Alphabétiquement     [«   »]
πανοπλίῃ 1
Πανόρμου 1
πανστρατιῇ 1
πάντα 65
Πανταλέοντι 1
Πανταλέων 2
πάντας 8
Fréquences     [«    »]
65
65 Κροῖσος
63 τι
65 πάντα
65 τάδε
66 μετὰ
67 αὐτῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

πάντα


Livre, Chapitre
[1, 126]   ἔχειν, τὴν δὲ τότε παρεοῦσαν  πάντα   ἀγαθά. παραλαβὼν δὲ τοῦτο τὸ
[1, 203]   ἔχει Καύκασος, τὰ πολλὰ  πάντα   ἀπ? ὕλης ἀγρίης ζώοντα? ἐν
[1, 77]   Πέρσῃσι, ὃς ἦν αὐτοῦ ξεινικός,  πάντα   ἀπεὶς διεσκέδασε οὐδαμὰ ἐλπίσας μὴ
[1, 86]   δὴ εἶπας, ὥς τε αὐτῷ  πάντα   ἀποβεβήκοι τῇ περ ἐκεῖνος εἶπε,
[1, 134]   ἑωυτοὺς εἶναι ἀνθρώπων μακρῷ τὰ  πάντα   ἀρίστους, τοὺς δὲ ἄλλους κατὰ
[1, 119]   ἐγὼ δοκέω, ἁλίσας θάψειν τὰ  πάντα.   ~Ἁρπάγῳ μὲν Ἀστυάγης δίκην ταύτην
[1, 109]   ἔφραζε τῇ ἑωυτοῦ γυναικὶ τὸν  πάντα   Ἀστυάγεος ῥηθέντα λόγον. δὲ
[1, 120]   καὶ ἀγγελιηφόρους καὶ τὰ λοιπὰ  πάντα   διατάξας ἦρχε. καὶ νῦν ἐς
[1, 67]   ἀπεῖχον τῆς ἐξευρέσιος οὐδὲν ἔλασσον,  πάντα   διζήμενοι, ἐς οὗ δὴ Λίχης
[1, 163]   Ταρτησσοῦ ὀγδώκοντα ἔτεα, ἐβίωσε δὲ  πάντα   εἴκοσι καὶ ἑκατόν. τούτῳ δὴ
[1, 160]   τε τῶν πάντων ἱρῶν τὰ  πάντα   ἐκ τῆς χώρης ταύτης γινόμενα.
[1, 124]   τά σε καὶ πάλαι δοκέω  πάντα   ἐκμεμαθηκέναι, σέο τε αὐτοῦ περὶ
[1, 214]   αὐτὸς Κῦρος τελευτᾷ, βασιλεύσας τὰ  πάντα   ἑνὸς δέοντα τριήκοντα ἔτεα. ἀσκὸν
[1, 30]   κατὰ τοὺς θησαυρούς, καὶ ἐπεδείκνυσαν  πάντα   ἐόντα μεγάλα τε καὶ ὄλβια.
[1, 139]   σώμασι καὶ τῇ μεγαλοπρεπείῃ τελευτῶσι  πάντα   ἐς τὠυτὸ γράμμα, τὸ Δωριέες
[1, 164]   γραφὴ ἦν, τὰ δὲ ἄλλα  πάντα   ἐσθέντες καὶ αὐτοὶ εἰσβάντες ἔπλεον
[1, 32]   ἐστί, ὥσπερ χωρῇ οὐδεμία καταρκέει  πάντα   ἑωυτῇ παρέχουσα, ἀλλὰ ἄλλο μὲν
[1, 122]   οἱ ἐν τῷ λόγῳ τὰ  πάντα   Κυνώ. οἱ δὲ τοκέες
[1, 155]   οἰκότα εἴρηκας, σὺ μέντοι μὴ  πάντα   θυμῷ χρέο, μηδὲ πόλιν ἀρχαίην
[1, 65]   ἐπετρόπευσε τάχιστα, μετέστησε τὰ νόμιμα  πάντα,   καὶ ἐφύλαξε ταῦτα μὴ παραβαίνειν?
[1, 30]   ὄλβια. θεησάμενον δέ μιν τὰ  πάντα   καὶ σκεψάμενον ὥς οἱ κατὰ
[1, 32]   εἰ μή οἱ τύχη ἐπίσποιτο  πάντα   καλὰ ἔχοντα εὖ τελευτῆσαὶ τὸν
[1, 111]   δὴ κατ? ὁδὸν πυνθάνομαι τὸν  πάντα   λόγον θεράποντος, ὃς ἐμὲ προπέμπων
[1, 21]   ἦν, Θρασύβουλος δὲ σαφέως προπεπυσμένος  πάντα   λόγον, καὶ εἰδὼς τὰ Ἀλυάττης
[1, 126]   ἔπος Κῦρος παρεγύμνου τὸν  πάντα   λόγον, λέγων ἄνδρες Πέρσαι, οὕτω
[1, 122]   δὲ τῆς κεῖθεν ὁδοῦ τὸν  πάντα   λόγον τῶν πομπῶν πυθέσθαι. τραφῆναι
[1, 87]   τὴν Κύρου μετάγνωσιν, ὡς ὥρα  πάντα   μὲν ἄνδρα σβεννύντα τὸ πῦρ,
[1, 32]   κω ὄλβιον ἀλλ? εὐτυχέα. τὰ  πάντα   μέν νυν ταῦτα συλλαβεῖν ἄνθρωπον
[1, 103]   πρὸ τοῦ δὲ ἀναμὶξ ἦν  πάντα   ὁμοίως ἀναπεφυρμένα. οὗτος τοῖσι
[1, 139]   μὲν τὰ δ? οὔ, ἀλλὰ  πάντα   ὁμοίως. ~ταῦτα μὲν ἀτρεκέως ἔχω
[1, 120]   παῖδες ἐστήσαντο βασιλέα. δὲ  πάντα   ὅσα περ οἱ ἀληθέι λόγῳ
[1, 94]   πλοῖα, ἐς τὰ ἐσθεμένους τὰ  πάντα   ὅσα σφι ἦν χρηστὰ ἐπίπλοα,
[1, 30]   εἶδε ἅπασι τέκνα ἐκγενόμενα καὶ  πάντα   παραμείναντα? τοῦτο δὲ τοῦ βίου
[1, 11]   ἀποθνήσκειν δεῖ, ὡς ἂν μὴ  πάντα   πειθόμενος Κανδαύλῃ τοῦ λοιποῦ ἴδῃς
[1, 202]   δὲ ἐξερεύγεται τεσσεράκοντα, τῶν τὰ  πάντα   πλὴν ἑνὸς ἐς ἕλεά τε
[1, 140]   οἱ δὲ δὴ Μάγοι αὐτοχειρίῃ  πάντα   πλὴν κυνὸς καὶ ἀνθρώπου κτείνουσι,
[1, 209]   ἐμεῦ θεοὶ κήδονται καί μοι  πάντα   προδεικνύουσι τὰ ἐπιφερόμενα. ἤδη ὦν
[1, 164]   τέκνα καὶ γυναῖκας καὶ ἔπιπλα  πάντα,   πρὸς δὲ καὶ τὰ ἀγάλματα
[1, 34]   ἕτερος τῶν ἡλίκων μακρῷ τὰ  πάντα   πρῶτος? οὔνομα δέ οἱ ἦν
[1, 69]   ἦν κατεστραμμένη. ~ταῦτα δὴ ὦν  πάντα   πυνθανόμενος Κροῖσος ἔπεμπε ἐς
[1, 194]   ἐς τὴν Βαβυλῶνα, ἐόντα κυκλοτερέα,  πάντα   σκύτινα. ἐπεὰν γὰρ ἐν τοῖσι
[1, 21]   καὶ ἑωυτοῦ καὶ ἰδιωτικός, τοῦτον  πάντα   συγκομίσας ἐς τὴν ἀγορὴν προεῖπε
[1, 61]   λόγῳ εἰπεῖν, χρόνος διέφυ καὶ  πάντα   σφι ἐξήρτυτο ἐς τὴν κάτοδον?
[1, 126]   τὴν μὲν γὰρ προτέρην ἡμέρην  πάντα   σφι κακὰ ἔχειν, τὴν δὲ
[1, 106]   Ἀσίης οἱ Σκύθαι, καὶ τὰ  πάντα   σφι ὑπό τε ὕβριος καὶ
[1, 132]   τρίφυλλον, ἐπὶ ταύτης ἔθηκε ὦν  πάντα   τὰ κρέα. διαθέντος δὲ αὐτοῦ
[1, 167]   ἐξαγαγόντες κατέλευσαν. μετὰ δὲ Ἀγυλλαίοισι  πάντα   τὰ παριόντα τὸν χῶρον, ἐν
[1, 119]   χειρῶν τε καὶ ποδῶν, τἄλλα  πάντα?   ταῦτα δὲ χωρὶς ἔκειτο ἐπὶ
[1, 72]   Ἅλυς ποταμὸς ἀποτάμνει σχεδὸν  πάντα   τῆς Ἀσίης τὰ κάτω ἐκ
[1, 178]   τούτων ἐπιμνήσομαι. ~Κῦρος ἐπείτε τὰ  πάντα   τῆς ἠπείρου ὑποχείρια ἐποιήσατο, Ἀσσυρίοισι
[1, 50]   Λυδοῖσι τε πᾶσι προεῖπε θύειν  πάντα   τινὰ αὐτῶν τούτῳ τι
[1, 34]   καὶ δοράτια καὶ τά τοιαῦτα  πάντα   τοῖσι χρέωνται ἐς πόλεμον ἄνθρωποι,
[1, 154]   θάλασσαν, ἅτε τὸν χρυσὸν ἔχων  πάντα   τὸν ἐκ τῶν Σαρδίων, ἐπικούρους
[1, 80]   ἄλλων Λυδῶν μὴ φειδομένους κτείνειν  πάντα   τὸν ἐμποδὼν γινόμενον, Κροῖσον δὲ
[1, 86]   Σόλων ἐὼν Ἀθηναῖος, καὶ θεησάμενος  πάντα   τὸν ἑωυτοῦ ὄλβον ἀποφλαυρίσειε οἷα
[1, 138]   τι ταῦτα ἔχειν. ξεῖνον δὲ  πάντα   τὸν λαμβανόμενον ὑπὸ τουτέων πολλοὶ
[1, 131]   ἀναβαίνοντες θυσίας ἔρδειν, τὸν κύκλον  πάντα   τοῦ οὐρανοῦ Δία καλέοντες? θύουσι
[1, 126]   καὶ τὰ βουκόλια Κῦρος  πάντα   τοῦ πατρὸς συναλίσας ἐς τὠυτὸ
[1, 50]   κτήνεά τε γὰρ τὰ θύσιμα  πάντα   τρισχίλια ἔθυσε, κλίνας τε ἐπιχρύσους
[1, 189]   τὸ χεῖλος τοῦ Γύνδεω τετραμμένας  πάντα   τρόπον, διατάξας δὲ τὸν στρατὸν
[1, 199]   δὲ ἀπέρχονται. σχοινοτενέες δὲ διέξοδοι  πάντα   τρόπον ὁδῶν ἔχουσι διὰ τῶν
[1, 99]   βασιλέα μηδένα, δι? ἀγγέλων δὲ  πάντα   χρᾶσθαι, ὁρᾶσθαι τε βασιλέα ὑπὸ
[1, 215]   ἄρδις καὶ σαγάρις, χαλκῷ τὰ  πάντα   χρέωνται, ὅσα δὲ περὶ κεφαλὴν
[1, 215]   χρυσῷ δὲ καὶ χαλκῷ τὰ  πάντα   χρέωνται? ὅσα μὲν γὰρ ἐς
[1, 85]   δὲ τοῦτο ἤδη ἐφώνεε τὸν  πάντα   χρόνον τῆς ζόης. ~οἱ δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005