Alphabétiquement     [«   »]
ἡμιτάλαντον 4
ἤν 4
ἢν 23
ἦν 108
ἣν 2
ἠναγκάζετο 1
ἠνάγκασε 2
Fréquences     [«    »]
106 εἶναι
106
107 πρὸς
108 ἦν
115 οὐ
128 ἐκ
132 τοῖσι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

ἦν


Livre, Chapitre
[1, 144]   ἀνὴρ ὦν Ἁλικαρνησσεύς, τῷ οὔνομα  ἦν   Ἀγασικλέης, νικήσας τὸν νόμον κατηλόγησε,
[1, 187]   γὰρ ἄμεινον? οὗτος τάφος  ἦν   ἀκίνητος μέχρι οὗ ἐς Δαρεῖον
[1, 165]   θεοπροπίου ἀνεστήσαντο πόλιν, τῇ οὔνομα  ἦν   Ἀλαλίη. Ἀργανθώνιος δὲ τηνικαῦτα ἤδη
[1, 92]   Λυδῶν ἀρχήν. δὲ Πανταλέων  ἦν   Ἀλυάττεω μὲν παῖς, Κροίσου δὲ
[1, 48]   ἡμερέων ἐμηχανᾶτο τοιάδε? ἐπινοήσας τὰ  ἦν   ἀμήχανον ἐξευρεῖν τε καὶ ἐπιφράσασθαι,
[1, 79]   Λυδίου. δὲ μάχη σφέων  ἦν   ἀπ? ἵππων, δόρατά τε ἐφόρεον
[1, 12]   ἐμετίετο Γύγης, οὐδέ οἱ  ἦν   ἀπαλλαγὴ οὐδεμία, ἀλλ? ἔδεε
[1, 158]   ἄλλοι θεοπρόποι, τῶν καὶ Ἀριστόδικος  ἦν.   ~ἀπικομένων δὲ ἐς Βραγχίδας ἐχρηστηριάζετο
[1, 163]   τῶν Ταρτησσίων, τῷ οὔνομα μὲν  ἦν,   Ἀργανθώνιος, ἐτυράννευσε δὲ Ταρτησσοῦ ὀγδώκοντα
[1, 143]   τότε Ἑλληνικοῦ γένεος, πολλῷ δὴ  ἦν   ἀσθενέστατον τῶν ἐθνέων τὸ Ἰωνικὸν
[1, 62]   τοῖσι τυραννὶς πρὸ ἐλευθερίης  ἦν   ἀσπαστότερον. οὗτοι μὲν δὴ συνηλίζοντο,
[1, 34]   πάντα πρῶτος? οὔνομα δέ οἱ  ἦν   Ἄτυς. τοῦτον δὴ ὦν τὸν
[1, 77]   καὶ μαχεσάμενον στρατὸν Πέρσῃσι, ὃς  ἦν   αὐτοῦ ξεινικός, πάντα ἀπεὶς διεσκέδασε
[1, 145]   ὅτε ἐν Πελοποννήσῳ οἴκεον, δυώδεκα  ἦν   αὐτῶν μέρεα, κατά περ νῦν
[1, 178]   ἀναστάτου γενομένης τὰ βασιλήια κατεστήκεε,  ἦν   Βαβυλών, ἐοῦσα τοιαύτη δή τις
[1, 157]   θεὸν ἀνοῖσαι τὸν ἐν Βραγχίδῃσι?  ἦν   γὰρ αὐτόθι μαντήιον ἐκ παλαιοῦ
[1, 34]   παῖδες, τῶν οὕτερος μὲν διέφθαρτο,  ἦν   γὰρ δὴ κωφός, δὲ
[1, 91]   περὶ ἡμιόνου, οὐδὲ τοῦτο συνέλαβε.  ἦν   γὰρ δὴ Κῦρος οὗτος
[1, 77]   τὸ πλῆθος τὸ ἑωυτοῦ στράτευμα  ἦν   γάρ οἱ συμβαλὼν στρατὸς
[1, 119]   οἰκία. ἐσελθὼν δὲ τὴν ταχίστην,  ἦν   γὰρ οἱ παῖς εἷς μοῦνος
[1, 8]   καλλίστην. ὥστε δὲ ταῦτα νομίζων,  ἦν   γάρ οἱ τῶν αἰχμοφόρων Γύγης
[1, 126]   τὸ προειρημένον, ἐνθαῦτα Κῦρος,  ἦν   γάρ τις χῶρος τῆς Περσικῆς
[1, 73]   αὐτοὺς κεινῇσι χερσὶ Κυαξάρης  ἦν   γάρ, ὡς διέδεξε, ὀργὴν ἄκρος)
[1, 147]   ποιήσαντες αὐτῇσι συνοίκεον. ~ταῦτα δὲ  ἦν   γινόμενα ἐν Μιλήτῳ. βασιλέας δὲ
[1, 92]   Κροῖσος μὲν γὰρ ἐκ Καείρης  ἦν   γυναικὸς Ἀλυάττῃ, Πανταλέων δὲ ἐξ
[1, 60]   ἐν τῷ δήμῳ τῷ Παιανιέι  ἦν   γυνὴ τῇ οὔνομα ἦν Φύη,
[1, 183]   ὁρτὴν ἄγωσι τῷ θεῷ τούτῳ.  ἦν   δὲ ἐν τῷ τεμένεϊ τούτῳ
[1, 82]   μοίρης ἀποταμόμενοι ἔσχον οἱ Λακεδαιμόνιοι.  ἦν   δὲ καὶ μέχρι Μαλέων
[1, 205]   ἦν ἐκεῖνο τὸ ἔθνος διαφυγεῖν.  ~ἦν   δὲ τοῦ ἀνδρὸς ἀποθανόντος γυνὴ
[1, 79]   τοὺς Λυδοὺς ἐξῆγε ἐς μάχην.  ἦν   δὲ τοῦτον τὸν χρόνον ἔθνος
[1, 160]   ἐν φυλακῇ, θέλοντες Κύρῳ ἀποδέξαι.  ἦν   δὲ χρόνος οὗτος οὐκ ὀλίγος
[1, 84]   οὐδεὶς ἐτέτακτο φύλακος? οὐ γὰρ  ἦν   δεινὸν κατὰ τοῦτο μὴ ἁλῷ
[1, 143]   ποιησάμενοι, τοῖσι δὲ αὐτῶν νησιώτῃσι  ἦν   δεινὸν οὐδέν? οὔτε γὰρ Φοίνικες
[1, 151]   Ἰώνων τοῖσι τὰς νήσους ἔχουσι,  ἦν   δεινὸν οὐδέν? τῇσι δὲ λοιπῇσι
[1, 114]   οὐ Κῦρον θεμένη. ~καὶ ὅτε  ἦν   δεκαέτης παῖς, πρῆγμα ἐς
[1, 96]   Μήδοισι ἐγένετο σοφὸς τῷ οὔνομα  ἦν   Δηιόκης, παῖς δ? ἦν Φραόρτεω.
[1, 78]   δὲ τοῦτο Κροίσῳ, ὥσπερ καὶ  ἦν   ἔδοξε τέρας εἶναι? αὐτίκα δὲ
[1, 111]   ἂν κοτὲ κατέδοξα ἔνθεν γε  ἦν.   ἐθάμβεον δὲ ὁρέων χρυσῷ τε
[1, 171]   εὐτυχέοντος τῷ πολέμῳ, τὸ Καρικὸν  ἦν   ἔθνος λογιμώτατον τῶν ἐθνέων ἁπάντων
[1, 30]   σκεψάμενον ὥς οἱ κατὰ καιρὸν  ἦν,   εἴρετο Κροῖσος τάδε. ξεῖνε
[1, 204]   γὰρ ἰθύσειε στρατεύεσθαι Κῦρος, ἀμήχανον  ἦν   ἐκεῖνο τὸ ἔθνος διαφυγεῖν. ~ἦν
[1, 153]   τε γὰρ Βαβυλών οἱ  ἦν   ἐμπόδιος καὶ τὸ Βάκτριον ἔθνος
[1, 21]   μέλλοι ποιήσειν, μηχανᾶται τοιάδε? ὅσος  ἦν   ἐν τῷ ἄστεϊ σῖτος καὶ
[1, 84]   τὸ ἄλλο τεῖχος περιενείκας, τῇ  ἦν   ἐπίμαχον τὸ χωρίον τῆς ἀκροπόλιος,
[1, 191]   αὐτὸς ἔμαθε τὸ ποιητέον οἱ  ἦν,   ἐποίεε δὴ τοιόνδε. τάξας τὴν
[1, 37]   πρότερον κοτὲ καὶ γενναιότατα ἡμῖν  ἦν   ἔς τε πολέμους καὶ ἐς
[1, 10]   δὴ ὡς οὐκ ἐδύνατο διαφυγεῖν,  ἦν   ἕτοιμος? δὲ Κανδαύλης, ἐπεὶ
[1, 21]   δὴ ἀπόστολος ἐς τὴν Μίλητον  ἦν,   Θρασύβουλος δὲ σαφέως προπεπυσμένος πάντα
[1, 1]   ὠνέεσθαι τῶν φορτίων τῶν σφι  ἦν   θυμός μάλιστα? καὶ τοὺς Φοίνικας
[1, 91]   βασιλέος, δὲ Πέρσης τε  ἦν   καὶ ἀρχόμενος ὑπ? ἐκείνοισι καὶ
[1, 57]   βάρβαρον γλῶσσαν ἱέντες. εἰ τοίνυν  ἦν   καὶ πᾶν τοιοῦτο τὸ Πελασγικόν,
[1, 213]   οἶνος ἀνῆκε καὶ ἔμαθε ἵνα  ἦν   κακοῦ, δεηθεὶς Κύρου ἐκ τῶν
[1, 107]   δὲ Πέρσῃ διδοῖ τῷ οὔνομα  ἦν   Καμβύσης, τὸν εὕρισκε οἰκίης μὲν
[1, 7]   τὸ Κροίσου, καλεομένους δὲ Μερμνάδας.  ἦν   Κανδαύλης, τὸν οἱ Ἕλληνές Μυρσίλον
[1, 186]   γεγονέναι καὶ τοῖσι πολιήτῃσι γέφυρα  ἦν   κατεσκευασμένη. ~ἡ δ? αὐτὴ αὕτη
[1, 68]   καὶ πολλὴ τῆς Πελοποννήσου  ἦν   κατεστραμμένη. ~ταῦτα δὴ ὦν πάντα
[1, 52]   ἔτι καὶ ἀμφότερα ἐς ἐμὲ  ἦν   κείμενα ἐν Θήβῃσι καὶ Θηβέων
[1, 23]   Ἀλυάττῃ ὧδε ἔσχε. ~Περίανδρος δὲ  ἦν   Κυψέλου παῖς οὗτος τῷ
[1, 152]   αὐτῶν τὸν δοκιμώτατον, τῷ οὔνομα  ἦν   Λακρίνης, ἀπερέοντα Κύρῳ Λακεδαιμονίων ῥῆσιν,
[1, 61]   ἀνὴρ ἀπιγμένος ἐθελοντής, τῷ οὔνομα  ἦν   Λύγδαμις, προθυμίην πλείστην παρείχετο, κομίσας
[1, 6]   μένουσαν, ἐπιμνήσομαι ἀμφοτέρων ὁμοίως. ~Κροῖσος  ἦν   Λυδὸς μὲν γένος, παῖς δὲ
[1, 5]   γέγονε? τὰ δὲ ἐπ? ἐμεῦ  ἦν   μεγάλα, πρότερον ἦν σμικρά. τὴν
[1, 88]   δὲ συννοίῃ ἐχόμενος ἥσυχος  ἦν?   μετὰ δὲ ἐπιστραφείς τε καὶ
[1, 91]   δὲ ὑποδεεστέρου? μὲν γὰρ  ἦν   Μηδὶς καὶ Ἀστυάγεος θυγάτηρ τοῦ
[1, 173]   Λύκιοι νέμονται, αὕτη τὸ παλαιὸν  ἦν   Μιλυάς, οἱ δὲ Μιλύαι τότε
[1, 110]   καὶ ὄρεα θηριωδέστατα? τῷ οὔνομα  ἦν   Μιτραδάτης, συνοίκεε δὲ ἑωυτοῦ συνδούλῃ,
[1, 116]   δὲ τούτοισι ἐπὶ χρόνον ἄφθογγος  ἦν?   μόγις δὲ δή κοτε ἀνενειχθεὶς
[1, 159]   τοὺς στρουθοὺς καὶ ἄλλα ὅσα  ἦν   νενοσσευμένα ὀρνίθων γένεα ἐν τῷ
[1, 185]   γενομένη ταύτης βασίλεια, τῇ οὔνομα  ἦν   Νίτωκρις, αὕτη δὲ συνετωτέρη γενομένη
[1, 85]   αὐτὸν δὲ Κροῖσον τάδε ἐγίνετο.  ἦν   οἱ παῖς, τοῦ καὶ πρότερον
[1, 68]   σίδηρον ἐξελαυνόμενον, καὶ ἐν θώματι  ἦν   ὀρέων τὸ ποιεόμενον. μαθὼν, δέ
[1, 196]   νυν κάλλιστος νόμος οὗτός σφι  ἦν,   οὐ μέντοι νῦν γε διατελέει
[1, 143]   ἐλαχίστου? ὅτι γὰρ μὴ Ἀθῆναι,  ἦν   οὐδὲν ἄλλο πόλισμα λόγιμον. οἱ
[1, 205]   τῶν Μασσαγετέων βασίλεια. Τόμυρίς οἱ  ἦν   οὔνομα. ταύτην πέμπων Κῦρος
[1, 71]   Πέρσῃσι γάρ, πρὶν Λυδοὺς καταστρέψασθαι,  ἦν   οὔτε ἁβρὸν οὔτε ἀγαθὸν οὐδέν.
[1, 87]   ἀλλὰ ταῦτα δαίμοσί κου φίλον  ἦν   οὕτω γενέσθαι" ~ὅ μὲν ταῦτα
[1, 115]   κώμης παῖδες, τῶν καὶ ὅδε  ἦν,   παίζοντες σφέων αὐτῶν ἐστήσαντο βασιλέα?
[1, 103]   ἱππέας? πρὸ τοῦ δὲ ἀναμὶξ  ἦν   πάντα ὁμοίως ἀναπεφυρμένα. οὗτος
[1, 78]   ἡλωκότι, οὐδὲν κω εἰδότες τῶν  ἦν   περὶ Σάρδις τε καὶ αὐτὸν
[1, 92]   μὲν καὶ ἔτι ἐς ἐμὲ  ἦν   περιεόντα, τὰ δ? ἐξαπόλωλε τῶν
[1, 96]   ἀρχήν, ἰθύς τε καὶ δίκαιος  ἦν,   ποιέων τε ταῦτα ἔπαινον εἶχε
[1, 98]   ὅντινα στήσονται βασιλέα, Δηιόκης  ἦν   πολλὸς ὑπὸ παντὸς ἀνδρὸς καὶ
[1, 204]   μεγάλα τὰ ἐπαείροντα καὶ ἐποτρύνοντα  ἦν,   πρῶτον μὲν γένεσις, τὸ
[1, 152]   λέγειν τὸν Φωκαέα, τῷ οὔνομα  ἦν   Πύθερμος. δὲ πορφύρεόν τε
[1, 71]   συνεβούλευσε Κροίσῳ τάδε? οὔνομά οἱ  ἦν   Σάνδανις. βασιλεῦ, ἐπ? ἄνδρας
[1, 184]   πέντε πρότερον γενομένη, τῇ οὔνομα  ἦν   Σεμίραμις, αὕτη μὲν ἀπεδέξατο χώματα
[1, 5]   ἐπ? ἐμεῦ ἦν μεγάλα, πρότερον  ἦν   σμικρά. τὴν ἀνθρωπηίην ὦν ἐπιστάμενος
[1, 211]   παῖδα στρατηγέοντα Μασσαγετέων, τῷ οὔνομα  ἦν   Σπαργαπίσης. ~ἣ δὲ πυθομένη τά
[1, 18]   γὰρ καὶ τὸν πόλεμον  ἦν   συνάψας? τὰ δὲ πέντε τῶν
[1, 97]   ἀνὰ τὰς κώμας πρότερον  ἦν,   συνελέχθησαν οἱ Μῆδοι ἐς τὠυτὸ
[1, 164]   χαλκὸς λίθος γραφὴ  ἦν,   τὰ δὲ ἄλλα πάντα ἐσθέντες
[1, 5]   τὰ γὰρ τὸ πάλαι μεγάλα  ἦν,   τὰ πολλὰ σμικρὰ αὐτῶν γέγονε?
[1, 56]   δὲ τοῦ Ἰωνικοῦ. ταῦτα γὰρ  ἦν   τὰ προκεκριμένα, ἐόντα τὸ ἀρχαῖον
[1, 152]   ἄγγελοι κατὰ γὰρ δὴ τάχος  ἦν   ταῦτα πρησσόμενα) εἵλοντο πρὸ πάντων
[1, 122]   τε ταύτην αἰνέων διὰ παντός,  ἦν   τέ οἱ ἐν τῷ λόγῳ
[1, 110]   συνδούλῃ, οὔνομα δὲ τῇ γυναικὶ  ἦν   τῇ συνοίκεε Κυνὼ κατὰ τὴν
[1, 72]   δὲ Κύρου. γὰρ οὖρος  ἦν   τῆς τε Μηδικῆς ἀρχῆς καὶ
[1, 100]   καὶ ἐκράτυνε ἑωυτὸν τῇ τυραννίδι,  ἦν   τὸ δίκαιον φυλάσσων χαλεπός? καὶ
[1, 45]   μέν νυν ἔθαψε ὡς οἰκὸς  ἦν   τὸν ἑωυτοῦ παῖδα? Ἄδρηστος δὲ
[1, 114]   οὐ Κύρου οὐ γάρ κω  ἦν   τοῦτο τοὔνομα) ἀλλὰ πρὸς τοῦ
[1, 145]   ἐστὶ καὶ τότε γε Ἰώνων  ἦν.   ~τούτων δὴ εἵνεκα καὶ οἱ
[1, 209]   τῷ Ἀρσάμεος ἐόντι ἀνδρὶ Ἀχαιμενίδῃ  ἦν   τῶν παίδων Δαρεῖος πρεσβύτατος, ἐὼν
[1, 84]   Μάρδος ἐπειρᾶτο προσβαίνων, τῷ οὔνομα  ἦν   Ὑροιάδης, κατὰ τοῦτο τῆς ἀκροπόλιος
[1, 96]   οὔνομα ἦν Δηιόκης, παῖς δ?  ἦν   Φραόρτεω. οὗτος Δηιόκης ἐρασθεὶς
[1, 60]   Παιανιέι ἦν γυνὴ τῇ οὔνομα  ἦν   Φύη, μέγαθος ἀπὸ τεσσέρων πηχέων
[1, 94]   ἐσθεμένους τὰ πάντα ὅσα σφι  ἦν   χρηστὰ ἐπίπλοα, ἀποπλέειν κατὰ βίου
[1, 106]   τε ὕβριος καὶ ὀλιγωρίης ἀνάστατα  ἦν?   χωρὶς μὲν γὰρ φόρον ἔπρησσον
[1, 186]   διαβῆναι, χρῆν πλοίῳ διαβαίνειν, καὶ  ἦν,   ὡς ἐγὼ δοκέω, ὀχληρὸν τοῦτο.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005