Alphabétiquement     [«   »]
ἔγνωσαν 3
ἐγχειριδίοισι 1
ἐγχειρίδιον 1
ἐγὼ 44
ἐγώ 7
ἔγωγε 2
ἐδαίνυντο 1
Fréquences     [«    »]
41 ἀλλὰ
40 περ
43 πρότερον
44 ἐγὼ
44 τούτων
45 ἐπείτε
47 οὗτος
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

ἐγὼ


Livre, Chapitre
[1, 121]   χαίρων ἐς Πέρσας, πομποὺς δὲ  ἐγὼ   ἅμα πέμψω. ἐλθὼν δὲ ἐκεῖ
[1, 111]   εἰ μή σφεα ποιήσαιμι. καὶ  ἐγὼ   ἀναλαβὼν ἔφερον, δοκέων τῶν τινος
[1, 185]   τοῦτο μὲν μνημόσυνα ἐλίπετο τὰ  ἐγὼ   ἀπηγήσομαι, τοῦτο δὲ τὴν Μήδων
[1, 68]   ποιεύμενος τὴν ἐργασίην τοῦ σιδήρου.  ἐγὼ   γὰρ ἐν τῇδε θέλων τῇ
[1, 9]   μαθεῖν μιν ὀφθεῖσαν ὑπὸ σεῦ.  ἐγὼ   γάρ σε ἐς τὸ οἴκημα
[1, 207]   ἐπὶ τὸν ποταμόν. ἢν γὰρ  ἐγὼ   γνώμης μὴ ἁμάρτω, κεῖνοι ἰδόμενοι
[1, 111]   μὲν πᾶς Ἁρπάγου κλαυθμῷ κατείχετο,  ἐγὼ   δὲ ἐκπλαγεὶς ἤια ἔσω. ὡς
[1, 8]   ἐστί, σκοπέειν τινὰ τὰ ἑωυτοῦ.  ἐγὼ   δὲ πείθομαι ἐκείνην εἶναι πασέων
[1, 5]   Πέρσαι τε καὶ Φοίνικες λέγουσι?  ἐγὼ   δὲ περὶ μὲν τούτων οὐκ
[1, 66]   ἄνδρες ἔασιν, οἵ σ? ἀποκωλύσουσιν.  ἐγὼ   δὲ τοι οὔτι μεγαίρω? δώσω
[1, 121]   τάδε. παῖ, σὲ γὰρ  ἐγὼ   δι? ὄψιν ὀνείρου οὐ τελέην
[1, 119]   οἰκία, ἐνθεῦτεν δὲ ἔμελλε, ὡς  ἐγὼ   δοκέω, ἁλίσας θάψειν τὰ πάντα.
[1, 97]   περὶ τῶν κατηκόντων. ὡς δ?  ἐγὼ   δοκέω, μάλιστα ἔλεγον οἱ τοῦ
[1, 51]   τοῦ Σαμίου ἔργον εἶναι, καὶ  ἐγὼ   δοκέω? οὐ γὰρ τὸ συντυχὸν
[1, 186]   πλοίῳ διαβαίνειν, καὶ ἦν, ὡς  ἐγὼ   δοκέω, ὀχληρὸν τοῦτο. αὕτη δὲ
[1, 171]   μὲν οὐδένα ὑποτελέοντες, ὅσον καὶ  ἐγὼ   δυνατός εἰμι ἐπὶ μακρότατον ἐξικέσθαι
[1, 75]   καταστρεψάμενος ἔσχε δι? αἰτίην τὴν  ἐγὼ   ἐν τοῖσι ὀπίσω λόγοισι σημανέω?
[1, 90]   τὸν θεὸν τῶν Ἑλλήνων, τὸν  ἐγὼ   ἐτίμησα θεῶν μάλιστα, ἐπειρέσθαι πέμψαντα
[1, 60]   τῇ κατόδῳ πρῆγμα εὐηθέστατον, ὡς  ἐγὼ   εὑρίσκω, μακρῷ, ἐπεί γε ἀπεκρίθη
[1, 212]   Μασσαγετέων δεσπότην, μέν σε  ἐγὼ   καὶ ἄπληστον ἐόντα αἵματος κορέσω"
[1, 155]   πρότερον ἐγώ τε ἔπρηξα καὶ  ἐγὼ   κεφαλῇ ἀναμάξας φέρω? τὰ δὲ
[1, 75]   Κροῖσος, τὸ ἐνθεῦτεν, ὡς μὲν  ἐγὼ   λέγω, κατὰ τὰς ἐούσας γεφύρας
[1, 89]   ὧδε, εἲ τοι ἀρέσκει τὰ  ἐγὼ   λέγω? κάτισον τῶν δορυφόρων ἐπὶ
[1, 32]   τὸ εἴρεό με, οὔκω σε  ἐγὼ   λέγω, πρὶν τελευτήσαντα καλῶς τὸν
[1, 155]   αὐτοῦ φείσατο? ὡς δὲ καὶ  ἐγὼ   Λυδῶν τὸν μὲν πλέον τι
[1, 183]   ἀνδριὰς δυώδεκα πηχέων χρύσεος στερεός?  ἐγὼ   μέν μιν οὐκ εἶδον, τὰ
[1, 71]   ἀγαθῶν περιέξονται οὐδὲ ἀπωστοὶ ἔσονται.  ἐγὼ   μέν νυν θεοῖσι ἔχω χάριν,
[1, 9]   αὐτῆς γένηται βλάβος. ἀρχήν γὰρ  ἐγὼ   μηχανήσομαι οὕτω ὥστε μηδέ μαθεῖν
[1, 20]   Μιλησίης ἐν Ἀσσησῷ. ~Δελφῶν οἶδα  ἐγὼ   οὕτω ἀκούσας γενέσθαι? Μιλήσιοι δὲ
[1, 86]   ὡς ἠναγκάζετο, εἰπεῖν τὸν ἂν  ἐγὼ   πᾶσι τυράννοισι προετίμησα μεγάλων χρημάτων
[1, 117]   τε ποιήσω κατὰ νόον, καὶ  ἐγὼ   πρὸς σὲ γινόμενος ἀναμάρτητος μήτε
[1, 22]   ἀπῆλθε ἐς τὰς Σάρδις, ὡς  ἐγὼ   πυνθάνομαι, δι? οὐδὲν ἄλλο ἐγένετο
[1, 92]   τῇσι Μιλησίων ἀναθήματα Κροίσῳ, ὡς  ἐγὼ   πυνθάνομαι, ἴσα τε σταθμὸν καὶ
[1, 207]   πειρᾶσθαι ἐκείνων περιγενέσθαι. ὡς γὰρ  ἐγὼ   πυνθάνομαι, Μασσαγέται εἰσὶ ἀγαθῶν τε
[1, 105]   δὲ τοῦτο τὸ ἱρόν, ὡς  ἐγὼ   πυνθανόμενος εὑρίσκω, πάντων ἀρχαιότατον ἱρῶν
[1, 209]   ὡς δὲ ταῦτα ἀτρεκέως οἶδα,  ἐγὼ   σημανέω? ἐμεῦ θεοὶ κήδονται καί
[1, 209]   Πέρσας καὶ ποίεε ὅκως, ἐπεὰν  ἐγὼ   τάδε καταστρεψάμενος ἔλθω ἐκεῖ, ὥς
[1, 87]   δὲ εἶπε βασιλεῦ,  ἐγὼ   ταῦτα ἔπρηξα τῇ σῇ μὲν
[1, 116]   βουκόλον μοῦνον λαβὼν βασανίσῃ, Ἀρτέμβαρες,  ἐγὼ   ταῦτα ποιήσω ὥστε σὲ καὶ
[1, 115]   δὲ ἀμείβετο ὧδε. δέσποτα,  ἐγὼ   ταῦτα τοῦτον ἐποίησα σὺν δίκῃ.
[1, 153]   ἀλλήλους ὀμνύντες ἐξαπατῶσι? τοῖσι, ἢν  ἐγὼ   ὑγιαίνω, οὐ τὰ Ἰώνων πάθεα
[1, 124]   ἐπὶ Μήδους? καὶ ἤν τε  ἐγὼ   ὑπὸ Ἀστυάγεος ἀποδεχθέω στρατηγὸς ἀντία
[1, 124]   περὶ ὡς ἐπρήχθη, καὶ οἷα  ἐγὼ   ὑπὸ Ἀστυάγεος πέπονθα, ὅτι σε
[1, 47]   τόνῳ λέγει τάδε. οἶδα δ?  ἐγὼ   ψάμμου τ? ἀριθμὸν καὶ μέτρα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005