν Λέβεδος
[1, 64]   Ἀθηνέων, Ἀθηναίων δὲ οἳ μὲν  ἐν   τῇ μάχη ἐπεπτώκεσαν, οἳ δὲ
[1, 104]   Σάσπειρες, τοῦτο δὲ παραμειβομένοισι εἶναι  ἐν   τῇ Μηδικῇ. οὐ μέντοι οἵ
[1, 22]   Ἀλυάττης σιτοδείην τε εἶναι ἰσχυρὴν  ἐν   τῇ Μιλήτῳ καὶ τὸν λεὼν
[1, 1]   τὸν χρόνον προεῖχε ἅπασι τῶν  ἐν   τῇ νῦν Ἑλλάδι καλεομένῃ χωρῇ.
[1, 133]   δαῖτα τῶν ἀλλέων δικαιεῦσι προτίθεσθαι?  ἐν   τῇ οἱ εὐδαίμονες αὐτῶν βοῦν
[1, 105]   ἐπ? Αἴγυπτον. καὶ ἐπείτε ἐγένοντο  ἐν   τῇ Παλαιστίνῃ Συρίῃ, Ψαμμήτιχος σφέας
[1, 209]   προδεικνύουσι τὰ ἐπιφερόμενα. ἤδη ὦν  ἐν   τῇ παροιχομένῃ νυκτὶ εὕδων εἶδον
[1, 59]   πρὸς αὐτοῦ κυρῆσαι, πρότερον εὐδοκιμήσας  ἐν   τῇ πρὸς Μεγαρέας γενομένῃ στρατηγίῃ,
[1, 79]   μετὰ τὴν μάχην τὴν γενομένην  ἐν   τῇ Πτερίῃ, μαθὼν ὡς ἀπελάσας
[1, 76]   ἀπίκετο καὶ ἀντεστρατοπεδεύσατο Κροίσῳ, ἐνθαῦτα  ἐν   τῇ Πτερίῃ χωρῇ ἐπειρῶντο κατὰ
[1, 24]   σφι οὕτω δοκέοι, περιιδεῖν αὐτὸν  ἐν   τῇ σκευῇ πάσῃ στάντα ἐν
[1, 82]   ὅπλα πρὸς τὸ ἑωυτοῦ στρατόπεδον  ἐν   τῇ τάξι εἶχε ἑωυτόν. ἡμέρῃ
[1, 215]   οὐδὲ γὰρ οὐδέ σφι ἐστὶ  ἐν   τῇ χωρῇ, δὲ χρυσὸς
[1, 36]   ὑὸς χρῆμα μέγιστον ἀνεφάνη ἡμῖν  ἐν   τῇ χώρῃ, ὃς τὰ ἔργα
[1, 85]   μὲν ἄλλα ἐπιεικής, ἄφωνος δέ.  ἐν   τῇ ὦν παρελθούσῃ εὐεστοῖ
[1, 68]   ἐργασίην τοῦ σιδήρου. ἐγὼ γὰρ  ἐν   τῇδε θέλων τῇ αὐλῇ φρέαρ
[1, 96]   πολιητέων, οὕτω ὥστε πυνθανόμενοι οἱ  ἐν   τῇσι ἄλλῃσι κώμῃσι ὡς Δηιόκης
[1, 66]   ἐργάζοντο. αἱ δὲ πέδαι αὗται  ἐν   τῇσι ἐδεδέατο ἔτι καὶ ἐς
[1, 151]   δὲ μία οἴκηται πόλις, καὶ  ἐν   τῇσι Ἑκατὸν νήσοισι καλεομένῃσι ἄλλη
[1, 82]   οἱ συλλοχιτέων διεφθαρμένων, αὐτοῦ μιν  ἐν   τῇσι Θυρέῃσι καταχρήσασθαι ἑωυτόν. ~τοιούτων
[1, 134]   μεθυσκόμενοι ἐπιδιαγινώσκουσι. ~ἐντυγχάνοντες δ? ἀλλήλοισι  ἐν   τῇσι ὁδοῖσι, τῷδε ἄν τις
[1, 134]   δὲ τοὺς ἑωυτῶν ἑκαστάτω οἰκημένους  ἐν   τιμῇ ἄγονται, νομίζοντες ἑωυτοὺς εἶναι
[1, 202]   ἕλεά τε καὶ τενάγεα ἐκδιδοῖ?  ἐν   τοῖσι ἀνθρώπους κατοικῆσθαι λέγουσι ἰχθῦς
[1, 194]   κυκλοτερέα, πάντα σκύτινα. ἐπεὰν γὰρ  ἐν   τοῖσι Ἀρμενίοισι τοῖσι κατύπερθε Ἀσσυρίων
[1, 184]   καὶ ἄλλοι ἐγένοντο βασιλέες, τῶν  ἐν   τοῖσι Ἀσσυρίοισι λόγοισι μνήμην ποιήσομαι,
[1, 30]   παρὰ Κροῖσον. ἀπικόμενος δὲ ἐξεινίζετο  ἐν   τοῖσι βασιληίοισι ὑπὸ τοῦ Κροίσου?
[1, 24]   ἐν τῇ σκευῇ πάσῃ στάντα  ἐν   τοῖσι ἑδωλίοισι ἀεῖσαι? ἀείσας δὲ
[1, 24]   καὶ λαβόντα τὴν κιθάρην, στάντα  ἐν   τοῖσι ἑδωλίοισι διεξελθεῖν νόμον τὸν
[1, 8]   ἐξεύρηται, ἐκ τῶν μανθάνειν δεῖ?  ἐν   τοῖσι ἓν τόδε ἐστί, σκοπέειν
[1, 125]   Μάσπιοι. τούτων Πασαργάδαι εἰσὶ ἄριστοι,  ἐν   τοῖσι καὶ Ἀχαιμενίδαι εἰσὶ φρήτρη,
[1, 203]   πάντα ἀπ? ὕλης ἀγρίης ζώοντα?  ἐν   τοῖσι καὶ δένδρεα φύλλα τοιῆσδε
[1, 181]   καταγωγή τε καὶ θῶκοι ἀμπαυστήριοι,  ἐν   τοῖσι κατίζοντες ἀμπαύονται οἱ ἀναβαίνοντες.
[1, 96]   αὖτις ἐς τυραννίδα περιῆλθον. ἀνὴρ  ἐν   τοῖσι Μήδοισι ἐγένετο σοφὸς τῷ
[1, 75]   ἔσχε δι? αἰτίην τὴν ἐγὼ  ἐν   τοῖσι ὀπίσω λόγοισι σημανέω? τὰ
[1, 89]   Κροῖσον τι οἱ ἐνορῴη  ἐν   τοῖσι ποιευμένοισι. δὲ εἶπε
[1, 74]   Μήδοισι ἐγεγόνεε ἐπ? ἔτεα πέντε,  ἐν   τοῖσι πολλάκις μὲν οἱ Μῆδοι
[1, 214]   πλήσασα αἵματος ἀνθρωπηίου Τόμυρις ἐδίζητο  ἐν   τοῖσι τεθνεῶσι τῶν Περσέων τὸν
[1, 18]   ~ταῦτα ποιέων ἐπολέμεε ἔτεα ἕνδεκα,  ἐν   τοῖσι τρώματα μεγάλα διφάσια Μιλησίων
[1, 133]   ὑστεραίῃ νήφουσι προτιθεῖ στέγαρχος,  ἐν   τοῦ ἂν ἐόντες βουλεύωνται, καὶ
[1, 31]   βίου ἀρίστη ἐπεγένετο, διέδεξέ τε  ἐν   τούτοισι θεὸς ὡς ἄμεινον
[1, 186]   χωρίον, ἐν ἐπίμπλατο τοῦτο,  ἐν   τούτω ἀπεξηρασμένου τοῦ ἀρχαίου ῥεέθρου
[1, 164]   ἀπήγαγε τὴν, στρατιήν, οἱ Φωκαιέες  ἐν   τούτῳ κατασπάσαντες τὰς πεντηκοντέρους, ἐσθέμενοι
[1, 174]   ὡς αὐτοὶ Κνίδιοι λέγουσι, χρᾷ  ἐν   τριμέτρῳ τόνῳ τάδε. Ἰσθμὸν δὲ
[1, 185]   αὐτὴν ταύτην κώμην παραγίνονται καὶ  ἐν   τρισὶ ἡμέρῃσι. τοῦτο μὲν δὴ
[1, 5]   αὐτήν ἐς Αἴγυπτον, ἀλλ? ὡς  ἐν   τῷ Ἄργει ἐμίσγετο τῷ ναυκλήρῳ
[1, 60]   Ἀθηναίη Πεισίστρατον κατάγει, καὶ οἱ  ἐν   τῷ ἄστεϊ πειθόμενοι τὴν γυναῖκα
[1, 21]   ποιήσειν, μηχανᾶται τοιάδε? ὅσος ἦν  ἐν   τῷ ἄστεϊ σῖτος καὶ ἑωυτοῦ
[1, 128]   μετὰ δὲ ὥπλισε τοὺς ὑπολειφθέντας  ἐν   τῷ ἄστεϊ τῶν Μήδων, νέους
[1, 23]   Κορίνθιοι ὁμολογέουσι δέ σφι Λέσβιοι)  ἐν   τῷ βίῳ θῶμα μέγιστον παραστῆναι,
[1, 74]   ἔσεσθαι, οὖρον προθέμενος ἐνιαυτὸν τοῦτον  ἐν   τῷ δὴ καὶ ἐγένετο
[1, 60]   εἶναι Ἑλλήνων σοφίην μηχανῶνται τοιάδε.  ἐν   τῷ δήμῳ τῷ Παιανιέι ἦν
[1, 113]   λαβὼν ἔθηκε ἐς τὸ ἄγγος  ἐν   τῷ ἔφερε τὸν ἕτερον? κοσμήσας
[1, 142]   μὲν οὐρανοῦ καὶ τῶν ὡρέων  ἐν   τῷ καλλίστῳ ἐτύγχανον ἱδρυσάμενοι πόλιας
[1, 193]   φοίνικος? ψῆνας γὰρ δὴ φέρουσι  ἐν   τῷ καρπῷ οἱ ἔρσενες κατά
[1, 67]   ἐς θεὸν ἐπειρησομένους τὸν χῶρον  ἐν   τῷ κέοιτο Ὀρέστης. εἰρωτῶσι δὲ
[1, 51]   καὶ μὲν χρύσεος κεῖται  ἐν   τῷ Κλαζομενίων θησαυρῷ, ἕλκων σταθμὸν
[1, 9]   γάρ σε ἐς τὸ οἴκημα  ἐν   τῷ κοιμώμεθα ὄπισθε τῆς ἀνοιγομένης
[1, 50]   τούτοισι ἵδρυτο) καὶ νῦν κεῖται  ἐν   τῷ Κορινθίων θησαυρῷ, ἕλκων σταθμὸν
[1, 51]   τε ἀργυρέους τέσσερας ἀπέπεμψε, οἳ  ἐν   τῷ Κορινθίων θησαυρῷ ἑστᾶσι, καὶ
[1, 14]   χρύσεοι ἀνακέαται. ἑστᾶσι δὲ οὗτοι  ἐν   τῷ Κορινθίων θησαυρῷ, σταθμὸν ἔχοντες
[1, 122]   διὰ παντός, ἦν τέ οἱ  ἐν   τῷ λόγῳ τὰ πάντα
[1, 181]   τῆς πόλιος ἐτετείχιστο ἐν μέσῳ  ἐν   τῷ μὲν τὰ βασιλήια περιβόλῳ
[1, 36]   δὲ τῷ αὐτῷ χρόνῳ τούτῳ  ἐν   τῷ Μυσίῳ Ὀλύμπῳ ὑὸς χρῆμα
[1, 182]   ὦν συγκατακληίεται τὰς νύκτας ἔσω  ἐν   τῷ νηῷ. ~ἔστι δὲ τοῦ
[1, 159]   ὅσα ἦν νενοσσευμένα ὀρνίθων γένεα  ἐν   τῷ νηῷ. ποιέοντος δὲ αὐτοῦ
[1, 52]   κείμενα ἐν Θήβῃσι καὶ Θηβέων  ἐν   τῳ νηῷ τοῦ Ἰσμηνίου Ἀπόλλωνος.
[1, 167]   πάντα τὰ παριόντα τὸν χῶρον,  ἐν   τῶ οἱ Φωκαιέες καταλευσθέντες ἐκέατο,
[1, 88]   τὰ νοέων τυγχάνω σιγᾶν  ἐν   τῷ παρεόντι χρή; Κῦρος δέ
[1, 192]   πλῆθος ἐτρέφετο ὥστε τέσσερες τῶν  ἐν   τῷ πεδίῳ κῶμαι μεγάλαι, τῶν
[1, 145]   Πατρέες καὶ Φαρέες καὶ Ὤλενος,  ἐν   τῷ Πεῖρος ποταμὸς μέγας ἐστί,
[1, 24]   πλοῖον ἀνδρῶν Κορινθίων. τοὺς δὲ  ἐν   τῷ πελάγεϊ ἐπιβουλεύειν τὸν Ἀρίονα
[1, 75]   ταύτας) λέγεται παρεόντα τὸν Θαλῆν  ἐν   τῷ στρατοπέδῳ ποιῆσαι αὐτῷ τὸν
[1, 207]   πολλὰ κατακόψαντας καὶ σκευάσαντας προθεῖναι  ἐν   τῷ στρατοπέδῳ τῷ ἡμετέρῳ δαῖτα,
[1, 183]   τῷ θεῷ τούτῳ. ἦν δὲ  ἐν   τῷ τεμένεϊ τούτῳ ἔτι τὸν
[1, 182]   καὶ γὰρ δὴ ἐκεῖθι κοιμᾶται  ἐν   τῷ τοῦ Διὸς τοῦ Θηβαιέος
[1, 38]   ταῦτα, ἀλλά μοι ὄψις ὀνείρου  ἐν   τῷ ὕπνῳ ἐπιστᾶσα ἔφη σε
[1, 209]   χωρῇ τοιήνδε? ἐδόκεε Κῦρος  ἐν   τῷ ὕπνῳ ὁρᾶν τῶν Ὑστάσπεος
[1, 107]   ἔθετο Μανδάνην? τὴν ἐδόκεε Ἀστυάγης  ἐν   τῷ ὕπνῳ οὐρῆσαι τοσοῦτον ὥστε
[1, 164]   δὲ καὶ τὰ ἀγάλματα τὰ  ἐν   τῶν ἱρῶν καὶ τὰ ἄλλα
[1, 209]   νυκτὸς ἐπελθούσης εἶδε ὄψιν εὕδων  ἐν   τῶν Μασσαγετέων τῇ χωρῇ τοιήνδε?
[1, 5]   ἀνθρωπηίην ὦν ἐπιστάμενος εὐδαιμονίην οὐδαμὰ  ἐν   τὠυτῷ μένουσαν, ἐπιμνήσομαι ἀμφοτέρων ὁμοίως.
[1, 111]   βουκόλου ἐς πόλιν. ἦσαν δὲ  ἐν   φροντίδι ἀμφότεροι ἀλλήλων πέρι,
[1, 24]   δὲ ὑπὸ ἀπιστίης Ἀρίονα μὲν  ἐν   φυλακῇ ἔχειν οὐδαμῇ μετιέντα, ἀνακῶς
[1, 160]   νυν παραδεξάμενοι οἱ Πέρσαι εἶχον  ἐν   φυλακῇ, θέλοντες Κύρῳ ἀποδέξαι. ἦν
[1, 57]   ταῦτα τὰ χωρία, τοῦτον ἔχουσι  ἐν   φυλακῇ. ~τὸ δὲ Ἑλληνικὸν γλώσσῃ
[1, 47]   φρένας ἦλθε κραταιρίνοιο χελώνης ἑψομένης  ἐν   χαλκῷ ἅμ? ἀρνείοισι κρέεσσιν,
[1, 35]   παιδὶ ἐμπέσῃ. ~ἔχοντι δέ οἱ  ἐν   χερσὶ τοῦ παιδὸς τὸν γάμον,
[1, 164]   ἡμέρην μίαν καὶ ἔπειτα ὑποκρινέεσθαι?  ἐν   δὲ βουλεύονται αὐτοί, ἀπαγαγεῖν
[1, 186]   πᾶν ἐς τὸ ὤρυσσε χωρίον,  ἐν   ἐπίμπλατο τοῦτο, ἐν τούτω
[1, 164]   ὅμως δὲ σφι παριέναι βουλεύσασθαι.  ἐν   ὦν Ἅρπαγος ἀπὸ
[1, 31]   ἐκ τοῦ ἀγροῦ οὐ παρεγίνοντο  ἐν   ὥρῃ? ἐκκληιόμενοι δὲ τῇ ὥρῃ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005