Alphabétiquement     [«   »]
Μέχρι 1
μέχρι 7
μή 8
μὴ 84
μηδ 3
μηδαμὰ 1
μηδαμοῖσι 1
Fréquences     [«    »]
75 δέ
78 οὕτω
70 ὦν
84 μὴ
90 τοῦτο
93 τὰς
100 κατὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

μὴ


Livre, Chapitre
[1, 59]   συνεβούλευε Ἱπποκράτεϊ πρῶτα μὲν γυναῖκα  μὴ   ἄγεσθαι τεκνοποιὸν ἐς τὰ οἰκία,
[1, 196]   τι ἐξευρήκασι νεωστὶ γενέσθαι ἵνα  μὴ   ἀδικοῖεν αὐτὰς μηδ? εἰς ἑτέραν
[1, 143]   καὶ λόγου ἐλαχίστου? ὅτι γὰρ  μὴ   Ἀθῆναι, ἦν οὐδὲν ἄλλο πόλισμα
[1, 165]   οὐκ ἐβούλοντο ὠνευμένοισι πωλέειν, δειμαίνοντες  μὴ   αἳ μὲν ἐμπόριον γένωνται,
[1, 84]   γὰρ ἦν δεινὸν κατὰ τοῦτο  μὴ   ἁλῷ κοτέ. ἀπότομός τε γὰρ
[1, 207]   ποταμόν. ἢν γὰρ ἐγὼ γνώμης  μὴ   ἁμάρτω, κεῖνοι ἰδόμενοι ἀγαθὰ πολλὰ
[1, 155]   δ? ἀμείβετο τοῖσιδε, δείσας  μὴ   ἀναστάτους ποιήσῃ τὰς Σάρδις.
[1, 156]   πρηθῆναι σφέας, ἐπιστάμενος ὅτι ἢν  μὴ   ἀξιόχρεον πρόφασιν προτείνῃ, οὐκ ἀναπείσει
[1, 120]   τὸν παῖδα, εἰ ἐπέζωσε καὶ  μὴ   ἀπέθανε πρότερον. δὲ ἀμείβεται
[1, 193]   ποιήσομαι, εὖ εἰδὼς ὅτι τοῖσι  μὴ   ἀπιγμένοισι ἐς τὴν Βαβυλωνίην χώρην
[1, 187]   καὶ γράμματα λέγοντα τάδε? εἰ  μὴ   ἄπληστός τε ἔας χρημάτων καὶ
[1, 110]   τάδε τοὶ ἐκέλευσε εἰπεῖν, ἢν  μὴ   ἀποκτείνῃς αὐτὸ ἀλλὰ τεῷ τρόπῳ
[1, 193]   ψὴν τὴν βάλανον ἐσδύνων καὶ  μὴ   ἀπορρέῃ καρπὸς τοῦ φοίνικος?
[1, 155]   ὥστε οὐδὲν δεινοί τοι ἔσονται  μὴ   ἀποστέωσι" ~Κροῖσος μὲν δὴ ταῦτά
[1, 199]   ἐστὶ ὅσον ὦν? οὐ γὰρ  μὴ   ἀπώσηται? οὐ γάρ οἱ θέμις
[1, 155]   παρέχοντες καὶ αὐτοὶ ἔχοντες. φροντίζω  μὴ   ἄριστον ἐξανδραποδίσασθαι σφέας. ὁμοίως
[1, 4]   δῆλα γὰρ δὴ ὅτι, εἰ  μὴ   αὐταὶ ἐβούλοντο, οὐκ ἂν ἡρπάζοντο.
[1, 64]   τε τῶν παραμεινάντων Ἀθηναίων καὶ  μὴ   αὐτίκα φυγόντων παῖδας λαβὼν καὶ
[1, 129]   ἄλλῳ τεῷ τὴν βασιληίην καὶ  μὴ   αὐτὸν ἔχειν, δικαιότερον εἶναι Μήδων
[1, 95]   ὦν Περσέων μετεξέτεροι λέγουσι, οἱ  μὴ   βουλόμενοι σεμνοῦν τὰ περὶ Κῦρον
[1, 126]   ἀγαθά, οὐδένα πόνον δουλοπρεπέα ἔχουσι,  μὴ   βουλομένοισι δὲ ἐμέο πείθεσθαι εἰσὶ
[1, 85]   πολλῶν βασιλεῦ, μέγα νήπιε Κροῖσε,  μὴ   βούλου πολύευκτον ἰὴν ἀνὰ δώματ?
[1, 183]   βωμοῦ οὐκ ἔξεστι θύειν ὅτι  μὴ   γαλαθηνὰ μούνᾳ, ἐπὶ δὲ τοῦ
[1, 32]   πεντακισχιλίας καὶ δισμυρίας, ἐμβολίμου μηνὸς  μὴ   γινομένου? εἰ δὲ δὴ ἐθελήσει
[1, 181]   νύκτα οὐδεὶς ἐναυλίζεται ἀνθρώπων ὅτι  μὴ   γυνὴ μούνη τῶν ἐπιχωρίων, τὴν
[1, 8]   γυναικῶν καλλίστην, καὶ σέο δέομαι  μὴ   δέεσθαι ἀνόμων" ~Ὃ μὲν δὴ
[1, 186]   ταῦτα ἀπαιρέεσκον τοῦδε εἵνεκα, ἵνα  μὴ   διαφοιτέοντες τὰς νύκτας κλέπτοιεν παρ?
[1, 210]   Ὑστάσπης τοῖσιδε. βασιλεῦ,  μὴ   εἴη ἀνὴρ Πέρσης γεγονὼς ὅστις
[1, 17]   οἱ Μιλήσιοι ἐπεκράτεον, ὥστε ἐπέδρης  μὴ   εἶναι ἔργον τῇ στρατιῇ. τὰς
[1, 120]   τε καὶ ἐβασίλευσε παῖς  μὴ   ἐκ προνοίης τινός, θάρσεέ τε
[1, 209]   τῆς ὄψιος ταύτης οὐδεμία τὸ  μὴ   ἐκεῖνον ἐπιβουλεύειν ἐμοί? σύ νυν
[1, 112]   τοίνυν οὐ δύναμαί σε πείθειν  μὴ   ἐκθεῖναι, σὺ δὲ ὧδε ποίησον,
[1, 155]   μέν σφι πέμψας ὅπλα ἀρήια  μὴ   ἐκτῆσθαι, κέλευε δὲ σφέας κιθῶνάς
[1, 144]   τοὺς λαμβάνοντας ἐκ τοῦ ἱροῦ  μὴ   ἐκφέρειν ἀλλ? αὐτοῦ ἀνατιθέναι τῷ
[1, 117]   τρέπεται ἐπὶ ψευδέα ὁδόν, ἵνα  μὴ   ἐλεγχόμενος ἁλίσκηται, ἀλλὰ λέγει τάδε.
[1, 67]   ἱππέων, Σπαρτιητέων τῷ κοινῷ διαπεμπομένους  μὴ   ἐλινύειν ἄλλους ἄλλῃ. ~τούτων ὦν
[1, 185]   τῆς ἐκ Μήδων ὁδοῦ, ἵνα  μὴ   ἐπιμισγόμενοι οἱ Μῆδοι ἐκμανθάνοιεν αὐτῆς
[1, 71]   τί σφέας ἀπαιρήσεαι, τοῖσί γε  μὴ   ἔστι μηδέν; τοῦτο δέ, ἢν
[1, 94]   ἡμερέων παίζειν πᾶσαν, ἵνα δὴ  μὴ   ζητέοιεν σιτία, τὴν δὲ ἑτέρην
[1, 86]   τίς μιν δαιμόνων ῥύσεται τοῦ  μὴ   ζῶντα κατακαυθῆναι. τὸν μὲν δὴ
[1, 200]   αἳ οὐδὲν ἄλλο σιτέονται εἰ  μὴ   ἰχθὺς μοῦνον, τοὺς ἐπείτε ἂν
[1, 156]   ἀναπείσει μιν μεταβουλεύσασθαι, ἀρρωδέων δὲ  μὴ   καὶ ὕστερον κοτὲ οἱ Λυδοί,
[1, 91]   γένοιτο τὸ Σαρδίων πάθος καὶ  μὴ   κατ? αὐτὸν Κροῖσον, οὐκ οἷόν
[1, 5]   τοῖσι Φοίνιξι συνεκπλῶσαι, ὡς ἂν  μὴ   κατάδηλος γένηται. ταῦτα μέν νυν
[1, 183]   καὶ τὸν ἱρέα ἀπέκτεινε ἀπαγορεύοντα  μὴ   κινέειν τὸν ἀνδριάντα. τὸ μὲν
[1, 77]   πάντα ἀπεὶς διεσκέδασε οὐδαμὰ ἐλπίσας  μὴ   κοτε ἄρα ἀγωνισάμενος οὕτω παραπλησίως
[1, 85]   ἔρρηξε φωνήν, εἶπε δὲ ὤνθρώπε,  μὴ   κτεῖνε Κροῖσον" οὗτος μὲν δὴ
[1, 80]   ἐμποδὼν γινόμενον, Κροῖσον δὲ αὐτὸν  μὴ   κτείνειν, μηδὲ ἢν συλλαμβανόμενος ἀμύνηται.
[1, 68]   σορῷ ἑπταπήχεϊ? ὑπὸ δὲ ἀπιστίης  μὴ   μὲν γενέσθαι μηδαμὰ μέζονας ἀνθρώπους
[1, 187]   τάφον λαβέτω ὁκόσα βούλεται χρήματα?  μὴ   μέντοι γε μὴ σπανίσας γε
[1, 137]   αἰνέω δὲ καὶ τόνδε, τὸ  μὴ   μιῆς αἰτίης εἵνεκα μήτε αὐτὸν
[1, 11]   τὰ λεγόμενα, μετὰ δὲ ἱκέτευε  μὴ   μιν ἀναγκαίῃ ἐνδέειν διακρῖναι τοιαύτην
[1, 36]   παιδὸς μὲν πέρι τοῦ ἐμοῦ  μὴ   μνησθῆτε ἔτι? οὐ γὰρ ἂν
[1, 208]   διάβασις ἐπὶ Μασσαγέτας  μὴ   ὀρθωθῇ, ταῦτα ἐντειλάμενος καὶ ἀποστείλας
[1, 99]   ἐσέμνυνε τῶνδε εἵνεκεν, ὅκως ἂν  μὴ   ὁρῶντες οἱ ὁμήλικες, ἐόντες σύντροφοί
[1, 99]   ἀλλ? ἑτεροῖός σφι δοκέοι εἶναι  μὴ   ὁρῶσι. ~ἐπείτε δὲ ταῦτα διεκόσμησε
[1, 140]   ἁγνεύουσι ἔμψυχον μηδὲν κτείνειν, εἰ  μὴ   ὅσα θύουσι? οἱ δὲ δὴ
[1, 45]   τοῦδε τοῦ κακοῦ αἴτιος, εἰ  μὴ   ὅσον ἀέκων ἐξεργάσαο, ἀλλὰ θεῶν
[1, 187]   καὶ αὐτῶν τῶν γραμμάτων ἐπικαλεομένων,  μὴ   οὐ λαβεῖν αὐτά? τῇσι δὲ
[1, 155]   μὲν οἰκότα εἴρηκας, σὺ μέντοι  μὴ   πάντα θυμῷ χρέο, μηδὲ πόλιν
[1, 11]   οὕτω ἀποθνήσκειν δεῖ, ὡς ἂν  μὴ   πάντα πειθόμενος Κανδαύλῃ τοῦ λοιποῦ
[1, 65]   νόμιμα πάντα, καὶ ἐφύλαξε ταῦτα  μὴ   παραβαίνειν? μετὰ δὲ τὰ ἐς
[1, 82]   παραμένειν ἀγωνιζομένων, τῶνδε εἵνεκεν ἵνα  μὴ   παρεόντων τῶν στρατοπέδων ὁρῶντες οἱ
[1, 158]   τῶν ἀστῶν ἐὼν δόκιμος ἔσχε  μὴ   ποιῆσαι ταῦτα Κυμαίους, ἀπιστέων τε
[1, 105]   καὶ λιτῇσι ἀποτράπει τὸ προσωτέρω  μὴ   πορεύεσθαι. οἳ δὲ ἐπείτε ἀναχωρέοντες
[1, 165]   μύδρον σιδήρεον κατεπόντωσαν καὶ ὤμοσαν  μὴ   πρὶν ἐς Φωκαίην ἥξειν πρὶν
[1, 82]   ἐποιήσαντο νόμον τε καὶ κατάρην  μὴ   πρότερον θρέψειν κόμην Ἀργείων μηδένα,
[1, 174]   τριμέτρῳ τόνῳ τάδε. Ἰσθμὸν δὲ  μὴ   πυργοῦτε μηδ? ὀρύσσετε? Ζεὺς γάρ
[1, 11]   Κανδαύλῃ τοῦ λοιποῦ ἴδῃς τὰ  μὴ   σε δεῖ. ἀλλ? ἤτοι κεῖνόν
[1, 9]   σοὶ μελέτω τὸ ἐνθεῦτεν ὅκως  μὴ   σε ὄψεται ἰόντα διὰ θυρέων"
[1, 143]   ἐδεήθησαν δὲ οὐδαμοὶ μετασχεῖν ὅτι  μὴ   Σμυρναῖοι) ~κατά περ οἱ ἐκ
[1, 187]   βούλεται χρήματα? μὴ μέντοι γε  μὴ   σπανίσας γε ἄλλως ἀνοίξῃ? οὐ
[1, 196]   αὐτῇ, οὕτω ἀπάγεσθαι. εἰ δὲ  μὴ   συμφεροίατο, ἀποφέρειν τὸ χρυσίον ἔκειτο
[1, 112]   ἐποψομένους, ἀπολέεσθαί τε κάκιστα ἢν  μὴ   σφεα ποιήσῃ. ὡς δὲ οὐκ
[1, 117]   τελευτήσῃ, ἀπειλήσας παντοῖα τῷδε ἢν  μὴ   τάδε ἐπιτελέα ποιήσῃ. ἐπείτε δὲ
[1, 9]   δὴ λέγων τοιαῦτα ἀπεμάχετο, ἀρρωδέων  μὴ   τί οἱ ἐξ αὐτῶν γένηται
[1, 9]   τόνδε, μήτε γυναῖκα τὴν ἐμήν,  μὴ   τὶ τοι ἐξ αὐτῆς γένηται
[1, 152]   κως ἐσήκουον, ἀλλ? ἀπέδοξέ σφι  μὴ   τιμωρέειν Ἴωσι. οἳ μὲν δὴ
[1, 159]   γε ἀσεβήσαντες θᾶσσον ἀπόλησθε, ὡς  μὴ   τὸ λοιπὸν περὶ ἱκετέων ἐκδόσιος
[1, 127]   μέν τινὲς αὐτῶν ἐμάχοντο, ὅσοι  μὴ   τοῦ λόγου μετέσχον, οἳ δὲ
[1, 109]   Ἀστυάγεος αὐτοῦ φονέα γενέσθαι καὶ  μὴ   τῶν ἐμῶν" ~ταῦτα εἶπε καὶ
[1, 80]   παραίνεσε τῶν μὲν ἄλλων Λυδῶν  μὴ   φειδομένους κτείνειν πάντα τὸν ἐμποδὼν
[1, 9]   ἀμείβετο τοῖσιδε. θάρσεε, Γύγη, καὶ  μὴ   φοβεῦ μήτε ἐμέ, ὡς σέο
[1, 18]   τὸν πόλεμον τοῦτον συνεπελάφρυνον ὅτι  μὴ   Χῖοι μοῦνοι. οὗτοι δὲ τὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005