Alphabétiquement     [«   »]
προτέρην 3
πρότεροι 1
πρότερόν 2
πρότερον 43
πρότερος 1
προτέρους 1
προτιθέαται 2
Fréquences     [«    »]
41 ἀλλὰ
40 οὗτοι
40 περ
43 πρότερον
44 ἐγὼ
44 τούτων
45 ἐπείτε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

πρότερον


Livre, Chapitre
[1, 7]   Μύρσου ὕστατος. οἱ δὲ  πρότερον   Ἄγρωνος βασιλεύσαντες ταύτης τῆς χώρης
[1, 199]   ἔνθα ἐπεὰν ἵζηται γυνή, οὐ  πρότερον   ἀπαλλάσσεται ἐς τὰ οἰκία
[1, 166]   ἀπίκοντο, οἴκεον κοινῇ μετὰ τῶν  πρότερον   ἀπικομένων ἐπ? ἔτεα πέντε, καὶ
[1, 184]   καὶ γυναῖκες δύο. μὲν  πρότερον   ἄρξασα, τῆς ὕστερον γενεῇσι πέντε
[1, 185]   αὕτη δὲ συνετωτέρη γενομένη τῆς  πρότερον   ἀρξάσης τοῦτο μὲν μνημόσυνα ἐλίπετο
[1, 141]   ἔλεξε, ὅτι δὴ οἱ Ἴωνες  πρότερον   αὐτοῦ Κύρου δεηθέντος δι? ἀγγέλων
[1, 84]   ἄμαχος? τῇ οὐδὲ Μήλης  πρότερον   βασιλεὺς Σαρδίων μούνῃ οὐ περιήνεικε
[1, 186]   ποταμοῦ μέσον ἔχοντος, ἐπὶ τῶν  πρότερον   βασιλέων ὅκως τις ἐθέλοι ἐκ
[1, 184]   ἄρξασα, τῆς ὕστερον γενεῇσι πέντε  πρότερον   γενομένη, τῇ οὔνομα ἦν Σεμίραμις,
[1, 144]   τῆς πενταπόλιος νῦν χώρης Δωριέες,  πρότερον   δὲ ἑξαπόλιος τῆς αὐτῆς ταύτης
[1, 184]   ἀνὰ τὸ πεδίον ἐόντα ἀξιοθέητα?  πρότερον   δὲ ἐώθεε ποταμὸς ἀνὰ
[1, 96]   ἐν τῇ ἑωυτοῦ ἐὼν καὶ  πρότερον   δόκιμος καὶ μᾶλλόν τι καὶ
[1, 155]   νῦν ἑστεώτων. τὰ μὲν γὰρ  πρότερον   ἐγώ τε ἔπρηξα καὶ ἐγὼ
[1, 82]   τοῦ χρόνου κατακειράμενοι τὰς κεφαλάς,  πρότερον   ἐπάναγκες κομῶντες, ἐποιήσαντο νόμον τε
[1, 85]   ἦν οἱ παῖς, τοῦ καὶ  πρότερον   ἐπεμνήσθην, τὰ μὲν ἄλλα ἐπιεικής,
[1, 69]   αὐτοὺς εὐεργεσίαι εἶχον ἐκ Κροίσου  πρότερον   ἔτι γεγονυῖαι. πέμψαντες γὰρ οἱ
[1, 59]   φυλακῆς τινος πρὸς αὐτοῦ κυρῆσαι,  πρότερον   εὐδοκιμήσας ἐν τῇ πρὸς Μεγαρέας
[1, 77]   πρὸς Ἄμασιν βασιλεύοντα Αἰγύπτου συμμαχίην  πρότερον   περ πρὸς Λακεδαιμονίους) μεταπεμψάμενος
[1, 72]   οἱ Σύριοι οὗτοι τὸ μὲν  πρότερον   Πέρσας ἄρξαι Μήδων κατήκοοι,
[1, 5]   δὲ ἐπ? ἐμεῦ ἦν μεγάλα,  πρότερον   ἦν σμικρά. τὴν ἀνθρωπηίην ὦν
[1, 97]   μᾶλλον ἀνὰ τὰς κώμας  πρότερον   ἦν, συνελέχθησαν οἱ Μῆδοι ἐς
[1, 127]   ἐκέλευε τὸν ἄγγελον ἀπαγγέλλειν ὅτι  πρότερον   ἥξοι παρ? ἐκεῖνον Ἀστυάγης
[1, 140]   περὶ τοῦ ἀποθανόντος, ὡς οὐ  πρότερον   θάπτεται ἀνδρὸς Πέρσεω νέκυς
[1, 82]   νόμον τε καὶ κατάρην μὴ  πρότερον   θρέψειν κόμην Ἀργείων μηδένα, μηδὲ
[1, 185]   μὲν τὸν Εὐφρήτην ποταμὸν ῥέοντα  πρότερον   ἰθύν, ὅς σφι διὰ τῆς
[1, 106]   καὶ ἐπεκράτεον τῶν περ καὶ  πρότερον,   καὶ τήν τε Νίνον εἷλον
[1, 155]   ἐξαναστήσῃς ἀναμάρτητον ἐοῦσαν καὶ τῶν  πρότερον   καὶ τῶν νῦν ἑστεώτων. τὰ
[1, 92]   τὴν δὲ οὐσίην αὐτοῦ ἔτι  πρότερον   κατιρώσας τότε τρόπῳ τῷ εἰρημένῳ
[1, 37]   τάδε. πάτερ, τὰ κάλλιστα  πρότερον   κοτὲ καὶ γενναιότατα ἡμῖν ἦν
[1, 142]   αὗται δὲ αἱ πόλιες τῇσι  πρότερον   λεχθείσῃσι ὁμολογέουσι κατὰ γλῶσσαν οὐδέν,
[1, 140]   ἐνομίσθη, ἄνειμι δὲ ἐπὶ τὸν  πρότερον   λόγον. ~Ἴωνες δὲ καὶ Αἰολέες,
[1, 7]   Λύδιος ἐκλήθη πᾶς οὗτος,  πρότερον   Μηίων καλεόμενος. παρὰ τούτων Ἡρακλεῖδαι
[1, 18]   ἐπολέμεε, ὃς παραδεξάμενος, ὡς καὶ  πρότερον   μοι δεδήλωται, παρὰ τοῦ πατρὸς
[1, 120]   εἰ ἐπέζωσε καὶ μὴ ἀπέθανε  πρότερον.   δὲ ἀμείβεται αὐτοὺς τοῖσιδε.
[1, 18]   ἀνταποδιδόντες ἐτιμώρεον? καὶ γὰρ δὴ  πρότερον   οἱ Μιλήσιοι τοῖσι Χίοισι τὸν
[1, 102]   οἳ Νίνον εἶχον καὶ ἦρχον  πρότερον   πάντων, τότε δὲ ἦσαν μεμουνωμένοι
[1, 96]   μοῦνος κατὰ τὸ ὀρθὸν δικάζων,  πρότερον   περιπίπτοντες ἀδίκοισι γνώμῃσι, τότε ἐπείτε
[1, 67]   κρεμάμεναι. ~κατὰ μὲν δὴ τὸν  πρότερον   πόλεμον συνεχέως αἰεὶ κακῶς ἀέθλεον
[1, 97]   κατίζειν ἔτι ἤθελε ἔνθα περ  πρότερον   προκατίζων ἐδίκαζε, οὔτ? ἔφη δίκαν
[1, 190]   ἄστυ. οἷα δὲ ἐξεπιστάμενοι ἔτι  πρότερον   τὸν Κῦρον οὐκ ἀτρεμίζοντα, ἀλλ?
[1, 130]   ἀδικίης κατεστρέψατο, ὡς εἴρηταί μοι  πρότερον.   Τοῦτον δὲ καταστρεψάμενος οὕτῳ πάσης
[1, 165]   γὰρ τῇ Κύρνῳ εἴκοσι ἔτεσι  πρότερον   τούτων ἐκ θεοπροπίου ἀνεστήσαντο πόλιν,
[1, 65]   μούνους προσέπταιον. τὸ δὲ ἔτι  πρότερον   τούτων καί κακονομώτατοι ἦσαν σχεδὸν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005