Alphabétiquement     [«   »]
τοὔτερον 2
τουτέων 4
τοῦτό 4
τοῦτο 90
τούτοισι 36
Τοῦτον 1
τοῦτὸν 2
Fréquences     [«    »]
75 δέ
84 μὴ
78 οὕτω
90 τοῦτο
93 τὰς
100 κατὰ
100 οὐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

τοῦτο


Livre, Chapitre
[1, 148]   οὔτι μοῦναι αἱ Ἰώνων ὁρταὶ  τοῦτο,   ἀλλὰ καὶ Ἑλλήνων πάντων ὁμοίως
[1, 86]   ὡς δὲ ἄρα μιν προσστῆναι  τοῦτο,   ἀνενεικάμενόν τε καὶ ἀναστενάξαντα ἐκ
[1, 194]   καλάμης πλήσαντες πᾶν τὸ πλοῖον  τοῦτο   ἀπιεῖσι κατὰ τὸν ποταμὸν φέρεσθαι,
[1, 193]   τὴν ῥίζαν τοῦ σίτου ἐστὶ  τοῦτο?   ἀρδόμενον μέντοι ἐκ τοῦ ποταμοῦ
[1, 2]   Ἕλληνες, καὶ τῶν ἀδικημάτων πρῶτον  τοῦτο   ἄρξαι? μετὰ δὲ ταῦτα Ἑλλήνων
[1, 186]   ἦν, ὡς ἐγὼ δοκέω, ὀχληρὸν  τοῦτο.   αὕτη δὲ καὶ τοῦτο προεῖδε.
[1, 172]   οἱ Κᾶρες πρὸς τὸ Καυνικόν  τοῦτο   γὰρ οὐκ ἔχω ἀτρεκέως διακρῖναι)
[1, 214]   καὶ δὴ καὶ πυνθάνομαι οὕτω  τοῦτο   γενόμενον. πρῶτα μὲν γὰρ λέγεται
[1, 185]   περίοδος τῆς λίμνης μακρή. κατὰ  τοῦτο   δὲ ἐργάζετο τῆς χώρης τῇ
[1, 71]   τοῖσί γε μὴ ἔστι μηδέν;  τοῦτο   δέ, ἢν νικηθῇς, μάθε ὅσα
[1, 186]   τὸν αὐτὸν λόγον τῷ τείχεϊ,  τοῦτο   δὲ κατὰ μέσην κου μάλιστα
[1, 161]   καὶ τοῦτο μὲν Πριηνέας ἐξηνδραποδίσατο,  τοῦτο   δὲ Μαιάνδρου πεδίον πᾶν ἐπέδραμε
[1, 163]   τείχεος οὐκ ὀλίγοι στάδιοι εἰσί,  τοῦτο   δὲ πᾶν λίθων μεγάλων καὶ
[1, 104]   μέσου ἔθνος αὐτῶν ἐστι, Σάσπειρες,  τοῦτο   δὲ παραμειβομένοισι εἶναι ἐν τῇ
[1, 70]   μὲν αὐτοὶ ἦσαν ἕτοιμοι ἐπαγγείλαντι,  τοῦτο   δὲ ποιησάμενοι κρητῆρα χάλκεον ζῳδίων
[1, 118]   παρὰ τὸν παῖδα τὸν νεήλυδα,  τοῦτο   δὲ σῶστρα γὰρ τοῦ παιδὸς
[1, 185]   μνημόσυνα ἐλίπετο τὰ ἐγὼ ἀπηγήσομαι,  τοῦτο   δὲ τὴν Μήδων ὁρῶσα ἀρχὴν
[1, 30]   τέκνα ἐκγενόμενα καὶ πάντα παραμείναντα?  τοῦτο   δὲ τοῦ βίου εὖ ἥκοντι,
[1, 1]   Φοίνικας ἐς δὴ τὸ Ἄργος  τοῦτο   διατίθεσθαι τὸν φόρτον. πέμπτῃ δὲ
[1, 139]   καλέουσι, Ἴωνες δὲ σίγμα? ἐς  τοῦτο   διζήμενος εὑρήσεις τελευτῶντα τῶν Περσέων
[1, 175]   πώγωνα μέγαν ἴσχε. τρὶς σφι  τοῦτο   ἐγένετο. οὗτοι τῶν περὶ Καρίην
[1, 186]   ὤρυσσε χωρίον, ἐν ἐπίμπλατο  τοῦτο,   ἐν τούτω ἀπεξηρασμένου τοῦ ἀρχαίου
[1, 49]   ἄλλο γε ὅτι καὶ  τοῦτο   ἐνόμισε μαντήιον ἀψευδὲς ἐκτῆσθαι. ~μετὰ
[1, 181]   χαλκόπυλον, καὶ ἐς ἐμὲ ἔτι  τοῦτο   ἐόν, δύο σταδίων πάντῃ, ἐὸν
[1, 174]   θάλασσα) τὸ ὦν δὴ ὀλίγον  τοῦτο,   ἐὸν ὅσον τε ἐπὶ πέντε
[1, 157]   ζόης μετέβαλον. Μαζάρης δὲ μετὰ  τοῦτο   ἔπεμπε ἐς τὴν Κύμην ἀγγέλους
[1, 90]   δὲ εἴρετο τι οἱ  τοῦτο   ἐπηγορέων παραιτέοιτο. Κροῖσος δέ οἱ
[1, 91]   ἐπανεβάλετο τὴν Σαρδίων ἅλωσιν, καὶ  τοῦτο   ἐπιστάσθω Κροῖσος ὡς ὕστερον τοῖσι
[1, 115]   ἐδόκεον γὰρ σφι εἶναι ἐς  τοῦτο   ἐπιτηδεότατος. οἱ μέν νυν ἄλλοι
[1, 191]   μέσον μηρὸν μάλιστά κῃ, κατὰ  τοῦτο   ἐσήισαν ἐς τὴν Βαβυλῶνα. εἰ
[1, 85]   τοῦτο πρῶτον ἐφθέγξατο, μετὰ δὲ  τοῦτο   ἤδη ἐφώνεε τὸν πάντα χρόνον
[1, 27]   ἐκεῖνον ἀληθέα εἰπεῖν αἲ γὰρ  τοῦτο   θεοὶ ποιήσειαν ἐπὶ νόον νησιώτῃσι,
[1, 122]   δὲ τοκέες παραλαβόντες τὸ οὔνομα  τοῦτο,   ἵνα θειοτέρως δοκέῃ τοῖσι Πέρσῃσι
[1, 201]   ἑωυτῷ ποιήσασθαι. τὸ δὲ ἔθνος  τοῦτο   καὶ μέγα λέγεται εἶναι καὶ
[1, 108]   τὴν Ἀσίην πᾶσαν. ἰδὼν δὲ  τοῦτο   καὶ ὑπερθέμενος τοῖσι ὀνειροπόλοισι, μετεπέμψατο
[1, 51]   ὀρθῶς λέγοντες? ἔστι γὰρ καὶ  τοῦτο   Κροίσου, ἐπέγραψε δὲ τῶν τις
[1, 78]   νέμεσθαι φοιτέοντες κατήσθιον. ἰδόντι δὲ  τοῦτο   Κροίσῳ, ὥσπερ καὶ ἦν ἔδοξε
[1, 110]   κελεύει σε Ἀστυάγης τὸ παιδίον  τοῦτο   λαβόντα θεῖναι ἐς τὸ ἐρημότατον
[1, 49]   νομιζόμενα οὐ γὰρ ὦν οὐδὲ  τοῦτο   λέγεται) ἄλλο γε ὅτι
[1, 24]   τὰ χρήματα. τὸν δὲ συνέντα  τοῦτο   λίσσεσθαι, χρήματα μὲν σφι προϊέντα,
[1, 77]   πολλὸν ἐλάσσων Κύρου)  τοῦτο   μεμφθείς, ὡς τῇ ὑστεραίῃ οὐκ
[1, 70]   προκρίνας Ἑλλήνων αἱρέετο φίλους. καὶ  τοῦτο   μὲν αὐτοὶ ἦσαν ἕτοιμοι ἐπαγγείλαντι,
[1, 71]   τρώγειν, οὐκ ἄλλο ἀγαθὸν οὐδέν.  τοῦτο   μὲν δή, εἰ νικήσεις, τί
[1, 181]   αὐταὶ) ἐς αὐτὸν τὸν ποταμόν.  ~τοῦτο   μὲν δὴ τὸ τεῖχος θώρηξ
[1, 93]   εἶναι? καλέεται δὲ αὕτη Γυγαίη.  τοῦτο   μὲν δὴ τοιοῦτο ἐστί. ~Λυδοὶ
[1, 185]   παραγίνονται καὶ ἐν τρισὶ ἡμέρῃσι.  τοῦτο   μὲν δὴ τοιοῦτον ἐποίησε, χῶμα
[1, 185]   συνετωτέρη γενομένη τῆς πρότερον ἀρξάσης  τοῦτο   μὲν μνημόσυνα ἐλίπετο τὰ ἐγὼ
[1, 75]   τὸ ἀρχαῖον ῥέεθρον ἀποξηρανθῆναι. ἀλλὰ  τοῦτο   μὲν οὐ προσίεμαι? κῶς γὰρ
[1, 161]   ἐπὶ τοὺς συμπολιορκήσαντας Τάβαλον, καὶ  τοῦτο   μὲν Πριηνέας ἐξηνδραποδίσατο, τοῦτο δὲ
[1, 186]   τούτω ἀπεξηρασμένου τοῦ ἀρχαίου ῥεέθρου  τοῦτο   μὲν τὰ χείλεα τοῦ ποταμοῦ
[1, 30]   ὀλβιώτατον; δὲ εἶπε Τέλλῳ  τοῦτο   μὲν τῆς πόλιος εὖ ἡκούσης
[1, 118]   ὦν τῆς τύχης εὖ μετεστεώσης,  τοῦτο   μὲν τὸν σεωυτοῦ παῖδα ἀπόπεμψον
[1, 112]   καὶ ἐγώ, τέτοκα δὲ τεθνεός.  τοῦτο   μὲν φέρων πρόθες, τὸν δὲ
[1, 84]   οὐ γὰρ ἦν δεινὸν κατὰ  τοῦτο   μὴ ἁλῷ κοτέ. ἀπότομός τε
[1, 106]   δὲ τοῦ φόρου ἥρπαζον περιελαύνοντες  τοῦτο   τι ἔχοιεν ἕκαστοι. καὶ
[1, 210]   ἐγώ τοι παραδίδωμι χρᾶσθαι αὐτῷ  τοῦτο   τι σὺ βούλεαι" ~Ὑστάσπης
[1, 45]   εὑρήκοι πολεμιώτατον. ~παρῆσαν δὲ μετὰ  τοῦτο   οἱ Λυδοὶ φέροντες τὸν νεκρόν,
[1, 90]   παραιτεόμενος ἐπεῖναί οἱ τῷ θεῷ  τοῦτο   ὀνειδίσαι. Κῦρος δὲ γελάσας εἶπε
[1, 108]   ἐξαμαρτεῖν. ἀλλ? εἲ τοι φίλον  τοῦτο   οὕτω γίνεσθαι, χρὴ δὴ τό
[1, 183]   ἀνδριάντα. τὸ μὲν δὴ ἱρὸν  τοῦτο   οὕτω κεκόσμηται, ἔστι δὲ καὶ
[1, 136]   δίαιταν ἔχει. τοῦδε δὲ εἵνεκα  τοῦτο   οὕτω ποιέεται, ἵνα ἢν ἀποθάνῃ
[1, 84]   τείχεος δῶρα δώσειν. μετὰ δὲ  τοῦτο   πειρησαμένης τῆς στρατιῆς ὡς οὐ
[1, 98]   ἠνάγκασε ἓν πόλισμα ποιήσασθαι καὶ  τοῦτο   περιστέλλοντας τῶν ἄλλων ἧσσον ἐπιμέλεσθαι.
[1, 206]   ἐς τὴν ὑμετέρην, σὺ τὠυτὸ  τοῦτο   ποίεε. ταῦτα δὲ ἀκούσας
[1, 198]   ἑτέρωθι δὲ γυνὴ τὠυτὸ  τοῦτο   ποιέει, ὄρθρου δὲ γενομένου λοῦνται
[1, 93]   φερνάς, ἐς ἂν συνοικήσωσι  τοῦτο   ποιέουσαι? ἐκδιδοῦσι δὲ αὐταὶ ἑωυτάς.
[1, 140]   ἀνθρώπου κτείνουσι, καὶ ἀγώνισμα μέγα  τοῦτο   ποιεῦνται, κτείνοντες ὁμοίως μύρμηκάς τε
[1, 186]   ὀχληρὸν τοῦτο. αὕτη δὲ καὶ  τοῦτο   προεῖδε. ἐπείτε γὰρ ὤρυσσε τὸ
[1, 85]   κτεῖνε Κροῖσον" οὗτος μὲν δὴ  τοῦτο   πρῶτον ἐφθέγξατο, μετὰ δὲ τοῦτο
[1, 91]   εἶπε Λοξίης περὶ ἡμιόνου, οὐδὲ  τοῦτο   συνέλαβε. ἦν γὰρ δὴ
[1, 105]   λέγουσί τε οἱ Σκύθαι διὰ  τοῦτο   σφέας νοσέειν, καὶ ὁρᾶν παρ?
[1, 165]   τὴν πόλιν. μετὰ δέ, ὡς  τοῦτο   σφι ἐξέργαστο, ἐποιήσαντο ἰσχυρὰς κατάρας
[1, 133]   δ? ἂν ἅδῃ σφι βουλευομένοισι,  τοῦτο   τῇ ὑστεραίῃ νήφουσι προτιθεῖ
[1, 84]   προτεραίῃ τῶν τινα Λυδῶν κατὰ  τοῦτο   τῆς ἀκροπόλιος καταβάντα ἐπὶ κυνέην
[1, 84]   τῷ οὔνομα ἦν Ὑροιάδης, κατὰ  τοῦτο   τῆς ἀκροπόλιος τῇ οὐδεὶς ἐτέτακτο
[1, 129]   δικαιότερον εἶναι Μήδων τεῷ περιβαλεῖν  τοῦτο   τὸ ἀγαθὸν Περσέων. νῦν
[1, 199]   θέμις ἐστί? γίνεται γὰρ ἱρὸν  τοῦτο   τὸ ἀργύριον. τῷ δὲ πρώτῳ
[1, 201]   δὲ οἵτινες καὶ Σκυθικὸν λέγουσι  τοῦτο   τὸ ἔθνος εἶναι. ~ὁ δὲ
[1, 201]   ~ὡς δὲ τῷ Κύρῳ καὶ  τοῦτο   τὸ ἔθνος κατέργαστο, ἐπεθύμησε Μασσαγέτας
[1, 126]   παρεοῦσαν πάντα ἀγαθά. παραλαβὼν δὲ  τοῦτο   τὸ ἔπος Κῦρος παρεγύμνου
[1, 105]   Ἀφροδίτης τὸ ἱρόν. ἔστι δὲ  τοῦτο   τὸ ἱρόν, ὡς ἐγὼ πυνθανόμενος
[1, 69]   ὠνέοντο, ἐς ἄγαλμα βουλόμενοι χρήσασθαι  τοῦτο   τὸ νῦν τῆς Λακωνικῆς ἐν
[1, 80]   ~ἐς τὸ πεδίον δὲ συνελθόντων  τοῦτο   τὸ πρὸ τοῦ ἄστεος ἐστὶ
[1, 98]   κύκλῳ ἐνεστεῶτα. μεμηχάνηται δὲ οὕτω  τοῦτο   τὸ τεῖχος ὥστε ἕτερος
[1, 114]   Κύρου οὐ γάρ κω ἦν  τοῦτο   τοὔνομα) ἀλλὰ πρὸς τοῦ βουκόλου
[1, 189]   ἐχαλέπαινε τῷ ποταμῷ Κῦρος  τοῦτο   ὑβρίσαντι, καί οἱ ἐπηπείλησε οὕτω
[1, 133]   καὶ οὐκ ἁλέσι? καὶ διὰ  τοῦτο   φασὶ Πέρσαι τοὺς Ἕλληνας σιτεομένους
[1, 32]   οὗτος παρ? ἐμοὶ τὸ οὔνομα  τοῦτο   βασιλεῦ δίκαιος ἐστὶ φέρεσθαι.
[1, 84]   τὸ χωρίον τῆς ἀκροπόλιος, κατηλόγησε  τοῦτο   ὡς ἐὸν ἄμαχόν τε καὶ
[1, 205]   τὴν πρόσοδον. Κῦρος δὲ μετὰ  τοῦτο,   ὥς οἱ δόλῳ οὐ προεχώρεε,




Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005